Петима съдии атакуваха във Върховния административен съд (ВАС) правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения в системата в частта, в която забраняват да бъдат давани премии на магистратите, срещу които има висящи дисциплинарни производства.

В жалбата си Мирослав Петров, Иванка Болгурова и Мария Иванова от Софийския районен съд и Александър Ангелов и Любка Голакова от Софийския градски съд изтъкват, че тази забрана нарушава редица принципи. Например, че никой не може да бъде третиран като наказан, преди да му бъде наложено наказание по надлежния ред. Нарушени са и презумпцията за добросъвестно изпълнение на служебните задължения, и принципът за изплащане на дължимо допълнително трудово възнаграждение и др.

Срещу всички тях има образувани дисциплинарни производства, които до момента не са приключили окончателно. Някои са висящи от две години и половина.

През юли 2017 г. предишният състав на Съдийската колегия образува дисциплинарни производства срещу Иванка Болгурова, Александър Ангелов, Любка Голакова и Мария Иванова. Производството срещу Мирослав Петров е от 31 юли 2018 г.

През октомври същата година се смени съставът на ВСС и бяха избрани нови дисциплинарни състави.

Така случаят на Иванка Болгурова беше поет от Даниела Марчева, Боян Магдалинчев и Боян Новански. Този на Мария Иванова – от Магдалинчев, Севдалин Мавров и Красимир Шекерджиев. В състава по казуса с Александър Ангелов влязоха Олга Керелска, Мавров и Драгомир Кояджиков. В този на Любка Голакова – Мавров, Кояджиков и Боряна Димитрова. А случаят на Мирослав Петров се разглежда от Керелска, Мавров и Кояджиков.

През лятото на тази година производствата срещу Мария Иванова и Иванка Болгурова бяха прекратени поради изтичане на давностните срокове. Но вносителят на предложенията за наказание – Инспекторатът към ВСС, обжалва решенията на Съдийската колегия пред ВАС, чието окончателно произнасяне все още се чака.

От 17 юни пък дисциплинарното производство срещу Мирослав Петров е на етап – обявено за решаване.

На 6 ноември 2019 г. съставът по производството срещу Голакова също е обявил, че ще се произнесе с решение, което също все още не е факт.

При Александър Ангелов случаят е различен – през септември 2018 г. съставът е обявил, че ще се произнесе с решение, но 13 месеца по-късно – през октомври тази година, е възобновил дисциплинарното производство и е провел едно заседание на 13 ноември 2019 г., но към момента няма нито предложение на състава, нито решение на Съдийската колегия.

Междувременно на 21 ноември т.г. ВСС промени Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, като изрично записа в тях, че такива не се изплащат при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление и при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание. Но регламентира и други случаи, при които магистратите не получават бонус: при повдигане на обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер до приключване на делото; при получаване на оценка „задоволителна“ на последната атестация; при подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за налагане на наказание „освобождаване от длъжност“ и при висящо дисциплинарно производство до приключването му. Последното е новост в правилата, защото преди това беше дадена възможност на ръководителите да преценят дали да определят, или не премии на съдиите и прокурорите, срещу които има неприключили дисциплинарки.

Без наказание – наказан

В жалбата си до ВАС петимата изтъкват, че в правилата магистратите с висящи дисциплинарки са приравнени на тези, срещу които вече има влязло в сила наказание и на осъдените за умишлени престъпления.

Подобно приравняване означава, че съдиите, на които още не е наложено дисциплинарно наказание, вече търпят неблагоприятни последици (в случая имуществени, доколкото са лишени от допълнително възнаграждение), които би следвало да се свързват само с наложено наказание. От своя страна това означава, че тези съдии са третирани като наказани, без да им е наложено наказание, т.е. нарушен е основен правен принцип, че без надлежно проведено и приключило производство не е възможно да бъде наложено наказание.

Проява на този принцип например е презумпцията за невиновност (чл. 31, ал. 3 от Конституцията), която забранява да бъде третирано като виновно лице, на което по надлежния ред не е наложено наказание. Съответно това лице не може да търпи неблагоприятни ограничения на правата си (с изключение на евентуални мерки на процесуална принуда) – чл. 31, ал. 4 от Конституцията. Така е уредено положението на привлечения към наказателна отговорност, съответно и към административно- наказателна отговорност“, изтъкват петимата съдии.

И посочват, че не може да бъде по-различно положението и на привлечения към дисциплинарна отговорност. Това е така, продължават те, защото противното би означавало, че човек, обвинен в престъпление, може да се ползва от закрилата на закона, доколкото участието му в деянието и вината трябва да бъдат доказани в нарочно производство, преди да му бъде наложена санкция. Докато съдията с висяща дисциплинарка трябва да търпи ограничения на правата си, които всъщност имат санкционен характер, само поради факта на образуваното срещу него производство, без да е доказана отговорността му, казват жалбоподателите. И добавят, че има практика на ВАС по въпроса.

Нарушена презумпция за добросъвестно изпълнение на задълженията

Позовавайки се на чл. 8, ал. 2 от Кодекса на труда, според който „добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното“, петимата изтъкват, че неизпълнението на служебните задължения, т.е. „противното“, може да бъде установено само с приключило с влязло в сила решение дисциплинарно производство.

Следователно до окончателното приключване на дисциплинарните производства, образувани срещу нас, не може да се приеме, че ние не изпълняваме добросъвестно задълженията си и съответно няма основание да бъдем лишени от предвидените за всички магистрати и служители в съдебната система допълнителни трудови възнаграждения. Това би било налагане на дисциплинарно наказание, свързано с намаляване на получаваното възнаграждение (подобно на хипотезата на чл. 308, ал. 1, т. 2 ЗСВ), без за това да е взето съответно решение на Съдийската колегия на ВСС в хода на конкретното дисциплинарно производство, т.е. предварително налагане на наказание“, отбелязват съдиите.

Според тях допълнителните възнаграждения са част от трудовите, които се дължат за извършената през годината работа. Това е така, защото правилата са приети на основание Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в която изрично е записано, че с вътрешните правила могат да се определят премии за постигнати резултати от труда – текущо, за годината или за друг период.

След като допълнителните възнаграждения се отнасят за текущо, през годината, полагане на труд и резултатите от това, не може да има отношение към дължимостта на тези възнаграждения предходно поведение на съответния съдия, извън периода, за който се изплаща допълнително възнаграждение, особено когато не става въпрос за наложена санкция на съдията за това поведение“, посочват петимата магистрати.

Те изтъкват, че заради продължителността на дисциплинарните производства срещу тях и правилата излиза, че са лишени от премии през 2019 г. за недоказани техни действия и бездействия през 2016 г. (Дисциплинарните производства са образувани за данни отпреди три години). „Така сме лишени от част от трудовото си възнаграждение по причини, които нямат общо с основанията, на които това възнаграждение се дължи – за положен труд през текущата година. Това противоречи на основния принцип, че лицето полагащо труд, има право на заплащане за този труд – чл. 48, ал. 5 от Конституцията“, казват съдиите.

Без бонуси и при благоприятно приключване на дисциплинарките

Ако дисциплинарните производства бъдат прекратени или приключат без да им бъде наложено наказание, съдиите пак няма да получат допълнителни възнаграждения. Това е така, защото според правилата премиите се изплащат в рамките на одобрения за конкретната година бюджет. И е невъзможно парите да бъдат изплатени през следваща година, като има и практика на ВАС в тази насока. „Следователно доколкото към момента срещу нас има образувани и неприключили дисциплинарни производства, ние губим изобщо възможността да получим определените допълнителни трудови възнаграждения, независимо от изхода на производствата“, отбелязват жалбоподателите.

Дискриминационно отношение

Те посочват, че според Закона за защита от дискриминация работодателят трябва да осигури равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. Така се гарантира равенство в третирането по отношение на заплащането на всички, които извършват една и съща работа в дадена организация, казват петимата съдии. И заявяват, че правилата на ВСС нарушават Закона за защита от дискриминация, защото трудът на съдиите с висящи дисциплинарки се заплаща в по-малък размер от този на колегите им. Те заключават, че ограничението в правилата на съвета нарушава основния принцип за равенството в третирането по отношение на възнаграждението.

Особено искане

На финала петимата съдии настояват ВАС да спре предварителното изпълнение на решението на ВСС, с което бяха одобрени промените в правилата за премиите и по-специално забраната да се определят бонуси на магистрати с висящи дисциплинарки.

Ако не бъде допуснато спиране на изпълнението на обжалвания административен акт, който противоречи не само на основни правни принципи и законови норми, но и на вече утвърдената практика на ВАС по аналогични случаи, ще се достигне до невъзможност да получим допълнителни трудови възнаграждения за 2019 г., което, при евентуално уважаване на настоящата ни жалба, ще наложи воденето на допълнителни съдебни производства… да търсим обезщетение вместо неизплатеното ни възнаграждение, което може да стане само чрез отделни съдебни производства по реда на ЗОДОВ. Това от своя страна ще отдалечи значително във времето получаването на трудовото ни възнаграждение, което е основен, а за някои от нас и единствен, източник на средства за издръжката на нас и на семействата ни“, посочват съдиите.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 януари 2020 23:11
Гост

Какво стана с това дело, няма движение нещо

минувач
минувач
17 декември 2019 16:34
Гост

Като начало дисциплинарните състави на ВСС да вземат да си вършат работата и да не четем за удобно прекратени производства поради изтичане на давността, пък тогава да решаваме кой заслужава премия!

без страх
без страх
17 декември 2019 1:06
Гост

Аз пък съм на мнение, че колегите като нарочени „черни овце“ са просто неудобни.
Дали някой може да се изкаже какъв процент техни съдебни актове са отменени от горна инстанция. И то при тази свръх натовареност, а?
Аз пък да ви кажа – броят им клони към НУЛА!
Е и? – дайте да приложим същият критерий „забавяне приключването на дисциплинарките“ от членовете на дисц-спец-съставите на ВСС!
На какво прилича това протакане с години?
….. Да не продължавам, че ми е дошло до гуша….

Провокатор
Провокатор
17 декември 2019 9:33
Гост

Ами да , доста са „неудобни“ – неудобни са на страните , които чакат съдебни актове с години . Разбира се , че от същата „стока“ има и във ВСС , но чичо и леля повече ги интересува ТЯХНОТО ДЕЛО , а не дали съдията е наказан или не . Като са такива „качествени“ да вземат да се забързат – дори шахматът се играе за време , а не само за изящни комбинации . И баба знае да пише по няколко дела на месец , ама „качествено „. С такава настройка отивай в БАН и развивай теорията – за съдия… Покажи целия коментар »

без страх
без страх
17 декември 2019 12:21
Гост

Винаги, винаги в един съдебен спор, дали става въпрос за дело от гражданско правен характер или от наказателно правен характер, едната страна е недоволна. И обикновено тя се жалва за бавност в правораздавателния процес.
Тази особеност ярко проличава по отношение делата за престъпления от общ характер. И какви възможности има на разположение съдебният състав, когато държавното обвинение „издиша“, но НВ прокурорът се прави на разсеян…и използва най-различни хватки за бавене на процеса?
Чия е отговорността станала причина за незавършените в срок от съда дела???????
Хайде холън, НЕ НАМ!!!!!!

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 9:50
Гост

Кой и за какво може да ги е нарочил точно тези съдии? Хайде стига, моля Ви! Неудобни били. Нито са единствените с висящи дисциплинарни производства заради забавени дела, нито пък са единствените съдии, работещи в СРС и СГС. Просто едни успяват да се справят, а други – не, поради различни причини – манталитет на работа, натрупана умора и прегряване, лични и здравословни проблеми, мързел и т.н. Едни настояват да получат допълнителни възнаграждения, а други – не. Това от своя страна дразни колегите, които решават делата си в срок или поне се стремят да ги решават в разумни срокове.

без страх
без страх
17 декември 2019 12:49
Гост

За онези, които се дразнят: Основополагащ принцип в наказателното право е, че вината не се предполага, а се доказва с влязъл в сила съдебен акт. Същото важи и в производствата по повдигнато „обвинение“, което е станало основание за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдия, прокурор и следовател – все органи от съдебната власт. Не ми е известно ВСС да се е занимавал с дисциплинарки против някой прокурор или следовател за допусната бавност при произнасяне на своите актове. Ноторен факт е, че тази категория магистрати скорострелно и като отличници изготвят актовете си с единствените мотиви, че не е налице обоснован, законен… Покажи целия коментар »

Провокатор
Провокатор
16 декември 2019 18:29
Гост

Безспорно са прави , че имат право на премии. Да им дадат …..след което незабавно да ги уволнят . Всички „жалбоподатели“ са ЛЕГЕНДАРНИ с безкрайните си забавяния по делата , като естествено СРС вече плаща за забавено правосъдие заради тях . Ще плаща и СГС , защото като благодарност за „прекрасната “ им работа част от тях дори бяха….повишени в СГС . Едва ли са се променили , така че да ги почват с нови дисциплинарни производства и да се свършва….

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 17:38
Гост

Давайте и на тия да гушт там. Може да намалеят забавата на делата от 9 месеца на 8 месеца, кво им пука…. Ама ВСС-то са виновни, щото вместо да ги опаткат бързо и да им дадат възможност да обжалват пред ВАС, дисциплинарките лежат с години, в определени случаи съвсем нарочно, за да изтече давността. А после тези наглеят до безкрай.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:28
Гост

А извинявайте, за какво са им образувани дисциплинарки? Щото са много хубави ли? Другите що нямат. Всички са за забавяне на дела – систематично и с по много. Ама видите ли като е за пари, сме първи на опашката. Виж за работа е друго…. Не е ли малко нахално спрямо останалите колеги, които пишат в срок. То наглостта вече край няма!!!

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:22
Гост

Пълен парадокс е колегите, срещу които има висящи дисциплинарни производства да губят изобщо възможността получават определените допълнителни трудови възнаграждения, независимо от изхода на производствата.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:23
Гост

Това създава предпоставки за субективизъм. Не ти харесва този магистрат, задействаш нещата за дисциплинарка и така го лишаваш от допълнителни възнаграждения.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:27
Гост

Същото е и с атестирането. Могат да си изсмучат от пръстите какво ли не само и само да не ти дадат допълнително пари.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:17
Гост

Заради висящи дисциплинарки от две години и половина тези магистрати се третират наравно с колегите им, които са с наказания.Това е абсолютно неприемливо.

киселец
киселец
16 декември 2019 11:41
Гост

Вярно е, че ДМС не се следват по право на всеки. Но пък също така е вярно, че Съдийската колегия не бърза с разглеждането на дисциплинарните производства. Това от една страна до води до продължително емоционално и психическо напрежение на тези хора, а от друга с години ги лишава от премии. Абсолютно несправедливо

просто питам
просто питам
16 декември 2019 11:39
Гост

а, бе, не е ли нагло да искаш пари, докато имаш дисциплинарка

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 11:54
Гост

Хем си прав, хем не си. Особено когато чета за производства продължили по две години и то водени от най-големите радетели за срочност на делата

ирония на квадрат
ирония на квадрат
16 декември 2019 11:55
Гост

Иронията е, че ги гонят точно за забавени дела и то съдии от най-натоварените СРС и СГС

въпрос за една заплата
въпрос за една заплата
16 декември 2019 11:36
Гост

Колко съдебни решения все в един и същи смисъл трябва да излязат, за да се научи ВСС? Въпрос не за един милион долара, а за една заплата за Коледа

анонимен
анонимен
16 декември 2019 11:36
Гост

Абсолютно безобразие е да се презюмира, че магистратите с неприключили дисциплинарни производства, са виновни и затова не трябва да получават допълнителни трудови възнаграждения. Има богата практика на ВАС в тази насока

анонимен
анонимен
16 декември 2019 11:37
Гост

Още по-голямото безобразие е поведението на ВСС. Само вижте колко време се тутка с приключването на дисциплинарните производства. И като се окаже накрая, че няма наказани, предлагам тия от дисциплинарния състав да се бръкнат в джоба и да дадат премиите на съдиите.

анонимен
анонимен
16 декември 2019 11:57
Гост

Подкрепям. Със заплати от нас 7 бона, плюс още една сега за Коледа… как не ги е срам

анонимен
анонимен
16 декември 2019 12:06
Гост

Да допълня горното предложение – членовете на ВСС, допуснали драстични забави по дисциплинарни производства, не следва да получават допълнителни трудови възнаграждения. Изрично да се запише в правилата.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2019 12:12
Гост

От какво да ги е срам. След като бюджета позволява. А и хората са си ги изработили. На всякъде по света дават допълнителни по Коледа.

ьоьж
ьоьж
17 декември 2019 13:18
Гост

алчността граници няма пенсионерите имат 40 лв добавки и те са си ги изработили