Наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, ще ръководи разследванията срещу главния прокурор и заместниците му. За целта временно ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Това предлага Министерството на правосъдието в пакет от изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателния кодекс (НК).

С измененията се предвиждат и процедура по временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, нови правила за разгласяване на данни от разследването, съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство за тежки престъпления, както и нови изисквания към членовете на Висшия съдебен съвет, избирани от парламента.

„Това е една от ключовите реформи в Плана за възстановяване и устойчивост и е ангажимент на държавата като такава. Независимо дали ще има нов парламент, този законопроект, макар и с изменения трябва да бъде приет. Ако не стане действащо право, че няма да бъдат получени следващите плащания“, каза министърът на правосъдието Надежда Йорданова.

Тя подчерта, че законопроектът ще бъде изпратен за становище на Венецианската комисия и на службата по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. Йорданова обясни, че комисията ще заседава през октомври и декември и без нейните бележки законопроектът няма да бъде придвижван към Министерския съвет. През това време обаче ще тече общественото му обсъждане.

„Считаме, че с този законопроект правим важна крачка. От днес спираме с общите идеи и ви даваме конкретен детайлен законопроект, който да бъде поставен на обществен, политически и експертен дебат. Опитали сме се да постигнем максимума в тясното пространство, което ни е оставено от Конституцията и от двете решения на Конституционния съд от 2020 г. и 2021 г.“, каза заместникът ѝ Емил Дечев.

Прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) ще одобрява списък със съдии от самата колегия и или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища. Именно от този списък на случаен принцип ще се избира съдия, който да разследва главния прокурор, когато има законен повод за започване на разследване срещу него или то вече е образувано с първото действие по разследването.

След като бъде избран съдията, председателят на Наказателната колегия незабавно ще уведомява Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. И тя ще назначава определения на случаен принцип наказателен съдия за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. В случая ПК на ВСС няма да има право на преценка, обясни министърът на правосъдието Надежда Йорданова.

Ролята на този прокурор ще е да ръководи досъдебното производство срещу обвинител №1 (или негов заместник), да повдига и поддържа обвинението и да участва във всички инстанции на съдебния процес.

Самото разследването ще се извършва от разследващи полицаи, определени от министъра на вътрешните работи. А делото ще е подсъдно като първа инстанция на Софийския градски съд (СГС).

Един съдия може да е прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не повече от две години, освен ако изрично не се съгласи да остане на тази позиция и след този срок. Ако производството срещу обвинител №1 продължи повече от две години, Наказателната колегия на ВКС определя нов прокурор.

Ако в първите шест месеца от „мандата“ на даден прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, възникнат и други законни поводи за образуване на досъдебно производство срещу обвинител №1, той поема и тях. Ако в тези шест месеца бъде отказано образуване на досъдебно производство, няма други законни поводи или е прекратено образуваното разследване, след изтичането им прокурорът за разследването на престъпления, извършени от главния прокурор се възстановява на заеманата преди това длъжност като съдия.

Отказите за образуване на досъдебно производство срещу главния прокурор ще се изпращат на пострадалия или на неговите наследници, на ощетеното юридическо лице или на подалия съобщението. И те могат да обжалват постановлението пред СГС, а определението, с което потвърждава отказа, ще подлежи на оспорване пред Софийския апелативен съд. Измененията предвиждат, че при отмяна на постановлението, съдът връща преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. Потвърждаването на постановлението от съда обаче не е пречка за образуване на досъдебно производство, ако се установят нови обстоятелства.

Ние нямаме съмнение, че ще има яростна съпротива срещу този законопроект и знаем и в какво ще ни обвиняват – в противоконституционност. Направили сме всичко възможно правилата за разследване на главния прокурор да бъдат максимално близки до съществуващите по общия ред в НПК. Опитали сме до максимум едно такова разследване да бъде близко до това, което съществува за всеки друг български гражданин. Единствените отклонения, които сме допуснали са само и единствено там, където сме искали да гарантираме независимост на този прокурор – например, разследването да не се извършва от следовател“, каза Емил Дечев.

Процедура за отстраняване от длъжност на обвинител №1

Предвидена е и процедура за временното отстраняване от длъжност на главния прокурор, когато той вече е обвиняем за умишлено престъпление от общ характер. Прокурорът по разследването внася мотивирано искане в Пленума на Висшия съдебен съвет за временното отстраняване на обвинител №1 от длъжност до приключване на наказателното производство, гласят предложенията за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Пленумът връчва препис от искането на главния прокурор не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което то ще бъде разгледано. Преди да се вземе окончателно решение, обвинител №1 ще бъде изслушан, а ако предпочита, може да внесе писмено становище.

Иначе ВСС ще трябва да се произнесе по предложението за отстраняване в срок до 14 дни от получаването му, като решението му ще подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението.

Предлага се още в ЗСВ да се запише, че срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебната фаза на наказателното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от НПК – т.е. повече от година и половина за тежки престъпления и осем месеца в останалите случаи. Предвижда се решението за отстраняване да подлежи на обжалване по реда на чл. 323 ЗСВ, а при изтичането на срока, независимо от това дали наказателното производство е било спирано, отстраненият главен прокурор да се възстанови на заеманата длъжност.

Ако на главния прокурор е постановена мярка „задържане под стража“ или „домашен арест“, той ще се смята за временно отстранен от длъжност до влизане в сила на определението за мярката му за неотклонение (по чл. 64, ал. 4 от НПК).

При отмяна или промяна на мерките в по-леки, прокурорът по разследването има три дни, в които може да направи мотивирано искане за продължаване на временното отстраняване, ако не е изтекъл срокът по чл. 234, ал. 8 от НПК. Това предложение се разглежда от ВСС в 14-дневен срок от получаването му. Ако искането не бъде уважено, тогава обвинител №1 се възстановява на заеманата длъжност от датата на решението на ВСС, освен ако не е отстранен с  решение на съд.

Предвижда се същата процедура да важи и за заместниците на обвинител №1.

Освен това с изменение в ЗСВ главният прокурор се задължава всяка година да внася в Народното събрание доклад за дейността на прокуратурата по противодействие на корупционните престъпления и се поставят изисквания за съдържанието му.

Парламентарната квота във ВСС без прокурори и следователи

Друга съществена промяна в ЗСВ, която се предлага, е свързана с парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Идеята е Народното събрание да не избира прокурори и следователи, а хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална квалификация и насоченост.

Т.е. няма пречка парламентът да „вкара“ във ВСС съдии, но няма да може да избира прокурори и следователи.

Прокурорът на практика няма да може да разрешава разгласяване на информация от СРС

Промените в НПК предвиждат изрично, че прокурорът няма да може да разрешава разгласяване на информация от разследването, когато тя е събрана с използване на специални разузнавателни средства (СРС). Забраната е предвидена за случаите, когато разгласяването на информацията е извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство.

Промяната е в чл. 198 от НПК, който в момента предвижда само, че материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора. Позоваването на такова разрешение позволяваше през годините да бъдат разгласявани в медиите множество материали от СРС, въпреки че според чл. 145а от Наказателния кодекс това е престъпление и се наказва с до три години затвор, а когато разгласяването е извършено от длъжностно лице, наказанието е от 1 до 5 години затвор.

Последният скандал с разгласяване на информация по разследване, добита със СРС, беше при разпространените от прокуратурата записи на разговори на президента Румен Радев с разследвания командир на Военновъздушните сили (ВВС) Цанко Стойков. Преди години пък бившият вътрешен министър Цветан Цветанов изчете от парламентарната трибуна СРС-та срещу разследвани лекари за смъртта на новородено. И в двата случая обаче разпространяването на информацията беше защитено с това, че то е разрешено от наблюдаващия прокурор.

От министерството въвеждат допълнителни текстове в чл. 198 от НПК за съдебен контрол и санкция на такива нарушения. Предвидено е, когато с изявление или с разгласяване на информация от разследването бъде нарушена презумпцията за невиновност, обвиняемият да може да поиска от съда да установи това нарушение. Съдът ще се произнася в 7-дневен срок с окончателно определение. След това пострадалият ще може да предяви иск за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). За целта е предвидена и промяна в ЗОДОВ, с която държавата да носи отговорност и за тези вреди.

Промените в чл. 198 от НПК предвиждат още медиите и неправителствените организации да имат право на достъп до постановленията на прокурора, с които отказва да образува, спира или прекратява досъдебно производство, освен ако постановленията съдържат класифицирана информация или друга защитена тайна. Искането трябва да е отправено до наблюдаващия прокурор, който се произнася в седемдневен срок, а отказът за предоставяне на достъп до информация ще подлежи на обжалване пред съд, който също в 7-дневен срок ще се произнася окончателно.

Съдебен контрол над отказите да се образува разследване за тежки престъпления 

Когато прокурорът откаже да образува досъдебно производство и по-горестоящият обвинител потвърди постановлението му, то да подлежи на съдебен контрол. Потвърденото постановление за отказ да подлежи на обжалване пред първоинстанционния съд, но само когато става дума за тежки престъпления – т.е. които се наказват с най-малко 5 години затвор.

Право на жалба ще имат пострадалият или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Съдът ще разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката. Той ще се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство с определение, което е окончателно. Ако отмени отказа, ще връща преписката на прокурора със задължителни указания за прилагането на закона.

„Имаше голям дебат по този въпрос и аз съм убедена, че той ще продължи“, коментира Надежда Йорданова, която определи тези изменения в НПК като дългоочаквана мярка.

„Това е една голяма крачка, защото понякога проблемите на наказателното производство се състоят в това, че има случаи за които цялото общество има съмнение, че има достатъчно данни за извършено престъпление и въпреки това не се образува досъдебно производство. Даваме възможност за допълнителен външен контрол от съда, който да даде своето мнение дали липсват данни за престъпление“ или все пак е необходимо да се образува досъдебно производство“, допълни заместникът ѝ.

Въвежда и се и специална разпоредба, която предвижда, че когато не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство, постановлението за това, което не е било обжалвано пред съд, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура в срок до две години – за тежки престъпления и до една година – за леки. В специални хипотези главният прокурор ще може да отмени постановлението за прекратяване и след изтичането на този срок. След отмяната на постановлението за прекратяване на наказателното производство започва да тече нов срок за извършване на разследването.

Като друга съществен момент Дечев открои разширяването на правата на лицата, направили съобщение за извършено престъпление. „Когато няма пострадал, а формално в много от тях няма пострадал, даваме възможност за такъв вид престъпления, лица, които са подали съобщение до прокуратурата, че има данни за престъпление също да обжалват отказа за образуване на досъдебно производство пред съда. Също и да обжалват прекратяването и спирането на наказателното производство. Това е една много радикална промяна“, каза той.

Промени и в Наказателния кодекс

Предлагат се и промени в Наказателния кодекс, с които изтезанията да станат част от престъпленията срещу личността.

Предвижда се от три до осем години затвор за всеки, който причини другиму силна болка, физическо или душевно страдание, за да даде той или друго лице сведение или признание, за да бъде наказан за деяние, което той или друг е извършил или се подозира, че е извършил, или за да бъде той или друг заплашен или принуден да извърши нещо против волята си.

Ако деянието е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата или на функцията му; станало е с явно или мълчаливо съгласие или по нареждане на длъжностно лице; съпроводено е с причиняване на средна телесна повреда или е извършено поради защитен признак на пострадалия, тогава наказанието е от пет до 20 години затвор.

От 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор ще грози всеки, ако с изтезание причини тежка телесна повреда или смърт на друг човек.

88
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ratio
Ratio
21 юли 2022 20:04
Гост

Има конкурсно начало, което се заобикаля в нарушение на КРБ, когато временно един съдия е назначен да прокурор. Това назначение е ад хок и е свързано с изпълнение на функции, които не са вменени по закон на назначения. Случайният принцип не ограничава възможността за вмешателство, след като се знаят предварително кои съдии могат фа бъдат и прокурори, а после техните (същите) колеги, с които да били в състав, да разглеждат техни обвинения. Най-малкото ще има масови отводи. Съдиите, прокурорите следователите се повишават, понижават и назначават по Конституция от ВСС, не от съда! Квотата на членовете на ВСС е определена от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 11:52
Гост

Половината текстове са противоконституционни. Тия от ПП и ДБ така и не се научиха. Пак ще прецакат работата, заради некомпетентност. Вече се чудя нарочно ли го правят?

Тролове с каскети, сър!
Тролове с каскети, сър!
21 юли 2022 11:57
Гост

Аз пък се чудя толкова ли е тъп Гешев, че КС всеки път го отсвирва напълно или частично, когато тръгне да се жали, че нещо било противокотституционно. И толкова ли са тъпи троловете с каскети да продължават да повтарят, че всяка нова законодателна инициатива на новите управляващи била противокотституционна, след като и на неюристите даже им стана ясно, че не е.

Да, ама не
Да, ама не
21 юли 2022 12:11
Гост

Противоконституционни колкото закриването на бюрото за мутренски акции на каскета и закриването на специализираната му бухалка

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 11:06
Гост

С някои забележки но като цяло много добри предложения

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 10:52
Гост

Всичко е супер с изключения на 2 неща:
1. ВСС, а не ВКС да отстранява временно главния прокурор
2. Прокурори да не могат да влизат от парламентарната квота (а съдии да могат)

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
21 юли 2022 10:46
Гост

Ужас! Дечев и Надето законотворци! Всички откази за загубени /откраднати/ документи за самоличност са за тежко престъпление- чл.194 НК. Да му мислят съдилищата. А след две години, новия прокурор-съдия, как точно ще продължи делото, за което едва сега разбира човека. По-бързо да си ходят тези, та и Дечев да може да изгледа поне едно дело в СГС, ако може, де.

Мафията трябва да бъде ефективно разследвана
Мафията трябва да бъде ефективно разследвана
21 юли 2022 9:54
Гост

12 години ЕС, ЕК, ЕСПЧ и Венецианската комисия напомняха на управляващата престъпна клика, че трябва да има ефективно разследване срещу гл. прокурор, но те се правеха на приятно разсеяни. Барни Ръбъл написа проект за нова конституция за 7 дни, обаче не можаха (всъщност не искаха) всички видни калинки на ГЕРБ и ДПС да направят нещо по въпроса са отговорността на гл. прокурор!

Няма връщане назад
Няма връщане назад
21 юли 2022 9:36
Гост

Някои текстове са далеч от прецизни, но най-важното е, че Гешев все повече усеща пристъпи на горещи вълни по ходилата, а на Борисов ректалния мускул от ден на ден все повече се свива.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 9:23
Гост

Цирк, Йорданова да я вземат някъде за клоун, щото само се напъва, а накрая нищо не излиза. Тя става само да я щипнат по румените бузки и да я похвалят колко добра ученичка е, но не повече от ясно, че идеите са й спуснати от Прокопий Разградски и кликата му. Този закон направо да го пращат в КС, за да не губят време. Въпорсът е кой точно ще има правомощия да събира доказателства срещу главния прокурор и на какво основания МВР примерно ще извършва обиск или претърсване?

Юрист
Юрист
21 юли 2022 9:33
Гост

Говорите не като юрист, а като трол с опорни точки от лайнометните медии на Пеевски.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 9:40
Гост

Мммм, не съвсем. Зависи много от статията, ако е по-скоро журналистическа, може коментарът да е по-свободен, но kym научните и практическите е обикновено се отнасям по-сериозно. Ключовата дума в коментара Ви е „като“. Не знам да има ограничение на формата на изказ особено при положение, че става въпрос за представяне на проект на изменен закон. Малко сарказъм няма да е зле, все пак са политици, а те си го заслужават по презумпция.
P.S. Пък понякога човек се уморява да прави само юридически дискурсивен анализ.

Бай Иван
Бай Иван
21 юли 2022 9:44
Гост

Бухала е ветеран от преПравен свят бе! Стар трол ибрикчия на Доган сарай, Тиквата и Каскета!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 10:07
Гост

ЕЕЕЕ, чак ветеран, прекалявате и останалите твърдения са погрешни, простно не харесвам начина на управление на държавата към настоящия момент и ми омръзна от хаоса в нормотворчеството.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 10:35
Гост

Г-н проскубан, а харесвахте ли гаврата с правото, която ГЕРБ активно упражняваха дълги години наред? И кражбите им? И корупцията? Или за всичко това нито дума? Вие наистина сте един платен драскач спонсориран от едни престъпници, които ги е страх от възмездие и само се чудят как да дискредитират новите управляващи!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 10:52
Гост

Едното не оправдава другото, а и ми омръзна от тезата за „по-малкото зло“. Когато виждам недостатъци ги изобличавам, а ако няма – си мълча, защото от клакьорство и пригласяне няма нужда, обществото ни е пълно с конформисти. Вземането на отношение по дадена тема има смисъл само ако е критично, останалото е фонов шум като от футболни агитки. Кирил Петков може да има добри намерения, но не става за премиер (едвам се изразява горкия), ББ е по-умен, отколкото се представя пред хората, но не съм убеден в ценностната му система – все пак е останка от едни други времена. Единствения човек,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 11:42
Гост

*разчитащ на интелекта на народа, който знаем не е висок

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 8:39
Гост

В България след Освобождението мъж се освобождавал от военна повинност, ако 7 години служи като народен учител. Ето какво значение е отдавано на просвещението.

цитат
цитат
21 юли 2022 7:57
Гост

„Заплатата на съдия не трябва да надвишава заплатата на учител“

думи на Кемал Ататюрк
––––––––––––-
Да оставим учителите-заплатата на професор от БАН е 1200 лв. На доцент от БАН-900, на асистент в БАН-МРЗ. Заплата на ректор на СУ-2600 лв, това са чисти 2200, пари за дрехи-няма отделно . https://stolica.bg/sofia/rektorat-na-sofiiskiya-universitet-s-2670-lv-zaplata-7-pati-po-niska-ot-kolegata-mu-v-yugozapadniya

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 8:23
Гост

В Турция учителската заплата е една от най-високите, за сведение. Така е и в цяла Европа. Разбира се в България не е така, за това обаче не са виновни съдиите.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 9:24
Гост

Съдиите никога не са виновни, дори и когато пускат престъпници на свобода или спират увеличението на лекарските заплати. Пораснете, съдът не е пълен със светци.

Geleto
Geleto
21 юли 2022 9:46
Гост

Хайде тогава намалете заплатите на съдии, прокурори, следователи, полицаи, митничари, данъчни и пр. и очаквайте да работят качествено и без корупция. Стига с популистки изказвания, помислете малко! В Турция не са ниски заплатите на съдиите, просто са високи заплатите на учители и лекари, защото са осъзнали колко е важно това. Т. е. проблемът в България е в това, че учителите и част от лекарите са ниско платени, но този проблем не е предизвикан от това, че заплатите на съдиите са високи. Изобщо магистратите в България като абсолютно число не са толкова много и отделяните за техните заплати публични средства в… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
21 юли 2022 10:04
Гост

Корупцията драги няма никаква връзка със заплатата, ще я има, без значение от заплатата, особено като има най-малко два случая на подкупи взети от съдии, при които присъдата беше условна визирам старите примери с Кюстендилския и варненския случай, във Варна подкупът беше 10 бона, присъдата -условна, но при заплати отпреди повече от 10 години-10 бона преди е доста повече днес, ясно защо. Че при сегашните заплати, да не би да няма корупция. Че посланик-Ван Кестерен го каза,че корупция има-в прав текст. Каквото и да говорим-до 1944 има неписано правило-съдия не може да получава повече от професор в СУ. Щом там… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 10:13
Гост

Искате да кажете, че съдиите и прокурорите не са там поради призвание или любов към правото и справедливостта, наред с да кажем стабилната работа и престижа в обществото, а при най-малката неудовлетвореност от заплащането, ще плюят на всичко и ще лапнат въдицата на корупцията? Безспорно всеки трябва да получава това, което заслужава, но не мога да приема магистрати да стават такива, само заради пари, а не основно предвид твърди убеждения в това, което правят. P.S. Не мисля, че средствата, които се изливат в съдебната власт отговарят на нивото й, за което свидетелстват постоянните проблеми и мониторинг на ЕС. Резултатите да… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
21 юли 2022 12:44
Гост

Естествено че дори и при по-високи заплати пак ще има корупция, такава вероятно има във всяка една държава, само че, ако намалите заплатите, съвсем очевидно е, че няма как да очаквате да има намаляване на корупцията, това е толкова кристално ясно, че не мога да повярвам, че трябва да го обяснявам на интелигентни хора, каквито иначе вероятно сте. Магистратските длъжности не са почетни, хората работят за заплата и ако един университетски преподавател има право да работи къде ли не другаде, включително и в други университети, то вижте Закона за съдебната власт относно това какви възможности има един магистрат за някакви… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
21 юли 2022 13:03
Гост

А още по-абсурдна е логиката „щом системата не работи добре, то трябва да й орежем парите“. И ще го направите защо – за да заработи още по-зле, разбира се, но поне да плащаме по-малко. Хвала на таква държава!

Лекс бг защо не пишете за гранд скандала?
Лекс бг защо не пишете за гранд скандала?
21 юли 2022 7:44
Гост

Лекс лг, няма ли да пуснете статия, и да информирате публиката на сайта ви за беззаконието на Висшия милиционерски съд,че върна беззаконието по границите. Прогонената частна фирма, приватизирала границата е върната, благодарение на съда. Огромни суми, вместо в бюджета, ще отиват при частника, благодарение на съда. По принцип съдът отдавна се меси против националния интерес-напомням,че например преди 20 години и БТК беше приватизирана след съдебно решение, Правителството отказа да продаде фирмата на определен купувач, и съдът я наложи-продажбата беше за мижави пари-над 10 пъти по-ниска цена, взета от посредващата препродажба-благодарение на съда. ––––––––– Зам. министър отказа 6 милиона лева годишен… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 22:22
Гост

Айде пак без РС, ама закрийте ги тези РС. Дори спец. не ги преназначават в РС, а те най-много се нуждаят да поработят на районно ниво. То от такава руса съд.реформа, предложението за разследване на Главния е резонно. Щом и Емо Дечев се е намесил, положението затова е олеле майко. Позор и срам за тези законотворци! Лошото е, че в последните години все такива недоразумения са министри и зам. на правосъдието. Пуста орисия!

кики
кики
20 юли 2022 23:45
Гост

Колега от РС, толкова ли ви се иска да иска да разследвате главния? Аз пък си мисля, че това е невероятна привилегия.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 8:12
Гост

Иска ми се всички съдии с най-висок ранг да бъдат третирани по равен начин, както и да имат възможност за кариерно израстване в съдебните инстанции. Това с прословутата реформа няма да стане. Ние ще си бъдем районни съдии с ранг на ВКС и ВАС до пенсия.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 10:46
Гост

Районните съдии са с прекалено самочувствие, и тези без много години стаж се изживяват, че всичко знаят и всичко са видели.

бившото педи Бор. Велч.
бившото педи Бор. Велч.
20 юли 2022 22:09
Гост

БЕ НА ТЪЗ ЗАЩО Й ВИКАТ НАТКА МИНЕТА. ИМА ОПЛАКВАНИЯ ЧЕ СМЪРДЯЛА МНОГО ЛОШО НА УМРЕЛИ ЛЕБЕДИ. МИ НЕ СЕ ЛИ МИЕ ПОНЕ ЗА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ И ПЪРВИ МАЙ ?

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 20:54
Гост

Е, ако приемат по ранг, може и съдия от РС-Радомир да разследва……

ПиХ
ПиХ
20 юли 2022 20:29
Гост

Предпоставка за допустимост на обжалването на отказа за образуване на ДП ще е престъплението да е тежко.

Хубаво, но ДП се образува, без да е ясно какво е престъплението (чл. 211, ал. 2 НПК).

Какво става, ако подателят на сигнала твърди, че има данни за тежко престъпление, а прокурорът е отказал по мотиви, че твърденията са за нетежко, но и те не са достатъчни?

Ангел
Ангел
20 юли 2022 19:28
Гост

Ганчев Борислав, свине такова, не можа ли вразумиш малко съмишленичката си Надежда Йорданова (Надя Тъпото), уж си доктор по право, уж практикуващ адвокат, преподавател, пък си по-зле по идеи и от Тъпото….СРАМ И ПОЗОР!

Юрисконсулт
Юрисконсулт
20 юли 2022 19:17
Гост

Съдиите, които се изявяват като правни поети в лекса – нямате ли си друга работа, та да висите тук?! Упражнявайте езиковата си и правната си култура, че като ви чета мотивите по определени дела, направо ми се плаче. Айде гледайте си работата

кирчо
кирчо
20 юли 2022 20:22
Гост

Ееееех, юрисконсулте, не е лесна и твоята …

Сврачко
Сврачко
20 юли 2022 19:09
Гост

Голяма част от предложенията са шизофренични. Добре че съм граждански съдия!!! Още първия ден разследващият съдия ще бъде засипан с жалби всякакви срещу главния и ще бъде в пъти по-оплюван от него. Не завиждам на тези колеги, които ще изтеглят късата клечка. Всеки ще твърди, че в неговата жалба има данни за най-тежкото престъпление на века, а защо не и в историята на човешката цивилизация. Още по-голяма нелепица е в прокурорската колегия да не се избират действащи прокурори от парламентарната квота. Интересно ми е с какви мотиви са приели, че действащи съдии могат да влизат през парламента, а действащи прокурори… Покажи целия коментар »

Журналист
Журналист
20 юли 2022 18:44
Гост

Дечев, срам ме е от теб Връщай се да си поемаш батаците, че дори твойте изкукали жълтопаветни приятели не бих са искали да ги гледат!

Geleto
Geleto
20 юли 2022 18:32
Гост

В статията пише: „Въвежда и се и специална разпоредба, която предвижда, че когато не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство, постановлението за това, което не е било обжалвано пред съд, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура в срок до две години – за тежки престъпления и до една година – за леки. В специални хипотези главният прокурор ще може да отмени постановлението за прекратяване и след изтичането на този срок. След отмяната на постановлението за прекратяване на наказателното производство започва да тече нов срок за извършване на разследването.“ Може и аз да съм в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 18:37
Гост

Надето е с нова прическа.

Ханс Хансов
Ханс Хансов
20 юли 2022 18:28
Гост

Не е лошо хабилитиран учен по право да е член на ВСС. Познават по-добре правната теория. Проф. Анелия Мингова беше номер 1 като член на ВСС.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 10:48
Гост

Преподавателите и учените не винаги са добри в решаването на практически казуси. Наблягат на теориите, а това не решава нещата.

Менетекел
Менетекел
20 юли 2022 18:09
Гост

Предложенията са безумни! Дават с в момент в който и правителството и парламентът са загубили правната си легитимност и същите са в синхрон с капацитета на настоящото управление. Кръстоносният поход продължава – с всички средства, без да се мисли за реалната ситуация и нужди! Проектът да се назначават всякакви адвокати и кой ли не за сметка на прокурори и съдии във ВСС е дискриминационна и нейната етимология не стои по-далеч от наскоро предложения квотен принцип в ЗСВ, който катастрофира пред КС. Тук обаче дебелащината е още по-голяма – ограничава се правото на цели съсловия ИЗОБЩО да участват в самоуправлението на… Покажи целия коментар »

Оу; оу
Оу; оу
20 юли 2022 18:03
Гост

А защо не се създаде примерно – Специализиран отдел за разследване на главния прокурор към СГП.

Татар Иванчев
Татар Иванчев
20 юли 2022 18:00
Гост

Министър Йорданова се опитва да върне някогашните „другарски съдилища“, но този път идеологията е променена към „евроатлантическа“. Ето какво беше до 1989 г.: „Някои функции на държавните органи по опазване на обществения ред да се поемат от обществените организации… Да предотвратяват различни престъпления, нарушения и други противообществени прояви, свързани със социалистическата собственост и морал.“

Георги
Георги
20 юли 2022 17:58
Гост

Моля ви, тази шайка -Йорданова, Рашков, този Ганчев, отивайте си вече, че достатъчно глупости натворихте. Вън, вън! Направо ме е срам от вас

Ужас
Ужас
20 юли 2022 17:53
Гост

Тая Йорданова защо някой не вземе да я изпита малко за нещата, свързани с Наказателноправната материална и процесуална материя, че май нищо разбира от пеналистика.

135Анонимен
135Анонимен
20 юли 2022 17:22
Гост

Куп глупости сътворили.
Представам си НС избира членове на ПК на ВСС адвокати от кантората на адвокати коита са депутати, и тези ще атестират и ще решават кариерното развите на прокурорите. Не няма да има съмнение за политическо влиание във ВСС. Представям си Дончева, Лулчева, Хаджигенов, Василеви и пр. членове на ПК на ВСС и адвокти на подсъдими и обвиняеми и тези адвокати, ще бъдат абсолютно безпристрастни като членове на ПК на ВСС по отношение на прокурорите водили и водещи дела срещу техни подзащитни. Много ще дръпнат финансово канторите на тези адвокати членове на ПК на ВСС.

Наблюдател
Наблюдател
20 юли 2022 17:25
Гост

Ако това мине и като излезнат номинациите основно на ДБ и ПП всичко ще лъсне, даже вече ми изникват няколко имена от техните кръгове пък да видим!

:)))))
:)))))
20 юли 2022 17:07
Гост

Браво! Голям оксиморон се получава. Направо хипербола. Аз съм съдия, но мога и да съм прокурор. В същия случай – аз съм прокурор, но мога и да съм съдия. Абсолютно нелогично. Специално тази реформа граничи – с конфликт на интереси и нечестно кариерно израстване.

Вълчо
Вълчо
20 юли 2022 17:03
Гост

Ама наказателният кодекс не изисква само “завишаване” на санкциите. Генерална промяна трябва! Този НК е от 1968 г. писан от комунистическия другар Иван Ненов. Някой трябва да предложи нов писан НК, с нова терминология, с нова криминализация и особено декриминализация.

Почитател на Иван Ненов
Почитател на Иван Ненов
21 юли 2022 11:08
Гост

Професор д-р Иван Ненов е сред най-големите ни учени по наказателно право (ако не най-големият). Международно признат – вицепрезидент на международна научна организация в областта на наказателното право, участвал в редица международни конференции. Заема поста заместник-министър на правосъдието (за министри обикновено се излъчват партийни фигури, а за заместник-министри – истински експерти). Учебникът му по наказателно право и до ден днешен остава ненадминат, като според някои от нас новата му редакция, направена от покойния вече Ал. Ст., само го влошава. Четенето му е истинско удоволствие за интелигентния ум. Отделно от това има редица разработки в отделни области на наказателното ни право,… Покажи целия коментар »

Хр.Ив (Мравояда)
Хр.Ив (Мравояда)
20 юли 2022 16:58
Гост

Митьо Очите е прекарал повече време в съдебната зала, заради като има по-голям опит и знания в наказателните дела, отколкото т.нар.“реформатори“ – Ристьо и секретарката му, която сега оглавява МП

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 16:49
Гост

Това, че един съдия е чел папки с разследвания, не го прави способен самият той да организира и проведе разследване, ако няма опит в тази сфера.
А и се предвижда да бъде сменян тъкмо като е придобил известен опит в разследването с друг неопитен?!

Ужас
Ужас
20 юли 2022 16:40
Гост

Нямам думи…

Филип
Филип
20 юли 2022 16:39
Гост

А кой ще може да разрешава разгласяване на информация от СРС?

Симо
Симо
20 юли 2022 16:26
Гост

Какви са тези нелепи промени?

Хари
Хари
20 юли 2022 16:27
Гост

Отново някои йористи са се упражнявали. Дано да не ги приемат.

Юрист
Юрист
20 юли 2022 16:18
Гост

Чета статията и не вярвам, че това е писано от юристи. Просто не искам да повярвам.

Загрижен
Загрижен
20 юли 2022 16:12
Гост

Абе, кога изтича мандата на ВСС

Кирчо
Кирчо
20 юли 2022 16:11
Гост

НК отдавна се нуждае от ремонт

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 16:42
Гост

Нуждае се от ремонт, но не от този, който са сътворили Дечев и Йорданова.

Донка Филева
Донка Филева
20 юли 2022 16:10
Гост

Липсва ми Цацаров!

Заки
Заки
20 юли 2022 16:29
Гост

А на мен въобще.

Хвала главния прокурор
Хвала главния прокурор
20 юли 2022 16:09
Гост

Какво искат от момчето… не разбирам

Ганчето от Бистрица
Ганчето от Бистрица
20 юли 2022 16:07
Гост

Малиииии

Жоро
Жоро
20 юли 2022 16:06
Гост

Тия круши, да не кажа тикви, имаха предостатъчно време да предприемат нещо в последните седем месеца. Вместо това само лаят

Литмус
Литмус
20 юли 2022 18:01
Гост

Куче, което лае,нe хапе..

Иван
Иван
20 юли 2022 16:05
Гост

“Няма да подам оставка”

Боби
Боби
20 юли 2022 16:32
Гост

Няма, защото е нагъл до безобразие. Дано новият ВСС да прояви здрав разум и да разкара това недоразумение.

Лолитка
Лолитка
20 юли 2022 16:04
Гост

Молим се Венецианската комисия и службата по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека да го харесат

Фицата
Фицата
20 юли 2022 16:02
Гост

Това с обезщетяването при нарушаване на презумпцията за невиновност от прокурори и разследващи и съдебен контрол над отказите за образуване на разследване е добра идея

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 16:03
Гост

Дори много добра. Напълно я споделям 🙂 и подкрепям, разбира се

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 16:01
Гост

Не разбрах от ЗИД-а, но кой орган е компетентен да проверява условията за образуване на досъдебното производство по чл. 207 от НПК, а именно – кога са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление от главния прокурор?

Юрист
Юрист
20 юли 2022 16:16
Гост

Това са ,,организационни въпроси, колега“.

Смятам, че тази преценка трябва да се извършва от новосъздадената дирекция ,,Съдебен“ към Министерство на правосъдието, която да е независима, но съставът ѝ да се съгласува с ръководството на Министерски съвет.

ССБ в лицето на Емо Дечев и Надето Йорданова (и в сянка Ристьо Иванов) са се пуснали по инерцията по станизирането на ПРБ. Според тях прокурорите и следователите са системни нарушители на закона, но научните представители, които не са помирисвали съдебна зала от 20 години, и адвокатите от различни НПО-та са с по-голяма експертиза.

Да видим до къде ще я докараме с такива ,,законотворци“.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2022 16:52
Гост

Явно МВР, ако се съди по това, че прокурор за разследване на главния се осъществява надзор и върху ЗАПОЧНАТИ досъдебни производства.

Клаудия
Клаудия
20 юли 2022 16:00
Гост

Оставаше да е с ранг на районен

Viva
Viva
20 юли 2022 16:08
Гост

Усещам известно неразбиране на темата

Заза
Заза
20 юли 2022 16:35
Гост

Та да стане пълен циркът.

адвокат от САК
адвокат от САК
20 юли 2022 15:52
Гост

“… има случаи за които цялото общество има съмнение, че има достатъчно данни за извършено престъпление…“ Tцъ, тцъ, тцъ- и това го пише юрист… Нямам думи… Ами дайте на “цялото общество“ и правото да повдига обвинения, да решава правни казуси в съдебни производства в ролята на съдии, прокурори и адвокати, изобщо- да върши която и да е юридическа професия, без да има юридическо образование…Хайде всеки да си гледа неговата професия, за да не стават сакатлъци, а…Аз пробвам ли се да изчертая един архитектурен план, който чертеж да е съобразен 100 процента със ЗУТ, въпреки, че поемам правна защита и по… Покажи целия коментар »

Хр.Ив. (Мравояда)
Хр.Ив. (Мравояда)
20 юли 2022 16:17
Гост

За такава ситуация – „цялото общество [да] има съмнение, че има достатъчно данни за извършено престъпление“, просто трябва вестник „Шок“ да излеза със „сензационна новина“, след което беззаконието спрямо граждани ще приеме „законова“ форма.

Надежда Йорданова (Йорист)
Надежда Йорданова (Йорист)
20 юли 2022 16:25
Гост

До „Хр.Ив. (Мравояда)
20 юли 2022 16:17“

Шефе, млякото е свършило, да сложа кафява захар?

Дъно няма
Дъно няма
20 юли 2022 15:46
Гост

Потресаващи “юридически” безмислици. Просто не е за вярване докъде ще изкопаем дъното.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
20 юли 2022 15:35
Гост

Ти да видиш…Значи сега проблемът с чугуните във ВСС е, че са прокурори и следователи, а представителите на съда и на научната или адвокатска мисъл, са пример за висок морал, изкласил интегритет и без грам мисъл за личен берекет?

Анонимеен
Анонимеен
20 юли 2022 15:35
Гост

Поредната стъпка в парламентарната квота да се натикат всякакви знайни и незнайни войни от НПО–тата, това е как да го кажа ми нямам думи, някакви хора, които никога не са виждали наказателно дело, които юридическата им практика е само да клякат по жълтите павета и да чакат да грантираме от НПО-тата ще кадруват в съдебната система. И това, ако не е опит за овладяване на прокуратурата и как да го кажа поредната политическа измисли на А за Б и присърдужните им партии, лидирани от супер компететнта министърка, според която прокурора ръководел съдебното следствие. ССБ и ДБ в атакааааааа.

Наблюдател
Наблюдател
20 юли 2022 15:42
Гост

Объркал си се, прокуратурата е овладяна отдавна, само че не от жълтите павета, а от депесарските ментета, които явно намираш за далеч по-компетентни специалисти по наказателно право.

Анонимеен
Анонимеен
20 юли 2022 15:45
Гост

Със сигурност в прокуратурата, който и прокурор да хванеш е на ниво далеч над това на министърката и политическата партия, която представлява, там поне знаят какво е конкурс, а тези ме съмнява, че дори не могат да направят разлика между продължавано престъпление и реална съвкупност, но иначе имат адет да се правят на реформатори. То няма смисъл и да се коментира даже.