След над четири години дела Румяна Ченалова окончателно е освободена от съдебната система. Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на Висшия съдебен съвет за уволнението на Ченалова от ноември 2015 г.

По онова време срещу съдийката от Софийския градски съд имаше три предложения за налагане на наказание, които бяха обединени в едно дисциплинарно производство. Две от тях са на по петима членове на ВСС – първото е с вносители Галя Георгиева, Даниела Костова, Соня Найденова, Димитър Узунов и Каролина Неделчева, а по второто те са Георги Колев, Румен Боев, Димитър Узунов, Юлиана Колева и Михаил Кожарев. Третото предложение беше на министъра на правосъдието, по онова време – Христо Иванов.

През януари 2018 г. тричленен състав на ВАС прие, че по предложенията на кадровиците са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила в дисциплинарното производство като се мотивира с Тълкувателно решение №7 от 2017 г. на Първа и Втора колегия на съда. То предвижда, че вносителите на предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати не могат да бъдат и членове на дисциплинарния състав. В случая Галя Георгиева и Даниела Костова са били както вносители, така и част от дисциплинарния състав срещу Ченалова.

Но по отношение на предложението на правосъдния министър тричленният състав на ВАС прие, че няма нарушение на тълкувателното решение и се спря само на него.

А то се отнася до четири групи нарушения, извършени от Румяна Ченалова – забавяне на производство, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения. Те са били открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил назначен за временен синдик на няколко дружества, за които има образувани дела за несъстоятелност, а докладчик по тях е била Ченалова. В предложението си министърът се базира и на проверка по сигнал на ОББ от 7 януари 2015 г. по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела.

Така в крайна сметка тричленният състав на ВАС прие, че тя е извършила тези нарушения и потвърди решението на ВСС за нейното уволнение.

Касационната инстанция обаче не намери мотиви за това решение. И констатира, че тричленният състав подробно е описал предпоставките за образуване на дисциплинарно производство срещу Ченалова, действията по образуването му, обединяването от ВСС на трите предложения, които впоследствие бяха разделени от първата инстанция, описано е съдържанието на решението на дисциплинарния състав и на ВСС, изложени са изводи, които са мотивирали първата инстанция да приеме, че решението за уволнението е издадено от компетентен орган в предвидената в закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Но няма правни изводи на съда за материалната законосъобразност на решението на съвета, изтъква петчленният състав.

Така делото отново се озова на първа инстанция, която на 31 октомври 2019 г. потвърди уволнението на Ченалова. Тричленният състав на ВАС с председател Румяна Папазова, Николай Гунчев (докладчик) и Десислава Стоева прие, че няма да обсъжда двете предложения, внесени от членове на съвета, защото по тях част от вносителите са били и членове от дисциплинарния състав, а според решението по тълкувателното дело №7 от 2015 г. на ВАС това е недопустимо.

Заради това съставът подробно изследва действията на Ченалова по четирите групи нарушения, посочени в предложението на тогавашния министър на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство и въз основа на които съдийката бе уволнена от ВСС.

Тричленният състав на ВАС прие, че действията ѝ не произтичат от непознаване на закона, тъй като се наблюдава съвсем адекватно поведение при осъществяване на правораздавателните ѝ функции по други производства.

Също така по исканията за обезпечение се наблюдава незабавно произнасяне и изключителна бавност в последващите ѝ действия, каза още ВАС. Съдът прие, че кадровият орган е изследвал, обсъдил и преценил „степента на съзнаване от страна на съдията като професионалист и като личност, че с действията или респективно с бездействията си причинява вреди на страните по делата, обществено опасни последици и накърнява престижа на съдебната система, в случая не само в Република България, но и отвъд границите ѝ“, като за последното ВАС посочи, че е показателно обсъждането на изказванията на посланика на Франция преди години.

Тричленният състав определи за правилен извода на ВСС, че нарушенията са безспорно установени и от обективна и от субективна страна, като нивото на морално-етична съзнателност очаквано е по-завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването, и може да се очаква от тях да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия едни по-високи критерии, както професионални, така и морално-етични.

Извършените от съдия Румяна Ченалова действия, респективно бездействия по делата, описани изчерпателно в предложението на министъра на правосъдието и дисциплинарната преписка, далеч не покриват тези норми на работа и поведение, като наред с това те съставляват и дисциплинарни нарушения, като са изведени от фактическа и правна страна всички елементи от фактическия състав на дисциплинарните нарушения, с които е нарушен материалният закон и целта на закона“, казва ВАС.

Според върховните съдии безспорно са установени извършените нарушения, както и тяхната множественост и голяма продължителност като период от време.

Те са съпроводени с ярко изразен субективен момент в прилагането на двоен стандарт в дейността на съдията, комбинация от бързи действия и продължителни бездействия, съобразно търсен резултат.

Така тричленният състав на съда потвърди уволнението на Румяна Ченалова.

А сега петчленният състав стори същото.

Мотивите на ВАС

В решението си върховните съдии Милка Панчева (председател), Таня Радкова, Анна Димитрова, Тинка Косева (докладчик) и Диана Петкова казват: „Наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ отговаря на нормативните критерии за индивидуализация, като правилно при определянето му са отчетени множеството извършени действия, респективно бездействия, настъпилите вредни последици за страните по делата, обществено опасните последици от извършените нарушения, както и накърнения престиж на съдебната система и не на последно място безкритичното отношение на жалбоподателката към деянието“.

Те определят за правилна преценката на първата инстанция, че при определяне на наказанието са взети предвид множеството извършени нарушения, посочени в предложението на министъра на правосъдието, „обществената значимост и високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на съдия Ченалова, което е съобразено при налагане на дисциплинарното наказание и въз основа на това е наложено най-тежкото наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Петчленният състав на ВАС подробно обсъжда възраженията на Ченалова като едно от тях е, че предложението на министъра на правосъдието да бъде образувано дисциплинарно производство срещу нея не отговаря на правилата за дисциплинарна дейност на ВСС.

По този повод ВАС казва, че липсват нормативно установени изисквания, на които трябва да съответства предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Заради това съдържанието му трябва да бъде преценено съобразно общите правила за сезиране на компетентен орган по АПК, като се отчетат спецификите на дисциплинарното производство по ЗСВ. Върховните съдии намират, че в случая са изпълнени тези нормативни изисквания като предложението на правосъдния министър е подписано от него, съдържа изложение на фактите, за които се твърди, че съставляват дисциплинарно нарушение, има ясно формулирано и разбираемо посочване на основанието, по което се претендира ангажиране на дисциплинарна отговорност на магистрата.

Що се отнася до възражението, че в него няма достатъчно данни за извършено нарушение, но съдът отбелязва, че това е въпрос, свързан с правната преценка, при която значение би могло да има всяко фактическо обстоятелство, което показва нарушението и е станало достояние на дисциплинарно наказващия орган по предвидения в закона ред. „Проверката обаче не следва да обсъжда въпросите относно евентуалната основателност на предложението за ангажиране на дисциплинарната отговорност, нито годността на представените доказателствени средства, респективно тяхната едностранчивост или противоречивост, изчерпателност или изолираност. Това са все въпроси по същество, които не могат да бъдат преценявани на този предварителен етап, поради което не могат и да послужат като основания за отказ за образуване на дисциплинарно производство. Не е допустимо изземване на правомощия на дисциплинарния състав, респ. на колегиите на ВСС или Пленума на ВСС за решаване на въпроса по същество на този още предварителен етап от образуване на дисциплинарното производство. Дали твърденията в направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание от министъра на правосъдието, съответстват на обективната действителност, както и дали могат да бъдат доказани с допустимите доказателствени средства, е въпрос по основателността на искането. Поради тази причина изясняването на фактите и обстоятелствата, които са релевантни за налагане на дисциплинарното наказание се случва в рамките на образуваното производство“, посочва ВАС.

Съдът намира за неоснователни и твърденията за неправилна преценка от първата инстанция за липсата на съществени нарушения на административно-производствените правила в хода на дисциплинарно производство.

Правилни са изводите на съда за неоснователност на доводите на жалбоподателката, относно извършените спрямо нея проверки на Временната комисия и на Върховната касационна прокуратура за същите факти и обстоятелства и в частност за заинтересованост на члена на дисциплинарния състав Галя Георгиева от изхода на дисциплинарното производство. Както правилно е отбелязал първоинстанционният съд, установените от дисциплинарния състав нарушения не почиват единствено на проверките извършени от посочените органи. За установяването им са събрани множество писмени и гласни доказателства, приложени в дисциплинарната преписка. От министъра на правосъдието са представени в хода на производството актове от проверки и становища от Инспектората към ВСС, както и копия на търговските дела, за които се твърди, че са допуснати нарушения в предложението… Следва да бъде отбелязано, че твърденията на касаторката за заинтересованост на члена на дисциплинарния състав Галя Георгиева, освен че не са подкрепени с доказателства, то самият факт на извършена проверка от нея самата и от временната комисия на ВСС не може да обуслови такъв извод за заинтересованост от изхода на дисциплинарното производство. Това е така, защото решението на дисциплинарния състав с предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание е прието единодушно от неговите членове, а решението за налагане на самото дисциплинарно наказание е прието от ВСС с пълно мнозинство от 22 членове „за“ и нито един „против“. Ето защо няма как да се приеме, че член на дисциплинарния състав би могъл да окаже каквото и да е влияние както на самия дисциплинарен състав, така и на всички 22 членове на ВСС гласували за налагане на дисциплинарното наказание“, отбелязва петчленният състав на ВАС.

Нататък той обсъжда и възражения вече по конкретни търговски дела, заради които Ченалова е наказана. Върховните съдии приемат за правилен извода на първата инстанция, че допуснатите от нея нарушения по тези дела представляват дисциплинарно нарушение – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“.

Вярно е, че под действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт или което представлява неизпълнение на служебни задължения, следва да се разбира такова действие или бездействие, което не е свързано с преценката на магистрата/съдията на фактите и обстоятелствата по конкретния казус и по прилагането на закона, която преценка подлежи на инстанционен контрол, съответно, че дисциплинарната отговорност на магистрата е ограничена до нарушение на задълженията, с които се подготвя крайният акт или се организира неговото изпълнение и контрол. Когато обаче нарушенията са проява на превишаване на функционалните правомощия и на превратно упражняване на съдебна власт, като са извършени последователно и настойчиво, този принципен критерий за търсене на дисциплинарна отговорност е неприложим“, казва ВАС.

И добавя: „Събраните по делото писмени доказателства, включително и приложените търговски дела по описа на СГС и извършените действия, респективно бездействия от съдията, безспорно сочат на наличие на субективно отношение в неговата работа от една страна бързи действия, като например постановяване на втора обезпечителна мярка, преди произнасяне на въззивния състав по жалбата срещу първата постановена от съдията, от друга страна продължителни бездействия, целящи засягане интересите на някоя от страните по делото.

Настоящата касационна инстанция споделя изцяло изводите на първоинстанционният съд, че вменените на касаторката нарушения са безспорно извършени. Установеното забавяне и прилагане на двойни стандарти при извършените процесуални действия по процесните търговски дела, тяхната множественост и голяма продължителност като период от време, съпроводени с ярко изразен субективен елемент в дейността на съдията и не на последно място засягането по негативен начин на правата и интересите на страни в производствата, безспорно налагат извода за допуснато дисциплинарно нарушение“.

Петимата върховни съдии споделят мотивите на ВСС, че нарушенията са безспорно установени. „Нивото на морално-етична съзнателност, очаквано е по-завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването и може да се очаква от магистратите да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия (професионални и извънслужебни) едни по-високи критерии, професионални и морално-етични. Безспорно е, че извършените действия, респективно бездействия от съдия Ченалова, далеч не покриват тези норми, а дори и общоприетите морално-етични и професионални критерии за работа и поведение. Предварителното сговаряне на съдия Ченалова със синдика по т.д. №6907/2011г. за назначаването му като „временен синдик“ още преди обазуване на делото безспорно представлява нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и покрива състава на нарушението по чл.307, ал.4, т.3 от ЗСВ и далеч не съответства на дължимото морално-етично поведение на един български магистрат, който е призван да служи единствено на закона, при спазване на принципипа на безпристрастност при осъществяване на правораздавателната си дейност“, заключава ВАС.

 

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
speid
speid
05 май 2020 9:05
Гост

Като гледам общия дух коментарите, явно хората не помнят простотиите, за които Ченалова попадна на прицел. Това, че са я уволнили е най-безобидното, което можеше да й се случи. За сължаление, друго няма да има….

Планен
Планен
05 май 2020 14:05
Гост

Тази корумпирана измет… Крайно време беше..

Анонимен
Анонимен
16 юли 2020 16:53
Гост

https://news.lex.bg/%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5/?fbclid=IwAR1-SNzwUIv3GR4r505lC51WOxQ6qw_SmCHwwsD5oEufR9H60bVCFLq98UM „ТРАКА-ЛАКА КРАЙ ВЪРБАЛАКА…“ !? -„Змии“ като тази много, живи ли са търсят…все, да се шмугнат на подлога : край добиче…или псе ! Но и те не ги обичат, гонят ги веднага…в миг, ако почнат – да ги „тричат“ : после…да ги стъпче бик ще се върнат из шубрака, гнусна твар си е…това, но не е така, „Чубака“ : щом ги въдят…бадева !? -Хвалещи я „кучки“…много, търсещи и те…хаир, на Разбойкьо все „подлоги“ : но сега са…уж за Мир ?? Сещам се, какви ги мътят, но маски-раните…там да внимават „с тях“, по пътя : дебнат…чуждия вигвам !!? Гузните дали ще… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
04 май 2020 19:31
Гост

Даже не го прочетох, откъде тръгнахме 1991 година – да срутим номенклатурата, та да ми се монтира на главата – ВСС, не ги мразя поименно, то – просто некадърниците винаги си намират пристан, било Касационен съд, било Конституционен съд, но – ако го накараш да напише едно договорче, да регистрира фирма (спомняте ли си смешката с Царската партия, която трябваше да се регистрира, ма нямала подписи или нещо такова, примери много). Ченалова ми е била съдия по дело – става въпрос за крупен млекопроизводствен комплекс, бяхме атакувани, питам – ако беше корумпирана, нямаше ли да ми се фръцне, напротив –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 май 2020 4:04
Гост

Това не е ли пак фръцване?

Стоян
Стоян
04 май 2020 19:21
Гост

Ченалита скоро ще стане 15 861-ия адвокат в РБълхария. Минаха 2 години от датата на освобождаването й от длъжност.

Анонимен
Анонимен
05 май 2020 11:43
Гост

Искат се и нравствени качества съгласно закона. Не знам дали ще я приемат . Предполагам ще киха. Иначе няма шанс.

Тарапонти
Тарапонти
16 юли 2020 16:57
Гост

…-ВСЪЩНОСТ : АЙДУК-ат !!

Приятел
Приятел
04 май 2020 16:50
Гост

Вл.янева трябва да е в затвора,за извършени от нея стотици престъпления свързани с незаконни с.р ста.

Елица
Елица
04 май 2020 15:31
Гост

А някой има ли информация къде е сега и с какво се занимава Владимира Янева?

1234567890
1234567890
04 май 2020 16:37
Гост

Pishe aktivno vav forumite na lex.bg

анна
анна
04 май 2020 15:18
Гост

В СГС ИМА ДЕЛА НЕРЕШЕНИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ !! НЯКОЙ ОТ „УЧАСТНИЦИТЕ“ ВЕЧЕ НЕ СА МЕЖДУ НАС !!! ЗА ТОВА ПЪК , „ОПРЕДЕЛЕНИ“ ДЕЛА, СЕ ГЛЕДАТ МНОГО, АМА МНОГО БЪРЗО !.. ПО КАКВО ЩЕ ГИ ПОЗНАЕМ ……ха-ха-ха

читател
читател
04 май 2020 14:30
Гост

Лекс, обучете списвачите си да представят в резюме съдебните решения. Много им лесно с копи-пейст да го сервират насипно, но лесното за тях е трудно за читателя. Към средата изгибих търпение и се отказах, като така и не разбрах какво точно е направила освен че забавила делата (което не знам има ли съдия в България да не го е правил).

Тити
Тити
04 май 2020 13:42
Гост

Добре е , че започнахме да говорим за нивото на морално-етична съзнателност, което при някои е изключително ниско.

Геро
Геро
04 май 2020 13:41
Гост

Ееее, свърши се и стая гнила сага.

Хриси
Хриси
04 май 2020 13:40
Гост

Абсурдно е да се говори за непознаване на закона от нейна страна.

Анонимен
Анонимен
04 май 2020 13:39
Гост

Гнилите ябълки, ако не са от градината на Мамин Дебелянчо, се чистят усърдно, останалите не се пипат, дори да са още по-гнили.

Анонимен
Анонимен
04 май 2020 13:38
Гост

Четирите групи нарушения са изключително сериозни.

Жики
Жики
04 май 2020 13:39
Гост

Особено това с разпределението. Аз си мислех, че дори ще я подведат под съдебна отговорност.

Four=
Four=
04 май 2020 13:18
Гост

Скандалната съдийка е окончателно уволнена със скандално решение

без страх
без страх
04 май 2020 13:37
Гост

Образ на „скандална“ съдийка тенденциозно е създаден с цел впоследствие да бъде преследвана до дупка за дисциплинарни нарушения, повдигани й след изтичане на погасителния срок за иницииране на дисциплинарни производства срещу нея. Което от правна страна означава, че от такива нарушения, макар да са допускани не произтичат правни последици, респективно не подлежат на изпълнение. Та тя не е нито първият, нито последният магистрат който бави с години разглеждане на поверените му дела. Но за тях не е създаден МЕДИЕН ореол на „скандални магистрати“. Тантуркаме си ги без ропот. А и им плащаме от нашите данъци подобаващи заплати. Затова написах, че… Покажи целия коментар »

без страх
без страх
04 май 2020 13:04
Гост

Безсмислено е да коментирам ярко изразеният субективизъм в решаващите изводи на решението на 5-членния състав на ВАС.
……………………………………………………………………………………………………………….
Когато някой е НАРОЧЕН, той трябва ня всяка цена да е ОТСТРАНЕН „обезглавен“.
Този съдебен акт, окончателен според действащото ни закондателство, е емблема за правораздаването в нашата мила Родина в новто ни време…
А тази емблема има и лого – отстранявай неудобните.

Kalinka
Kalinka
04 май 2020 12:53
Гост

Както и да го гледаме доста време им отне да разберат, че тя не е за съдебната система

Пенова
Пенова
04 май 2020 12:53
Гост

Време беше да се вземе окончателно решение. Влачи се с години.

Оскерков
Оскерков
04 май 2020 12:52
Гост

Съдебната ни система е компроментирана. Определено трябва да се прочисти от такива хора. Поздравления за решението.

Темелков
Темелков
04 май 2020 12:52
Гост

Подкрепям решението на ВАС

Фараон
Фараон
04 май 2020 12:51
Гост

Сега остава да вярваме, че тя е единствената от този род съдийка в системата и другите са света вода. Дано е така.

Амилев
Амилев
04 май 2020 12:51
Гост

Не знам но мисля, че тя се изказа едва ли не в подкрепа за убиеца на Милен Цветков, като последно даваше интервю някъде…

Равиоленска
Равиоленска
04 май 2020 12:50
Гост

Не знам защо, но когато видя тази жена не ми прави добро впечатление.

Емилиева
Емилиева
04 май 2020 12:50
Гост

Трябва системата да се изчисти от тези хора.

Щефан
Щефан
04 май 2020 12:50
Гост

Щом има доказани нарушения, значи няма какво да се направи.

Гаверон ще се изкаже!
Гаверон ще се изкаже!
04 май 2020 12:49
Гост

Значи скандалната съдийка си заминава от системата. Не е лошо