Съдии, адвокати и преподаватели призоваха юридическата общност и цялото общество да подкрепи усилията им за преработване на електронното правосъдие у нас. За това съобщават от Съюза на съдиите в България (ССБ).

Призивът е под формата на обща онлайн петиция (виж тук), която обединява всички изразени досега публични позиции по множеството проблеми в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Единния портал за електронно правосъдието (ЕПЕП), разработени от „Информационно обслужване“, след възлагане на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Обединената правна общност се противопоставя ясно на метода на работа по едностранен, непрозрачен и неекспертен начин. Поставя за своя цел инициативата за доработка да е с участие на най-подготвените експерти – технически и правно, и всичките резултати от тяхната дейност да се обсъдят широко и публично. Включително предложенията за нормативни промени, не само технически, защото проблемите са комплексни и изискват комплексен подход. Всички, които са съгласни и искат да бъдат част от процеса на промяната на правене на публична политика в сферата на правосъдието, могат да участват чрез активните си действия“, се казва в петицията.

По инициатива на ССБ и със съдействието на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), съдии, съдебни служители, адвокати, университетски преподаватели и специалисти по информационни технологии от около месец работят за отстраняване на проблемите в е-правосъдието.

Те са разделени на два екипа.

Първият, съставен основно от съдии, подпомагани от секретари, призовкари, служители от съдебната регистратура, адвокати и IT специалисти, анализира проблемите в ЕИСС.

Вторият, който работи по ЕПЕП, е съставен от адвокати от ВАдС, от Софийската адвокатска колегия, както и техни колеги от страната, които имат знания, умения и практически опит в работата с електронни системи, идентификация, подаване на документи и комуникация. Те са подпомагани от съдии от Софийския районен съд (СРС), Софийския градски съд (СГС), Софийския апелативен съд (САС) и Върховния касационен съд (ВКС), както и от IT специалисти.

Двата екипа работят отделно и ще изготвят самостоятелни доклади, които ще бъдат представени на вниманието на всички компетентни държавни органи в началото на месец октомври. Докладите ще включват спешните мерки, необходими, за да заработи електронното правосъдие поне на елементарно ниво. Мерките ще включват както спешни законодателни изменения и промяна на подзаконовата нормативна уредбата, така и предложения за техническо подобряване на системите и тяхната свързаност, за да се гарантира нужният ефект върху правосъдието в България“, уточняват от ССБ.

Целта на работата на екипите е по докладите им да бъде преработено техническото задание за ЕИСС и ЕПЕП, за да бъдат така доизградени двете системи, че да отговарят на изискванията на Конституцията и законите, става ясно от съобщението. И се добавя: „Стремежът е да се проучат най-добрите сравнителни образци и поетапно да бъдат въвеждани в България тези стандарти, като се съобразят нормативните и обществените специфики“. Като добър пример е посочена работата по проекта за електронното заповедно производство, ръководен от съдия Даниела Марчева от ВСС, и подпомогнат от съдии в СРС, Варненския окръжен съд, Бургаския районен съд и ВКС. Уточнява се, че там публично, прозрачно и широко се обсъждат целите и необходимите законови изменения и технически изисквания, а след това и изработването на конкретно задание за електронното заповедно производство.

Столичните адвокати до ВСС: Неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд 

Същевременно днес столичните адвокати излязоха с отворено писмо, в което казват, че неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд и компрометира доверието в електронното правосъдие. Писмото на Софийската адвокатска колегия (САК) е адресирано до ВСС и Министерството на правосъдието и е по повод проблемите с електронното правосъдие (виж пълния текст тук).

В него адвокатите искат „старите“ деловодни системи в съдилищата да продължат да работят, докато не се решат сериозните проблеми с ЕПЕП и Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Ако това не се случи, от САК очакват да бъде блокирана тяхната дистанционна работа поради неработещия портал, а това ще доведе до струпване на представители на гилдията в съдебните сгради и съответно трудности в работата на съдилищата.

Преди няколко дни Висшият адвокатски съвет призова кадровия орган спешно да отложи електронното правосъдие, докато не отстрани проблемите в ЕИСС и ЕПЕП (виж повече тук).

Столичните адвокати предлагат да се проведе спешна среща с ВСС, министъра на правосъдието, шефовете на районния, градския и апелативния съд в София, както и на Върховния касационен съд, на която кадровиците да чуят какви са проблемите на ползващите системата и портала и да се вземат мерки.

В писмото на САК се изброяват проблемите на адвокатите заради неработещия ЕПЕП, който не осигурява достъп до съд, защото:

 • не позволява извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма от страните и адвокатите, както и от други участници в съдебните производства;
 • не позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред, доколкото адвокати от САК са сигнализирали, че получават съобщения за налични в системата призовки, които не съществуват и към които липсват прикачените документи, които следва да се връчат;
 • не осигурява достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и регистри, доколкото не са налице сканирани документи по делата в системата, а ако съдебните актове се издават в електронна форма през ЕИСС, те не се появяват автоматично в ЕПЕП;
 • не визуализира хронологична справка по делата по реда на постъпване на документите, провеждане на съдебните заседания и постановяване на съдебните актове (каквато генерираше досега деловодната система АСУД);
 • не позволява заплащане на държавни такси и съдебни разноски по електронен път;
 • не поддържа възможност за създаване на профили на адвокатските сътрудници;
 • не поддържа възможност за улеснено предоставяне на достъп до делата за адвокатите;
 • не предвижда и възможност адвокатите да получават информация (дори и в по-съкратен формат) по делата, по които адвокатът все още не е предоставил пълномощно и все още не действа като процесуален представител.

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30 юни 2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет организира поредица от срещи с ръководствата на съдилищата в Софийския съдебен район, в резултат на които се установи, че съдилищата издават актове в електронна форма през ЕИСС, въпреки създаваните от системата затруднения, и имат готовност да ускорят захранването на ЕПЕП и електронните дела с тези актове и сканираните документи. Това, обаче, не се случва, като надлежно постановените в електронна форма актове чрез ЕИСС са недостъпни през ЕПЕП, което поставя адвокатите в невъзможност да осъществяват дистанционно дейността си и да извършват процесуални действия в електронна форма по отношение на делата, образувани в съдилищата след въвеждане на новата система“, се казва в писмото.

На тези срещи столичните адвокати са били информирани от съда, че след заработването на ЕИСС не е възможно образуване и случайно разпределение на нови дела чрез „старите“ системи и заради това те не позволяват публикуване на информация по делата, образувани през ЕИСС, доколкото информацията за тези дела трябва да е достъпна единствено през ЕПЕП и да обслужва адекватно участниците в процеса, като гарантира достъпа до съд и правото на защита.

През ЕПЕП обаче подобна информация не е достъпна за адвокатите и страните, което не само компрометира доверието в електронното правосъдие, но застрашава достъпа до съд“, се казва в писмото.

Адвокатите предлагат на срещата с ВСС да се приеме пътна карта с мерки и срокове, в които да се предприеме следното: до въвеждане на ЕПЕП в пълна работоспособност, да се осигури възможност за продължаване на работата на съдилищата през „старите“ деловодни системи и създаване на възможност за мигриране на данните и информацията за делата към тези системи като се създаде служебен достъп през специални профили за адвокатите до тях, за да получават информация в хронологичен ред за процесуалните действия по делата и за проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица с цел бъдещо възлагане от клиенти. „Подобна мярка ще създаде условия, докато бъдат отстранени проблемите във функционирането на ЕИСС и ЕПЕП, всички участници в производствата да имат реален достъп до съд дори при влошаване на епидемиологичната обстановка и ограничаване на физическия достъп до съдебните сгради“, казват от САК.

Следващата стъпка, според тях, трябва да е осигуряване на технологична връзка между ЕИСС и ЕПЕП, която да позволи преливане или достъпност на цялата необходима информация и от най-натоварените съдилища като СРС и СГС.

Не на последно място те предлагат да се преработи при необходимост заданието, като се уточнят техническите параметри и възможности на ЕИСС и ЕПЕП, по начин, който да отговаря на процесуалните изисквания и норми и най-вече на нуждите на съдилищата, адвокатурата и гражданите, които електронното правосъдие следва да облекчава, а не да затруднява.

Адвокатите предлагат на срещата да участват и представители на „Информационно обслужване“, които да отговарят на няколко въпроса във връзка с възстановяване на работата на старите системи, а именно:

 • възможно ли и при какви условия да се ползва досега съществуващата информационна система (чрез която са обслужвани делата до въвеждане на ЕИСС) и към нея да се мигрират данните за новообразувани дела през ЕИСС, единствено с цел да бъдат визуализирани и достъпни за страните и адвокатите в хронологичен ред всички извършени процесуални действия по делата, докато бъде осигурена връзка между ЕИСС и ЕПЕП;
 • какви са причините издаваните съдебни актове в електронен вид през ЕИСС да не са налични и достъпни за страните в ЕПЕП?
 • има ли достатъчно сървърно пространство, техническа възможност и ресурсна обезпеченост цялата налична информация по делата в СГС и СРС (а и в други натоварени първоинстанционни съдилища) да бъде прехвърлена и достъпна в ЕПЕП и какво е необходимо, за да се реализира това?
 • възможно ли е модулът за електронно връчване да изпраща празни съобщения без налични книжа за връчване и какви са причините за това?
 • какви са причините да не стартира работа модулът за електронна идентификация на адвокатите при достъп до системата с КЕП и за подаване на документи по електронен път чрез ЕПЕП, както и за заплащане на такси по електронен път?
 • възможно ли е от техническа гледна точка в досега действалите информационни системи на съдилищата и в ЕПЕП да се създаде достъп на адвокатите до делата или определен обем информация по делата, без да имат качеството на процесуални представители на страните?

„С оглед факта, че в ЕПЕП практически няма достъп до новообразуваните дела в цялост, прекратяването на работата на съдилищата с предходните информационни системи по отношение на новообразуваните дела и преустановяване поддържането на информация за тези дела, ще блокира възможността за дистанционна работа на адвокатите. Поради това призоваваме проблемът да намери спешно разрешение, за да се избегне струпването на адвокати и адвокатски сътрудници в съдебните сгради и деловодства за извършване на единични проверки за всеки подаден документ, тъй като това отново ще затрудни работата на съдебната система и ще увеличи риска от заболеваемост сред адвокати, съдебни служители и магистрати“, казват столичните адвокати и изразяват готовност за съдействие.

53
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
28 август 2021 15:16
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, другото си го знаете.

Анонимен
Анонимен
28 август 2021 3:47
Гост

Какви столични адвокати, аз никъде не съм се присъединявал, как така от мое име.

Самозванци
Самозванци
27 август 2021 11:08
Гост

Отбелязвам за ЛЕКС:

1. Адвокатите като цяло, т.е. не подкрепят тази позиция;

2. Висшият адвокатски съвет и де юре и де факти представлява само себе си и 300 продадени души от САК;

3. Конкубинатът е лобизъм и измама – Гигова, Дерменджиев, Марчев и с-ие.

до троловете от ИО и ПРБ
до троловете от ИО и ПРБ
26 август 2021 22:37
Гост

Колкото и да хвалите свинското си творение, няма кой да ви повярва. Всеки, който дори веднъж само е влизал в нескопосаната система, остава потресен. Някакви тъпанарски съобщения на английски и маймуница, в изскачащи прозорци от всякакви други софтуери, някакви бутони из ъглите, дето ако някой не ти каже кое точно да натиснеш никога не можеш да се оправиш… Егати свинщината, то само дизайна и функционалностите му да види човек и разбира, че за нищо не става.

Адвокат
Адвокат
26 август 2021 19:37
Гост

Какво значи, една система да не ти харесва? Някой пита ли ви windows и office дали ви харесват? Защо се излагате?

789
789
26 август 2021 19:30
Гост

Колеги адвокати! Е, как само ВКС не може да работи с ЕИСС? Вярно е, че са специални и старомодни, но чак пък толкова. Хайде стига! Прозират! Един бизнес с разпределението на делата им беше отнет и сега ще реват като карпатски мечки. Тези са голи като Христо Иванов. Ще има да чакат отлагане на ЕИСС до Второто пришествие. Защо си го причинявате? Не разбрахте ли, че за пореден път ви използват? Не вярвайте на Гигова и Марчев. Там интересите са други, освен семейни. Тях вие не ги интересувате.

Анонимен
Анонимен
27 август 2021 8:21
Гост

ВКС не са старомодни, а просто могат да си позволят да извикат, че царят е гол. И на другите съдилища им е трудно с ЕИСС, но съдиите все още кадрово са зависими от ВСС, а тези от ВКС вече не.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 18:37
Гост

Smoke on the Water.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:34
Гост

Тези въобще вярват ли си?

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:29
Гост

Циркаджии! Как ще се получи с Гигова и Марчев? НИКАК!

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:24
Гост

Хубаво призовават, а пари ще дадат ли? Не ми се вярва.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:18
Гост

Тук някои хора не правят никаква разлика между ЕИСС и ЕПЕП. Доста непрофесионално. Глупаво даже. Жалко за адвокатите. Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крачето! Услуга ли връщат, на обещания ли вярват… ? Някой пак ще остане излъган. И то много сериозно. Защо ли? Защото ЕИСС е записана в много норм. актове – ЗСВ, ГПК, НПК… и няма кой да предложи отлагателно действие. Този парламент разглежда актуализация на бюджета и това ще му е. Приключва. Кой му е до ЕИСС и ЕПЕП? Те правителство не могат да направят, че ще обръщат внимание на адвокати, решили да правят вятър… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 август 2021 2:34
Гост

Пич или направо – Мистър, има срочни книги и деловодство, товае римско наследство може би, аз искам да видя електронно да ти прехвърлят автомобила, дето сигурно го и нямаш, или апартамента на баба ти по електронен път, ставаме банални, Наполеон ни е направил кодексите един вид, сега идват 80 умници наново, няма нужда.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:04
Гост

Какви технически задания, бе аматьори? ЕПЕП е работен и надграждан два пъти. И двата пъти по европейски проекти. Всякакви технически задания са минали. Свирено. За трето надграждане първо трябва финансиране. После пазарни консултации. После техническо задание и накрая обществена поръчка. За какво техническо задание говорят адвокатите? От къде го измислиха?Излагат се! Защо първо не си оправят единния адвокатски регистър и тогава да умуват?всички тези деларации и петиции се правят, за да не се случи нищо.

Кума Лиса Валя Г.
Кума Лиса Валя Г.
26 август 2021 16:02
Гост

Гроздето е кисело. Пък и на пътя на рушветите.

Бунтар
Бунтар
26 август 2021 15:14
Гост

До кога ще надават вой. Едно и също през ден. Защо не се работи реално, а се пишат само доклади, от които нищо не следва, освен мрънкане. Все нещо не им е наред. Защо никой съд извън София не протестира? Продължавам да вярвам, че има съдии, които не искат да знаят какво е кеп и как се работи с него.

алоууу, я се вземете в ръце малко
алоууу, я се вземете в ръце малко
26 август 2021 14:51
Гост

Такова животно като електронно правосъдие няма никъде по света. Всички документи трябва да са на хартия, включително и съдебните актове, а в електронен вид да има копие на делото, което да е достъпно за адвокатите и страните. Същото следва да е заверено само с КЕП на съдебния служител, удостоверяващ, че копията съответстват на оригиналите по делото. Реално това трябва да бъде само електронна деловодна програма. Няма пречки документи да се подават по електронен път, подписани с електронен подпис и след като се снемат на хартиен носител да се приложат по делото. Това се прави мнооого време, преди да съществува ЕИСС.… Покажи целия коментар »

Бунтар
Бунтар
26 август 2021 15:16
Гост

Жив пример за канцеларски плъх. Нямало било електронно правосъдие. Хич го няма електронното правосъдие, но в нечии глави, като горепишещия. Значи ние първи измисляме електронното правосъдие – ура!

до трола
до трола
26 август 2021 22:30
Гост

и къде го има бе, тролчага? а това тук са го мислили такива тъпаци като теб…

Анонимен
Анонимен
29 август 2021 21:09
Гост

!? Хора, в кой век живеете!?
ХХI сме!
Нямаш ли десен бутон на мишката или само с показалец досега си цъкал!? Какво ти пречи да си отвориш ЕИСС и всеки следващ екран да си го отваряш с десен бутон на мишката в нов екран. Можеш едновременно и акта да си пишеш, в другия екран да си четеш Писмените бележки на ищеца, в третия да си четеш Писмените бележки на ответника, в четвъртия да си гледаш е-папката на делото и да си търсиш там да отваряш доказателства….. и т.н.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 14:46
Гост

Като супер адвокат – супер и хищник, аз препоръчвам колегиално справката да е на място, независимо от претрупването на едно гише, знам, че повечето адвокати ги мързи, даже имах драстични случаи с това, просто ставате лесна плячка, съдиите винаги и съдът винаги ще работи с хартия. Трябва котешка проверка, на място да се види, да се обмисли, библиотечно дело е нашето, разпределете си задачите, оставете Холивудските филми настрана, макар именно Гришъм – автора на романи да описва точно полева дейност, как се редят документи на една маса. Интернет помага на няколко процента, ако не вкараш ръчна проверка, няма как да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 август 2021 15:36
Гост

ОТ СЪДА
много вярна и точна преценка.
Браво колега. Така работят истинските адвокати по делата. Интернет справки или по телефона ,абе тури му пепел.

Стоян
Стоян
26 август 2021 14:07
Гост

Малко късно се сетиха да питат дали ще има достатъчно сървърно пространство, техническа възможност и ресурсна обезпеченост.

Димо
Димо
26 август 2021 14:08
Гост

След дъжд качулка…

Флинтстоун
Флинтстоун
26 август 2021 14:00
Гост

Хората от кога имат електронно правосъдие, а ние тепърва ще откриваме топлата вода.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 13:57
Гост

Оставка на най-позорния ВСС в историята!

Re:
Re:
26 август 2021 16:06
Гост

Направо ликвидация на органа!

До 1991 г. България не познава такъв орган.

Пощальон
Пощальон
26 август 2021 13:53
Гост

Ансурдно е тази система да не позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред.

Лозан
Лозан
26 август 2021 13:56
Гост

Абсурдното е, че ВСС я натрапиха и още повече, че не я спряха още в началото когато се разбра, че не работи.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 август 2021 13:40
Гост

Коментар “адвокат от САК 26 август 2021 13:31“ е отговор на коментар “Шлосер 26 август 2021 13:23“.

Рори
Рори
26 август 2021 13:39
Гост

Колко пъти ще изясняват какви са проблемите на ползващите системата?

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 13:41
Гост

До сега Информационно обслужване трябваше да си оправят бъговете.

Анонимен
Анонимен
29 август 2021 21:13
Гост

Ако можеха, обаче!

адвокат от САК
адвокат от САК
26 август 2021 13:18
Гост

Мдааа.. И когато се върна в кантората след отпуска си, как точно да упражнявам адвокатската професия при наличие на обетивна невъзможност да го правя, да не говорим, че вече сме в началото на 4тата ковид вълна и би следвало това също да се отчита…

Шлосер
Шлосер
26 август 2021 13:23
Гост

На пъ во време като се запознаеш с основни правни положения-например , защо не и да прочетеш лекциите на проф Средкова, те са актуални и днес, дори и да са стари лекциите. Отпуск, според КТ има лице с трудови правоотношения с работодател.

Отдавна повтарям,че в адвокатурата трябва да има ежегодни атестационни изпити за вписани.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 август 2021 13:31
Гост

Уфф- айде, стига глупости- има си ОКД5 , хайде да не пишете смешни неща…Отдавна повтарям, че не е нужно да разяснявам на всеки неюрист всяка моя дума…

re:
re:
26 август 2021 16:11
Гост

А ти трол скапан може и да я опънеш Средкова, след като разбереш що е то източник на правото!

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 13:14
Гост

Тотално безобразие! И за мен вината е поравно между ВСС и ИИ

Вероник
Вероник
26 август 2021 13:44
Гост

Не е луд този, който яде баницата. Изпълнителите взеха една торба с пари за тази нелепа система. А ВСС лобира за нея.

Адвокат VG
Адвокат VG
26 август 2021 13:14
Гост

Проблемът е точно в това, колеги, че двете системи н-ЕИСС и ЕПЕП не си комуникират. Всички сме „за“ електронно правосъдие, но не на всяка цена. Затова разумният подход е период от време, в който да се извършват паралелно действия на хартиен и електронен носител. Тези, които се извършват на хартиен носител да се сканират, а резолюциите по тях да се вкарват като текст в електронния формат. За адвокатите и страните да има паралелен режим за определен период от време ( за да могат да се приспособят и по-възрастните колеги към електронното правосъдие) и да са създадат по-силни икономически стимули, които… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:57
Гост

Лъжеш. Просто не е вярно. Комуникират си. Просто ЕПЕП трябва да се доработи.

и до кога
и до кога
27 август 2021 3:50
Гост

Ама нали от 2016г. е започнало да се въвежда електроннотоправосъдие ?Вижте първите измения по темата в законите. От тогава все се отлага, та така пет години и …. до кога да се отлага?

В кой закон пише,че ДС участва в изборите?
В кой закон пише,че ДС участва в изборите?
26 август 2021 12:57
Гост

Кое е правното основание Държавна сигурност да бъде намесена в изборите, и да участва със свои представители при прием на кореспонденция? https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/20-dans-priemali-protokolite-cik цитат „20 души от ДАНС работят във входящ информационен пункт, в който влизат протоколите и цялата кореспонденция между СИК в чужбина и ЦИК е филтрирана от него. Затова се случва и забавянето в съобщаването на резултатите от гласуването в чужбина – “ДАНС е тънкото място във веригата”, това заяви пред bTV Стефан Манов, зам.-председател на Обществения съвет към ЦИК. “Параноя ще е, ако кажем, че това звено подменя резултатите, проблемът е по-скоро психологически – мен ме дразни фактът,… Покажи целия коментар »

В кое изречение от статията видя засегната темата
В кое изречение от статията видя засегната темата
26 август 2021 12:59
Гост

В кое изречение от статията видя засегната темата, която повдигаш? Айде да не тролиш тук!

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 12:41
Гост

Тук има огромно влияние на съдиите, които не искат да работят с ЕИСС над адвокатите и вменяване на мнение. С какво точно старите деловодни системи се различават в комуникацията си с ЕПЕП от ЕИСС? Всички малко технически грамотни знаят, че данните се обменят по общ протокол. Аман от разбирачи….

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 13:38
Гост

Уважаеми „разбирачо“, ако поне нещичко разбирахте от системата на правораздаването щяхте да разбирате, че няма нормален юрист, който да се противопостави на работещо електронно правосъдие. То означава добра софтуерна и хардуерна основа в съдилищата, сигурна връзка помежду им и със страните и процесуалните им представители, работеща възможност за справки и документооборот. Ако смятате, че съдиите не искат да имат дистанционен достъп, voice to text инкорпорирана програма и удобна възможност за конвертиране на файлове, в рамките на деловодната програма, сигурност при съхранението на актовете, сигурност на достъпа, която да изключва всякакви незнайно служители на тоя и оня да ги следят и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:53
Гост

Разбирачо, няма начин в момента да работиш едновременно с ЕИСС и ЕПЕП. Лъжеш като мургав етно човечец. Че и мрънкаш неимоверно.

Мики
Мики
26 август 2021 13:48
Гост

Е, как ще искат да работят с ЕИСС! Та то е невъзможно.

Анонимен
Анонимен
26 август 2021 17:55
Гост

Освен това няма вариант да свържете ЕПЕП със старите деловодни програми. Никакъв. Не знам защо се хабите?

Анонимен
Анонимен
29 август 2021 21:27
Гост

Напротив. АСУД си беше вързана с ЕПЕП. Надграждането по проекта на Керелска беше да свърже САС с ЕПЕП. ЕИСС си е свързана с ЕПЕП. Освен това и старите системи, и ЕИСС са вързани със Системата за електронно връчване през ЕПЕП и тя работи! Хайде стига сте мрънкали! Не могат да ви минават игричките през ЕИСС, затова мрънкате! Не можете да антидатирате, защото ви се вижда кой кога си е подписал решението и кога то е създадено. Не можете да си правите уж случайното разпределение на точно определен човек – визирам ВКС с техните постоянни състави, като в ПРБ, уж по-кадърните… Покажи целия коментар »

Чичо Сам
Чичо Сам
26 август 2021 12:31
Гост

Ако ВСС беше правителство, досега да са го изкарали с бял танк от парламента. Ако беше партия пък сигурно щеше да е с нивата на подкрепа, които получават Баневи, когато се пускат по избори.

Хари
Хари
26 август 2021 13:49
Гост

Е този си състав е изключително слаб.

re:
re:
26 август 2021 22:32
Гост

Ликвидация на ВСС. С новата Конституция.

Всичко друго са палиативи!