Увеличение на простите такси по делата, предлага Висшият съдебен съвет на правителството, като залага и разработването на методика, която ясно да определи въз основа на кои разходи се формират те. Нещо повече – ВСС иска в закона да се предвиди, че простите такси, събирани от съдилищата, се актуализират най-малко веднъж на 5 години.

Днес Пленумът на ВСС реши предложенията, които включват промени в Закона за държавните такси, в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, както и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилища по ГПК, да бъдат изпратени на министерствата на правосъдието и на финансите. Дали те ще станат факт зависи от Министерския съвет, който приема двете тарифи, а и има законодателна инициатива и може да внесе предложенията за изменения в законите в Народното събрание.

Предлаганият ръст на таксите на практика е минимален. „С предложените промени се цели актуализиране на размерите на простите такси, събирани от органите на съдебната власт и привеждането им в съответствие с икономическите условия в страната и с разходите, необходими за извършване на услугата или за предоставяне на правото“, мотивират се от ВСС (повече за разходите по делата виж по-долу).

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер, се предлага таксата да нарасне от 12 лв. на 14 лв.

За частни жалби по наказателни дела от частен характер в момента се дължат 5 лв., а ВСС предлага таксата да стане 6 лв. Също с лев е и заложеното увеличение по молби за реабилитация, по които в момента се плащат 6 лв.

Таксите по граждански дела

С 10 лв. се предлага да се увеличи минималната такса за искова молба. Както е известно таксата е 4% от цената на иска, но Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, посочва, че се плащат най-малко 50 лв. Сега ВСС предлага да са 60 лв. Същата е и предложената минимална такса за гражданския иск в наказателния процес.

За делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди според ВСС таксата за граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел трябва да стане 12 лв. (сега 10 лв.), а за останалите юридически лица – 30 лв. (сега 25 лв.).

По неоценяем иск да се събира такса до 90 лв. (сега 80 лв.), но не по-малко от 35 лв. (сега 30 лв.), предлага съдебният съвет.

По дела за развод за завеждане на исковата молба в момента се плащат 25 лв. и се предлага таксата да стане 30 лв. ВСС предлага при решаване на делото да се дължат 60 лв. (сега 50 лв.), но не по-малко от 23 лв. (сега 20 лв.). А таксата при допускане на развод по взаимно съгласие да е до 45 лв. (сега до 40 лв.).

При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело не по спогодба да се събира такса до 115 лв. (сега 100 лв.), но не по-малко от 30 лв. (сега 25 лв.).

С лев да се увеличи таксата по молба за издаване на изпълнителен лист и от 5 лв. да стане 6 лв., е друго от предложенията.

Минималната такса по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 ГПК и изпълнителен лист (за което таксата е 2% от интереса) да стане 30 лв. (сега 25 лв.).

30 лв. да е и таксата във всички случаи на образувано гражданско дело, които не са изрично уредени в тарифата, предлага ВСС. Сега се дължат 25 лв.

Предвижда се таксата за произнасяне по допускане на касационното обжалване да се увеличи от 30 лв. на 35 лв.

За частна жалба по гражданско дело се предлага да се плащат 17 лв. (сега 15 лв.).

Увеличението на таксата по молба за отказ от наследство или за приемане на наследство е с три лева, т.е. тя да стане 23 лв.

ВСС предлага таксата за обезпечение на бъдещ иск да стане 45 лв. (сега 40 лв.), за обезпечение на доказателства – 23 лв. (20 лв.), а за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това – 60 лв.  (сега 50 лв.).

При подаване на молба за обявяване в несъстоятелност на едноличен търговец в момента се дължат 50 лв., съдебният съвет предлага таксата да стане 60 лв. За несъстоятелност на търговски дружества и други юридически лица увеличението на таксата е от 250 лв. на 290 лв.

ВСС е изготвил анализ, който сочи, че средният размер на прихода от дело е паднал значително. Докато през 2010 г. средният размер на таксата, събирана от съдилищата по ГПК за едно дело, е бил 81,87 лв., десет години по-късно той е „паднал“ на 64,56 лв..

Общата сума на приходите от съдебни такси през 2010 г. е била 112,7 млн. лв., а през 2020 г. е 75,7 млн. лв.

Същевременно разходите по едно дело нарастват. Така през 2010 г. те са били 71,65 лв. на дело, а през 2020 г. вече са 148,16 лв.

Според ВСС средният размер на таксите в момента е подценен спрямо темповете на нарастване на разходите, на промяна на дела на приходи и разходи, както и според динамиката на инфлацията и доходите.

Заради това съветът е на мнение, че средният размер на таксата трябва да бъде 74,76 лв., т.е. корекцията ще бъде с 16%. Ако това бъде възприето, се очаква приходите от съдебни такси по ГПК да се увеличат с 2,6 млн. лв., или с 3,5%.

Таксите по административни дела

Увеличение от два лева предлага ВСС на таксата за обжалване на административен акт, която плащат гражданите, фондациите и сдруженията и така тя от 10 лв. да стане 12 лв. Останалите юридически лица и търговците в момента плащат по 50 лв. за завеждане на административно дело и се предлага таксата за тях да стане 60 лв.

За да се увеличат таксите за касация по административни дела обаче е необходимо изменение в АПК, затова ВСС е изготвил законопроект.

В него се предлага таксите за касация по административни дела, по които няма определям материален интерес, да се увеличат от 70 лв. на 80 лв. Това е сумата, която плащат за завеждане на касационно дело гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за другите лица, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. Таксата за всички останали организации е 370 лв. и сега ВСС предлага тя да стане 420 лв.

По делата за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане за касация в момента гражданите и едноличните търговци дължат 30 лв., които съветът предлага да се увеличат на 35 лв. А таксата за всички организации е 200 лв., но според ВСС следва да стане 230 лв.

За производствата по частни жалби по АПК се предлага гражданите, държавните и общинските органи да плащат 35 лв. (сега 30 лв.), а организациите 170 лв. (сега 150 лв.).

Същите са сумите и съответното увеличение и при таксите за отмяна на влязло в сила решение по АПК.

От 100 лв. на 120 лв. се предлага да се увеличи допълнителната държавна такса за страна встъпила в делото след първото заседание, която със свое процесуално действие стане причина за отлагането му.

„Средният размер на таксата по АПК е реално 41,37 лв., което е значително по-малко от разходите в момента, като таксата трябва да бъде 47,62 лв. При корекция или актуализация на средния размер на съдебните такси за административни дела и увеличение с 15% би се постигнало положително въздействие. Ефектът от въздействието на повишаване на размера на съдебните такси по АПК с 15% няма да доведе до значителен спад на обема на работа. В резултат на предложеното увеличение приходите от такси ще се увеличат с 560 000 лева, или с 14,1%“, обосновават предложенията си от съвета.

Актуализация поне веднъж на 5 години и методика

Извън конкретните промени в размерите на простите такси, ВСС предлага и едно принципно изменение в ЗДТ, ГПК и АПК.

И в трите нормативни акта се предлага да се предвиди следното правило: Простите такси се определят и се актуализират на периоди не по-дълги от 5 години, съобразно методика за определяне на разходоориентиран размер на държавните такси, събирани от съдилищата, приета от Министерския съвет. В методиката се определят видовете разходи, въз основа на които се формират държавните такси, както и редът и начинът за изчисляване на разходите“.

Съветът изтъква, че въвеждането на правила за приемане на методика за определяне на разходоориентиран размер на държавните такси, събирани от съдилищата, и за актуализирането им, е проява на принципа на правната сигурност и свързаната с него закрила на легитимните очаквания.

„Целта на законопроекта е въвеждане на правила, посредством които да бъде приет конкретен механизъм, съобразно който да се осигури съответствие на събираните държавни такси от съдилищата с разходите по конкретното производство. Този механизъм следва да бъде ясен, недвусмислен и да установи прозрачност и проследимост“, изтъква ВСС. И сочи, че така ще се даде възможност, съобразно икономическите условия, да се покриват разходите на съдилищата от приходите от такси.

Предложенията за изменения на нормативните актове са изготвени в рамките на изпълнението на една от дейностите на проекта по Оперативна програма „Добро управление“ за въвеждането на програмното бюджетиране в съдебната власт.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
N ски съдия
N ски съдия
10 декември 2022 15:16
Гост

Аз правя конструктивно предложение докато слушам Петата и Деветата симфония,знаете на кого.ДА НЕ СЕ ДЪЛЖИ НИКАКВА ДЪРЖАВНА ТАКСА ,А ДА СЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ТАРИФА ПО КОЯТО ЩОМ ЛИЦЕТО Х -ЛУМПЕН,ЛУД,ПСИХОПАТ ,ПОЛУИДИОТ И ДР.ПОД. РЕШИ ДА ВОДИ ДЕЛО ДА Е БЕЗПЛАТНО И ДЪРЖАВАТА ДА МУ ПЛАЩА ТАКАВА ЩОМ Е РЕШИЛ ДА ЗАЩИТИ ХИПОТЕТИЧНИ И ИМАГИНЕРНИ ПРАВА

Адвокат
Адвокат
09 декември 2022 10:59
Гост

То и това е оправдано, но …

Както и да е.

Прилича на подигравка.

ДЯДО КОЛЕДА
ДЯДО КОЛЕДА
09 декември 2022 6:45
Гост

Всички прости такси трябва да се вържат като процент или идеална част от минималната работно заплата – МРЗ.
Така всичко ще си върви по мед и масло, съразмерно на актуалните цени на труда и живота. Също така ще се спести време, енергия, а и ресурси, правна математика също.
На 5 или други години няма да ВЪЗКРЪСВА тарифата също така. А може и в евро да мине скоро, автоматично, ако така се заложи.
И ВСИЧКО СТАВА ПРОСТО И ЯСНО. И ПРЕДВИДИМО.

Аз съм
Аз съм
10 декември 2022 13:53
Гост

Тогава и таксата при личния лекар трябва да стане 7,10 лева, а от догодина да нарасне още. Тогава и „големите размери“ и „особено големите размери“ в НК трябва да се редуцират, глобите също. Несъответствието от 150 000 лв по ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО също.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 21:17
Гост

Правосъдието е скъпа дейност и вдигането на държ.такси е един от начините всякакви хора да занимават съдиите с лудостта си. Освен това трябва увеличението за НЧХД да е поне 50 лв. Сега за една псувня, айде в съда. Или пък за обжалване на НП и ел.фиш трябва държ.такса, отново не по малко от 50 лв., за да не идват в залата разни сърдити чичета, забравили, че те са сезирали съда, да се карт със съдията защо ги е призовал на дело. Другото любимо е, да не се явява жалб-ля и нак.орган, въртим производство, разпитваме свидетели, за да защитим на някой,… Покажи целия коментар »

Юлиян
Юлиян
08 декември 2022 18:03
Гост

Очаквано предложение. При тази инфлация.

Премахване на привилегии и съкращения
Премахване на привилегии и съкращения
08 декември 2022 17:42
Гост

Не увеличение на таксите, а редукция на съдийските заплати, до размера на заплатата на професор. А минималната съдийска заплата да е заплатата на асистент. Това ще осигури огромен бюджетен ресурс. Второ-спиране на безотчетните пари за дрехи . Това веднага ще осигури над 40 млн лв(3000 лв на 15 000 инсталирани-магистрати и администрация). Трето-спиране на бонусите за ЧНГ, и спиране даването на летен бонус-таи година беше колко, а? Четвърто-спиране на 20-те заплати при напускане и пенсиониране. Пето-закриване на следствие, прокуратурата към ВАдмС, института на помощниците-блага работа за децата на магистрати, докато бъде уредено инсталиране като магистрат. Шесто-въвеждане осигуряване по реда на… Покажи целия коментар »

Да питаме
Да питаме
08 декември 2022 19:51
Гост

На какъв професор? На корумпиран курвар или обикновен простак?

Любител
Любител
09 декември 2022 13:21
Гост

Остава да предложиш система подобна на османската „илтизам“ , да си откупват местата, да не получават заплата, а нататък всички знаем. Това ли целим ? Това ли ще е правосъдие? Тука има някакви потребители, за които изглежда е ужасно важно всички юристи да получават мизерни доходи. Но това е правен форум, не е място за споделяне на мокри сънища.

Аз съм
Аз съм
10 декември 2022 14:03
Гост

Като си казал „а“, кажи и „б“. Илтизамът няма много общо с правораздаването. Особено ползотворен „бизнес“ по българските земи е бил откупвачеството на данъци. В Османската империя съществувало такова право – „илтизам“, по силата, на което определени хора можели да откупят събирането на многочислените османски данъци директно от „Портата“ (османското правителство). Така тези хора добивали статута на нещо като „държава в държавата“. По своя преценка и свое желание те облагали населението в откупената им област с произволни суми. Освен т.нар. „десятък“, който в един момент бил вече над 1/10 от дохода (в разрез с шериата), българите в империята плащали още… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 декември 2022 14:39
Гост

Видно от продадените прокурорски конкурси с предварително раздадени казуси -и през 2006, и през 2015 съмнението ,че тази система е отдавна въведена е с мощна сила. Или да напомня, как по времето на ВНС, преди около 30 г-тогава парламента незначаваше съдиите, имаше партийни квоти кой да стане съдия, а как се попадаше в партийните листи за номинации е тъмна индия… В добавка-отдавна ви казваз,че в съдебната система няма нужда от заплати. По осемте джуджета се видя ,че възможностите за напълно законно ДМС са без горна граница. Че то само първоначалния подкуп от осемте джуджета е фанстастагористимична сума, назована в първото… Покажи целия коментар »

Аз съм
Аз съм
10 декември 2022 13:09
Гост

Много добри предложения, но не се ли опасяваш, че масово магистратите ще започнат да напускат и ще останат само тези, които взимат подкупи? Юристи бол, но кой честен ще се хване на работа за мижава заплата? И една забележка, заплатите са 30, а не 20 при пенсиониране. Аз бих направил друго. Нека плащат солидарно с държавата исковете по ЗОДОВ, включително и съдиите. Постановил неправилна присъда, нека плаща солидарно с държавата, освен ако доказателствата към момента на постановяването на присъдата не са били пълни. Прокурорите пък да плащат във всички случаи, освен тези в които са се отказали да поддържат обвинението.… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
08 декември 2022 16:32
Гост

За всичко съм съгласна, но тая безумна такса от 150 лв. в АПК за частна жалба да я вдигате е абсурд!

Любенов
Любенов
08 декември 2022 16:14
Гост

Глупости

Кошев
Кошев
08 декември 2022 16:08
Гост

Namerili koga da powdigat temata

Берова
Берова
08 декември 2022 16:08
Гост

Кой ще се занимава с ВСС сега точно

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:08
Гост

Увеличението е абсолютно мижаво – от 12 на 14 лв. от 50 на 60 лв. от 5 на 6 лв. и т.н. За какво се занимават изобщо? Някой правил ли е изобщо анализ, ако се приемат промените, с колко ще се вдигнат приходите на съдебната власт? Ясно е, че не… а такъв анализ е задължителен.

Жаки
Жаки
08 декември 2022 18:17
Гост

Те обикновено първо действат, пък после анализират.

Аканджи
Аканджи
08 декември 2022 16:08
Гост

Ще има да си почакат да им го гласуват. Това се прави само за да се сипва после – еми ето ние искахме увеличение на простите такси, но простите народни представители не гласуваха. Ние сме направили каквото сме могли

Чочо
Чочо
08 декември 2022 18:20
Гост

Да. За пореден път ще си измият ръцете.

Демирев
Демирев
08 декември 2022 16:07
Гост

Щом е толкова важно да се качат таксите. Трябва си увеличение, бе как. Нали има инфлация и криза. Важно е да я обвържат с пандемията и скока на горивата – когато говорим за такса за изваждане на една хартийка.

Николов
Николов
08 декември 2022 16:06
Гост

И сега ВСС с това ли измисли да занимава тия нехранимайковци в НС? Те тепърва ще правят правителство. Това е супер неадекватно от страна на ВСС. С това ли ще ги занимават и това ли е проблема на Република България питам ?

Бобошев
Бобошев
08 декември 2022 16:05
Гост

Определено има потенциал да се вдигнат простите такси

Николов
Николов
08 декември 2022 16:04
Гост

Че това доказва едиснтвено, че простоите ВСС са…

Милен
Милен
08 декември 2022 16:04
Гост

Парите не им стигат, еййй