Темата за преназначаване на магистрати във високо натоварени съдилища отново влиза в дневния ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). На заседанието си утре кадровиците ще обсъдят три сходни предложения, свързани с прилагането на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, които обаче имат и съществени разлики. Две от тях са на членове на ВСС, а третото на – съдии.

Първото е на членовете на ВСС Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. Те предлагат да се открие процедура за преназначаване по чл. 194, ал. 1 от съдебния закон в пет натоварени съдилища – Софийския районен съд и районните съдилища в Перник, Ихтиман, Провадия и Монтана.

Справянето с неравномерната натовареност на районни съдилища в страната изисква предприемането на своевременни мерки от страна на Висшия съдебен съвет за балансирано разпределение на съществуващия кадрови ресурс. Откриването на процедура за преназначаване на съдии по реда чл. 194, ал. 1 ЗСВ е най-бързият законово установен механизъм за регулиране на натовареността на органите на съдебната власт“, изтъкват в предложението си Дишева, Керелска и Пашкунова.

За да се обосноват откъде може съдия да се премести с щата в петте натоварени съдилища, те правят анализ на натовареността като взимат предвид данните за последните три години.

Съобразявайки данните за видовете дела, разглеждани във високо и ниско натоварените съдилища, както и необходимият минимум от съдии в даден орган на съдебната власт, за да може нормално да правораздава, считаме, че е налице основание за приложение на механизма по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ чрез разкриване на длъжности в районни съдилища, чиято средна натовареност по щат през последните три години е по-висока от 49 дела месечно за разглеждане от един съдия (с 10 броя дела повече от средната за нивото), като същевременно се съобрази и броят на делата постъпили в тях“, посочват тримата членове на съвета.

И предлагат в СРС да бъдат преназначени петима съдии, в Перник – трима, а в Провадия, Ихтиман и Монтана – по един.

За този тригодишен период средно в CPC един съдия на месец е разглеждал 62.39 дела, Перник – 55.38, Провадия – 50.56, Ихтиман – 49.10 и Монтана – 49.51 дела. Средната натовареност на съдия за периода 2016-2018 г. е 40.43 дела.

При разкриване на предложените длъжности натовареността на тези съдилища ще се промени така: в СРС ще стане 59.47 дела за разглеждане; в РС-Перник – 48.11 дела (като тук е взето предвид решението на СК на ВСС да предложи на Пленума разкриване на още една нова бройка, което предстои да бъде разгледано); в РС-Ихтиман – 41.58 дела; в РС-Провадия – 41.80 дела и в РС-Монтана – 43.71 дела за разглеждане.

Анализът е показал, че още две районни съдилища са с натоварване над 49 дела месечно и те са в Нова Загора и Несебър. Но за тях не се предлага откриване на процедура за преместване, защото на 28 май 2019 г. СК на ВСС реши да поиска от Пленума нов съдийски щат за Нова Загора, а в Несебър такъв е бил открит миналата година и в момента натовареността е 45.37 дела месечно на съдия. Ако там бъде открита още една бройка, тогава натовареността ще падне под средната за страната.

Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова предлагат и критерии за определяне на съдилищата, от които може да се преназначат магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Взети са предвид щатната численост (да не е по-малко от трима съдии) и натовареността по щат към делата за разглеждане от един магистрат месечно (да не надвишава 49 дела), след съкращаването на съответната щатна длъжност.

Така те стигат до извода, че осем районни съдилища отговарят на критериите и от тях може да се преместят съдии. Става дума за по двама магистрати от Велико Търново, Добрич и Горна Оряховица и по един от Костинброд, Сандански, Петрич, Силистра и Търговище. Ако няма кандидати, тогава ще се търсят по един съдия от Благоевград, Пазарджик и Шумен.

Във Велико Търново в момента работят 19 съдии, средно на месец всеки от тях разглежда 30.19 дела (към 30 май 2019 г.). Ако двама от тях бъдат преназначени, тогава натовареността ще стане 33.75.

Щатът на съда в Добрич също е за 19 съдии. Средно на месец там един магистрат разглежда 33.98 дела. При съкращаване на две места, натовареността ще стане 37.98.

В Горна Оряховица съдиите са 11, като в момента всеки от тях разглежда средно по 30.85 дела. Ако двама души се преместят, то тогава натовареността ще бъде 37.70 при средна за страната 40.43 дела.

Съдиите в Костинброд са петима и средно на месец гледат по 28.80 дела. Ако един от тях бъде преназначен, натовареността ще стане 36 дела.

В Сандански са осем съдии, натовареността им е по 26.96 дела на месец и ще стане 30.81, ако един от тях се премести.

И в Петрич магистратите са осем, на всеки от тях се падат по 31.84 дела на месец. При съкращаване на една бройка, натовареността ще стане 36.39 дела.

Съдиите в Силистра са девет, средно на месец те разглеждат по 29.04 дела, а ако  останат с човек по-малко, тогава натовареността ще стане 32.67.

В Търговище също има деветима магистрати, като всеки от тях средно на месец разглежда 34.47 дела. При преназначаване на един от тях, натовареността ще стане 38.78.

14 са съдиите в Благоевград. Средно на месец те разглеждат по 39.37 дела. Ако един от тях се премести, натовареността ще стане 42.40 дела.

В Пазарджик работят 18 съдии при натоварване от 39.05 дела средно на месец на човек. Те ще станат 41.34, ако се съкрати един щат.

Съдиите в Шумен са 16, средно на месец всеки от тях разглежда 39.45 дела. При преместване на един от тях, натовареността ще стане 42.08.

Всеки от съдиите в посочените нисконатоварени съдилища може да подава заявление за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ в който и да е от посочените високо натоварени съдилища, включително да подадат заявление за различни съдилища при условията на алтернативност или евентуалност.

Следва изрично да се отбележи, че от районните съдилища в Благоевград, Пазарджик и Шумен ще бъдат преместени магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ само ако няма подадени заявления за преместване от посочените по-ниско натоварени съдилища в: Костинброд, Сандански, Велико Търново, Петрич, Силистра, Добрич, Търговище и Горна Оряховица“, изтъкват трите вносителки на предложението.

Наред с това те посочват, че председателите на съдилища трябва да уведомят магистратите за откриването на процедурата по преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и за това, че в седемдневен срок от получаването на решението на СК на ВСС могат да подадат заявления с мотиви за участие в процедурата.

Второто предложение, което СК на ВСС ще обсъди утре, е на Красимир Шекерджиев. То също е за откриване на процедура за преназначаване, но само в две районни съдилища – в Ихтиман и Перник.

В предложението си за откриване на процедура за преназначаване Шекерджиев казва, че такава няма смисъл да стартира, ако липсва предварително изразено съгласие да съдия да бъде преместен. „Евентуалното й обявяване в съдилища, където магистратите, в рамките на предварителното проучване, не са изразили желание за преместване е безпредметно и това без съмнение неоснователно ще забави решаването на проблема“, отбелязва той.

И добавя: „Категорично не споделям виждането, че единственият показател при преценка къде следва да правораздава един магистрат може да бъде единствено натовареността на двата съдебни органа (където е назначен и където иска да работи), защото това би било безпринципно и несправедливо от една страна, а от друга би довело до решаване на проблем в един съд, чрез създаването на идентичен проблем в друг“.

Шекерджиев е категоричен, че трябва да бъдат взети спешни мерки за справяне с проблемите в натовареността в две районни съдилища – в Ихтиман и Перник, като се намали щатът на други три съдебни органа – в Стара Загора, Кюстендил и Бяла Слатина, които са значително по-ниско натоварени.

Внимателно обмислих възможността да бъде подкрепен СРС, но не виждам възможност за съдилищата, където работят магистрати, изразили желание да продължат да правораздават в София да бъде намален щата без това да доведе до промяна на натовареността, която да надвишава средната или да създаде кризисна ситуация (често обусловена не само с щатна численост на съответния съд, но и с командироване или заболяване на един или повече магистрати в него)“, отбелязва Шекерджиев.

И той е изготвил анализ на натовареността за последните три години както на съдилищата в Перник и Ихтиман, така и на тези в Стара Загора, Кюстендил и Бяла Слатина.

За Перник отбелязва, че има тенденция към увеличаване на броя на делата. „Като проблем в РС-Перник продължава да бъде голямата разлика в натовареността на гражданско и наказателно отделения – почти два пъти. През 2018 г. в ГО са правораздавали 12 съдии и натовареността по щат спрямо постъпилите дела е 65.10 броя дела на един съдия месечно, докато в НО работят 6 съдии и натовареността по щат спрямо постъпилите дела е 31.96 броя. В тази връзка считам, че увеличението на щата на този съд с двама съдии, е възможно и наложително чрез преместване по един съдия от по- ниско натоварените РС-Стара Загора и РС-Кюстендил“, отбелязва Красимир Шекерджиев.

Що се отнася до РС-Ихтиман, то той посочва, че там е налице сериозен кадрови проблем. През последните години броят на постъпленията в съда се увеличава рязко, което е съчетано с висока действителна натовареност предвид командироване на съдия от този съд и заболяване на друг магистрат, което е довело до увеличаване на натовареността и на съдиите в органа, аргументира се Шекерджиев. И предлага съдия от Бяла Слатина да бъде преназначен в Ихтиман, за да се облекчи положението на магистратите там.

Воден от разбирането, че следва нещо да бъде направено, за да бъде решен известен от месеци проблем в районните съдилища в гр. Перник и гр. Ихтиман, Ви предлагам да обсъдите и одобрите предложението“, заключава Красимир Шекерджиев.

На 21 май Съдийската колегия отхвърли предложение за откриване на процедура за преназначаване в районни съдилища.

Тогава стана ясно, че комисията по натовареност е направила т.нар. предварително проучване за нагласите на магистрати, които искат да бъдат преназначени във високо натоварени съдилища. Идеята тогава беше двама съдии от Петрич и Сандански да се преназначат в РС-Благоевград; двама от Кюстендил и Бургас в РС-Перник; един от Бургас да отиде в Сливен; двама от Добрич да бъдат преместени в РС-Варна; двама от Стара Загора и Бяла Слатина да отидат в Ихтиман; двама от Айтос и Варна да бъдат преместени в Бургас; един от Свиленград да отиде в РС-Пловдив; седем съдии да бъдат преместени в СРС, като те да дойдат от следните места – двама от Сливен, двама от Благоевград, по един от Дупница, Пловдив и Варна.

Някои членове на съвета се впечатлиха от факта, че хем се вземат съдии от Сливен, хем после други се преназначават там.

Тогава Шекерджиев обясни схемата по следния начин: „Правим верига, която решава проблема в Перник, като взимаме в крайна сметка от Добрич“.

Даниела Марчева добави, че комисията по натовареност не е взела предвид броя на съдиите, а броя на делата при вземане на решението за откриване на процедурата. И поясни, че не са гледали само слабо и високо натоварените съдилища, а и средно натоварените. Затова има предложение за преназначаване от слабо в средно натоварени, от слабо във високо натоварени, от средно във високо натоварени органи.

Чуха се обаче възражения срещу факта, че в закона няма такова нещо като предварително проучване, че с нея се удовлетворяват желания на някои съдии и че се заобикаля законът.

А чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е ясен: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

В крайна сметка СК на ВСС отхвърли предложението за откриване на процедурата.

Но в съвета постъпиха писма от председателите на СРС и районните съдилища в Ихтиман и Перник с искане за преразглеждане на решението, които също ще бъдат обсъдени утре.

7
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Повече съдии
Повече съдии
12 юни 2019 16:06
Гост

При толкова много юристи, избълвани от ВУЗ-овете всяка година по това време, как не се намират достатъчно със стаж, които да запълнят необходимите бройки. Обявете повече щатни бройки и ще се оправят нещата. В крайна сметка и бързото правосъдие е съществено за това да живееш в нормална европейска държава.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2019 13:51
Гост

Първо да се провери има ли командировани съдии от т.нар. „свръхнатоварени“ съдилища.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2019 20:38
Гост

Не само. Обявиха класирането в конкурса за преместване. От 10 места в СРС, осем съдии са класирани. Като ги назначат, дай Боже да стане по-бързо, ще има също ефект. На СРС не му трябват нови бройки. Нека първо запълнят свободните.

Непукист
Непукист
10 юни 2019 11:37
Гост

Отстранената от длъжност съдия Плахойчева остави около 3300 дела. За петимата съдии, които ще се преместят в Софийския районен съд, определено ще има работа.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2019 9:13
Гост

Какво предварително проучване са правили. Напълно излишно е. А и така се създава субективно отношение.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2019 8:59
Гост

Надявам се наистина да бъдат взети своевременни мерки от страна на Висшия съдебен съвет. Положението в СРС вече е нетърпимо. Колегите не могат да приключат делата си в срок поради свръхнатовареност.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2019 10:30
Гост

Колега, като започнете да връщате незаконните искови молби на ОПГ Топлофикация, а защо не, още на ниво Заповедно производство – да връщате Заявленията по чл.410 защото не отговарят на изискванията на закона (арг ГПК чл.411, ал.2, т.2), то тогава натовареността Ви ще падне със 60-70%!!!!! Тъкмо обществото няма да има повод да квалифицира СРС като ОПГ СРС (предвид престъпната съдебна практика утвърдена от (знаем кого), че собственика бил потребител на ищеца по силата на закона, без да има радиатори, без да има договор, в престъпно прегазване на КРБ и Правото на ЕС.)