Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви за недопустима вечната полицейска регистрация в България, при която на практика до смъртта на всеки осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, МВР съхранява лични данни, включително ДНК и отпечатъци.

„Член 4, параграф 1, букви в) и д) от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, разглеждан във връзка с членове 5 и 10, член 13, параграф 2, буква б) и член 16, параграфи 2 и 3 от тази директива и в светлината на членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство, което за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания предвижда съхранение от полицейските органи на лични данни, и по-конкретно на биометрични и генетични данни за лица, осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, и то до смъртта на субекта на данни, включително когато той е реабилитиран, без да задължава администратора периодично да проверява дали това съхранение все още е необходимо, и без да признава правото на субекта на данни на изтриване на горепосочените данни, щом съхранението им вече не е необходимо за целите, за които те са били обработвани, или евентуално правото на ограничаване на тяхното обработване, постанови СЕС (пълния текст на решението виж тук).

Съдът в Люксембург беше сезиран от състав на Върховния административен съд (ВАС), който установи, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация.

Повод за това е искането на осъден за лъжесвидетелстване да бъде заличена полицейската му регистрация. Мъжът е осъден на една година пробация и я е изтърпял на 14 март 2018 г. На 15 юли 2020 г. подава искане до полицията в Казанлък регистрацията му да бъде премахната, тъй като реабилитацията му е настъпила на 14 март 2020 г. МВР отказва, като изтъква, че „осъждането с влязла в сила присъда не е сред лимитативно изброените основания за снемане на полицейската регистрация по чл. 68, ал. 6 ЗМВР (разпоредбата виж в карето), включително и при настъпила реабилитация“. Отказът на МВР е потвърден от Административния съд София-град (АССГ). Така казусът стига до ВАС и върховните съдии Виолета Главинова (председател на състава), Галина Карагьозова и Полина Богданова (докладчик) решиха да отправят преюдициално запитване до СЕС (повече за него виж тук).

В решението си СЕС анализира в детайли изискването на всички относими разпоредби на правото на съюза.

На първо място, съдът подчертава, че съхранението в полицейския регистър на данни на лица, осъдени с влязла в сила присъда, може да е необходимо за разследването на престъпления, дори след като самото осъждане е заличено от регистъра за съдимост. „Възможно е всъщност тези лица да са замесени в престъпления, различни от тези, за които са били осъдени, или обратно, да бъдат оневинени чрез сравняване на данните, съхранявани от тези органи, с данните, събрани при разследването на другите престъпления“, пише СЕС.

На второ място, изтъква, че за тези цели пазенето на ДНК, отпечатъци и снимка може да се окажат за подходящи.

На трето място, заявява, че пропорционалността на такова съхранение, с оглед на преследваните с него цели, трябва да се преценява през призмата и на подходящите технически и организационни мерки, които трябва да гарантират поверителността и сигурността на съхраняваните данни и че са само такива, които са необходими за постигането на конкретните цели на обработването.

На четвърто място, в решението си СЕС констатира, че в България до края на живота им се пазят данните на осъдените за умишлено престъпление от общ характер.

„В тази насока обаче следва да се констатира, че понятието „умишлено престъпление от общ характер“ е особено широко и може да се прилага към голям брой престъпления, независимо от естеството и тежестта им. … всъщност не за всички лица, осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, попадащо в обхвата на това определение, рискът да са замесени в други престъпления е еднакъв, което да обосновава определянето на еднакъв срок на съхранение на засягащите ги данни. Ето защо в някои случаи, с оглед на фактори като естеството и тежестта на престъплението или липсата на рецидив, рискът, който представлява осъденото лице, не дава непременно основание за запазването до смъртта му на неговите данни в предвидения за целта национален полицейски регистър. В такива случаи вече не съществува необходимата връзка между съхраняваните данни и преследваната цел. Поради това съхранението им не съответства на принципа на свеждане на данните до минимум, предвиден в член 4, параграф 1, буква в) от Директива 2016/680, и е за период, по-дълъг от необходимия за целите, за които данните се обработват, което е в разрез с член 4, параграф 1, буква д) от тази директива“, заявява съдът.

Той уточнява, че настъпването на реабилитацията не означава, че задължително полицейската регистрация трябва да бъде прекратена. Но тъй като за да настъпи тя, трябва през определен период след изтърпяването на наказанието да не е извършено ново умишлено престъпление от общ характер, тя може да е индиция, че субектът на данните представлява по-малък риск от гледна точка на целите за противодействие на престъпността или опазване на обществения ред. И следователно обстоятелство, което може да доведе до скъсяване на необходимия период за такова съхранение.

СЕС напомня предишното си произнасяне за полицейската регистрация в България. Миналата година той е прие, че не е допустимо да се събират системно отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация, така както се прави в България (повече за това решение виж тук).

Той отчита важността на биометричните и генетичните данни за разкриването на престъпления, но подчертава, че съхранението им се допуска единствено когато „това е абсолютно необходимо“ по смисъла на член 10 от Директива 2016/680, „обаче само ако то отчита естеството и тежестта на престъплението, за което лицето е осъдено с влязла в сила присъда, или други обстоятелства, като например конкретния контекст, в който е извършено това престъпление, евентуалната му връзка с други течащи производства или пък миналото или профила на осъденото лице“.

„Ето защо, когато съгласно национална правна уредба като тази по главното производство въведените в полицейския регистър биометрични и генетични данни на субектите на данни се съхраняват до смъртта на тези лица, в случай че те са осъдени с влязла в сила присъда, приложното поле на това съхранение, …е твърде широко за целите, за които тези данни се обработват“, заключава съдът в Люксембург.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проф. Киров:
Проф. Киров:
31 януари 2024 12:31
Гост

„Ние подчиним ли Конституционния съд на практиката на наднационалните съдилища – разбирайте Съда на ЕС и Съда за Правата на човека в Страсбург, ние губим своята национална, конституционна идентичност като национална държава, като равноправен член на ЕС. Ние просто се подчиняваме и придаваме едно изключително силно значение на тези решения и то на органи, които нямат абсолютно никаква демократична легитимност – те са чиновнически органи – и Съдът на ЕС и Европейския съд!“

Явно ЛЕКС не мисли така.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 8:07
Гост

Защо СЕС прилага двоен стандарт за България и Франция или Германия относно полицейската регистрация и с някакви подредени думи в изречение, което е толкова общо и завоалирано казва абсолютно абстрактно за срока на тази регистрация. Може ли някой да знае и предвиди един човек, извършил престъпление по транспорта, стопанско престъпление, против личността и пр. след колко време и дали ще извърши друго престъпление, за да съхранява толкова данните му и да не надхвърля целта, за която са събрани! Отново никаква конкретника, европейско лицемерие и уж зачитане на някакви права. За заглавието на статията и отговаря ли на съдържанието на решението… Покажи целия коментар »

Коста
Коста
31 януари 2024 3:21
Гост

Това са глупости, защото тези данни вече се събират рутинно за цели като например прочутия Патриот Акт. По този акт от 2002, изцяло покрит с европейски закони през 2020, се събират хеш на отпечатъци със всеки личен документ. Здравните астрахователи пък събират ДНК с цел разпознаване и определяне на произход по закона за личните данни в ЕО, поради който данните от биологичните материали са собственост на лабораториите и на националните здравни власти. Не е нужно МВР да пази тези данни за престъпници след като са достъпни за всички български граждани.

Пеналист
Пеналист
31 януари 2024 9:32
Гост

Костя какво общо има The Patriot Act с ЕС ?!?! Би ли разяснил?

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 21:59
Гост

Начинът, по който СЕС пише решенията си, е несъвместим с МВР. Няма такова нещо като полицай и преценка на пропорционалността. Казваш му – пазиш до реабилитацията ако престъплението не е тежко, до Х години след реабилитацията, ако е тежко, до Y години след реабилитацията, ако е в условията усложнена престъпна дейност, или до смърт, ако е в ОПГ. Явно ще има да си почакаме, докато някой измени ЗМВР, а до тогава всичко ще минава през жалби, т.е. рай за разноскаджиите.

ганю
ганю
31 януари 2024 11:41
Гост

Бойко колко време вече е на власт?!
Да беше организирал нещо.
Ама той организира други работи.

Симо
Симо
30 януари 2024 21:55
Гост

Напълно очаквано и логично решение.

Магнаур симеонов
Магнаур симеонов
30 януари 2024 18:05
Гост

Същото, но с още по голяма сила важи за вечното съхраняване на данни за катаджийски нарушения, въпреки погасената давност катаджиите ги ползват срещу гражданите в съдебните производства. А това са само администратини нарушения

Жокера
Жокера
30 януари 2024 18:13
Гост

То не само катаджиите, но и прокуратурата при дела за ПТП

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 януари 2024 16:17
Гост

Ми, очаквана развръзка.

Пеналист
Пеналист
30 януари 2024 14:42
Гост

За пореден път СЕС удря шамар на нескопосаното бг мвр! В МВР работят масово ниско интелигентни шопари, които дори не са чували за СЕС, но благодарение на това великолепно решение, от утре започваме с всичките клиенти да им набиваме канчето и да трият регистрации!!

ганю
ганю
30 януари 2024 15:48
Гост

МВР ще си го преместят в другия крачол, като идеш утре.

Светлин
Светлин
31 януари 2024 9:02
Гост

Мвр нямат багаж в дюкяна си, за да имат какво да преместят

Пеналист
Пеналист
31 януари 2024 9:30
Гост

За ганю – Е, за сега не си го местят, а започват да трият. Вече има един реабилитиран с изтрита регистрация 🙂

ганю
ганю
31 януари 2024 11:47
Гост

Въпрос на време пак да му направят.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 18:12
Гост

Да бяха само МВР виновни, а какво да кажем за административните съдилища и най-вероятно отделните тричленки на ВАС, които са потвърждавали тези откази?

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 14:22
Гост

Айде сега, като заличат базата данни, и на някого/някоя от Европейския съюз му/и скъсат задника или ги убият, ходете търсете на кого са оставените дактилни или биологични следи.

Смешев
Смешев
30 януари 2024 14:25
Гост

ама как, разбира се, че първо ще търсим този, реабилитирания за лъжесвидетелстване.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 19:34
Гост

За автоматизация да си чувал, мамин сладък.

Дичо
Дичо
30 януари 2024 21:57
Гост

Това решение е меко казано нелепо.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
30 януари 2024 14:16
Гост

Помните ли, че Цв. Цв. навремето го бяха привикали да му свалят данни за регистрация, но при него май се размина, след като просто не се яви.

6 пъти НЕ
6 пъти НЕ
30 януари 2024 21:59
Гост

На него всичко му се разминаваше. Нали беше под крилото на Боко.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 13:59
Гост

Една милиционерщина по-малко, ама ако на по 10 години ще отмятаме по нещо, доникъде няма да стигнем.

9898
9898
30 януари 2024 13:58
Гост

Е, едно браво и на състава на ВАС. Това беше толкова очевадно нарушение, че не знам как толкова години не се намери кой да го отнесе до СЕС.

Джанго
Джанго
30 януари 2024 14:09
Гост

И други са искали, ама са нямали желание.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 14:23
Гост

Kакто се вижда обаче, АССГ се е проявил не за пръв път. А аз си мислех, че и аз неюрист е кристално противоречието с правото на ЕС.

Пеналист
Пеналист
30 януари 2024 14:44
Гост

Този състав се състои от най-сериозните магистрати във ВАС, винаги блестяща работа и решения! Браво на 3-те дами!

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 13:55
Гост

Добре, че е СЕС та все да ни оправя бакиите.

Димо
Димо
30 януари 2024 22:00
Гост

За пореден път.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 13:55
Гост

Айде честито на всички замесени!

Наблюдател
Наблюдател
30 януари 2024 13:55
Гост

Ееее, доживяхме!

ганю
ганю
30 януари 2024 14:34
Гост

Кое доживяхме?
Още дълго ще е по старому.
Както е и с останалите неща по полицейската регистрация. Там нищо не се е променило в практиката.