Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е оспорил във Върховния административен съд (ВАС) текст от наредба, издадена от негов колега – министъра на земеделието Десислава Танева. Делото е прецедент, тъй като един централен орган на изпълнителната власт оспорва акт на друг.

Става въпрос за една единствена разпоредба от Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни. Тя влезе в сила на 31 октомври 2020 г. и с §2 от заключителните ѝ разпоредби беше отменена Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни.

Колко волеизявления

Наредбата от 2003 г. е издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието – така е изисквал тогава вече отмененият Закон за храните.

Наредбата от 2020 г. идва след влизането в сила на новия Закон за управление на агрохранителната верига и затова е издадена от министъра на земеделието.

От министерството на здравеопазването не оспорват новия нормативен акт, а само това, че с него се отменя старата наредба, като изтъкват, че „отмяната е от изричната компетентност на органа, който има материалната компетентност да го издаде“ – т.е. може да я извърши земеделският министър, но съгласувано със здравния.

„В случая необходимостта от две волеизявления на всеки от органите, на които се основава издаването на административния акт, е условие за неговата валидност. До момента на обективиране в правния мир и на двете волеизявления не е изпълнен фактическият състав по издаването на акта, т. е. не е налице изобщо акт“, твърдят от здравното ведомство.

И заявяват, че отделното решение на един от двата органа при издаването на акта е нищожно. В жалбата до ВАС се посочва: „Доколкото правната норма е предвидила волеизявление да изхожда и от двата органа, в този случай всъщност няма волеизявление. Упражняването еднолично от министъра на земеделието, храните и горите на съвместното правомощие е равнозначно на отсъствието на материална компетентност с единствената възможна, възприета от теорията и съдебната практика, правна последица – нищожност на административния акт“.

В нея от здравното министерство обосновават правния си интерес да атакуват въпросната разпоредба в съда, първо, стъпвайки на чл. 186, ал. 1 от АПК. Нормата предвижда, че право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.

„При държавните органи защитата на законността произтича от мандата, възложен им чрез избор или назначаване и овластяването им с правомощия в Конституцията и законите. Те защитават правата на всички, без да имат личен интерес, обусловен от нарушени или застрашени права по силата на пълномощията си, произтичащи от политическото представителство (Решение № 5 от 17.04.2007 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 11/2006 г.). Видно от изложеното министърът на здравеопазването е надлежна страна, която да инициира съдебно оспорване на подзаконовия нормативен акт – § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни“, сочи жалбоподателят.

Определението на ВАС

Върховният административен съд вече прие, че оспорването е допустимо. В определение по делото (пълния му текст виж тук) той заяви, че жалбата е подадена от лице с правен интерес. „В този смисъл съдът взе предвид, че Министерство на здравеопазването като издател на Наредба №22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби и храни, отменена с процесната Наредба №7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и храни е заинтересована страна с правен интерес от оспорването“, пишат върховните съдии Панайот Генков (председател на състава), Иван Раденков и Хайгухи Бодикян (докладчик).

Освен това по искане на здравния министър те постановяват и спиране на действието на оспорената разпоредба със задна дата от влизането ѝ в сила на 31 октомври 2020 г., т.е. наредбата от 2003 г. все едно никога не е отменяна и продължава да действа и в момента.

Причината за това е, че със старата наредба е бил регламентиран контролът не само на храните, но и на водите. В новата обаче изрично е посочено, че не урежда условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води. Причината за това е, че с новия Закон за управление на агрохранителната верига контролът над безопасността им е възложен на министъра на здравеопазването, т.е. няма как земеделският министър да го уреди в своя наредба.

Затова ВАС заявява, че трябва да спре действието на оспорената разпоредба. И сочи, че „ противен случай се получава липса на регулация на обществени отношения, свързани с условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води“. „Липсата на нормативна регулация лишава компетентния орган от правната възможност да упражнява законовите си правомощия по см. на Закона за управление на агрохранителната верига. По този начин се осуетява и постигането на целите на закона, а именно за защита на здравето и интересите на потребителите по в областта на храните“, пишат върховните съдии. И подчертават, че чрез спирането „органите на държавния здравен контрол ще могат ефективно и своевременно да предприемат адекватни мерки за осигуряване на безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите на бутилирани води“.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
мислител
мислител
29 януари 2021 13:44
Гост

Във ВАС има и добри съдии дано а за останалите се чува

Сей ... земеделецо ... за богат урожай на ПОДзакон
Сей ... земеделецо ... за богат урожай на ПОДзакон
29 януари 2021 13:02
Гост

Между другото много правилно е постъпил министърът на здравеопазването! Танева е изключително „компетентна“. От 10 години е в политиката и държавното управление и не схвана дори от опит елементарните правила. Така е то с кадрите на новия ВИИ „Карл Маркс“.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 10:06
Гост

Трябваше първо да се разберат двамата министри, а не да хабят време и средства на съда.

Мими
Мими
28 януари 2021 15:20
Гост

Айде, де! Само си усложняват живота.

Ало, ало
Ало, ало
29 януари 2021 13:05
Гост

Ти какво искаш?! Да закрият съда ли? За какво ни е съд … тогава? Да претворим в дела мечтата на всеки комунист след 9 септември 1944 година, нали?

AnimalMan
AnimalMan
28 януари 2021 9:57
Гост

Поредна издънка на министерствата ни, които и без това не се справят кой знае колко добре със ситуацията

Иванов
Иванов
28 януари 2021 9:57
Гост

Ами да се бяха консултирали с юристи двете министерства преди да почнат да се гнявят в съд.

Temelko
Temelko
28 януари 2021 9:57
Гост

Не ме изненадват. Трагедия. Здравния се е оакал

Swich
Swich
28 януари 2021 9:56
Гост

Пародия са нашите власти

vanex
vanex
28 януари 2021 9:39
Гост

Наредбата от 2003 година е „умряла“ след отмяната на стария закон въз основа, на който е била издадена. Дори и да няма изрична отмяна, счита се за отменена старата Наредба и затова земеделския министър издава НОВА Наредба, както повелява НОВИЯ закон.
Как ще има две волеизявления като няма предмет, по който и заради който да се произнасят!!!

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 14:40
Гост

Не е точно така.
Старата наредба е уреждала по-широка материя – храни и води и е била „споделена отговорност“ на двама министри. Танева няма материалноправна компетентност сама да отменя наредба, която е издадена освен от земеделския, така и от здравния министър.
Но по-големия проблем е, че обществените отношения, свързани с взимането на проби от води – минерални и други, както и контрола върху водите, остават неуредени, с отмяната от Танева на цялата стара наредба от 2003 г. Така, че някой не си е свършил работата при съгласуването на подзаконовите нормативни актове.

Ало, ало
Ало, ало
29 януари 2021 13:10
Гост

Пишеш откровени глупости. Чукча – първо чети, пък после пиши!

Занев
Занев
28 януари 2021 9:37
Гост

Сега стана една каша. Особенно след определението на ВАС.

Павлов
Павлов
28 януари 2021 9:36
Гост

Здравния министър е объркал нещата. Не знам какво иска.

две наредби за едно и съшо?!!!
две наредби за едно и съшо?!!!
28 януари 2021 9:36
Гост

Добре, бе, колеги какво става сега след определението на ВАС – имаме два нормативни акта, които регулират една и съща материя по отношение на храните!!!! За водите – ясно, спасили са работата, но с възкресяването от мъртвите на старата наредба изцяло!!! става колизия

казусче
казусче
28 януари 2021 9:40
Гост

Така е, но ВАС няма какво да направи. С атакуваната разпоредба се отменя изцяло наредбата от 2003 г. и той да не е законотворец, че с определение да постановява избирателна отмяна на отмяната. Някой административист да се изкаже, ама така ми се вижда на мене

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 14:43
Гост

Спира се действието на новата наредба, което означава, че от 01.01.2021 г. /със задна дата/ ще си се прилага наредбата от 2003 г., макар и издадена въз основа на вече несъществуващия Закон за храните. Звучи доста шизофренно, но това е техниката при оспорване на нормативен административен акт, а и ВАС няма какво друго да направи. Очевидно е,че Коцето има някакви бизнес – планове.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 9:36
Гост

Не знам защо не си говорят в тия министерства, а направо са решили в случая да се съдят.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 9:33
Гост

Еми здравният министър е забравил да издаде наредбата за контрол над бутилираните води.

Stratiev
Stratiev
28 януари 2021 9:32
Гост

Ти да видиш. Това наистина е интересен прецедент. Вълнуващо е.

много интересно
много интересно
28 януари 2021 9:31
Гост

Казусът е много интересен от правна гледна точка. Обичайно тези въпроси се решават вътре в изпълнителната власт, а не чрез съда. Но ще излезе, че здравният министър май е забравил да издаде нова наредба за водите след влизането в сила на новия закон и сега след като старата е отменена бърза да спаси положението…