И по гражданските, и по наказателните дела пред съда като страни застават хора, които се нуждаят от специална закрила – дали заради уязвимото си социално или здравословно положение, или заради нивото на психо-физическата си зрялост. В тези случаи съдиите прилагат специфични мерки със социален или хуманитарен характер.

Делата са по Закона за здравето, Закона за защита от домашно насилие, Закона за закрила на детето, Наказателния кодекс, Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Закона за изпълнение на наказанията и други. Хипотезите са изключително разнообразни, включват психично болни, жертви на домашно насилие, осъдени на лишаване от свобода. Например, системен проблем, който се констатира от съда в производствата за постановяване на принудителни медицински мерки по отношение на хора, извършили общественоопасно деяние в състояние на невменяемост или изпаднали в такова преди постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието, е лишаването от свобода на лица с психични разстройства в нарушение на допустимите условията по чл. 5, §1, б.“е“ ЕКПЧ, само и единствено поради неблагоприятни социални фактори. В десетки производства служебно са предприети множество действия и сезирания на други органи, понякога в продължение на години, за да се преустанови нарушението и на лицата да се гарантира правото да живеят свободно и да се ресоциализират, a едновременно с това и с оглед сигурността на обществото да им се осигури възможност за провеждане на амбулаторно лечение. Често става въпрос за деца, които заради крайна бедност на семействата, образователни дефицити, липса на родителски надзор или конфликт в семейството, трябва да получат помощ от съда. Оказва се, че това съвсем не е лесна задача и за най-отдадения на професията си съдия, който действа в най-добрия интерес на детето.

Причината за това може да получи чиновническото определение „липса на административен капацитет“, но по човешки казано, оказва се, че съдиите трябва да проведат специално разследване, за да намерят информация за това кой къде какви социални услуги доставя в дадения регион, какви социални, образователни и здравни програми са налични.

Т.е. за да разберат дали могат да изпратят майка и дете, пострадали от домашно насилие, в център за закрила, съдиите трябва да знаят къде има такива, дали са подходящи за конкретните пострадали и тн. Къде има център за настаняване на деца от семеен тип, ако детето не трябва да остане при семейството си, къде има психолог, който ще работи с малолетен, който е зависим от дрога. Информацията е разпокъсана и не е налична никъде в обобщен вид.

Освен това мерките за закрила могат да са най-различни – например да е необходима социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията. Може да е нужно насочване на непълнолетен към подходящо училище, съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се навършили 16-годишна възраст, осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите и много други.

Затова съдиите се нуждаят от административна подкрепа и петима от тях са се обърнали към Висшия съдебен съвет (ВСС). Владислава Цариградска от Районния съд в Луковит, Галя Вълкова от Софийския районен съд, Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, Петина Николова от Районния съд в Шумен и Цветомира Велчева от РС-Ловеч отправиха предложение до Съдийската колегия на съвета и до председателите на комисиите към нея, които отговарят за съдебната администрация и за натовареността – Боян Новански и Даниела Марчева.

„Обръщаме се към Вас с предложение да подкрепите развиващите се през последните години добри съдебни практики, които разширяват възможностите на социалната закрила спрямо уязвими хора в различни съдебни производства, като обезпечите администрирането на усилията на съда за ефективна връзка в тази насока с други държавни и общински институции, обществени организации и компетентни специалисти“, пишат петимата съдии.

Те предлагат в администрацията на ВСС да се създаде специализирано звено, в което да се назначат съдебни служители с компетентност за социална работа, които да координират и да насочват към подходящи социални и здравни услуги уязвимите лица, участници в съдебните производства, по решение на съда.

„От собствената си практика по такива дела имаме непосредствен опит, че част от дефицитите на социалната система могат да бъдат преодолени успешно (с реален ефект за конкретни хора) с утвърждаване на стандарти в съдебната практика, които не надхвърлят правораздавателните правомощия, напротив – съответстват адекватно на заложената в правната уредба законодателна целесъобразност. Същевременно популяризирането и утвърждаването на съдебна практика, интегрираща социалната подкрепа в съдопроизводството, има благотворно влияние едновременно за хуманизиране на профила на правосъдието, за повишаване на ефективността на изпълнението на съответните съдебни актове и за повишаване на доверието в съда“, обясняват съдиите Цариградска, Вълкова, Тодорова, Николова и Велчева.

Предложението им е специалистите по социални дейности в новото звено към ВСС „да насочват лицата в уязвимо социално или здравословно положение за включване в подходящите за тях програми/мерки за закрила и съдействие в рамките на определените от съда (а по ЗЗДН – насочването към програма за жертви/извършители става чрез конкретно посочване в диспозитива на съдебния акт на доставчика на услугата), да следят за изпълнението на указанията на съда и за състоянието и развитието на лицата“.

Освен това тези служители не по-малко от веднъж на два месеца или по искане на съда да изготвят доклад за приложените мерки за закрила и съдействие, за програмите, в които е включено конкретното лице.

Според петте съдийки към ВСС може да се създаде Съвет за подпомагане на лицата в уязвимо социално и здравословно положение, които са участници в съдебни дела. Той да се председателства от зам.-шеф на Върховния касационен съд, а в него да участват по петима представители на съдилищата и прокуратурата, както и трима на Министерството на правосъдието.

Освен това те предлагат всяка година Съдийската колегия на ВСС да обявява информация за наличните социални услуги по региони и профила им съобразно целевите групи. А списъкът със социалните услуги да се предоставя на съдилищата, за да не се налага магистратите сами да издирват къде кой може да помогне на уязвимите хора.

„Убедени сме, че разгръщането на съдебната практика, която интегрира мерки за закрила във всички производства с участие на уязвими лица, ще наложи след време създаденото към администрацията на ВСС специализирано звено да се съсредоточи върху осъществяването на координиращи и методически функции по отношение на специализирани съдебни служители в съдилищата, които ще следва да се назначават във всеки от 28-те съдебни района“, сочат съдиите в писмото си до ВСС. И предлагат Съдийската колегия да обмисли отпускането на една щатна бройка за такъв специализиран служител в Районния съд в Луковит „поради обхвата на делата на негова подсъдност, по които вече с активната роля на съда на практика не само са въведени, но вече са и утвърдени трайни добри практики за включване на различни институции и организации в защита на лица в неравностойно положение, психично болни и деца“.

Самата съдия Цариградска многократно е поставяла проблемите, с които съдиите се сблъскват, когато страни по делата са уязвими граждани. Един от тях е, че липсва разбиране за специалните нужди, които имат децата в конфликт със закона, както и хората със зависимости.

Той може да бъде илюстриран с казус от нейната практика – един от многото, с които съдиите подкрепят пред ВСС предложението си той да ги подпомогне административно, за да могат те да помагат на деца и възрастни в риск.

През 2018 г. местната Комисия за борба са противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) иска от съда 12-годишно момче да бъде настанено в Социално-педагогически интернат (СПИ), заради кражби на хранителни стоки – кренвирши, салами, дъвки. Бащата е неизвестен, майката е оставила детето на грижите на бабата. Всички възрастни в семейството са неграмотни, безработни и без доходи. Живеят в ромския квартал в изключително лоши жилищни и битови условия, в нищета и бедност. На грижите на бабата са поверени и други нейни внуци. Момчето има регистрирани противообществени прояви от около 7-годишна възраст. То заедно с други деца хранителни продукти с мълчаливото съгласие на възрастните и ги продава евтино в квартала. Извън учебно време детето скита по улиците, често остава безпризорно, през зимата е спало на покрива на къща, за да се топли до комина. Веднъж разбива общежитието на училището, за да се подслони.

От 2012 г. в дирекция „Социално подпомагане“ са подавани множество сигнали от учители, от председателя на МКБППМН, от обществения възпитател и от директора на училището, че детето и по-големият му брат са в риск.

До образуване на делото през 2018 г. не е предприемана никаква мярка за закрила. Съдът не го изпраща в интернат, а го в приемно семейство и определя специален надзор и помощ от социална институция.

„В резултат на сбъркания подход като водеща особеност на детето е изведено това, че той е извършвал противообществени прояви, което е прието като пречка да получи закрила, защото в България няма специализирани услуги за деца с девиантно поведение. Съвременната парадигма изисква осъзнаване, че и децата, извършили общественоопасни деяния, имат същите нужди като другите деца, които следва да се задоволяват по същия начин със съпътстващи допълнителни ресурси, съобразно конкретния случай. Само и единствено в редките случаи, най-често при твърде закъснелите реакции, освен закрила и грижа се налага и усилен надзор, който е мислимо да бъде осъществяван в специализирана институция“, обяснява съдия Цариградска проблема в акта, с който отказва да настани младежа в СПИ.

 

 

38
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 май 2022 15:50
Гост

Това не е работа на съда!

Анонимен
Анонимен
07 май 2022 20:25
Гост

Тези, за кои се мислят? Я по-добре, първо да си напишат делата, че хората с години чакат решение от тях и са още по- уязвими, от тези, за които са се загрижили! В нашата държава все още има разделение на властите и тези предложения май не са от компетентността на съда и ВСС, а групите за които са се загрижили, далеч не са толкова уязвими и нуждаещи се от специална съдийска закрила.

тра ла ла ...
тра ла ла ...
06 май 2022 14:49
Гост

Изумително е как въобще може да го роди нечия глава това предложение ? Как така ВСС трябва са върши рабоата ба държавта и защо не си го правят тези, които го предлагат под формата на НПО ? И аз искам някой друг да ми върши работа …… ха ха . …. зашеметяващо е…….

Анонимен
Анонимен
07 май 2022 9:42
Гост

За пари и постове човешките глави раждат всякакви недоносчета. Почти съм убеден, че освен родено, това недоносче ще бъде и отгледано от ВСС по същите причини.

Как е възможно такава глупост чак ...
Как е възможно такава глупост чак ...
06 май 2022 12:33
Гост

Абе тази Цариградска не е ли учила , че държавната власт се дели на съдебна, изпълнителна и законодателна !
Съдебната не се занимава с управлението и адниситрирането на функциите на общините и държавта . Прости си гледа и пише делата . Промените са правят в Парламвнта , а св изпълняват от изпълниъела та власт – централна и местна !!!!! Да и. Пише на тях и те да си правят регистри, а не съда !!!!!!!

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 15:39
Гост

Съдиите нямат функции по помагане, а по решаване на делата си в срок. С тази перфидност, ССБ и членовете му, май прекалихте. За смях станахте. Като искате да помагате нахранете някой със заплатите от по 4000 лева месечно или Цариградска да хване да си осинови някое цигане и да го гледа в триетажната си къща. Могат да развиват социална дейности като хора, а не чрез съдийската професия и лекс.бг да трупат рейтинг. Не Ви ли е срам?

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 15:29
Гост

Първо да приемат закон за лобизма и етичната комисия на ВСС да се произнесе, доколко е редно съдии да вземат политически становища и да лансират дейността на неправителствени организации в правосъдието. Анумус, Хелзинския комитет, ССБ и разните други адвокати за правата на човека не решават социалните въпроси на България. Те се хранят от тях.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 15:23
Гост

Всички изброени съдии са хранени от неправителствения сектор, чиято намеса всъщност се иска. Иска се да се прави реклама на социалните услуги на Анимус и другите лобисти гнусни. Изброените не са съдии, а инфлуенсъри и прокарваните от тях интереси са маскирани зад най- слабите по най- гнусния начин. Интересите на изброените групи се гарантират достатъчно добре от закона, социалните и от прокуратурата, а написаното от тях е пореден опит лобистките организации с чужди спонсори да влязат в държавната ни политика още по- дълбоко. И Мирослава, и Владка и Цвети са една компания, която не би се мръднала за нито едно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 17:18
Гост

Да си пише мотивите Сквернослава в законовия срок, не в петгодишния- така повече ще помогне на хората, а Хайдукградска освен от лобистите, пряко взема, а и живее с такива, дето трябва да съди.

Невероятно
Невероятно
05 май 2022 10:36
Гост

Съдът не е социална служба, а има свои основни функции, като например писането на дела, навреме. Ако в хода на процеса се окаже, че някой има нужда от такава подкрепа – да се праща на съответните социални служби, а не на съдиите да се вменяват странни дейности. Пази Боже да се създава нова администрация във ВСС !

Мъглата
Мъглата
05 май 2022 10:33
Гост

Абе джанъм, ВСС не може да се справи дори и със сегашните си основни функции, вие искате да му възлагате и нови.
Ако искате нещо да не се свърши – възложете го на ВСС. Гарантирано!
Позор – оставка и затвор!

Рики
Рики
05 май 2022 10:30
Гост

Разумно предложение е Съдийската колегия на ВСС да обявява информация за наличните социални услуги.

Димо
Димо
05 май 2022 10:30
Гост

Дано да го правят.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:50
Гост

В Спарта проблема е бил решен много рационално.

uljп
uljп
05 май 2022 12:55
Гост

затова Спарта вече не съществува, Християнска държава сме все пак, по Конституция.

Лубоски
Лубоски
05 май 2022 9:42
Гост

Да помагат бе

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 10:24
Гост

Няма лошо.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:15
Гост

Във ВСС администрацията няма капацитет, а щатът е огромен. Първо трябва да се направи реподбор, после да се назначат качествени хора и тогава да се изпълни това предложение

Мавродиев
Мавродиев
05 май 2022 9:43
Гост

Да

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:11
Гост

Много бавно и сложно стават тези промени в България. Помните ли как недъгавите деца бяха скрити в най-запокитените села по границите, за да не ги вижда никой. Отне десетилетия, за да започне промяна в това отношение. Проблемът освен манталитетен е и в това, че държавата ни има много други сериозни проблеми и все не дозрява до тези. После хора като Маяма яхват гнева на майките на деца с увреждания и… тъй

Милев
Милев
05 май 2022 9:43
Гост

Защото никой не иска да прави реално промени, а само да е шеф и да краде пари. Само Продължаваме Промяната имат воля за промяна.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:48
Гост

Имат воля, ама за крадене

Filip
Filip
05 май 2022 10:27
Гост

Много тежко наследство от ГЕРБ придобиха. Трябва време за да се регулират нещата.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 12:28
Гост

Абе на „воля“ го докарват, ама не и на реални действия!

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:08
Гост

ССБ-ейците , флагманите им, имат нужда от нови слуги за всякакви неща, пък и нали са велемощни не им стига вече да разполагат с магистрати и тяхното кариерно развитие искат още територия за “ благородни“ цели.

38635
38635
05 май 2022 9:11
Гост

Ако не кадруват и се занимават с благородни цели, не е ли по-добре за всички нас 😉 Бих гласувал за

Анонимен
Анонимен
06 май 2022 13:12
Гост

По- добре е изобщо да не правораздават и да освободят местата за такива дето ще служат на правосъдието, не на лобисти. Тогава, ако още имат благородни каузи, ще повярвам и ще ги подкрепя.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 10:01
Гост

А вие, неССБ-ейците какво смислено направихте в последните години? Някаква инициатива да проявихте? Проблем някакъв да решихте? Кажете какво сте свършили, пък току-виж сме ви харесали повече от ССБ.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 15:25
Гост

Ако не си от ССБ не можеш да имаш инициатива, защото никой не те лансира, не ти дава думата и възможност да направиш, каквото и а е.

Анонимен
Анонимен
06 май 2022 8:45
Гост

А ти, дето не си от ССБ, пробва ли нещо да направиш или само седиш, втренчен в пъпа си и плачеш, че ССБ ти пречи? Айде стига вече! Всичките не ССБ-ейци изумително приличате на психодесните, на които все комунистите са им извинението за собствената неспособност.

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:05
Гост

Струва ми се, че цялата работа е глас в пустиня. Дано съм лош пророк, но това ми се вижда загубена кауза. А всъщност изглежда доста състоятелна идея. Поне да възложат на някой да им направи списъци по региони с всички услуги и програми и да го задължат да го ъпдейтва и това ще е полезно, като чета статията

Анонимен
Анонимен
05 май 2022 9:03
Гост

Проблемът е по-глобален. Ако имахме е-правосъдие и е-управление въпросът лесно можеше да намери решение. Но понеже и ВСС, и държавата като цяло си пипат ушите, се стига до такива абсурди

рефлекси от социализма
рефлекси от социализма
05 май 2022 9:08
Гост

Да, при е управление, тази ин формация щеше да е налична. Отделен е въпросът с масовото отношение към тези хора, никой не мисли как да им помогне, а как да ги изолира, че да не смущават покоя на обществото. Ето това циганче – веднага в СПИ, ми пробвай друго, пък като не стане, тогава го пращай в интерната. Но се мисли само, че е крадец, какъвто то явно е, но не се мисли какви са причините за това и как да се променят нещата.

Тамалко
Тамалко
05 май 2022 9:44
Гост

Определено не е добре положението

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 май 2022 8:57
Гост

Аха, ясно. С две думи искат раздуване на щата. Другото е ала бала. Като ще се искат пари, трябва подробна аргуметация.

200 парчета
200 парчета
05 май 2022 9:03
Гост

Човек, бухале, щатът на администрацията на ВСС е към 200 парчета, той отдавна е раздут. Но ако могат да помогнат да не бастисваме съвсем най-бедните и оскотели хора в нашата родина, съм за.

Милош
Милош
05 май 2022 9:44
Гост

Да и това не помага за да се свие

Харалампи
Харалампи
05 май 2022 9:44
Гост

Какво очаквате друго?