Наръчник за представителството от адвокат на непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила ще помага на защитниците, които поемат тези усложнени казуси. Той е изготвен по поръчка на Националното бюро за правна помощ (НБПП) и е изготвен от екип от адвокати – Любка Димитрова, Лидия Манова и Красимир Владимиров, под редакцията на доц. д-р Капка Георгиева.

Наръчникът скоро ще бъде отпечатан и ще бъде наличен и на страницата на НБПП.

„Държавата дължи грижа по предоставяне на качествена правна помощ на най-уязвимата категория бежанци – непридружените малолетни и непълнолетни. Този наръчник ще допринесе да се повиши стандартът за това“, посочи зам.-министърът на правосъдието Юлия Ковачева.

Наръчникът съдържа условията и реда за предоставяне на закрила, органите, видовете закрила, основанията за отказ, прекратяване и отнемане на закрила, правата и задълженията на чужденците, търсещи и получили закрила. Той обобщава всички основни правни актове в областта на бежанското права, както на национално, така и на европейско и международно ниво. Отразени са и връзките между различните правни отрасли. Акцентирано е върху правата и задълженията на адвоката във всички етапи от производството по предоставяне на международна закрила.

Председателят на НБПП Наталия Илиева изтъкна спецификата и важността на адвокатската работа при представителството на деца-бежанци. „Адвокатите взаимодействат с всички институции, които имат отношение с непридружените деца бежанци  – училища, лечебни заведения, социални служби и т.н.“, посочи тя.

За последните 3 години бюрото е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и непълнолетни чужди граждани.