Кариерните и финансовите бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет бяха приети от парламента, който днес гласува на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Дебат по темата нямаше.

Така в чл. 28 от ЗСВ беше записано, че кадровиците, след изтичане на мандата или при подаване на оставка, се възстановяват на длъжността, заемана преди избора, равна по степен или с една степен по-висока. Висшият съдебен съвет няма да има право на преценка, т.е. няма да може да отхвърли молбата на съответния кадровик.

Наред с това народните представители подкрепиха и предложението във връзка с обезщетенията, които получават  магистратите при пенсиониране и напускане на съдебната система. И в ЗСВ беше записано, че за кадровиците и инспекторите важи и чл. 225, според който „Πpи ocвoбoждaвaнe oт длъжнocт cъдия, пpoĸypop или cлeдoвaтeл c пoвeчe oт 10 гoдини cтaж нa тaĸaвa длъжнocт имa пpaвo нa eднoĸpaтнo пapичнo oбeзщeтeниe в paзмep нa тoлĸoвa бpyтни мeceчни възнaгpaждeния, ĸoлĸoтo пpocлyжeни гoдини имa в opгaнитe нa cъдeбнaтa влacт, нo нe пoвeчe oт 20“.

Същевременно в чл. 225, ал. 4 от ЗСВ беше записано следното: „При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.“

В ал. 1 на същата разпоредба отпадна думата „еднократно“, а в алинея шеста се записа, че редът и начинът на изчисляване на обезщетението на настоящ кадровик и инспектор ще се определя от ВСС.

Наред с това депутатите допълниха чл. 12, ал. 1 от ЗСВ, като изрично записаха, че е недопустимо използването на заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации в исковите молби и жалбите. Делата вече ще се разпределят не само случайно, но и равномерно.

Другата промяна, която беше одобрена днес от Народното събрание, е свързана с възстановяването на помощните атестационни комисии (ПАК), които ще подпомагат работата на централните комисии по атестирането и конкурсите към Висшия съдебен съвет. Т.нар. ПАК ще се избират в съответните съдилища на случаен принцип за всяко конкретно атестиране.

Парламентът предостави на ВСС правомощието да определи дали да намали натовареността на членовете на ПАК, или да им определи допълнително възнаграждение за участието в комисиите. От ЗСВ отпадна предвидената разпоредба в чл. 203а, според която за периода на мандата си участващият в ПАК съдия работи при намалена натовареност и дейността му в комисията се отчита при атестирането. Вместо това, ВСС ще уреди правомощията и правилата за дейността в ПАК в наредбата за атестирането.

За членовете на големите комисии за атестирането и конкурсите към двете колегии на ВСС от професионалната квота не беше предвидено допълнително заплащане, но в ЗСВ изрично беше записано, че участието им в КАК ще се взима предвид при атестирането.

Същевременно депутатите подкрепиха идеята за отпадане на ограничението от до 10% от свободните места в системата, които да се заемат чрез външен конкурс. В ЗСВ беше записано, че кадровият орган определя свободните бройки и как ще се заемат те.

Друго изменение, прието днес, е свързано с тригодишната уседналост. По тази тема преди време имаше различно тълкуване в Съдийската и в Прокурорската колегия. Първата приемаше, че магистратът трябва да има поне три години прослужено време на длъжността в конкретния съд или прокуратура, където работи. Докато Прокурорската колегия приемаше, че става дума за продължителност на работа на съответното ниво. В ЗСВ беше възприета тезата на Прокурорската колегия.

От закона отпадна и задължението магистратите да декларират членството си в съсловни организации. Но остана изискването да обявяват такова в неформални и тайни организации.

Промени бяха приети и във връзка с атестирането. В чл. 196 от ЗСВ беше записано, че предварителното атестиране се извършва за „тригодишен период от назначаването на съдия, прокурор и следовател – при участие в конкурс или при предложение за повишаване в ранг“.

Периодично пък ще се прави за петгодишен период от атестирането за несменяемост. Извънредното остава само когато магистратът кандидатства за административна длъжност.

Временното отстраняване от длъжност на обвинени магистрати остава в ЗСВ

Парламентът отхвърли идеята на Министерството на правосъдието магистратите да се отстраняват временно от длъжност при повдигнато обвинение по реда на НПК. Вместо това прие предложението на работната група, според което в чл. 230 от ЗСВ подробно се разписва процедурата по отстраняването на съдии и прокурори.

Текстът придоби следния вид:

Чл. 230. (1) Когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор прави мотивирано искане за временно отстраняване от длъжност, към което прилага достатъчно данни.

(2) Съответната колегия връчва на съдията, прокурора или следователя препис от искането по ал. 1 не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което то ще бъде разгледано, като преди вземането на решение му предоставя възможност да бъде изслушан или да даде писмено становище.

(3) Колегията се произнася в срок до 14 дни от получаване на искането по ал. 1 с мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 323.

(4) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебната фаза на наказателното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. При изтичането му, независимо от това дали наказателното производство е било спирано, отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска възстановяване на заеманата длъжност. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 323.

(5) За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

(6) При промяна в обстоятелствата преди приключване на наказателното производство отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет да го възстанови на заеманата длъжност. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 323.

(7) Когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест във връзка с повдигнатото обвинение за умишлено престъпление от общ характер, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката. Органът, постановил мярката за неотклонение, уведомява за това незабавно съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(8) При отмяна или изменение на мярката за неотклонение в по-лека от посочените в ал. 7, в тридневен срок от отмяната или изменението, главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор може да направи мотивирано искане за продължаване на временното отстраняване, ако не е изтекъл срокът по ал. 4, изречение първо. Искането се разглежда от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на ал. 1-3 в срок до 14 дни от получаването му. Ако искането на главния прокурор не бъде уважено, съдията, прокурорът или следователят се възстановява на заеманата длъжност от датата на решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(9) При всички случаи общият срок на отстраняване в досъдебната фаза на наказателното производство по ал. 7 и 8 не може да бъде по-дълъг от този по ал. 4“.

Освен това депутатите гласуваха против идеята на „Атака“ да се забранят съсловните организации на магистратите, както и не подкрепиха предложението на „Обединени патриоти“ за ограничаване на финансирането на тези организации.

Прецизиране на давностните срокове по дисциплинарните производства

Депутатите подкрепиха предложенията за прецизиране на дисциплинарните производства. При определяне на наказанието вече ще се взема предвид и индивидуалната натовареност на засегнатия магистрат, както и натовареността в съда или прокуратурата, в която работи.

Беше подкрепено и предложението за момента, от който започва да тече 6-месечният срок за образуване на дисциплинарно производство – вече ще е от узнаването за нарушението на един от органите или хората, които могат да правят предложения за образуване на дисциплинарка. Срокът не се прекъсва и не тече отделно за всеки от тях. За узнаване в момента се приема публичното оповестяване на деянието. Вече ще бъде от „разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт“.

Когато сроковете са изтекли, дисциплинарно производство не се образува, а вече образуваното се прекратява. Същото правило вече ще важи и при прекратяване на правоотношението със засегнатия магистрат.

Всеки вносител на предложение трябва да представя всички доказателства, които имат общо със случая. Ако не е посочил в какво се състои нарушението, тогава ВСС не образува дисциплинарка, а указва за вносителя в 7-дневен срок да го направи.

В момента ръководителите може да налагат наказание „забележка“. Ако по време на обсъждането на материалите съответният началник установи, че магистратът е за по-тежко наказание, той изпраща предложение за това до съвета, който продължава дисциплинарното производство, като се смята, че то е образувано със заповедта на ръководителя.

В тридневен срок от приемането на решението дисциплинарният състав го представя на председателстващия съответната колегия на Висшия съдебен съвет за насрочване на разглеждането му. Предложението за наказание се разглежда от съответната колегия в 30-дневен срок от внасянето, а не както бе досега – в 14-дневен.

14
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 11:58
Гост

Относно заплахите, обидните или нецензурни думи или квалификации в исковите молби и жалбите е добре да се предвидят санкции за подателите им.

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 11:30
Гост

И ся кво – Пламена Цветанова се прецака.

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 11:31
Гост

Явно г-н Гешев е неустоима радост.

закривай
закривай
23 януари 2020 11:25
Гост

Закриваааай!

hazard
hazard
23 януари 2020 11:26
Гост

Това сега не е ли актуално за „Левски“ 😉

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 19:59
Гост

Не, за цялата мамковина.

мъка
мъка
23 януари 2020 11:24
Гост

Целенасочен се създава номенклатура с явни привилегии. С мания за величие. Никой не отива във ВСС, за да служи на колегите си на системата, а за келепира. Дори и някои изключения, които има в този съвет, на хора на които им се работи и са активни в следващия няма да ги има.

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 10:48
Гост

Те за това ли не гласуваха вчера увеличението на заплатите? Да не им се съберат много бонуси наведнъж.

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 10:44
Гост

Въобще защо пишат, че има вариант за подаване на оставка? При тези привилегии всеки ще си стои кротко до края на мандата във ВСС.

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 10:40
Гост

Какъв дебат, то никой не разбира какво се гласува. Само като роботи вдигат ръце и хоп – вече има бонус, хоп – друга глупост. Парламентарната безотговорност в действие.

план
план
23 януари 2020 10:41
Гост

Не е безотговорност, колега. Всичко е планирано. Това е хитър ход във ВКС и ВАС да влязат хора, които никога няма да издържат конкурс и така да гарантират комфорт на политическите си благодетели

Анонимен
Анонимен
23 януари 2020 11:54
Гост

Те си спят там. Ние очакваме да тече някаква мисъл.

боят настана
боят настана
23 януари 2020 10:36
Гост

Повече пари, скок в кариерата. След три години ще има бой за членове на ВСС.

от живота
от живота
23 януари 2020 10:31
Гост

За едни бонус, за други – фалос. Това е животът