Встъпилата преди дни като конституционен съдия доскорошна шефка на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова получи първото си дело като докладчик. То е по искане (пълния му текст виж тук) на съдията от Окръжния съд в Плевен Владислава Цариградска, която е сред съдиите – жертви на натиск от страна на убития Мартин Божанов-Нотариуса.

Цариградска оспорва три разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – чл. 381, ал. 2 и ал. 3 и чл. 382, ал. 3, които се отнасят до сключване на споразумение по време на досъдебното производство.

Чл. 381, ал. 2 предвижда, че „споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I и VIII, глава осма, раздел IV, глава единадесета, раздел V, глава дванадесета, глава тринадесета, раздели VI и VII и по глава четиринадесета от особената част на Наказателния кодекс. Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт“. Следващата алинея гласи: „Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване“. А чл. 382, ал. 3 НПК урежда, че в заседанието, на което съдът одобрява споразумението участват прокурорът, защитникът и обвиняемият.

Цариградска е вторият съдия, който сезира КС, след влизането в сила на промените в Конституцията, с които възможността да отправят искания за противоконституционност на приложимия по делото закон, получиха всички съдии, а не само върховните (за първото питане виж тук).

Делата, заради които съдия Цариградска, атакува трите разпоредби в НПК, са за трафик на хора с цел проституция. Окръжната прокуратура в Плевен е внесла в съда споразумение, с което предлага обвиняем да бъде осъден на две години затвор за седем случая на трафик на жени в Германия с цел проституция. Той имал и повдигнато обвинение за ръководител и съучастник с още седем души в организирана престъпна група.

За всяко от тези деяния прокуратурата предлага по две години затвор и на обвиняемия да бъде е определено едно общо наказание от две години лишаване от свобода. Постигнато било съгласие да не се налага кумулативното наказание глоба, предвидено за всеки случай на трафик.

В окръжния съд в Плевен било внесено споразумение и срещу друг участник в групата, за когото също е било постигнато съгласие да излежи общо две години по обвинение за участие в ОПГ и за трафик на хора с цел проституция.

Преди да се произнесе по споразуменията Цариградска решава да се обърне към КС. В искането си тя заявява, че намира действащата уредба в НПК за  проблематична от гледна точка на правата на пострадалите от трафик на хора. И я обрисува чрез положенията в законодателството.

Първо, престъпленията по главата „Трафик на хора“ от особената част на Наказателния кодекс могат да бъдат решени със споразумение.

Второ, с Тълкувателно решение №2/2016 г. Наказателната колегия на ВКС прие, че изискването на чл. 381, ал. 3 НПК за възстановяване или обезпечаване на имуществените вреди преди сключването на споразумение се отнася само за съставомерните вреди.

Трето, при сключване на споразумение може да се наложи затвор под минимума и да не се наложи кумулативното наказание глоба, без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.

И последно – когато се сключва споразумение в досъдебната фаза, волята на пострадалия е без значение, за разлика от споразумението в съдебната фаза на процеса.

В подробни мотиви, в които се позовава на международни актове и на практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), съдия Цариградска разяснява негативния ефект за защита на правата на жертвите на трафик от прилагането на оспорените от нея разпоредби от НПК.

С това, че не се предвижда пострадалият да участва в производството по одобряване на споразумението, според нея се нарушава равнопоставеността между страните, като „без легитимно защитима причина пострадалият се елиминира като субект на процеса“.

„По този начин той на практика се лишава от достъп до съд. Едновременно с това, ако споразумението за решаване на делото бъде постигнато в съдебна фаза, то тогава пострадалият, ако е поискал да участва като страна, ще има възможност да изрази своето становище, което ще бъде обвързващо, защото липсата на съгласие от негова страна е пречка за решаване на делото по диференцираната процедура“, обяснява тя.

В искането си Цариградска сочи, че законодателят е изключил пострадалият от кръга на лицата, чието съгласие е необходимо за решаване на делото със споразумение, по съображения за осигуряване на максимална бързина на наказателното производство. И заявява, че това законодателно решение „не намира легитимно оправдание, а изглежда да предоставя необосновано толериране на обвиняемия и неговия защитник“. „Освен засягане на интересите на пострадалия, по този начин се накърнява и конституционното правомощие по чл. 117, ал. 1 КРБ на съда да защитава на равно правата на всички граждани – както на обвинените, така и на пострадалите“, пише съдията.

Според нея изводът за това, че процесуалната уредба противоречи на Конституцията, се засилва, когато към невъзможността пострадалите въобще да участват в процедурата пред съда при решаване на делото със споразумение, се добави и невъзможността те да бъдат компенсирани преди сключването му за претърпените от тях имуществени вреди. Тук проблемът както стана ясно, произтича от задължителното тълкуване на ВКС, според което позволява решаване на делото със споразумение без да са възстановени всички претърпени от пострадалите от трафик на хора имуществени вреди.

Цариградска заявява, че това е в явно противоречие с изискването на чл. 4, ал, 2 от Конституцията – държавата да гарантира живота, достойнството и правата на личността и да създава условия за свободно развитие на човека и гражданското общество, както и да осигури ефективно правно средство за защита на тези пострадали, съгласно конституционното изискване на чл. 56 от Конституцията.

„Човешкото достойнство е универсална ценност, залегнала в основата на идеята за правата на човека, което положение е ясно и категорично изразено в Преамбюла на Конституцията на Република България. Затова, като основно начало в чл. 4, ал. 2 КРБ е закрепено реципрочното задължение за Република България да гарантира живота, достойнството и правата на личността“, посочва тя.

Цариградска напомня за решението на ЕСПЧ по делото „Крачунова срещу България“, по което съдът в Страсбург прие, че България е нарушила забраната на робството и принудителния труд с това, че е отказано на жертва на трафик да получи обезщетение за причинените ѝ имуществени вреди от извършителя на трафик, който е получавал нейните доходи, спечелени от сексуалната ѝ експлоатация. „Разследването и наказването на трафикантите са от съществено значение, но те не могат да заличат материалните щети, понесени от жертвите. Възможността те да получат пропуснатите от тях доходи би могла да се възприеме като своеобразна пълна компенсация за вредите от престъплението, което би им предоставило финансови средства, за да изградят отново живота си, да защитят достойнството си и да намалят рисковете да станат отново жертва на трафик“, подчерта ЕСПЧ.

58
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
14 февруари 2024 19:30
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
13 февруари 2024 19:55
Гост

Господа от ССБ намерете си някой по- обществено приемлив аватар да си прекарвате идеите, които уж на пръв поглед осъвременяват и синхронизират законодателството, но на втори дават терен да прилагате двоен стандарт и да бастисвате дела, къде обслужвайки НПО- та, къде чесайки себеусещането си, че сте заченати за съдии. Тази само ви вреди, защото визуално е дразнещо към кои кръгове принадлежи.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 23:12
Гост

Сключване на споразумение в ДП не лишава никой от нищо, защо пострадалите могат да си търсят обезщетение за имущ. и неимущ. вреди, а споразумението има сила на влязла в сила присъда и е задължително за гражд.съд. Как точно ако въпросната съдия може да ми обясни, пострадалите ще защитават правата си, като дават съгласие или не за одобряване на споразумението в съд.фаза. За сведение, в съд.фаза съдът одобрява споразумение при съгласие на страните, но това не означава, че пострадалите участват по някакъв начин при постигане на споразумението. Що се касае до трафика, какви имущ.вреди има и кой ги е претърпял? Абе… Покажи целия коментар »

487tan
487tan
12 февруари 2024 16:37
Гост

Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виaгpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим–– https://use.my/azalfa

Това добре, ама хайде дотук ?
Това добре, ама хайде дотук ?
12 февруари 2024 16:36
Гост

Надявам се да се спре с безумното набиване в очите на всички нормални хора, четящи този сайт, подобен „чалга“ стил. А като човек, който никога не е бил част от ССБ, се надявам там да са останали няколко разумни колеги, които да намерят начин и да възпрат последните неистови напъни на колежката от Плевен да търси популярност по всякакви информационни канали. Жалко, ако това е търсен резултат. Ефектът е обратен. Дано и тя може да го разбере!

Нотариуса пита
Нотариуса пита
12 февруари 2024 16:11
Гост

Тази Цариградска новата звезда ли ще е?! От заплашвана до сезираща КС – нещо намирисва.

Студент
Студент
12 февруари 2024 6:00
Гост

И тъй като тук всички много разбирате от право имам следния въпрос: Смята ли се за просрочено дадено процесуално действие, ако е извършено в определения от съда срок, но след изтичането на законовия такъв? Въпроса спорен относно това ГПК или НПК приемаме

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 9:13
Гост

Не, не се смята просрочено, дори е изтекъл законовият срок.

Никол Кидман-Юмжагийн-Чукундурбаши
Никол Кидман-Юмжагийн-Чукундурбаши
11 февруари 2024 23:25
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 18:00
Гост

В момента тече масово инсталиране на хора от т.нар. кръг Полфрийман по върховете на властта. Първо повишиха целия съдебен състав по делото анблок във ВКС. След това направиха Белазелков конституционен съдия. Скоро ще разберем каква позиция са планирали и за Цариградска. Едновременно с това се оказва сериозен натиск върху комисията за поредно пренареждане на класирането за АС и попълване на САС само със Сесебейци.

Кака Сийка
Кака Сийка
12 февруари 2024 12:48
Гост

Така е, защото ако не им се отвори парашута за ВСС пак, съвсем ще увиснат.

ала бала
ала бала
11 февруари 2024 14:44
Гост

Добре де, гаспажа Атанасова дали е отваряла това нещо, дет му викат НПК, някога през живота си?

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 22:36
Гост

Да, за да го променя като народен представител, без да знае какво прави.

Виц
Виц
11 февруари 2024 0:04
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Истанбулски
Истанбулски
10 февруари 2024 16:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Истанбулски
Истанбулски
10 февруари 2024 14:52
Гост

Големи професионалистки И ДВЕТЕ.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 13:06
Гост

Не може да се отрече, че Павлина Панова има тънко чувство за хумор при разпределението на делото. Като е видяла какво се оспорва и като бивш наказателен съдия, е решила да прати една легенда на Правото от Варненско-Ловешко-Луковитския диоцез при друга легенда на Правото от Дуловско-Русенския диоцез.

Владка Александрова...
Владка Александрова...
10 февруари 2024 12:04
Гост

Бащата на съдийката – Александър Цариградски лъсва в системата на Комисията по досиетата като агент „Станчо“ на трето управление на ДС. Той е бил проверяван през 2017 г. като кандидат за депутат в 44-ото Народно събрание от партията “Българска пролет” на известния с русофилските си възгледи Велизар Енчев.

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
11 февруари 2024 8:03
Гост

В момента – БСП сме на власт, София е наша, всичко останало е – ваше – и – ето – за няколко дена буквално – си личи професионалният подход и – школата – загрижеността към хората веднага се почувства – къде ти – пренебрежението на СДС – ГЕРБ – „ходете пеш, оди пеш, бер“, едва ли владеете изтънко политическите явления – просто отбелязвам – разликата между варвари и – родолюбци е очевидна, нещо като разликата между честване за Трети март и – Луков марш. Иронията с офицерите от ДС е неуместна, нека припомним – разкрити са всички атентати по време… Покажи целия коментар »

Калинка
Калинка
10 февруари 2024 9:17
Гост

Умен поглед…

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
10 февруари 2024 7:51
Гост

И да – повечето секс-робини – са принудени, има и филми на темата – а и то е ясно какво става.

Слагат им наркотици, освен това – това е няколко години проституцията. Ставаш излишна – като остарееш.

Пълна деградация – вместо да работят нещо.

От друга страна – пък в България няма работа – всичко е заето от хора с връзки.

Най-малкият порив на личността се потъпква от самото начало.

Считай – щом дори и политиците се борят за сладки постове – би трябвало да имат морални мотиви да са ръководители, а всъщност – бедността е мотивът им.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 16:35
Гост

Бедността е нещо относително. Ако като проститутка взима по 100 евро и има 6 клиента, за месец може да изкара 12000. Половината отива за сводника, но той е и единствената защита на проститутката, а има доста психически болни клиенти. Всеки ИТ на този фон с 2000 изглежда бедняк. А туй дали е много или малко принудителна: впечатлението ми е че около 3/4 са по собствено желание, а останалите от икономическа принуда в България (най често дългове). Почти всички си мислят че за съвсем малко, но сравнявайки заплатата в България, дори и при всички рискове, остават колкото могат. Защо казват че… Покажи целия коментар »

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
11 февруари 2024 8:23
Гост

Личните ми наблюдения са – че проститутките не водят смислен живот, аз лично не съм ползвал – макар да има сентенция по темата – която е твърде солена – че всичко е до цената – така е донякъде – но това е работа на сексолози може би, самият факт, че така директно плащаш на някого (защото има и мъжка съблазън – има и мъжки жигола и там вече – не ми се разпростира, сигурно има и куп други вариации), не е кеф. Същото е и с крадците – имаше приятен филм – „Авантаж“, там – героят искаше да живее като… Покажи целия коментар »

аман
аман
09 февруари 2024 22:19
Гост

Както Иво Хинов девалвира преюдициалното запитване до СЕС, така и Владислава Бировска ще девалвира питането до КС.

Искам да съм във ВКС
Искам да съм във ВКС
11 февруари 2024 9:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Искам да съм във ВКС
Искам да съм във ВКС
11 февруари 2024 17:31
Гост

Обзалагам се, че съдия Иво Хинов ще ги засипе с искания.
Все пак е бъдещето на съдебната ни система.
В своите си очи.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 21:18
Гост

Десислава и Владислава са безспорни професионалистки в един музикален жанр. На Панова определено не й липсва остроумие. Много точно е подбрала докладчика.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 20:38
Гост

Ха! На Цариградска мъжът й е първият подсъдим в България, осъден за рекет. Да ви имам стандартите и независимостта. Закривай!

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 20:52
Гост

Няма как съда в Плевен, но е редно да може да има оценка за етични и морални качества и такива личности да бъдат изчегъртвани за уронване престижа на съдебната власт, а не да се правят на флагмани на независимостта, защото на всички е ясно, че няма как някой да те заплашва, ако няма с какво и няма как дори ….само да изглеждаш така- зящото външния вид е самоуважение и уважение към другите, но и себе изява и себеусещане и да си магистрат!

Че имат външност, имат
Че имат външност, имат
10 февруари 2024 21:15
Гост

Те в тоя Плевен, мале мале. Има и друга колежка, навремето намесена в стил Бировски – Сахатчиева, но не помня кой и беше приятеля от крими контингента, с когото живееше на семейни начала, сега гледам е шефка, 90-те беше много красива жена, ама то и Мингова беше за списание през 88-ма, но годините минават.

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
11 февруари 2024 8:33
Гост

E сега – айде глупости, като не ти се получава и – гроздето е кисело, да – типично по мъжки, веднага казваме – дърта е, добре, ама ти на колко си – че помниш кога е била млада Мингова, 90-те е преди 30 години, говоря с искрена жлъч – защото не съм женкар в прекият смисъл, а в – Чехов-стил, не допускам нито милиметър отношение анти-кавалерско, наиграхме се на обиди, наистина – така е – но защо не кажеш на майка си – че е дърта. Лили Иванова е сносна – при това – надминава и Тина Търнър и –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 15:03
Гост

Худини, нито една от достойните жени, които цитираш не е била внедрена от мафията магистртка, а освен това са били умни и талантливи и въпреки това са си знаели мястото. Нямам нищо против Цариградска да стане лице на телевизия “ Планета“/ то и без това там не се иска да може да пее/ или да участва в някой риалити формат, но не считам, че обществото ще е спокойно и, че който и да било негов член ще вярва в правосъдието, ако това е съдията.

Че имаха външност, имаха
Че имаха външност, имаха
13 февруари 2024 18:24
Гост

Худини, бях съдия и имаше семинар зонален в Дряново, 95-та, Сахатчиева беше наистина много красива, а Мингова ми е била асистент по граждански процес през 89-та, когато беше уникална, но вече „резервирана“ от Мингов /трудово право/. Годините ми са около 60. Това достатъчно ли ти е?

Албер Айнщайн
Албер Айнщайн
11 февруари 2024 23:31
Гост

Валю Жълтия

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 10:49
Гост

Да- зет й Вальо Жълтия, но и той е по- достоен, че не е тръгнал от бандит магистрат да става! До там я докара ССБ- то, на такива да разчита, щото всички други се отдръпнаха.

Човек
Човек
09 февруари 2024 20:09
Гост

Къде пише, че пострадалият е задължително да предяви граждански иск. Не е. По НПК дори ако му откаже съдът, не се обжалва. Какво означава, че му се нарушават правата. Та нали като има споразумение, ще получи много бързо по ГПК обезщетение, тъй като определението на наказателния съд за вината и т.н. е задължително за исковото производство. Страшна работа…

селяк от Луковит
селяк от Луковит
11 февруари 2024 21:03
Гост

И няма да плати дори държавна такса. На каквав се прави тази Цариградска?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 19:17
Гост

Блести, ама не тя- тази ли ще измисли това?! Просто нотариални функции – пак от ССБ някой велик й е изпратил написаната жалба за подпис! ЖАЛКА!

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 19:02
Гост

Две уникални по своему жени се срещнаха във времето и пространството.

Ти да видиш
Ти да видиш
09 февруари 2024 18:23
Гост

Чуди се как да блесне, обаче, ще забатачи делата още повече с такова питане.

Loll
Loll
09 февруари 2024 18:05
Гост

Госпожата явно страда от липса на внимание и затова напоследък досажда на всички с личната си персона. Конкретно за искането до КС. Как точно ще се нарушат правата на пострадалия , след като одобреното споразумение представлява влязла в сила присъда и която може да послужи в едно отделно гражданско съдопроизводство за да се претендират вреди. По-скоро с това искане до КС тя ще навреди на пострадалата защото подсъдимите след няколко месеца може да не са на същото мнение за сключване на споразумение.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:43
Гост

Имуществените вреди в случая са доходите от платените сексуални услуги, които е прибирал сводника ли? Е ще се допусне ли такъв иск в нак.п-во и как въобще ще се докаже размера му?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2024 17:35
Гост

Съдът иска все повече да се набута като доминиращ орган и в досъдебното производство май, с тази дискредитирана прокуратура, да не се окаже, че едната половина от магистратското съсловие ще се преяде с правомощия, ама от много лакомия като нищо може да се задави.

П.С. На бас, че ако престъплението беше „по-обикновено“ като кражба или нещо подобно, никой дума нямаше да обели за неравнопоставеност на пострадалия, но в контекста на истерията около димашното насилие трафикът на жени очевидно е достатъчно сериозен повод за отправяне на запитване до КС.

Pencho
Pencho
09 февруари 2024 17:34
Гост

Някои хора се чудят какво да попитат при първа възможност, за да запишат името си сред питащите, като че ли по този начин ще се въздигне професионалния им авторитет.
Цялата аргументация на това питане е изложение на тезата на питащия как счита, че следва да е уредено процедурата по сключване на споразумение, без да има истинско изложение на реален конституционен проблем.
Следва ли всеки съдия по всяко дело да отправя питане до КС, когато прецени, че законът би могъл да бъде уреден и по по-добър начин. Това е целесъобразност, а не конституционнозаконосъобразност.

Черноморски
Черноморски
12 февруари 2024 6:30
Гост

Да, но това е начин да се синхронизира и подобрява законодателството. А нашето има голяма нужда от такъв процес!

4567
4567
09 февруари 2024 17:22
Гост

Аз не виждам проблеми в закона, но сигурно нищо не разбирам

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:44
Гост

Ами аз разбирам и също не виждам проблем.

Залози
Залози
09 февруари 2024 17:22
Гост

Приемам залози кой от КС ще пише делото на Атанасова

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:26
Гост

Защо пък да е някой от КС? Има си кантори за тази работа. Вие да не мислите, че депутатите-вносители на законопроекти сами си пишат текстовете на законопроектите?

Dorina
Dorina
09 февруари 2024 17:52
Гост

+ 1

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 13:04
Гост

Рулен Ненков ще помогне по партийна линия

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:21
Гост

Попаднал хърбел на щърбел

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:21
Гост

За пропуски в закона сезираме КС, супеер

566
566
09 февруари 2024 18:20
Гост

Няма проблем в закона /НПК/…Пострадалият е в достатъчна степен защитен както в наказателен аспект, защото получава бързо правосъдие, така и в граждански, защото пред гражданският съд му остава възможността да предяви иск за вреди…

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 9:04
Гост

И то без да доказва почти нищо, защото вече сме му свършили работата.

123
123
09 февруари 2024 17:14
Гост

Доста безсмислено искане, чакаме как ще подходи уважаемата конституционна съдийка 🙂

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
09 февруари 2024 17:13
Гост

Ама какво има да пита КС… Смяташ, че е неморално и ги режеш, след което уведомяваш пострадалите, а разследването продължава.