Европейската комисия нито веднъж не е отправяла критики срещу Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за разлика от другите два процесуални кодекса. Нещо повече – давала е положителни оценки за административното правораздаване. След повече от 10 години успешно прилагане, промените в общественото развитие налагаха да се направят и съответните изменения в първия за страната ни АПК и то своевременно, за да остане кодексът все така добър и съответен на съвременните условия.

Промените в кодекса бяха предложени преди година от група народни представители, начело с председателя на правната комисия Данаил Кирилов. През това време бяха направени десетки предложения от всички заинтересовани държавни органи. Редица народни представители внесоха мотивирани предложения за промени между първо и второ четене. Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) направи изключително задълбочен анализ на проекта, взе становище по всички предлагани изменения и направи предложения за промени. В последните десетилетия надали има по-задълбочено обсъждан законопроект от ЗИД на АПК, както и с толкова подробни мотиви, финансова обосновка и оценка за въздействието. Консултативният съвет по законодателството към председателя на Народното събрание му даде висока оценка, като това беше направено от председателя на съвета проф. Огнян Герджиков на заседание на правната комисия. Същата комисия в продължение на десетки часове в над десет заседания подробно обсъждаше всеки текст на второ четене. Разбира се, идеални неща няма и сигурно някои текстове може да са по-добри.

Ще се постарая да изложа някои от основните промени в АПК, приети от правната комисия, като досега само част от тях са гласувани окончателно в пленарната зала.

 • Кодексът направи голяма стъпка напред във въвеждането на практика на електронните съобщения и електронното правосъдие. Като не става въпрос за ненадеждното призоваване чрез имейл, а за използване на възможностите, предоставени от Закона за електронното управление и Закона за съдебната власт. Като за гражданите се предвиди само като право и възможност да предоставят електронен адрес – ако имат такъв и ако желаят.
 • Важна крачка напред се направи и с това, че се предвиди всички административни органи да събират служебно всички доказателства, намиращи се в други държавни органи или лица и организации, които изпълняват възложени от държавата им функции без да са създадени като държавни органи. По този начин се надхвърлиха границите на комплексното административно обслужване и се премахнаха вратичките на гражданите да се издават удостоверения, чрез които сами да си търсят документите от държавни органи.
 • Нова, по-ефективна уредба получи мълчаливото съгласие. В досегашната му уредба в специални закони мълчаливото съгласие в повечето случаи не работеше като правен институт.
 • Неуведомяването на страната, довело до неучастието ѝ в административното производство, винаги е съществено процесуално нарушение. По този начин се превентира практиката на много административни органи да не се интересуват от правото на защита на гражданите и организациите. С цел процесуална икономия, в този случай делото не се гледа по същество. Така след известно време административните органи ще се научат, че не бива да пренебрегват правото на защита на гражданите и организациите.
 • За да бъдат разтоварени съдилищата, в които са концентрирани най-много дела и за да се приближи правосъдието до гражданите и организациите, се предвиди, когато адресат на акта е само едно лице, делото в съответния административен съд да се гледа по постоянния адрес или съответно седалището на жалбоподателя. За данъчните дела, в приетия от правната комисия вариант, се запазва положението делата да се гледат по седалищата на органите, пред които се обжалват ревизионните актове. Данъчните органи и Министерството на финансите обосноваха това свое искане със специализацията на съдиите в тази относително сложна материя.
 • Приподписване на касационната жалба от адвокат или правоспособен юрист. Това е практика във всички големи държави от ЕС – Германия, Франция, Италия, Великобритания, както и много други страни. Така се бранят правата на гражданите и организациите. След като са имали свободен достъп до производството пред административните органи и първата съдебна инстанция, те се нуждаят от специализирана и компетентна защита на техните права при доста по-формализираното касационно обжалване.
 • Въвежда се задължение протоколите от съдебните заседания да се публикуват на интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието. По този начин се спестява разкарването на гражданите и организациите да следят развитието на производството в случай, че не са присъствали на дадено съдебно заседание.
 • В почти всички случаи производствата по касационно обжалване остават открити – пред петчленните състави, ако касационната инстанция е единствена съдебна инстанция, ако една от страните или прокурорът са поискали открито заседание и ако съдът реши, дори страните или прокурорът да не са поискали това.
 • Касационната инстанция може да приеме мотивите на първата инстанция и да не излага нови мотиви. Това спестява излишните усилия съдът да излага същите мотиви, които приема.
 • Голяма стъпка напред за съблюдаване на правото на ЕС е възможността за искове, когато административни актове нарушават европейското право.
 • Винаги, когато някой не е специалист в областта на административния процес или иска да блесне като популист, започва да говори или пише за таксите – колко пъти се били увеличили. При съществуващите досега символични такси (например 5 лв.) и най-ниската нормална такса ще е в пъти по-висока. Всъщност, таксите досега стояха същите от края на миналия век. И са се обезценили над два пъти спрямо инфлацията и близо десетина пъти, като се отчетат и тя, и увеличението на доходите. И забележете, нещо което все се забравя – съгласно АПК по начало производствата пред административните органи са безплатни, а таксите пред първата съдебна инстанция остават символични, макар и десетина пъти обезценени. Малко държави в света си позволяват лукса за подобен безпрепятствен достъп до правосъдие. Променят се таксите само пред касационната инстанция, т.е. за тези, които не са доволни от постановеното съдебно решение. А то в поне 50% от случаите е срещу административните органи, които съгласно промените в кодекса и в съответствие с принципа за равенство, вече са длъжни да заплащат такси. Т.е. оказва се, че таксите могат да бранят и правата на гражданите и организациите срещу обжалване на съдебно решение, което се вижда, че е правилно. Досега всички държавни органи обжалваха до край, за да не ги обвини някой, че са направили компромис. Без оглед дали смятат съдебното решение за правилно или не. Таксите са и оръжие срещу неоснователните жалби, които целят изнудване на бизнеса – нещо, което се случва съвсем не рядко. Конституционният съд изрично се е произнесъл, че една от важните функции на таксите, наред с останалите, е да препятстват обжалването на съдебни решения, които обжалващият смята за правилни и въпреки това атакува, т.е. таксите са едно от оръжията срещу злоупотребата с процесуални права. Пленумът на ВАС даже поиска таксите пред първата инстанция да са в размер на половината от таксите пред касационната инстанция, но правната комисия не прие предложението. Да напомня, че законът изрично предвижда таксите да се определят със закон, а не с тарифи и пр. изявления на администрациите. И това е принцип, който трябва да се спазва. Обикновената такса в касационното производство за граждани става 70 лв., като при дела, свързани със социално, пенсионно и здравно осигуряване, таксата е 30 лв. За пръв път се предвижда действен механизъм за пълно освобождаване от такси. По този начин няма да има случаи, при които някой да не може да подаде касационна жалба, защото няма дори 70 лв. Въведените пропорционални такси са ниски – 0,8% от материалния интерес, като са ограничени до 1700 лв. за граждани и 4500 лв. за организации. (В гражданското производство таксите за три инстанции по същество са 4%+2%+2%=8% и са без ограничения, като едната страна влиза в производството против волята си). Знаете ли кога една организация ще плати немислимо високата такса от 4500 лв.? При материален интерес от над половин милион лева. И 100 млн. лв. да е интересът, таксата остава до посочените максимални размери. При 10 000 лв. интерес, гражданинът, който е загубил делото си пред първата инстанция и не е малоимотен или без доходи, ще плати 80 лв. В популистките изяви се забравя, че при правораздаването най-сериозното посегателство срещу правата на гражданите и организациите е да получат несправедливо съдебно решение или то да бъде постановено след години. Тези вреди са несравними с относително скромните такси, които в процеса на обсъждането на промените в АПК бяха редуцирани многократно. Все още има немалко противоречива съдебна практика, която няма как едновременно да е все правилна. За да се избегне това, съдиите от ВАС трябва да разполагат с достатъчно време, за да могат качествено да увеличат тълкувателната си дейност, което неминуемо ще доведе до единна и правилна съдебна практика. Разтоварването на съдиите чрез широк комплекс от промени, част от които са и таксите и извършеното с промените въвеждане на по-бързи срокове за произнасяне, ще премахнат случаите някои видове дела се насрочват за след около година.
 • Промените предвиждат да се осигури ресурсна обезпеченост на най-натоварените съдилища. Управлението е ефективно само когато е бързо, а няма как да е такова, ако административното правораздаване е бавно. В повечето случаи българското административно правораздаване и досега беше едно от бързите в Европа, остава да бъде така във всички случаи.
 • Досега в немалко случаи административните органи не се произнасяха в срок. Поради това, че административното наказване практически не действаше след закриването на Министерството на държавната администрация, това оставаше безнаказано. Съответно безнаказано беше погазвано правото на гражданите и организациите да получат отговор от администрацията в определения от закона срок. С новата уредба се предвижда при мълчалив отказ съдът да изпраща сигнал за налагане на глоба. Едновременно с това беше предложен нов, качествено по-действен механизъм за налагане на глоби от съответните инспекторати, съобразно служебното положение.
 • В съответствие с неотдавна постановеното решение на Конституционния съд, всички дела по служебни правоотношения с държавни служители, военни и полицаи ще се гледат от административните съдилища, а не от ВАС.
 • Във всички специални закони беше предвидена възможност за делегиране на някои правомощия от страна на министрите и министър-председателя, като целта е сваляне на подсъдността и разтоварването им от полагане на десетки, а понякога и стотици, подписи на ден.

 

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
12 юли 2018 19:12
Регистриран

За всички предл0ежия за изменения да, но за данъчните дела-не.Това е дискриминация. Сложните дела и изискването за опит на съдиите не е онзи аргумент, който да изключи общото правило.Точно там са създадени к.практики, затова следва да се ротира , за да се пречи на схемите.Но това министерство, и приказката за „пари и такси“, са за заличаване. Правораздаването не е бизнес за печелене на пари.То не може да се отказва, не може да се забавя и не може да се продава…И какво-не видях транспониране на право на ЕС, не прочетох правни норми , сътворени с ясна мисъл и точно съдържание, кратки… Покажи целия коментар »

не на паразитиращото приподписване
не на паразитиращото приподписване
11 юли 2018 18:52
Гост

Приподписването на касационната жалба е безобразие. Адвокатът НЕ носи отговорност за качеството на касационната жалба. Тогава за какво е това приподписване? Ще се осигурява пасивен доход на адвокат за нищонеправене. Че като е приподписал жалбада -това изобщо не гарантира,че е качествена и аргувентирана, допустима, основателна. Ако е приподписал недопустима жалба ще връща ли адвокат парите? Отговорът е не. Е тогава за какво е това приподписване?

Хамсиев
Хамсиев
11 юли 2018 11:47
Гост

Апологията на таксите и то на фона на припомненото, че адиминистративните производства по начало са безплатни е уникална по своето нахалство. Най-забавна е частта в която ни се обяснява дълбокомислено, че тези такси ще имат възпиращо действие по отношение на държавата, която обжалвала до дупка, като че ли държавата обжалва с пари на чиновниците си. А тогава как да защитим това възпиращо действие спрямо гражданите и техните организации, които бъркат в собствения си джоб?! Въобще философията да намалим жалбоподателите чрез чисто технически финтове е в пълно противоречие с принципи на правосъдието и на първо място с достъпа до правосъдие. Държавната… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 юли 2018 12:14
Гост

Не е безплатно само до съда. Безплатен на практка е и достъпът до първата съд. Инстанция (10 лв. обезценени неколкратно спрямо момента на приемането им.) и ако гражданинът е спечелил делото пред първата инстанция, нали именно него бранят таксите срещу излишно касационно обжалване. Досега одминистрацията обжалваше до откат.

Анонимен
Анонимен
11 юли 2018 13:56
Гост

Няма нищо безплатно в българското правораздаване, защото правораздаването в България е обезпечено с парите на българските данъкоплатци, вкл. на тези, които никога не са прибягвали да такава една услуга. Поставянето на ПРАВОТО НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА от възможността за заплащане на определена държавна такса или разноски, както и в зависимост от ползването на ПЛАТЕН АДВОКАТ/ЮРИСТ противоречи с Конституцията и Конвенцията за правата на човека, защото на практика въвежда елемент на ДИСКРИМИНАЦИЯ по признака МАТЕРИАЛНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ по отношение на по-бедните, неможещи да заплатят АВАНСОВО съответната такса, както и ДИСКРИМИНАЦИЯ по признака ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ по отношение на тези, които СЧИТАТ, че имат достатъчно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 юли 2018 17:26
Гост

И какво справедливо има в това аз, като не водя дела като страна, да плащам за други хора да си водят каквито си искат дела безплатно. Ето това нарушава Конституционното ми право върху моята собственост и имущество – да ми вземат парите, за да ги дават на други хора да си водят дела в своя полза. Що за глупост пишете?

Гражданин пострадалл
Гражданин пострадалл
24 декември 2018 17:21
Гост

Във всичките изложени „добри намерения“ е пропуснато ИЗМЕРВАНЕТО,ОЦЕНКАТА НА РИСКА за двете страни в спора!Там е зароено кучето. Не случайно „демократичният шмекер“Иван Костов направи фирма ЛАБОРАТОРИЯ НА Р И С К А !!!

Анонимен
Анонимен
11 юли 2018 10:37
Гост

Написани звучат добре нещата. Да ги видим в действие. Нямаше да е лошо да се напише кога влизат в сила промените?
Наистина какви ли не хора се изприказваха за таксите без и хабер да си имат от процес. Ама нали трябва да се изявяват. А всъщност чрез задръстването на ВАС имаме изобилна противоречива практика, т.е. сума ти неоснователно прецакани граждани и организации. А ВАС има много по-малко търкувателни решения от ВКС, защото последните си сложиха необжалваемост с интерес до 20 хил. лв. по търговски дела. А и хората сега имат пари да плащат и не водят търговски спорове.

анонимен
анонимен
11 юли 2018 9:52
Гост

Много положителни промени наистина.

Анонимен
Анонимен
11 юли 2018 9:17
Гост

Сериозен напредък е комуникацията между административните и държавните органи. Това е изключително важно за своевременния обмен на информация.

Петров
Петров
11 юли 2018 9:43
Гост

Публикуването на протоколите на сайта също ще ни улеснява много. Омръзна ми от тази бюрокрация и висене по опашки.

красимир
красимир
11 юли 2018 9:01
Гост

въпросът с таксите е много деликатен. според мен каквито и размери да бяха определени, все щеше да има критики, че не са точните. дали трябва да са 50 лева или 70 лева? същественото е да сработи механизмът за освобождаване от такса, за да не действа възпиращо на най-бедните. ако това не стане, ще е проблем.

jfk
jfk
11 юли 2018 9:05
Гост

malko idealistichno mi zvuchat neshtata. she razbera, che neshto se e sluchilo, kato nalojat globa za malachaliv otkaz, ei tova shte e chudo