Одобреният модел 4 за реформа на съдебната карта ще доведе до създаването на съдии „второ качество“, до деквалификация и демотивация на районните съдии и отлив на обучени и мотивирани юристи от съдийската професия, ще засегне независимостта, ще задълбочи, а няма да реши, проблема с натовареността и ще „запуши“ още повече конкурсите. Това се казва в писмо на съдии от цялата страна, което предстои да бъде внесено във Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод подкрепения от него радикален модел за реформа на съдебната карта.

Инициативата за становището е на софийски магистрати, които впоследствие са били подкрепени от техни колеги от страната. До вчера над 250 съдии се бяха подписали, днес вече са над 350. Продължава събирането на подписи, като всеки магистрат, който желае да се присъедини, може да снима на лист подписа си и да го изпрати на имейл sadeben-forum@abv.bg.

Както „Лекс“ писа, в рамките на изпълнението на проекта за Единната информационна система на съдилищата бяха разработени четири модела за реформа на съдебната карта, която бяха представени пред Съдийската колегия миналата година от двамата координатори по проекта – Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев.

Модел 1 предлага превръщането на някои слабо натоварени съдилища в териториални отделения към районни съдилища в областните центрове или друг съседен съд.

Модел 2 пък предвижда закриването на някои слабо натоварени районни съдилища и обединяването им с други съседни.

Модел 3 не е всъщност модел за реформа на районните съдилища, е представлява идеи за преместване и командироване на съдебните служители.

Модел 4 беше определен като радикален и обхваща не само районните съдилища, а цялата структура на правораздаването. Идеята му е масово районните съдилища да станат териториални отделения, които да разглеждат т.нар. леки дела:

 • заповедни производства;
 • всички дела по дежурство – граждански и наказателни;
 • обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни в момента на окръжните съдилища;
 • обезпечение на доказателства – чл. 207 ГПК;
 • делата по Семейния кодекс;
 • делата по Закона за защита от домашно насилие;
 • делата по Регламенти (ако няма обвързваща подсъдност ОС);
 • делата по чл. 356 ГПК – защита и възстановяване на нарушено владение;
 • охранителни производства;
 • установяване на факти – Глава 50 ГПК;
 • обявяване на отсъствие или смърт – Глава 51 ГПК;
 • производство по открито наследство – Глава 52 ГПК;
 • други като наказателните дела от административен характер, частен характер, частни дела.

Наред с това се предвижда окръжните съдилища да станат основни първоинстанционни, като една трета от състава на РС ще бъде повишен именно там, а окръжни съдии пък ще се „качат“ в апелативните. Първоначално беше предвидено повишаването да става „автоматично“, т.е. без конкурс, а въз основа на стажа, ранга и атестацията. Впоследствие тази идея беше изоставена и отново се заговори за конкурс. Наред с това беше отхвърлено и първоначалното предложение да бъдат създадени още пет апелативни съдилища. Последно се даде идеята да останат сегашните пет, но към Апелативен съд-София да бъдат разкрити две териториални отделения.

Авторите на модела изтъкнаха, че чрез него ще може да се постигне повсеместна специализация и изравняване на натовареността, както и че имат подкрепата на съдийското съсловие.

Моделът беше одобрен от Съдийската колегия през януари, а през февруари беше подкрепен и от Пленума на ВСС.

Деквалификация, демотивация, „второ качество“ съдии

Съдиите обаче съвсем не са съгласни, че ще бъдат постигнати заложените цели, напротив, според тях модел 4 ще доведе до повече проблеми, отколкото решения (виж становището тук).

Настоящото становище не следва да се приема като израз на нежелание за провеждане на реформа в съдебната система, а напротив – като желание за нейното разумно и ефективно осъществяване по начин, който запазва положителните достижения на досегашната уредба и ги развива в посока повишаване срочността и качеството на правораздаването, което модел 4 по никакъв начин не постига“, казват съдиите.

Основното им възражение е срещу предложението за промяна на родовата подсъдност така, че районните съдилища да гледат само леки дела.

Съдиите отбелязват, че изброените в модела производства действително не са сложни, решаването им не изисква мотивиране на актове, а някои от тях са типизирани не само правно, но и технически. Като пример сочат произнасянето по заявления за издаване на заповеди за изпълнение по ГПК, както и по т.нар. „дела по Регламенти“, което става по образец в закрито заседание. Те припомнят, че преди време това е мотивирало част от юридическата общност да одобри идеята заповедните производства да бъдат извадени от съда и да преминат към съдебните изпълнители. А тя, макар вече да е отстъпено от нея, е показателна за отношението към този вид юридическа дейност, казват съдиите.

Друг пример за леки дела, който дават, е свързан с наказателните от административен характер, където процесът е опростен откъм събиране на доказателства, частните наказателни дела, такива от частен характер, мерките за неотклонения.

Ниската правна и фактическа сложност на делата в посочените примери биха довели до загуба на правни умения за анализ на факти или невъзможност за придобиване на такива умения, подвеждането им под правните норми и тълкуването на последните, допускане на процесуални нарушения, налагащи повторно разглеждане на делата, особено когато тази еднотипна дейност продължава с години (при обсъжданията беше посочено, че един съдия ще работи между осем и десет години на ниво районен съд по мнение на вносителите, като по места този период може да се окаже значително по-продължителен). Еднотипността на работата ще доведе и до демотивация на настоящите съдии, а наред с това ще направи по-малко привлекателна съдийската професия за добре подготвените млади юристи, които биха могли да намерят извън системата по-задълбочена от юридическа гледна точка професионална реализация“, пишат съдиите.

Те отбелязват, че моделът предвижда след престой от около 8 години и решаването на леки дела, районните съдии да бъдат повишени в съответния окръжен съд, където за първи път ще им се наложи да разглеждат дела, голяма част от които са с изключително висока правна и фактическа сложност, изискваща приложение на материални и процесуални норми, неприложими към делата на РС. Допълват, че към това ще се добави и липсата на рутина за водене на открити съдебни заседания, чиято тежест по делата, подсъдни на окръжен съд не е за подценяване. Това, според тях, едва ли е в услуга на обществото, тъй като обективно правораздаването ще се осъществява от магистрати без натрупан опит в разглеждането на дела, подсъдни на ОС.

Настоящата уредба на родовата подсъдност обслужва всички цели, свързани с добрата квалификация на районните съдии и подготовката им за бъдещата работа с по-тежки дела в съответния окръжен съд. Ето защо не намираме основание за предлаганата кардинална нейна промяна. Същевременно заложената в проекта цел за намаляване на натовареността би се постигнала не с промяна на родовата подсъдност на едни и същи като брой дела, а с промяна на тяхната подведомственост и с реализиране на електронното правосъдие“, отбелязват съдиите.

Нататък те обръщат внимание на факта, че наред с леките дела, се предвижда районните магистрати да разглеждат някои производства по чл. 422 ГПК. Сред тях обаче има такива със значителен материален интерес и съществено усложнена фактическа и правна обстановка, които в момента се разглеждат от окръжните съдилища като първа инстанция. Освен до неравномерна тежест на разглежданите от районен съд дела, това би довело и до възможност ищецът да избира родовата подсъдност на предявения от него иск, сезирайки съда първоначално със заявление за издаване на заповед за изпълнение, изтъкват съдиите в становището си.

И дават още един пример за несъразмерност по критерия „тежест“, а именно възлагането в компетентност на районния съд да разглежда всички искания за обезпечаване на бъдещи искове. „Липсата на достатъчен опит в исковите дела ще е пречка РС да разглежда качествено исканията за обезпечение на бъдещ иск. Извън по-често срещаните облигационни искове, на обезпечаване подлежат и исковете за защита на интелектуалната собственост, чието разглеждане по същество е в изключителна компетентност на един единствен съд (Софийски градски съд) и предполага специализирани правни умения.

По същия начин стои и въпросът при разглеждане на делата по искания за мерки за неотклонение – лишаването на районния съдия от възможността да разглежда същински наказателни дела неминуемо ще доведе и до загуба на правни умения за преценка на основателността на обвинението и на доказателствата относно наличие на обосновано предположение за извършено престъпление“, пишат съдиите.

Те коментират и идеята, ако в някой районен съд натоварването се повиши, от съответния окръжен съд да бъде „изпратен“ дежурен магистрат, който да помага за известно време.

Тази идея ще резултира в хаос с последващото им разпределение след приключване на дежурството на съответния окръжен съдия в РС, случайното разпределение и равномерността на натоварването и при всички случаи ще има крайно негативен ефект върху качеството на правораздаването.

От друга страна, предвидената възможност за попълване на състава на районния съд с окръжни съдии, ще постави въпроса за заместването им по разпределените им дела в окръжния съд, по които също има спешни произнасяния – обезпечение по висящ иск, производствата по несъстоятелност, исканията за спиране на регистърно производство, т.е. ще наложи въвеждането на нови форми на дежурства в ОС, въпреки че последните напълно се отричат в презентацията на модела“, посочват съдиите.

И допълват:

С Модел 4 се предвижда създаването на съдии „второ качество“

– непостоянен състав на съответния съд, чието правно положение е несигурно и свързано с редица неудобства – едновременна работа с различни видове дела, на различни места и пр. Не бива да се пренебрегва опасността това да окаже влияние върху съдийската независимост. Липсата на формулирани, а и на възможност за формулиране на ясни критерии за приемане и изключване на съдиите в непостоянния състав и за реалното възлагане на дела по дежурство измежду включените в този състав, биха могли да породят условия за осъществяване на неформален натиск от страна на съответните ръководни органи или да породят съмнения за това в обществеността“.

В становището се казва още, че превръщането на районни съдилища в териториални отделения не налага промяна в родовата подсъдност, но все пак поставя някои въпроси. Например как ще бъде обезпечено подаването на всички книжа за образуване на дела в ТО и изпращането им незабавно и в електронен формат за разпределение, как ще бъдат решени проблемите с документооборота, разпределението и насочването на документите, съответно с контрола и отговорността върху обработващите ги служители, при положение че към момента съдилищата не са обезпечени с технологични възможности за електронна комуникация и дистанционно разглеждане на дела.

Проблемите с натовареността и кариерното израстване ще останат

Според съдиите модел 4 въобще няма да доведе до изравняване на натовареността, защото той отчита само броя на делата, но не и тяхната фактическа и правна сложност. Освен това не са взети предвид спецификите на производствата по райони.

Предвиденото „преливане“ на съдии от РС към ОС и от ОС към АС, респективно на брой дела по същата линия, не адресира причините за неравномерното териториално разпределение на разглежданите спорове като брой, вид и фактическа и правна сложност, които са функция от териториалната концентрация на население, миграцията и икономическата активност. По същество делата ще останат същият брой в съответния апелативен район, като компенсирането на разликите в натоварването между отделните райони не може по никакъв начин да се постигне с предложените от модела промени в подсъдността“, отбелязват съдиите.

И допълват, че същевременно по вертикала в рамките на един и същи апелативен район и при липсата на конкретен анализ кои точно спорове ще бъдат разглеждани от районен съд и каква е конкретната им бройка по апелативни райони, определената средна норма за натовареност (43-46 дела за РС и по 8-9 на ОС и АС – б.а.) ще бъде несправедлива. Това е така, защото не се държи сметка за различната правна и фактическа сложност на делата. Реформата единствено ще измести и изостри проблемите с натовареността в окръжните съдилища, казват съдиите.

Те поясняват, че отчитат ползите на специализацията, но нейната наложителност е заради голямата натовареност на определени съдилища, а не е самоцел. „Ето защо е необяснима логиката за увеличаване на натовареността на окръжните съдилища с цел създаване в тях на специализация по материи, по-голяма от настоящата. Напротив, примерите от други държави сочат, че съдиите се ротират по отделения, което ги гарантира срещу правното им капсулиране. Отделно, тясната специализация на съдиите по отделения, каквато е налице и понастоящем в по-натоварените съдилища, води до неравномерна натовареност на съдиите между отделните отделения (доколкото броят дела не отразява тяхната тежест). Вместо да преодолее този проблем, проектът ще доведе до неговото задълбочаване“, казват съдиите.

Що се отнася до заложеното в модела „отпушване“ на кариерното израстване на магистратите, в становището се отбелязва, че проблемите сега са по две причини – бавното изготвяне на атестациите и дългият процес по обжалване на назначенията. Тези два фактора не могат да бъдат преодолени с модел 4, изтъкват съдиите, защото той предвижда атестацията като част от критериите за кариерно израстване, не изключва, а и не би могъл, възможността за обжалване пред съд.

Предвижданото масово повишение на съдии ще доведе за дълъг период от време до липса на възможност за кариерно израстване на неповишените магистрати, особено в малките съдилища, които  и по принцип се характеризират с по-малко текучество на кадри, т.е. ще се стигне отново до пълно и дългосрочно „запушване“, се посочва в становището.

В него се казва още, че не са били създадени реални условия за пълноценно и задълбочено дискутиране на модела, защото не е бил предварително оповестен, за да могат повече съдии да се запознаят внимателно с него и да поставят въпроси, чиито отговори биха спомогнали за осмислянето му.

На финала съдиите изтъкват, че становището им не трябва да се приема като израз на нежелание за провеждане на реформа в съдебната система, а напротив – като желание за нейното разумно и ефективно осъществяване така, че да се запазят сегашните достижения.

 

75
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Прокурор
Прокурор
22 март 2021 22:44
Гост

Жалко е всичко. Тази крачка ще скъса с правосъдието не само обикновените граждани, които и без това недоволстват от работата на съдилищата, а и най-важния кадър- юристите. Когаато се пречупи и направи недостъпна съдебната дейност за умните млади юристи, които искат да станат съдии. Този модел 4 за мен си е едно пълно безчинство и диктатура в съдебната система. И това е порочното решение на ВСС от тази година, с което ако не направи нещо цялата гилдия- съдии, адвокати, юристи, съдебната ни система ще потъне в още по голяма криза, и то най-вече кризата на некомпетентността. Това за мен тази… Покажи целия коментар »

Hris
Hris
22 март 2021 9:55
Гост

Противопоставянето между млади и опитни съдии е резултат на малоумния модел 4, а не на подписката и сигурно това е била целта. А сега едни съдии от низовите нива творят ли творят неграмотни законови промени, с които ще унищожат системата и даже им се плаща добре, европари.

Лозан Стоименов
Лозан Стоименов
20 март 2021 21:23
Гост

Предвижда ли тази реформа продоляване на корупцията и безнаказаното беззаконие в съдебната система, на политичска намеса внейното кадрово и прпофесионално състояние. Предвижда ли обществен контрол върху съда при положение, че решенията се взимат от ИМЕТО НА НАРОДА!

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 16:43
Гост

Над 300 вероятно означава най- много 350. Важно е да се отбележи , че това са от всички съдии, от всички нива. Специално се наблегна във ВКС да се съберат подписи, защото явно подписката им не вървеше. Само ,че съдиите във ВКС не са пряко засегнати от проект си нямат проблем да подпишат, а и там подписката се организираше от Панов.
Така че бройката подписали е пренебрежимо малка ….

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 16:52
Гост

Тази подписка противопостави съдиите с повече стаж и тези с по- малко. Инициирана е от съдии с малко стаж , които се почувстваха обидени от това че ги оценяват като можещи да пишат само заповедни дела. Ако съдиите с повече стаж изразяваха неодобрение към подписката, младите колеги ги нападаха и настройваха всички, че правят това, защото това било начин да се качат в по- горна инстанция и в крайна сметка съдиите подписаха. Работа се инициира се подкрепа и от ССБ , които просто видяха начин да се противопоставят на ВСС. Да не забравяме, че на част от съдиите в провинцията… Покажи целия коментар »

7899999
7899999
21 март 2021 18:19
Гост

Мисля, че е крайно време да престанем с тази мантра „ССБ“. Аз не съм член на ССБ, но подкрепих това становище – то е балансирано, разумно и навременно. Нека да се публикуват списъците, тогава веднъж за винаги ще се разбере, че съдийската общност за първи път е така обединена (без значение кой е от ССБ и кой не е). И то само защото този „модел“ е безумен!!!

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 20:47
Гост

В тази инициатива ССБ няма намеса. Двигател обаче са емоционално недорасли и амбициозни съдии , предимно от СРС и СГС , на които светът им все им е крив и се хранят емоционално от това да все недоволни и критикуващи . Под тяхно влияние и натиск другите съдии подписаха , къде поради това , че се почувстваха пренебрегнати от факта , че име определено да пишат само заповедни дела / в което аз не виждам нищо лошо / , къде поставени под натиск от обвинение , че търсят качване в по – горна инстанция , ако имат стажа . Всъщност… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 23:53
Гост

Реформата е толкова безумна и не мога да повярвам, че омаловажавате проблема до емоции и амбиции. На първо място никъде не можеш да прочетеш какво точно представлява и от всички интервюта излиза, че нищо не е сигурно и подлежи на изменение и да, има противопоставяне и то дойде точно от по-старшите към по-младшите и изключително недоблестно поведение от тяхна страна вкл. изявленията на някои хора, че младите трябвало да гледат заповедни, защото били имали повече енергия – с една дума ще ви смачкаме малко физиономиите, защото сме с повече стаж и ще ви поразходим независимо от желанията, семействата и децата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 16:54
Гост

Най – хубавото от реформата ще е Районен съд Велинград да стане ТП на РС Пещера … 🤣🤣🤣

7899999
7899999
21 март 2021 18:13
Гост

Обективно, а не манипулативно – административните съдилища, ВАС, СНС и АСНС са извън този модел, така че те отпадат. Колко съдии работят при тези органи на съдебната власт, сами може да си отговорите? Второ – има ли значение колко точно съдии са подписали? 350 и то до момента – малко ли са?! Същественото е какво следва за системата и дали добросъвестно са изложени неблагополучията. Това трябва да се коментира, а не точно колко (вкл. с проценти) са подписали. А очевидно е, че този модел е несъстоятелен – затова от неговите „апологети“ не се коментира становището по същество, а се „броим“.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 20:54
Гост

ВСС спокойно да си продължава по осъществяването на модел 4 и от април да започнат законодателните промени.
Недоволни винаги ще има, но това не е концерт по желание.
При другите работодатели не ги глезят толкова работниците.
Много разглезени съдии се оказа, че има!

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 18:48
Гост

А що не казват колко не са се подписали?

Syd
Syd
19 март 2021 20:57
Гост

Много приятно съм изненадан от ентусиазма и смелостта на колегите, особено по-младите, които подеха тази инициатива, докато ние с повечето стаж само повтаряхме, че няма шанс да стане. Много се надявам обаче поне този път да се потърси отговорност на хората, които „усвояват“ европари, за да ни причиняват това, а не пак всичко да се замете. Много се надявам и главният виновник за всичко това Ш, когото преди време толкова много хора подкрепихме, скоро да бъде обект на следващата обща инициатива.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 22:21
Гост

В АССГ подадена жалба по ЗДОИ срещу отказа на ВСС да разкрие какво възнаграждение са получили 4 члена на ВСС по европроекта за съдебната карта и ЕИСС.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 22:36
Гост

Жалко, че не съм аз процесуалният им представител. Готов хонорар, предварително спечелено дело.

Темелко
Темелко
19 март 2021 22:56
Гост

Шеки,Шаки или както Ви се иска и Ви е мило да го зовете в мислите си, генерира франкенщайновски един модел, който с Боряна-Дивана, да същата тази, която преди година изпита остър емоционален срив от факта, че магистратите масово лежат по диваните, който се опитват да популяризират и възхваляват докато не излезе детето, което да се провикне „Царят е гол“, като ефектът от този модел е само имагинерно проектиран в техните виждания, а преките последици от безумията им първо се стовариха върху младите колеги, попарвайки надеждата им за професионална реализация, като беше хлопнато под носа им и фактически отречено правото им… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 5:42
Гост

Ако така объркано си пишеш и делата както коментираш тук, то работата с правосъдието ни е спукана! Ужас!

Хаха
Хаха
20 март 2021 1:37
Гост

За Бога, колко е лесно да си анонимен в интернет и да коментираш отстрани…

съдия
съдия
19 март 2021 18:30
Гост

Отлична инициатива. Аз ви подкрепям, както и болшинството мои колеги и подписхме около обяд. Искам обаче да изразя опасенията си, че не популяризирате достатъчно становището. Ако случайно днес не бях срещнала свой познат извън съдебната система, изобщо нямаше да ми хрумне в началото на натоварен работен ден да чета Лекс. Когато споделих със своите колеги, се оказа, че абсолютно никой не е прочел статията. Нека помислим и за някакъв друг начин на оповестяване. Ясно е, че доста повече от 50% от съдиите са срещу модел 4, но как да стигне становището до тях!

-м4
-м4
19 март 2021 18:49
Гост

Преди дни беше пратена по имейл и до съдилищата, което не значи, че е предадена на съдиите.
Имате ли предложение как?

Syd
Syd
19 март 2021 17:19
Гост

Тази реформа е толкова безумна, че не виждам дори да се води дискусия по същество. Не виждам нито един аргумент как и какви проблеми ще реши. Аргументът, че не се предлага алтернатива, е несъстоятелен, защото по проекта има изработени още 3 модела, в които има и доста смислени неща. Подкрепящите реформата изобщо не смятат, че се решава някакъв проблем, а просто разчитат на бърз кариерен бонус, нека си говорим честно. ВСС носи огромна вина, че със забавянето на конкурси и атестации доведе хората до отчаяние и търсене на такова „чудотворно“ решение. Но колеги, това не е начинът и всичко го… Покажи целия коментар »

16-ти април
16-ти април
19 март 2021 16:48
Гост

Нямаш право да критикуваш и нагнетяваш напрежение ако дори и в малки параметри не си измислил АЛТЕРНАТИВА. Просто да кажеш, Вашето не е добро, но ето нещо по-добро. Когато критиката не е с обратен пример, това означава, че има други цели. Отстрани така изглежда. Разпознайте ги – винаги е идно и също: създаваме враг, оплюваме го, генерираме само недоволство, и в това време си мътим долните работи в статуквото на властта на НПО-та, Сорос, и т.н. долни елементи, които само и единствено искат съдиите помежду си да не се разбират, да се противопоставят едни на други и в крайна сметка… Покажи целия коментар »

Валентин Ангелов
Валентин Ангелов
19 март 2021 15:00
Гост

Съдиите в българия , независимост ??!! Няма такова нещо тук в БГ от поне 80г.На Темида превръзката е прозрачна.Българските съдии и Прокуратура , това е най Оргфанизираната Престъпна Банда.

Първи клас
Първи клас
20 март 2021 1:42
Гост

България се пише с главна буква!

Лозан Стоименов
Лозан Стоименов
20 март 2021 21:31
Гост

Просто банда СЪЗАКЛЯТНИЦИ с кръгово поръчителство

стига с тази ненужна истерия
стига с тази ненужна истерия
19 март 2021 13:26
Гост

Някой може ли да обясни как се квалифицират съдиите в брачното отделение на СРС само с издръжки и разводи по 10-15 години ?Но след това някои от тях отиват и участват в конкурси и стават търговски съдии в СГС, нали така?!Е и, някой да се е оплакал от това до сега, с какво сега ще е по-различно?Много ясно, че на горна инстанция, ще има нови дела и чак тогава ще се квалифицираш, то и сега е така с първоинстанционните дела в окръжен съд , кога ги е гледал районен съдия?!Какъв е този писък, каква е тази излишна истерия, след като… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 13:47
Гост

Прав/а си, ама не им изнася и затва ти цъкат минуси. Има бесен порив да се пази статуквото, защото именно то е капсулирало съдебната система и е отровило отдавна нормалните, човешки взаимотношения между самите съдии, а от това страда цялото правораздаване, съответно и гражданите. Затова промяна трябва да има не просто козметична и повърхностна, както направиха с районните прокуратури, а дълбока, цялостна промяна. Най-малкото затова Модел 4 трябва да се подкрепи категорично

Едуард Петров
Едуард Петров
19 март 2021 19:20
Гост

,,Страх, силен респект от Бога, е начало на Мъдростта!“- е писано в Библията! Колцина от вас са Я изучавали задълбочено? Правист, без Богословско образование, отива към подивяване! ,, Народ, без Иисус Христос, отива към подивяване!“ Ф.М.Достоевски

ПиХ
ПиХ
19 март 2021 18:57
Гост

Повишаването в ранг на място не е проблем. Напротив, то е решение и се практикува още повече в други държави.
Нито е възможно, нито всички съдии искат да се местят в друга инстанция и в друго населено място. Затова увеличението на заплатата следва да произтича преди всичко от продължителен добър стаж (ранг), а не толкова от длъжността/ нивото на съда.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 12:29
Гост

Референдум! Допитване сред съдиите, след това сред професионалните общности и накрая сред гражданите! Честно, прозрачно и анонимно, ако може онлайн, организирано от независима агенция!

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 13:03
Гост

И какво очаквате да разбират „гражданите“ по отношение на конкретните проблеми поставени от съдиите?!

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 13:43
Гост

Какъв референдум сред съдиите бе, ти нормален ли си? Това да не са ти някакви основни права, че ще ми провеждаш референдуми по организацията как и какво да работиш, което не зависи от теб!!! Ти си назначен от ВСС за съдия, получаваш заплата от бюджета /сиреч, наши пари, на гражданите/ и поради това, ще работиш по правилата, които са ти определени от назначилия те и от хората, които ти плащат заплатата. Това е Административен орган, които има правото и задължението да каже по какви правила ще работиш! И докато си там, си длъжен да се съобразяваш с тези правила. Като… Покажи целия коментар »

ПиХ
ПиХ
19 март 2021 19:00
Гост

Драги ми Анонимен от 13:43 ч., дълбоко си се объркал. Съдиите не са подчинени на никаква администрация. Структурата на съдилищата се определя от гражданите посредством парламента, а не от някви ВСС-калинки по €-проекти.
С такова войнишко мислене не си от/ за съдебната система.

6789
6789
19 март 2021 12:23
Гост

Винаги когато някой се опита да направи нещо се появяват такива като тези „350“ /вероятно са не повече от 30/. Външните конкурси към момента, за нива много над РС, включват в системата най- неподготвените кадри, които никога не са и няма да стигнат нивото на другите съдии. За това пък кадърните се пенсионират в РС…..

ПиХ
ПиХ
19 март 2021 19:01
Гост

Има решение. Напускаш 3 месеца преди външния конкурс и се явяваш на него, като си толкоз калокагатиен 🙂

инж.ХрАн.Сбиркова Канавос
инж.ХрАн.Сбиркова Канавос
19 март 2021 11:34
Гост

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПЛАТИ БАСНОСЛОВНИ, НО АЗ ВИ ПИТАМ:-КАК БЪЛГАРСКИЯ БЕДЕН НАРОД ЩЕ ПЛАЩА ИНТЕРНЕТ ЗА ДА ЗАВЕДЕ ИСК И ДА ПРОВЕРИ ИЛИ ПОДАДЕ ВЪЗИВНА ЖАЛБА????????
ЩОМ ВИЕ НЕ ЖЕЛАЕТА ДА ОСЪДИТЕ ДОКАЗВАНОТО УБИЙСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ФАЛШИВИКАЦИЯТА НА ИЗБОРИТЕ, ТО СЕГА ОЩЕ ПО ЛЕСНО ЩЕ ФАЛШИФИЦИРАТЕ И ВИЕ!! ФАЛШИФИЧИРАНЕТО ОТ РС Кърджали го ДОКАЗВА!!!! И ПОЛИЦИЯТА Е ПАРИРАНА С ЗАКОН!!
потърпевша от СЪДЕБНАТА СИСТЕМА!!

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 11:33
Гост

Малиии, ужасен страх ги тресе профсъюзниците, че няма да могат да държат вече СГС и САС при реализация на Модел 4. Генерал Гном и Лодкаря трябва да помагат

Оливия
Оливия
19 март 2021 16:31
Гост

Хахахахаха, май си прав! Истерията е точно сред тези кръгове….

advokatTROL
advokatTROL
19 март 2021 10:11
Гост

Какви са тези писаници – станах адвокат през 2000 година – с малко дете – никой не ме е питал дали разбирам от Наказателно, Вещно, облигационно – тогава нямаше заповедно и преклузия – торбата с лъжите на рамо – и – така – печелиш, губиш, над 100 страници на ден съм стигал писмен текст, верно – в казармата съм бил радист – на минута можех да ловя 100 знака, имаше един – той стана и сега е виден археолог – историк – той можеше 120 знака. Нека говорим откровено – като те мързи – не се бутай във ВИП ложата… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
19 март 2021 10:05
Гост

Поредното безумие на този състав на ВСС след недоразумението, наречено ЕИСС! Заради ЕИСС съм на крачка да напусна съдебната система, но приеме ли се модел 4, това със сигурност ще стане факт. Такава радикална реформа не се предприема в последната година от мандата на ВСС! Приеме ли се моделът, окончателно можем да погребем съдебната система.

много умен съдия
много умен съдия
19 март 2021 10:24
Гост

Няма да напуснеш драги.Заплатки в четирицифрентрени числа,бонусчета,отпуск,осигуряване за сметка на държавата.И най-важното,не носиш отговорност какви решения и присъди пишеш.Трябва да си най-големия глупак да зарежеш всичко това и да отидеш в гладомора-адвокатурата.

jj;k;
jj;k;
19 март 2021 13:36
Гост

и подкупи като бонус, и не носят отговорност

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 20:11
Гост

Разбира се, подкупите по ТЕЦовете валят. Не моем смогнем по обядите да ги сбираме.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 10:54
Гост

Напускай! Ама не ти стиска!

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 11:25
Гост

Не разбирам защо са тези напъни. Модел 4 е някаква утопична идея, която за да стане факт е необходимо Народното събрание да приеме промени в редица закони. Такива индикации няма и не вярвам и да се появят. Идеята е съдебната система да е достъпна за хората, а не заради бързото кариерно израстване на Х броя съдии, да правим гражданите на маймуни.

Срам и позор!
Срам и позор!
19 март 2021 10:01
Гост

Моля някой член на ВСС на следващото заседание сбито да преразкаже всички коментари по-долу и да зададе един-единствен въпрос на колегите си – интересува ли ги мнението на редовите магистрати.

Didi
Didi
19 март 2021 8:51
Гост

Това, което се канят да направят с районните съдии е по-брутално и от това, което едно време направиха със следователите. Колеги, осъзнайте се какво ви чака и до какво ще доведе това за системата, стига с тези сметки дали ще отидете на горна инстанция, защото тези сметки може да излязат доста криви, а връщане назад после няма.

Къде ви е алтернативнито предложение като сте прот
Къде ви е алтернативнито предложение като сте прот
19 март 2021 9:15
Гост

Много колеги съдии ми споделиха , че са подписали или са били подписани , защото са били попитани от председателя или от заместник – председател дали ще подпишат или дали упълномощават попитаните го лице да подпише вместо тях .
Не вярвайте стс сляпо доверие на подписката .
Това са поредните циркови изпълнения на емоционално недоразвити хора , които винаги да против просто за да са против . Алтернатива обаче се предлага !

Борко
Борко
19 март 2021 9:22
Гост

Ще ти кажа какво ми е алтернативното предложение като се кандидатирам за член на ВСС. Дотогава чакам тези, които сме избрали и това им е работата да предлагат разумни и осъществими идеи, а не да се занимават с глупости и да губят, както тяхното, така и нашето време. Един пропилян 5 г. мандат на нищоправене. Жалко, че колегите не са се сетили да съберат 500 подписа за започване на дисциплинарно производство и уволнение на тези хубавци от СК на ВСС.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 10:57
Гост

Дърдорко, НИКОГА няма да бъдеш член на ВСС. Спри с мрънкането и по-често на работа!

Къде ви е алтернативнито предложение като сте прот
Къде ви е алтернативнито предложение като сте прот
19 март 2021 9:25
Гост

Вярно е и аз разбрах , че съдии са подписали без да са съгласни с подписката .
Така че ВСС действайте си по изпълнение на проект 4 .
Проектът се подкрепя от съдиите .
Просто като председателя или заместникът му те попита дали подписа или ако поради пандемията си решил да останеш да работиш от вкъщи дали да те подпишат , си принуден да кажеш да , за да избегнеш проблеми с шефа .
Натиск е имало и от съдии върху съдии .

ВСС , съдиите подкрепят модел 4!

Пенчо бре, чети
Пенчо бре, чети
19 март 2021 9:45
Гост

„Колега“, когато два пъти се опитвате да се „изкажете“, но в един и същ смисъл, като привидно се опитвате да посочите, че сте двама „различни“, поне поглеждайте наименованието на „акаунта“ си! Че е доста смешно, а дори е елементарно да се досетим, че ако не сте измежду двамата „поборници“ за Модел 4 (Боряна и Краси), сте близки до тях, вкл. и по мислене и манталитет. Ама това никак не е гот!

Пенчо бре, чети
Пенчо бре, чети
19 март 2021 9:49
Гост

И когато погледнете Списъците на подписалите, ще се убедите, че там председатели няма – а как си мислите, че точно тези хора ще бъдат манипулирани. Основно са колеги от СРС, СГС, САС и ВКС. Но наистина е интересен въпросът защо председателите не са сред подписалите се, очевидно на тях разчитат за Модел 4.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 10:42
Гост

Едва ли разчитат, но са лесна мишена за онези горе, Петър Иванов е обяснил нагледно. Това няма нищо общо с председателите на който и да е съд и на всички е ясно. Анонимни тролове в интернет винаги има, но те никога няма да имат смелостта да излязат с имената си, както сега излизат стотици магистрати.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 11:29
Гост

Основно – боклуци от лозановите мекерета и САЮЗА – вечните задни колела, които си мислят, че Света се върти около тях! Дайте да си го кажем в пряк текст!

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 12:28
Гост

Председателите са послушковци. На тях не може да се разчита да вземат елементарни решения. Да не споменаваме, че част от тях са с дипломи от милиционерското училище. Не им е мястото да са председатели, като на много други в тази държава.

редови съдия
редови съдия
19 март 2021 10:50
Гост

Някак си не сме решават орган по тези въпроси и не можем да правим проучвания кое ще работи.
Със сигурност ВСС е предложил други 3 варианта, от които и трите ми харесват повече, най-много този с намаляване на районните съдилища и частични изнесени заседания при разумни правила кога може да се изискат такива и с каква честота.

Петър Иванов
Петър Иванов
19 март 2021 8:51
Гост

Преди време, при изслушването на съдийка, кандидат за административен ръководител не помня на кой съд, беше питана за модел 4. И тя отговори съвсем честно, че не е удачен и има много въпросителни. Не я избраха по мой спомен или беше на ръба. Но след това нито един кандидат (изключвам Дамаскинов, отличен съдия, но не го избраха по други причини, не по тези, които тогава измислиха някои членове на съвета) не посмя да си каже мнението за модел 4. Което беше жалко. Надявам се сега, когато се надига тази вълна на недоволство, да се включат колкото се може, повече съдии,… Покажи целия коментар »

Didi
Didi
19 март 2021 8:44
Гост

Радвам се, че се намери някой най-после да артикулира безумията на този модел 4, браво колеги! Ще предложа и в нашия съд да се съберем и подпишем декларацията, защото на тези от ВСС трябва недвусмислено да се посочи мнението на съдийската общност, призовавам и всички колеги по страната да действат!

small town boy
small town boy
19 март 2021 8:17
Гост

Аз пътувам всеки ден 70 км, за да ходя на работа. Живея в окръжния град, но работя в РС в съседен и няма никаква перспектива да бъда повишен или преместен в РС или ОС в моя град. Просто няма конкурси! Ако направят РС в малкия град ТО, ще се редуваме с колегите и ще пътувам по-рядко. Но! Това не е модел 4, модел 1 или 2, които са най-прости и логични, но вместо тях, решиха да разбичкат цялата система!

12345
12345
19 март 2021 8:21
Гост

Както се вижда и от становището, самият ВСС още не е наясно кого и как ще повишават. Кариерното развитие е под въпрос не само защото няма критерии, но и много съдии ще се откажат именно заради пътуването. Имам колеги в Добрич, които няма да искат да отидат в апелативния съд във Варна, защото не искат да пътуват. Това е много недомислено. Само си представете да има два дни заседания. И тогава какво трябва да направи този съдия – да пътува и двата дни, да си вземе хотел, да се премести във Варна като зареже всичко в Добрич, където децата са… Покажи целия коментар »

въпрос
въпрос
19 март 2021 8:28
Гост

В този ред на мисли отново ще поставя въпроса за финансовата страна на въпроса. Да, когато се прави реформа, парите обикновено са на втори план. Но все пак е важно да се знае колко ще струва, защото тук това е идея само на ВСС, без да е обсъдена с МС и НС. Да не се окаже в един момент, че кабинет и парламент няма да дадат достатъчно и няма да има я за пътуване, я за актуализиране на заплати

Това не е концерт по желание. Другите работници ни
Това не е концерт по желание. Другите работници ни
19 март 2021 9:30
Гост

Това да не им е концерт по желание. Кой пита другите работници дали им е удобно нещо или не .
Съдиите имат възможност да се устроят в друг град при нужда .
Ако не им харесва , винаги могат да напуснат .
Нека дойдат хора с желание да работят , а не глезотии .

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 9:53
Гост

То някой, който не чел ЗСВ и КТ, който се прилага субсидиарно по неуредените въпроси в устройствения закон

Гост
Гост
19 март 2021 9:46
Гост

Да, така е, много колеги и сега се отказват от кариерно развитие заради деца, болни родители, за които се грижат.

адвокат
адвокат
19 март 2021 8:12
Гост

Колеги, присъединявам се към вас с две ръце. Надявам се парламентът, който и да е той, да не допусна да се случи т.нар. реформа.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 8:10
Гост

Няма как да не се съглася със становището, че натовареността няма да се изравни. Този ВСС на практика отрече СИНС, държи сметка само на броя на делата без да се отчита тяхната фактическа и правна сложност. А това е сериозен проблем, защото това, че гледат еднакъв брой дела не означава, че и тежестта им ще е еднаква. С нищо друго не мога да си обясня този инат да се прилага СИНС, освен с мързел и неразбиране. Системата трябваше да не надгражда и актуализира, а през определен период от време да се правят нови анкетни карти за делата. Но уви, този… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 7:57
Гост

Най-сериозния аргумент е за деквалификацията на районните съдии. В един момент ще отидат в окръжен съд и ще се пищисат. А това ще рефлектира върху хората. Но няма кой да мисли във ВСС, с малки изключения

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 8:03
Гост

Интересно ми е кой измисли местенето на съдиите като пешки? Това са хора със семейства, близки и т.н. Никой ли не сети как ще им се отрази, ще искат ли да пътуват, да се преместят в друг град. Тая реформа не е направена с мисъл.

Това не е концерт по желание. Другите работници ни
Това не е концерт по желание. Другите работници ни
19 март 2021 9:35
Гост

Ако имат желание да се квалифицират , ще го направят ! Ще имат време и ще четат. Сега като да заляти с дела /в София напр./ да не би да имат време да се квалифицират . Напротив , хем бавят делата , хем се деквалифицират . Сега в СРС делата са основно заповедни и дела по чл. 422 ГПК , от които са основно искове на Топологикация и дела за кредити. Основно заповедните генерират много доклад . По думи на съдии в СРС , макар и да не са сложни , това изморява и накрая пак нямат време да четат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 12:36
Гост

Ти, неграмотнико, първо стани съдия, след това съдия в СРС, а след това давай квалификации. И сега много съдии в СРС не само си пишат делата в срок, не само решават дела, каквито с години не се появяват в по-малките съдилища, а дори и никога, но успяват да участват в обучения за повишаване на квалификацията си, дори и да нямат зелена светлина за повишаване. Само лаик би написал подобен коментар като горния.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 13:37
Гост

Много е прав човека. Тва че не ви изнася истината на районниците на Борис, си е ваш проблем.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 7:48
Гост

Най-накрая съдиите да реагират на това безумие. Шеки дълго се би в гърдите, че го интересувал подкрепата само на съдиите. Ето, получи я

Ves
Ves
19 март 2021 9:17
Гост

За Шек остава само едно нещо да направи след всичките му провали и злодеяния за системата, разбира се, ако има останало някакво достойнство.

никога
никога
21 март 2021 11:39
Гост

Няма да го направи никога=