Нова сграда – нови проблеми, така може да бъде обобщена ситуацията след преместването на Наказателното отделение на Софийския районен съд (СРС) в бившето Военно НДК.

Адвокати непрекъснато сигнализират софийската колегия за най-различни трудности в работата си със службите на съда на бул. „Скобелев“ – от самото влизане в сградата, през достъпа до информация и организацията на деловодствата, до липсата на ксерокси, гардеробна, пейки и кафене. Затова тази седмица предстои среща между ръководствата на СРС и на Софийската адвокатска колегия (САК) за търсене на разрешение на проблемите, съобщиха за „Лекс“ от съда.

„Въпреки значително по-добрите условия за работа в новите сгради на СРС, адвокатите продължават ежедневно да срещат проблеми както с достъпа до сградите на съда, така и с осъществяването на справки по дела, за което ни сезират със сигнали и оплаквания“, пише шефът на колегията Ивайло Данов на председателя на съда Александър Ангелов. И описва за какви проблеми пишат адвокатите.

Няма служебен вход

„Макар че на входа на сградата на Наказателното отделение на СРС са разположени два скенера, които обслужват едновременно граждани и адвокати, обичайно функционира само единият, поради което често се образуват големи опашки от чакащи хора. Това поражда напрежение и недоволство от затруднения достъп до сградата на съда, като наред с това създава риск от ненавременно явяване по делата както на гражданите, така и на адвокатите, с което като краен резултат се нарушава нормалният ритъм на работа на съда“, обяснява Ивайло Данов на шефа на СРС.

И затова САК предлага адвокатите да минават през служебния вход на съдиите и прокурорите или поне единият скенер да обслужва с предимство адвокатите.

Фронтален сблъсък с фронт офиса

Ето как шефът на САК описва ситуацията с организацията на деловодствата:

„В новата сграда на съда обслужването в т. нар. „фронт офис“ е на няколко гишета, на които един съдебен служител обслужва едновременно делата на 10-12 съдебни състава. Това води до голямо забавяне при обслужването на адвокати и граждани на всяко гише, а наред с това невъзможността съдебен служител на едно от гишетата на „фронт офиса“ да обслужи адвокат, който желае да направи справка за повече от един съдебен състав (ако другият състав се обслужва от друг служител), налага повторно чакане пред друго от гишетата на „фронт офиса“ за извършване на справка по друго дело. Като резултат от въведената организация на работа във „фронт офиса“, извършването на справка само по едно дело отнема изключително дълго време, а за справка по няколко дела и за чакането на няколко опашки пред фронт офиса, понякога са недостатъчни дори часове“.

Според адвокатите освен, че създава напрежение сред чакащите, тази организация натоварва изключително съдебните служители, които „поради всеобщата изнервеност не спазват задълженията си по Етичния кодекс“. И сочат, че трябва да се върнат старите принципи на работа и един служител да отговаря за не повече от два съдебни състава.

Ситуацията се усложнява допълнително, когато от 12 ч. до 13 ч. служителите от фронт офиса и от деловодството излизат в обедна почивка. „Тогава на целия този фронт офис остават да работят един-двама служители, а граждани и адвокати продължават да се редят на празните гишета, където са обозначени съставите, по които искат справка. В този часови интервал е невъзможно получаването на протоколи, защото деловодителят бил в обедна почивка“, оплакват се адвокатите.

Към това се добавя и фактът, че служителите във фронт офиса нямат печати и не могат да издават преписи и така пак се затруднява достъпът до информация на адвокатите.

Простата нужда от ксерокс, гардеробна, кафе и пейки

Софийският адвокатски съвет предлага на СРС да постави по една копирна машина във всяка от сградите на съда. Тя може да се обслужва от служител на съвета или да бъде автоматизирана.

От САК посочват, че в сградата на съда на бул. „Цар Борис III“ машината може да бъде поставена в гардеробната, а в тази на бул. „Скобелев“ – в друго удобно помещение.

Впрочем, липсата на гардеробна в сградата на Наказателното отделение е друг проблем, изтъкван от адвокатите. „Физическото неудобство , причинено от необходимостта адвокатите, освен носените дела и книжа, свързани с работата им, да носят и връхните си дрехи, чадъри, и др. навсякъде в сградата на съда – в деловодства, в съдебните зали, в коридорите пред залите, неминуемо с отразява на качеството на работа и допълнително натоварва всички в сградата на съда“, обясняват от САК на шефа на районния съд.

Оказва се, че адвокатите и гражданите няма и къде да чакат докато влязат в някоя от съдебните зали в сградата на бул. „Скобелев“. „При голям брой участници в наказателните производства (страни, адвокати, свидетели, вещи лица) продължителното чакане пред залите „на крак“ се оказва изключително неприятно и изморително, което влошава условията, при които адвокатите упражняват професионалните си задължения“, сочи Ивайло Данов.

Към това се добавя и фактът, че в новите сгради на СРС няма кафенета или поне кафе автомати и такива за вода. А това буквално подлага адвокатите на физическо изпитание.

Електронен достъп

Столичните адвокати сочат и друг проблем – електронната деловодна система на СРС не дава почти никаква информация. В нея човек може да види само хронология на заседанията и на произнасянията на съда, но няма достъп до самите актове (освен решението), нито до протоколите. „Системата може да бъде оптимизирана по подобие на електронните деловодни системи на други съдилища, в които за адвокатите са достъпни протоколите от съдебните заседания, процесуалните изявления на страните по делото и актовете на съда по движение на делото“, предлагат от САК.

Столичната колегия сочи и серия други проблеми – забавяне при получаване на преписи, незаконни откази на служители да дадат достъп до информация на адвокати, които не са страни по делото, или сами да снимат книжа.

Коментирайте

avatar