Прокуратурата е впечатлена от лекотата, с която се предлага закриването на специализираните съдилища и прокуратури – без дискусии, анализи, предварителна подготовка и най-вече без мотиви, защото изложените в проекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ги определя като нелогични и повърхности. Държавното обвинение не е съгласно и с премахването на кариерните и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от ИВСС като посочва, че целта е да бъде наложена санкция.

В становище по проекта за промени в ЗСВ (виж пълния текст тук) от прокуратурата обясняват, че липсата на мотиви, обсъждане, анализи и т.н. поставя въпроса за конституционосъобразността на закриването на специализираните съдилища и прокуратури или най-малкото за законодателната целесъобразност. „Макар в чл. 119, ал. 2 от КРБ да е предвидено, че със закон могат да се създават и специализирани съдилища, липсва конституционна уредба на закриването на специализирани съдилища. Регламентация по въпроса се открива единствено в правомощията на Пленума на ВСС в чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ – „създава и закрива съдилища и прокуратури“, но тя е в друг контекст“, се казва в становището.

В него държавното обвинение подробно се спират на дейността на спецорганите, констатации в доклади на Европейската комисия и различни други международни организации, на решение на Конституционния съд, за да заключат, че закриването на спецсъдилищата и прокуратурите е политическа теза, която се споделя и от много подсъдими и обвиняеми.

Премахването им не би съответствало на обществения интерес и на очакванията на българските граждани за резултатност по делата за корупционни престъпления и организирана престъпност, но несъмнено би съответствало в пълна степен на интересите на организираната престъпност, за противодействие срещу която именно са били създадени. Съвпадението на целите поражда въпроса за засягане на независимостта на магистратите от специализираните органи на съдебната власт, защото може да се окачестви като опит за намеса в работата им чрез политически механизми за влияние“, твърдят от държавното обвинение.

Иначе конкренто по предложенията, от прокуратурата изтъкват, че в проекта е игнорирана дейността на Европейската прокуратура. В момента делата ѝ се разглеждат от спецсъда.

Очевидно авторите на законопроекта са приели, че не е необходимо делата на ЕП да се разглеждат от съд със съответна специализация. При положение че в страната работят европейски делегирани прокурори с централизиран офис, е неясно защо се приема, че делата на ЕП могат да се разглеждат от всеки съд на територията на страната. По същия начин е подходено и към разследващите органи, като не са предвидени такива със специализация в материята с оглед закриването на Следствения отдел към СП.  Не е взета предвид важността на дейността на ЕП и поетите ангажименти на държавите, участващи в засиленото сътрудничество, а България е една от държавите-членки учредители по Регламента за Европейската прокуратура от самото начало и основен двигател впоследствие по време на Българското председателство. В този смисъл предвидените промени ще се отразят отрицателно на взаимодействието с Европейската прокуратура, и в частност с европейските прокурори и европейските делегирани прокурори“, се казва в становището.

По отношение на идеята Софийският градски съд да поеме една част от делата срещу хора, заемащи висши публични длъжности, то от прокуратурата казват, че тази промяна ще има за резултат „ликвидиране“ на специализираните структури и трансформиране на СГС, съответно на СГП, в „квази специализирани структури“, със специализация на субектен признак, допълнена от предметна специализация по Глава Първа от особената част на НК.

Прехвърлянето на подобна компетентност на СГС едва ли се дължи на седалището ѝ, което съвпада със седалището на централните структури на органите на изпълнителната власт. Изложените факти насочват към извод за закриване на специализираните структури „на всяка цена“. Механичното пренасочване на голяма част от специализираната им компетентност към централни структури поставя въпроса по каква причина се твърди, че няма нужда от специализация, но същевременно „мълчаливо“ се създава такава в друга структура. Във всички случаи отговорът не е експертен. От друга страна, неприключените досъдебни производства, най-вече такива за организирана престъпност, автоматично ще се прехвърлят в окръжните прокуратури в страната, без да се държи сметка за наличието на необходимия кадрови ресурс. Разрушаването на централизирания модел по делата за организирана престъпност ще окаже пряко влияние върху тяхната ефективност и ще възвърне отдавна изоставения модел, доказал своята непригодност“, се казва в становището.

В него се обсъжда и предложението магистратите от спецструктурите да бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в други съдилища и прокуратури, по тяхно желание. Според ПРБ липсват критерии за преценка при преназначаването, защото в случай че всички спецмагистрати поискат да останат в софийския апелативен район, то желанията им не могат да бъдат удовлетворени поради неимоверното нарастване на броя на магистратите в софийските съдилища, прокуратури и следствени органи. „Същевременно в останалите структури в страната ще възникне нужда от увеличаване на състава поради прехвърлянето на голяма част от делата на териториалните прокуратури, което от своя страна ще предизвика сериозни кадрови проблеми. Голяма част от магистратите в специализираните структури са заемали по-ниски по степен длъжности и „възстановяването“ им би поставило въпроси за несменяемостта, а и изначално е в противоречие с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, гарантиращ преназначаване в друг равен по степен орган на съдебната власт“, се казва в становището.

В него се обсъжда и въпросът за предложенията измененията по отношение на закриването на спецсъдилищата и прокуратурите да влязат в сила два месеца след обнародването им като се поставя акцент на прехвърлянето на висящите дела към другите съдебни органи. Магистратите ще бъдат преназначени, а след това няма да има кой да изпраща производствата. „Както и да тълкуваме § 40, ал. 3 и § 41, ал. 5, към момента на влизане в сила на закона, всички магистрати вече ще са преназначени в други прокуратури. Това означава, че те вече няма да заемат длъжност в специализираните прокуратури и съдилища и респективно – няма да разполагат с правомощия да администрират съответно неприключилите досъдебни производства и съдебни дела“, пише в становището.

И още критика: „Законодателят е използвал погрешен подход, механично пренасяйки съдържанието на чл. 411а  от НПК в чл.35 от НПК. В резултат на това, в компетентност на окръжен съд като първа инстанция ще попаднат и такива дела, които до момента са били от компетентност на районен съд и само поради специалното качество на субекта са били подсъдни на специализирания съд. Такива са  делата за престъпления по чл. чл. 294, 295, 299, 310, 311, 313 от НК. Вносителите на законопроекта не са изложили мотиви за прехвърлянето на тези дела от районен на окръжен съд като първа инстанция, а и подобна законодателна идея не може да бъде подкрепена“.

От прокуратурата заявяват, че не са съгласни и с премахването на кариерните и финансови бонуси на членовете на ВСС и инспекторите.

Очевидно е, че не се касае само за премахване на т.нар. „кариерни бонуси“ и „социални привилегии“, а се цели своеобразно „санкциониране“ на настоящите членове на ВСС и ИВСС, на които различните политически мнозинства в народните събрания „създават“ и „отнемат“ права в зависимост от своята воля. Подобен подход крие риск от поставяне под политическо влияние и застрашаване на независимостта на кадровия орган на съдебната власт и на ИВСС“, твърдят от държавното обвинение.

Според него в мотивите липсват аргументи за целесъобразността на предложеното, като е смесено повишаването въз основа на качеството на работата чрез конкурси и възстановяването на длъжност с по-висока степен след изпълнение на специфични функции във ВСС и ИВСС, което има съвсем различен характер, критерии и цели.

Прокуратурата посочва, че в момента ВСС може да преценява, а не е задължен да възстанови кадровик или инспектор на по-висока длъжност след края на мандата. „Възможността за избор в тези хипотези оправомощава ВСС при решаващата преценка да съобрази редица обстоятелства, след които необходимостта от кадрово обезпечаване на съответния орган на съдебната власт и специализираната компетентност на вече бившия член на ВСС и на ИВСС. Този подход позволява да се постигне баланс между търсенето на механизми за привличане на магистрати, притежаващи висок професионализъм, които са мотивирани да участват качествено и пълноценно в управлението на съдебната власт, и принципите за плановост, стабилност и предвидимост в дейността на органите на съдебната власт“, се казва в становището.

С тези аргументи прокуратурата изцяло не се съглася с предложенията за промени в ЗСВ.

 

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Кккккк
Кккккк
13 февруари 2022 8:21
Гост

Прокуратурата у нас е политическа организация, която защитава основно определени частни интереси.
И кариените бонуси са несправедливи. И спец съдилищата са излишна и вредна структура. ТОЛ полицията – също.
Гроб създадоха администрации за свои хора. Всеки ден с тях е безсмислено харчене на огромни суми.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 февруари 2022 10:26
Гост

Да видим новите колко ще закрият. Засега само увеличават: КПКОНПИ/2, министерства делят на 2 на три и т.н. Не е нормално толкова лесно да се премахват съдилища.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 19:44
Гост

Сещам се за един соц анекдот: един човек помагал на шофьор при паркиране. – Давай, дааавай, давай! Ха сега, слез да видиш какво стана.
Така ще викат и на Надежда Йорданова като й свърши реформата.

Рашков Дамаджаната
Рашков Дамаджаната
13 февруари 2022 13:11
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Гешеф
Гешеф
12 февруари 2022 19:35
Гост

„Прехвърлянето на подобна компетентност на СГС едва ли се дължи на седалището ѝ, което съвпада със седалището на централните структури на органите на изпълнителната власт.“

Тези наистина ли се опитват да намекнат, че СГС са зависими от изпълнителната власт, а те са пример за независимостта на съдебната система?

Нагли каскети
Нагли каскети
12 февруари 2022 18:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Борец за справедливост
Борец за справедливост
12 февруари 2022 18:17
Гост

Чувствате ли как се завръща усещането за справедливост…не тутакси, ама…министърката го усеща!

Заквирай!
Заквирай!
12 февруари 2022 17:47
Гост

Един висш държавник, осъден за корупция по обвинителен акт на ПРИКРИВАтурата? Нито един. Задържани под стража за по няколко години противници на Доган сарай, които след това са осъдили държавата в ЕСПЧ и всички ние сме плащали за репресиите на ПОРЪЧКОратурата? Много. Има ли полза обществото от съществуването на Съда за специализирани поръчки на мафията? Никаква.

Журналист
Журналист
12 февруари 2022 18:14
Гост

По скоро се бърза именно за да няма осъден.

Кака Сийка журналистката
Кака Сийка журналистката
12 февруари 2022 19:13
Гост

След още няма 10-15 години може да има такъв осъден.

jjjjjj
jjjjjj
12 февруари 2022 22:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
13 февруари 2022 9:21
Гост

Румен Овчаров, напр. Викат му ,,дългия инкасатор”.

Рашков Дамаджаната
Рашков Дамаджаната
13 февруари 2022 13:12
Гост

Пич,пий си хапчетата и недей да ръсиш акъл!
Очевидно мисленето не ти е силна страна.

адвокат от САК
адвокат от САК
12 февруари 2022 15:50
Гост

“…закриването на спецсъдилищата и прокуратурите е политическа теза, която се споделя и от много подсъдими и обвиняеми….“ Много точна и вярна констатация.

Браво
Браво
12 февруари 2022 16:01
Гост

Констатация, която е изцяло политическа и няма общо с юридическата наука 🙂

адвокат от САК
адвокат от САК
12 февруари 2022 16:14
Гост

До “Браво 12 февруари 2022 16:01“Напротив- налице е пряка причинноследствена връзка между ликвидирането на спецпрокуратурата и спецсъда от една страна, и правният интерес на обвиняемите и подсъдимите в тези институции. Тезата е изцяло юридическа, защото при ликвидирането на тези институции, ВСИЧКИ ДЕЛА И ДОСЪДЕБНИ производства, трябва да започнат отначало, с НОВ съдебен състав. Нали се сещате, че подсъдими и обвиняеми са предимно лица- мултимилионери в евро, за които не представлява никакъв финансов проблем да си купят НОВИЯ съдебен състав. Божков да не счита юристите за толкова прости хора и да не си въобразява, че може да ни разкарва като танцуващи… Покажи целия коментар »

Браво
Браво
12 февруари 2022 16:22
Гост

Може ли пак, но с още по-абсурден и нелогичен опит за аргументация …. Тролчо, от мен да знаеш, извънредните съд и прокурватура ще бъдат закрити бързо, аргументирано и с висока степен на майсторство, каквото просто неграмотния Каскет не притежава. ХАЙЛ ГЕШЕВ !!!!

адвокат от САК
адвокат от САК
12 февруари 2022 16:33
Гост

До “Браво 12 февруари 2022 16:22“ Правилното обръщение към мен е “г-жо адвокат от САК“- “тролчо “ е на баба ти хвърчилото. Останалото е мълчание- не се хвърлят бисери на свинете, или се хвърлят, но за доста солиден адвокатски хонорар, защото от този хонорар се плащат и осигуровките и данъците към фиска, за да имате някои какво да папкате като социални помощи и да имате и за някоя друга дозичка амфетки, марихуана и бира….

Kind
Kind
12 февруари 2022 17:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 17:49
Гост

пределено не е тъп като троловете с каскети.

Рашков Дамаджаната
Рашков Дамаджаната
13 февруари 2022 13:14
Гост

„Пресилено“…?
Хахаха,а буквар кога бе, Онуфрий???

Браво
Браво
12 февруари 2022 15:46
Гост

Нормално е становището на Гестапо, пардон на Гешевтурата, да е толкова малограмотно написано и съвсем излизащо извън всякаква аргументация по същество, пълно с общи приказки и никаква конкретика. Все пак Наци Гешев няма редовна диплома по завършена специалност „Право“. Той не е юрист и не е длъжен да познава закона в детайл. Това е видно от кариерата му, която е изпълнена със сключени сделки, загубени дела и все пак, тук таме няколко постигнати действителни осъдителни присъди. А работата на Извънредните организации – спец. съд и прокуратура е видима за цялото общество – такава работа няма, там правосъдие не съществува като… Покажи целия коментар »

Kind
Kind
12 февруари 2022 17:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Димитър
Димитър
13 февруари 2022 4:50
Гост

За „правото“ и Гешевата диплома-двама от вашите министри ви е**аха майката…….Стоилов и образователния,спрете се бе малоумници! Не ви се отваря пещерата на Али баба!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 14:32
Гост

Обществото години наред чака някой от списъка Магнитски или друг висш корупционер да бъде привлечен към наказателна отговорност. Прикриватурата обаче не само нищо не прави, но има наглостта да оспорва крайно негативното отношение на обществото към нея и към спецсъда.

Журналист
Журналист
12 февруари 2022 16:24
Гост

Може и да сте прав, но данните от другите страни в света показват, че нито един техен гражданин, обявен по закона Магнитски, не му е търсена наказателна отговорност. Вероятно става въпрос за различие между американски и национален интерес. Да не забравяме, че по Магнитски бе обявен и Главния прокурор на Трибунала за военнопрестъпленията в Хага, защото действията му не бяха одобрени от САЩ

Долу Божков и президента Предател
Долу Божков и президента Предател
12 февруари 2022 22:12
Гост

Кое общество бе?
Божков, Прокопиев,ЕБАневи,Митьо Очите и прочие ли?
Или корумпетата от Софийски градски съд??

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 14:20
Гост

Наде, закрива. Не му мисли и не се връзвай на приказките, че в КРБ имало само за създаване на съдилища. Който може да създава, може и да закрива. Иначе каква реформа ще се прави. А делата за корупцията отидоха в спеца, защото Цацаров така искаше да замаже очите на ЕК, че прокуратурата няма успехи по тези дела. И какви постигна до момента, никакви

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 14:16
Гост

Всички недъзи на проекта, като например за ЕРРО могат да се отстранят между двете четения. А за преназначаването няма никакъв проблем. Ще изкарат ПРБ от палатата, ще настанят съдиите, така или иначе СГС ще е с разширена компетентност.

123
123
12 февруари 2022 17:26
Гост

Време е прокур6да изкара съдиите от СГС, наказателно отделение,разбира се,с белезници!
Защото всички знаят за какво корупция става въпрос там…
Така че няма лошо прокурорите да изкарат няколко съдии от СГС с белезници…

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 14:14
Гост

За съжаление няма как да се направи преценка за обосноваността на обвиненията. Тогава щеше да лъсне голата истина – как се привличат хора на база измислени свидетелски показания, само и само да се унижава, да се извиват ръцете на техни познати, които са истинската цел на ПРБ, но която е безпомощна да си свърши качествено работата.

Съдия
Съдия
12 февруари 2022 13:49
Гост

Само да не построите паметник на Божков и Василев, Баневи и Арабаджиеви, защото и те много страдат от действията на спец.прокуратурата. Килърите и Емил Милев, също пострадаха. Във всяко нещо трябва баланс и трезва оценка, а покрай сухото не трябва да гори мокрото. Иначе ще се повтори комунистическия режим, когато освен враговете на народа са избити и прогонени учени, банкери и фабриканти. Бог да пази България!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 13:32
Гост

Твърдят, че имат успехи с ОПГ, а те злоупотребяват с този текст от НК. Колко са ДП по негони колко време ги разследват искам да знам

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 13:28
Гост

Кога Гешев ще подаде оставка

Марш
Марш
12 февруари 2022 22:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 13:27
Гост

Ооо, каскетницата е недоволна. Голям праз, да ги махат

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 13:26
Гост

Защо никой не каже в прав текст как се изнудват и репресират хора по мерките за неотклонение. Там е основният проблем

Юрист
Юрист
12 февруари 2022 14:03
Гост

Да ги ожалиш тези обвиняеми и подсъдими, бре.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2022 13:24
Гост

Такава далавера върви между съдии и прокурори в спеца, че веднага трябва да бъдат закрити

Тъпо парче си
Тъпо парче си
12 февруари 2022 22:16
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица