Цивилизованата държава се вижда веднага – в нея правото се спазва, в нея правото е и с високо качество. Затова и миграционният поток тече от България към цивилизованите държави.

Няма да крия – пристрастна съм. Зарадвах се, когато САЩ включиха тримата българи в списъка на OFAC по закона „Магнитски“. Видя се, че не можем да се оправим с големите ни проблеми и че се налага да получим помощ. Но когато прочетох Решението на Министерския съвет за предприемане на действия във връзка наложените от САЩ санкции на български лица – т. нар. РМС 441 от тази година, се хванах за главата от юридическите безумия, сътворени в него (пълния текст на решението виж тук).

Това въобще не е единственият случай, но тук нещата надминаха мярката дори за държава с равнището на България. Да поясня – не говоря за замисъла и политическата насоченост на РМС 441 и за желанието България да направи нещо като увеличи ефекта от подадената от САЩ ръка, а за юридическото изпълнение на РМС 441 под формата на правно-техническо недоносче. Не знам кои юристи са писали въпросния текст, но по-добре да не се знае.

В т.6 от РМС 441 се казва, че администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, … да прекратят отношенията си с лицата от списъка …и да не влизат в нови взаимоотношения“.

От тук веднага следва, че лицата от списъка не могат да имат каквито и да е отношения с държавната и общинската администрация. Поради това тези лица не могат да си извадят документи за самоличност, вкл. лични карти, паспорти и шофьорски книжки, не могат да преминат границата, защото там трябва да контактуват с органите на гранична полиция. Ама в Европейския съюз имало право на свободно придвижване – голяма работа. Съгласно чл.35, ал.1 от Конституцията „Всеки има право … да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон“. А поне засега си мисля, че РМС 441 не е закон. Но вече знае ли човек.

Лицата от списъка даже не могат да си платят данъците, защото там трябва да контактуват с органите на Националната агенция за приходите (НАП).

Нещо повече – ако лицата извършат престъпление или друго правонарушение, полицията и контролните органи не могат да контактуват с тях, щото им е забранено. Даже и глоба за превишена скорост не могат да им наложат.

Така, както е написано в РМС 441 – ако въпросните лица се разболеят, не могат да се лекуват в държавните или общински болници, защото те са търговски дружества. Ако са болни от заразна болест – не могат да постъпят в инфекциозна клиника, защото частните болници нямат такива. По същата причина лицата от списъка нямат право да ползват и бърза помощ. Да не са попадали в списъка. Ако пък са попаднали погрешка – е, то при всяка дейност падат и косвени жертви. Според чл.52, ал.3 от Конституцията „Държавата закриля здравето на гражданите“.

На част от хората в списъка по РМС 441 бяха закрити банковите сметки. И банките в писма обясниха, че БНБ така им е казала. Банков надзор на БНБ пък обясни, че не бил казвал да се закриват сметките, а само банките да били вземели мерки…

Всички тези мерки представляват гражданска смърт за едно физическо лице. Наложените ограничения са много по-всеобхватни и тежки от ограниченията, които се налагат на лице, изтърпяващо наказание лишаване от свобода. Това, освен на конституционни и международноправни норми, противоречи и на принципа на пропорционалност – в случая – при прилагането на принудителни административни мерки.

Самото РМС 441 е очевидно вътрешно противоречиво. От една страна в Списъка по РМС 441 трябва да са „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. От друга страна се предвижда „изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена“. И така излиза, че ако преди 5 години едно лице е било примерно съакционер на санкционирано от OFAC лице по закона „Магнитски“, то трябва да бъде включено в списъка и веднага след това изключено. Което е напълно безсмислено. На практика в списъка има физически лица, които от години не са съакционери с лица по „Магнитски“ или от години не са акционери в юридически лица по списъка по РМС 441, но въпросните физически лица си стоят в списъка по РМС 441 и никой не ги пипа. Нали целта на РМС 441 е да не се осъществяват финансови операции със санкционираните от ОFAC лица. А при положение, че физическите или юридически лица са прекратили отношенията си със санкционираните от САЩ по „Магнитски“ примерно още преди да влезе в сила РМС 441, то няма и теоретична възможност да нарушат санкциите спрямо санкционираните от САЩ по „Магнитски“ с това, че вече нямат отношения с тях. А и лицата, които след това са прекратили отношенията си, остават в списъка.

Юридическото изписване на РМС 441 е под всякаква критика. Да започнем с най-елементарното – дали актът е нормативен или индивидуален. Чрез много сложно тълкуване може да се обосновават и двете тези – въобще не е ясно дали актът се прилага само за отношения с тримата български граждани, или важи и за бъдещи случаи. Хубаво е, че съдебните актове имат това качество, че правилни или не – слагат край на спора. ВАС още с Определение от 5 юли 2021 г. по адм. дело № 6558/2021 по описа на ВАС, IV отделение прие, че актът е индивидуален.

В същото определение ВАС прие, че РМС 441 не е влязло в сила, защото нито по силата на закона, нито с разпореждане му е придадено предварително изпълнение, а подадените жалби срещу него препятстват влизането му в сила. След като РМС не е влязло в сила по отношение на всички, които са го обжалвали, то би следвало да се прекратят всякакви действия по изпълнението на РМС 441 спрямо тях. След като един акт не е влязъл в сила и не му е придадено предварително изпълнение, то няма как той да служи като правно основание за каквито и да е действия по неговото изпълнение. Нищо подобно не се случи. Все едно, че съдът не се е произнасял.

Съответно много от потърпевшите тръгнаха да обжалват фактическите действия на администрацията, изразяващи се в поддържането на имена в списъка. Първоинстанционните съдилища очевидно се страхуват и изписаха какви ли не невъзможни от правна гледна точка неща само и само да не отменят някое фактическо действие. Например, първо писаха, че това не били фактически действия, а били правни – защото били в изпълнение на РМС 441. Как може да има правно действие и съответно да служи за правно основание и да се изпълнява един административен акт, който не е влязъл в сила, си остава дълбока тайна. Ако подобно нещо се каже на изпит, студентът би следвало да бъде скъсан. Правно може да бъде само действие в изпълнение на влязъл в сила административен акт или ако му е придадено предварително изпълнение. Или в редките случаи – на пряко изпълнение на закон.

Други съдии пък написаха, че видите ли действията по изпълнението били извършени още преди обжалването на РМС 441 да било спряло изпълнението му. Сякаш през срока на обжалване преди подаването на жалбата актът може да се изпълнява без да му е придадено предварително изпълнение. За такова нещо също късат студентите на изпит.

Трети се чудеха що за фактическо действие е поддържането на лични данни на сайт. Да илюстрираме – ако примерно двама служители от правоохранителната администрация вържат някого и пуснат лек ток през тялото му и след това не правят нищо докато токът си тече, дали потърпевшият ще може да иска преустановяване на незаконни фактически действия. Дали съдът може да каже, че тя администрацията нищо не прави в момента на искането – той токът сам си върви, пък и токът си е природно явление. Така съдиите щяха да оставят тока да си тече.

От горната съдебна инстанция пък съдиите явно знаеха повече и не искаха да се излагат, но само отменяха актовете на долната и ги връщаха за ново разглеждане. Когато не се намираше за какво – изваждаха се аргументи, че долустоящият съд не е указал на потърпевшите да докажат правния си интерес. Сякаш като сложат на някого личните данни в списък за връзки със санкционирани лица, това не засяга доброто му име. А и опасната правна привидност, че РМС 441 е действащо, след като се изпълнява чрез поддържаните списъци, не застрашава правата и законните интереси на съответния човек.

Пълна анархия цари по включването на лица в списъка. Например от него беше извадено чуждестранното дружество „Интралот“. Но са вкарани в списъка и лица с прекратени отношения със санкционираните от САЩ по Магнитски. Това създава правна несигурност. Човек остава с впечатлението, че винаги може да се издаде подзаконов акт и всеки може да бъде вкаран в някакъв списък, подобен на този по РМС 441. Дали това е най-стимулиращо да се живее в България? В една правова държава администрацията би следвало да действа съобразно принципа на оправданите очаквания, за да има прозрачност и предвидимост – все принципи, прогласени в АПК.

Съставът на Постоянната работна група като помощен орган по изпълнение на РМС 441 не е конституиран в съответствие със закона. В нея влизат министърът на финансите, който е назначил сам себе си за председател, министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС и изпълнителният директор на НАП. Това обаче противоречи на чл. 113 КРБ – членовете на Министерския съвет не могат да заемат длъжности и да извършват дейности, които са несъвместими с положението на народен представител. Според чл. 68, ал. 1 КРБ те не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител.

В серия от свои решения Конституционният съд ясно е разяснил значението на понятието друга държавна служба. Според р. № 4 от 1993 г. „След като не са въведени други допълнителни изисквания, трябва да се приеме, че изпълнението на всяка държавна служба е несъвместимо с положението на народен представител.” С Решение № 5/1993 г. Конституционният съд прави извод, „че разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Конституцията създава забрана за народните представители да изпълняват каквито и да е функции на държавата (без оглед на предмета и формата им)“. В р. № 7/2010. се пояснява, че забраната се отнася за всякакви други публични функции в сферата на държавното управление (т.е. понятието „държавна служба“  се тълкува в широк смисъл). Действията, съобразно РМС №441, очевидно касаят дейност от сферата на държавното управление.

От изложеното следва, че влизането в състава на Постоянната работна група, която изготвя и поддържа списъка, представлява заемане на държавна служба по смисъла на тълкуването на КС. С написаното въобще не искам да кажа нещо лошо за министрите. Затова в държавната администрация има юристи. Не е работа на един министър да следи решенията на КС през годините. Но така или иначе, би следвало в постоянната работна група да няма министри, а хора, които да се занимават преимуществено с възложената им работа.

В заключение – чудесно е, че САЩ направиха нещо добро за България. Техният глобален закон „Магнитски“ се прилага и за американски граждани, но по начало извън територията на САЩ. Но хайде и ние да вземем пример от САЩ и вместо юридически недоносчета, да направим обмислено законодателно решение в съответствие с Конституцията и международните правни актове, по които България е страна.

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 септември 2021 20:56
Гост

Това е лобизъм сега, като са крали народна пара – сега ще им пари народно, какво по-просто.

Мен защо не ме гонят.

Няма как да си мениджър и да не се замисляш, дивият капитализъм премина.

И това ли не е ясно.

ххх
ххх
20 септември 2021 21:24
Гост

А на кавал да им посвирим?
Смешковци!

Айде бе!
Айде бе!
20 септември 2021 21:23
Гост

Спрях до заглавието, след „велика държава“.
И разбрах, че няма нужда да хабя време за да чета поредни лизачески изцепки на поредния идолопоклонник на чужди дворове.
Айде няма нужда. Спазвали били закона! Глупости! Точно тия, които разсипаха света и попиляха хората!

Orwell
Orwell
20 септември 2021 18:09
Гост

„САЩ са велика държава, защото спазват закона“ Дали..? Честито да ви е, произвол по американски образец. Тези дето днес им ръкоплещите, утре като им станете ненужни и вас ще изхвърлят от борда на самолета като употребени мръсни кърпички, както постъпиха със съюзниците си в Афганистан. Хора които двайсет години с риск за живота и близките си им помагаха да колонизират. Нищо че това тук уж е страна-членка на ЕС, нищо че Европейската комисия категорични заяви, впоследствие повтори и потвърди че държавите-членки не следва да прилагат санкциите на САЩ.. Успяха да наплашат и главния прокурор да не потърси отговорност на това… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 17:18
Гост

А не прекалихме ли с надупването пред САЩ? Там разните „Магнитски“ и прочие политически актове, защо не си ги гледат на тяхна територия и за техните си граждани? Кое налагаше нашите дупедавци да си събуват сами гащите, творейки актове, с които на практика разпростират действие на американски закон върху територията на България?

Адвокат
Адвокат
20 септември 2021 17:49
Гост

Добре, че са чужди държави, защото явно мафията толкова дълбоко е проникнала в у нас, че без чужда помощ няма да се справим.

Петко 2
Петко 2
20 септември 2021 19:26
Гост

Бах та в адвоката!

Любител
Любител
20 септември 2021 17:13
Гост

Твърде разширително тълкуване на РМС

Ашраф Гани
Ашраф Гани
20 септември 2021 16:26
Гост

Ашколсун. Машала. Евала.

Герасим
Герасим
20 септември 2021 14:23
Гост

Напълно съм съгласен, че не е работа на един министър да следи решенията на КС през годините.

Гиги
Гиги
20 септември 2021 14:21
Гост

За кой ли път трябва да признаем, че не можем да се оправим с големите ни проблеми и че се налага да получим помощ.

112
112
20 септември 2021 16:27
Гост

Звънни.

Koleff
Koleff
20 септември 2021 13:53
Гост

Страната на големите възможности. Кога ли ще ги стигнем…

Самуил
Самуил
20 септември 2021 13:54
Гост

Срещу тях да тичаме, това надали ще се случи.

Кики
Кики
20 септември 2021 13:52
Гост

Страхотна статия, която изтъква наболелите ни проблеми от дълги години насам.

Опа
Опа
20 септември 2021 13:04
Гост

Ще ме извинява колежката, но нищо велико не виждам в забогатяването въз основа на поробване и грабителство поне 300 години, сега прераснало в легално робство на измислени ценности, ГМО – семена, дъвки, дънки и псевдо-права….Както казваше Иван Славков – Батето: „Аз тази държава съм я закрил!“

Anonimen abonat
Anonimen abonat
20 септември 2021 12:39
Гост

Еее, недейте така, и в племенните държави като нашата има и се спазват закони. От някои. Тъй като няма как да ходи човек като копой след 7 мил. опростачени хуни и да ги притиска да спазват нещо, което дебелите оядени до гуша крадливи чичковци и лелички сами не зачитат. Като закона например. Всички завиждаме на Зуека за това, което направи, да е жив и здрав.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 10:02
Гост

Много точен анализ. И съм напълно съгласен. Но докато в Народното събрание влизат некадърни хора, не само че няма да се оправи този гаф, но и ще става по-зле. Да не говорим, че Министерския съвет ограничава конституционни права и свободи БЕЗ правно основание, защото санкциите по закона „Магнитски“ не съставляват такова основание. 46-ят Парламент можеше да оправи тази недосмислица, но според Христо Иванов и Николай Хаджигенов най-важният проблем в страна бе и е преместването ба Бюрото по защита (за мислете се защо), закриването на специализираното правосъдие, смяна състава на ВСС (отново – запитайте се защо) и т.н. Както е в… Покажи целия коментар »

Геши
Геши
20 септември 2021 10:50
Гост

Всичките тези престъпни схеми през последните 10+ години бяха разработвани от Доган сарай и обръчите от фирми, под ръководството на Тиквата и благосклонния поглед на Каскета му. Сега и протестните партии, и служебното правителство полагат усилия да разрият тези Авгиеви обори и да върнат обратно законността и справедливостта, докато ГЕРБ и ДПС не само саботират този процес, но и имат наглостта да обвиняват САЩ, че санкциите по „Магнитски“ били напълно незаконосъобразни. Пътят е трънлив, но това е пътят, връщане назад няма, както се надява българският народ.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 11:38
Гост

Троле, никой не казва, че санкциите по закона „Магнитски“ са незакосъобразни, но е напълно излишно да ти обяснявам защо в България те не могат да доведат до налагането на каквито и да било санкции без действащ и РАБОТЕЩ парламент. Юристите ще ме разберат. Дори не знам защо си губя времето да ти отговарям. Писнало ми е в специализирани юридически сайтове да кацат платени тролове, обслужващи корумпирани политици – като мухи на лайна (с извинение към образованите читатели).

Mavri
Mavri
20 септември 2021 9:21
Гост

Съгласен съм с всичко написано. САЩ не са ми любимци, но има причина да се замисли човек дали не трябва да вземем пример за някой неща от тях. Аз от много време съм фен на двете доживотни присъди, примерно.

Ad nauseam
Ad nauseam
20 септември 2021 16:32
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

Не бива да се отрича всичко с марка USA!

АМИН

Пудевско
Пудевско
20 септември 2021 9:20
Гост

Ако трябва да сме честни в САЩ можеш да защитаваш собствеността си. Тук – нямаш право да се отбраняваш и трябва да го правиш с равносилно на това оръжие, с което те напада престъпника. Истинска демагогия.

Drob4ev
Drob4ev
20 септември 2021 9:19
Гост

Абсолютно правилно казано. Трябва да се помисли по статията и от там да се помисли защо живеем в такава абсурдна страна. Защото страната е такава, каквато си я направим ние.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 9:19
Гост

Определено ако искаме да се сравним със САЩ сме на светлинни години. Обаче интересното е, че преди WW II сме били в топ страните в Европа и Света и са можели да се учат от нас страни, като САЩ.

Хе хе хе
Хе хе хе
20 септември 2021 16:35
Гост

Те все още могат да взимат пример от най-старата държава в Европа. Все още, но уви.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
20 септември 2021 8:42
Гост

Аз ги приказвам такива (като написаното) на две ракии вечер, ама не значи, че съм прав! Много тъпа статия!
И като ще говорите за хубавите закони на САЩ, що не кажете как обвиниха съдия Миталов в „голяма корупция“, чак когато пусна Малинов до Москва? Еб@л съм го Миталов, дали е невинен или не, ама така ли се прави от „най-правовата“ държава с света – изцопаха се на метеното и се изнизаха без никакви доказателства!

много си силен
много си силен
20 септември 2021 8:47
Гост

Уууу, цитираш практика на КС на две ракии, много си силен значи. Тук не се говори за Миталов, а за това колко нескопосано реагира българската държава след като САЩ направиха това, което тя 20 години не може да направи – да ни отърве от ДП и ВБ. Но ние като ни свършат тежката работа, пак не можем да продължим като хората. Някой написа отдолу, че жена му на Божков не е в списъка, това какво ти говори? За качествена работа ли? Дори извън правото, а фактическа

Пижо Пендин
Пижо Пендин
20 септември 2021 10:00
Гост

Що да не се говори за Миталов, той е другата страна на един и същи медал? Там от наша страна реакция? Видя, че САЩ реагират само по политически въпроси и реално корупцията в България не ги интересува. ВБ и ДП дали не ги осветиха пак по политически причини? После си кръщаваш статията „САЩ са велика държава, защото спазват закона …“ и разбираш, че ще четеш глупости!

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 8:09
Гост

Лека, защо почвате да публикувате подобни нискокачествени памфлети, нямащи нищо общо с правото, а са приказки от селската кръчма. Не допускайте да пада толкова нивото за професионален сайт.

инфо
инфо
20 септември 2021 7:49
Гост

В САЩ, ако извиаш линейка трябва да платиш-например почти 600 долара за Калифорния The average cost of an ambulance transport in California is $589, which doesn’t seem to bad for emergency, potentially life saving treatment. https://firefighterinsider.com/does-911-cost-money-the-price-of-emergency-calls/

Нямаш ли 1000 лв-няма линейка В която линейка дори няма лекар. Като те откарат в болницата пък почва друг филм с плащането. Лечение на инфаркт може да струва десетки хиляди, и повече долара, ако нямаш застраховка, труднодостъпна за лице дори със средна заплата.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:59
Гост

Т.е. викаш не са правова държава, защото в здравеопазването им цари върл капитализъм. Не, просто не са социална държава и си плащат цената за това. .

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:28
Гост

САЩ са правова държава, защото там никой не става съдия от студентската скамейка! Не казвам, че нашите млади съдии не са начетени и интелигентни, напротив – попадал съм на такива и им се радвам, но винаги си казвам: След 10 години това ще е много добър съдия. Защото за тази работа се искат и житейски опит, и мъдрост. Хайде, със здраве

страх
страх
20 септември 2021 7:18
Гост

За мен обяснението е страх. Не за вътрешно противоречивото и нескопосано решение на МС, писано набързо в критична ситуация, за да се спаси имиджът, а за поведението на съда. Защото изп. власт може да о_ере процепа, но затова има съд. Как беше – в Берлин има съд. Е в София очевидно няма. Отменяй и приключвай!

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:22
Гост

Съгласен съм с теб, явно си мислят, че ще ги нарекат съдията на Пеевски, а горе във ВАС са хвърлили бързия горещ картоф с делата по чл. 250 АПК на АССГ и те бавно и славно ще се произнасят по законосъобразността на акта. Как като беше този добре сложен господин не ги беше страх да са съдиите МУ, а сега… За всичко трябват топки, ама не на елхата

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:48
Гост

В статията хич не става дума за Пеевски и Божков, а за бг творението списък.

123987
123987
20 септември 2021 7:15
Гост

Всъщност примерът с тока е много удачен. Помните ли, че навремето точно с подобни аргументи отказваха обжалването на 24-часовото задържане по ЗМВР? Понеже човекът вече бил освободен, значи нямал правен интерес от жалба! Та, хич не съм изненадан от описаното от колегата

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:11
Гост

Въпросът не е в конкретните хора, а в правото. С подобни актове няма да станем правова държава.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:04
Гост

Е, сигурно в линейката няма да ги познаят, но за настаняването в болница – гаранция. Хич не жаля нито Пеевски, нито Божков, ама верно в тази държава качеството на юристите падна драматично

къде е момчето на мама
къде е момчето на мама
20 септември 2021 7:05
Гост

Той Божков се пече в Дубай, какво да го жалиш. А момчето на мама къде е?

Анонимен
Анонимен
20 септември 2021 7:20
Гост

E, тук не пишат за списъка на САЩ, а за българския списък. В САЩ имат механизъм да засичат транзакции. А в българския списък вкарват когото си искат. Жената и сина на Божков не са в списъка ни, а имат общи дружества с Божков. Радосвет Радев, бог да го прости, също беше съдружник с Божков,но също не го вкараха Това не е подход на правова държава Не можеш да ограничаваш който ти се ииска в нарушение на приетите критерии.