Физическите лица-предприемачи – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, архитекти, артисти, занаятчии, да могат да обявяват несъстоятелност. Това е една от множеството мащабни промени в Търговския закон в областта на несъстоятелността, които огласи Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук).

Измененията в Търговския закон засягат всички фази на производството – от откриването, до осребряването на имуществото, през различните искове, които го съпътстват и възможността за оздравяване и стабилизация.

Повечето от тях бяха изготвени преди повече от година от широк кръг експерти и представители на Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, окръжни съдилища, Националния съюз на синдиците и академичната общност. Те бяха публикувани за обществено обсъждане на края на мандата на правителството на ГЕРБ, но така и не бяха внесени в Народното събрание.

„Лекс“ вече е представял тези изменения. Сред тях е новото определение за свръхзадълженост, което гласи: Търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие задълженията му и продължаването му като действащо предприятие е малко вероятно“. Освен това се пресичат възможностите за избор на съд по несъстоятелността, исковете за недействителност на сделки на длъжника се „отвързват“ от датата на неплатежоспособността. Таксата за специалните искове по чл. 649 ТЗ намалява на една четвърт от цената им, а срокът за предявяването им се увеличава от една на две години (можете да се запознаете с тях тук).

Голямата новост в публикувания днес проект е т. нар. несъстоятелност на предприемача. От нея ще се възползват представителите на свободните професии, за които в момента не съществува възможност да обявят фалит. Това обаче ще стане от 1 януари 2025 г., предвижда законопроектът.

Кой е предприемач, отговаря новият чл. 760а – „всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин“.

„Разпоредбата обхваща всички възможни категории дейности, извършвани от физически лица за тяхна сметка, на техен риск и отговорност, с цел получаване на доходи или печалба. Поради многообразието на възможните проявни форми на дейност на предприемачите и правния режим за тяхното извършване, легалната дефиниция очертава общо характеристиките на дейността на предприемача и изброява примерно такива дейности. Важно отграничение на понятието „предприемач“ от това за търговец – физическо лице по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон, е дали предприятието му по предмет и обем изисква воденето на делата по търговски начин. В зависимост от това обстоятелство, по отношение на дейността на физическото лице ще се прилагат или разпоредбите относно търговеца, или тези относно предприемача“, обясняват авторите на законопроекта.

Освен това с промяна в ТЗ се дава и определение за „предприятието на предприемача“. То е съвкупност от права, задължения и фактически отношения във връзка с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия.

Предложението е за несъстоятелността на предприемачите да се прилагат разпоредбите за едноличния търговец, но има и някои специални правила.

Например, освен в случаите по чл. 608, ал. 1, неплатежоспособен е предприемач, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до сделка, свързана с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия. „По този начин се разширява кръгът на възможните задължения и се включват нови такива, свързани с дейността на предприемача“, обясняват авторите на проекта.

Освен това, тъй като за предприемача няма изискване за отделно водене на личното имущество от това на предприятието, а и няма закон за фалита на физически лица, се предвижда, че личните задължения на предприемача ще се считат за свързани с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия.

Делото за несъстоятелност ще се гледа в окръжният съд по мястото на регистрация на предприемача, вписано не по-късно от 6 месеца преди момента на подаване на молбата за откриване на производство, или по неговия постоянен адрес.

За първи път законопроектът урежда възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността. Ето как са описани в новия чл. 760ж предпоставките за опрощаване на задълженията на предприемача:

Едноличен търговец или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността, може да получи пълно опрощаване на неизплатените задължения, когато:

 1. е прекратил упражняването на търговската дейност, стопанската дейност, занаята или професията, с която са свързани задълженията;
 2. е погасил разноските в производството по несъстоятелност;
 3. е погасил поне 1/3 от задълженията, при условие че същите не надхвърлят стойността на неговия несеквестируем доход по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс за срок от три години след датата на откриване на производството по несъстоятелност, при спазване на реда на вземанията по чл. 722, ал. 1;
 4. не е извършил действия или сделки от момента на откриване на производството по несъстоятелност, които увреждат интересите на кредиторите;
 5. е изтекъл срок от три години от датата на прекратяване на производството по несъстоятелност с влязъл в сила съдебен акт.

Те са кумулативни, т.е. опрощаването на задълженията на предприемача настъпва по силата на закона при наличието на всички предпоставки, считано от деня на най-късно настъпилата от тях. Предпоставките относно погасяването на разноските в производството по несъстоятелност и поне 1/3 от задълженията към кредиторите, се установяват по съдебен ред, след извършване на проверка от съда. Повторното подаване на молба за проверка на предпоставките за опрощаване на задълженията в срок от три години е недопустимо.

Голямата реформа на производството по стабилизация

Другата голяма новост в законопроекта е значимата реформа на производството по стабилизация. Тя цели да го съобрази с Директива 2019/1023 от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения, с която беше изменена Директива за преструктурирането и несъстоятелността (Директива (ЕС) 2017/1132)

Така например, директивата предвижда, че за да се избегнат ненужните разходи и да се насърчат длъжниците да поискат преструктуриране на ранен етап на техните финансови затруднения, те по принцип следва да продължат да разполагат с контрол върху имуществото и ежедневното управление на стопанската си дейност.

Затова законопроектът предлага довереното лице да бъде предлагано от длъжника, а необходимостта от назначаването му да се преценява от съда по необходимост. Като са посочени три хипотези, при които съдът назначава доверено лице:

 1. когато това е необходимо за опазване на интересите на страните;
 2. когато планът за стабилизация може да бъде утвърден от съда чрез принудително налагане между класове кредитори;
 3. по искане на търговеца или по искане на мнозинството от кредиторите и при поет ангажимент за заплащане на възнаграждението на довереното лице и разходите в производството по стабилизация.“

Освен това отпада т. нар. надзорен орган, който даваше предварително съгласие за извършване на определени сделки и действия от органите на длъжника. Неговите функции се поемат от довереното лице, след преценка на необходимостта от осъществяване на надзор при изпълнение на плана за стабилизация и са изцяло подчинени на изпълнението на мерките в него.

В проекта се предвижда, че министрите на правосъдието и на икономиката трябва да утвърдят практически указания за изготвяне на план за стабилизация, които да публикуват. А законът изисква планът да съдържа мотивираното изложение как чрез изпълнението му ще се предотврати несъстоятелността на търговеца и ще осигури жизнеспособността на дейността му, включително необходимите предпоставки за успеха на плана.

„Ключово за успеха на стабилизацията е съгласието на кредиторите на длъжника относно приемането и изпълнението на предвидените в плана мерки за преструктуриране. Постигането на споразумение между търговеца и кредиторите му за преструктуриране на предприятието, е единствената възможност за продължаване на дейността на търговеца при определени условия, с оглед предотвратяване на бъдещо производство по несъстоятелност. Съгласието на кредиторите предполага постигане на компромиси, основани на принципа на зачитане на висшия интерес на кредиторите, съгласно който несъгласните с плана кредитори няма да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение в резултат от плана, отколкото биха били, в случай на прилагане на реда на вземанията при извършване на разпределение на осребреното имущество по чл. 722, ал. 1“, обясняват от МП.

Затова предлагат да се запази изискването, че планът се приема от половината от вземанията от всеки клас и да са гласували миниум три четвърти от броя кредитори в класа, но да отпадне това да са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията.

За първи път (в чл. 790, ал. 3) се въвежда възможност на принудително налагане на плана за стабилизация, когато не е налице необходимото мнозинство от гласовете на кредиторите.

Това може да стане в случай, че:

 1. планът е одобрен от мнозинството от класове кредитори по чл. 789, ал. 1 с право на глас, включително от поне един клас от кредиторите по чл. 789, ал. 1, т. 1 – 3, а ако това е невъзможно, планът е одобрен от поне два от класовете кредитори по чл. 789, ал. 1 с право на глас, които в случай на прилагане на реда на вземанията по чл. 722, ал. 1 биха получили плащане;
 2. несъгласните с плана класове кредитори с право на глас са засегнати поне толкова благоприятно, колкото всеки друг клас от същия ранг, и по-благоприятно от всеки по-нисък клас;
 3. нито един клас кредитори не получава повече от дължимото по вземането му.

Предвижда се и защита за засегнатите неблагоприятно от плана за стабилизация кредитори. „С оглед осигуряване на възможност за бързо и ефективно изпълнение на утвърдения от съда план за стабилизация, чл. 790, ал. 6 от законопроекта предвижда, че обжалването на плана за стабилизация не спира изпълнението му“, обясняват авторите на законопроекта.

За да е ефективно изпълнението на плана, се предвижда, че той е задължителен и за дружествените органи и собствениците на капитала на търговеца, а актовете и сделките, извършени от тях в нарушение на утвърдения план, са недействителни.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 май 2022 8:46
Гост

Не знам къде видяхте мащабните промени. Ако 9 нови члена /760а – 760и/ са мащабни промени, които при това са препращащи към общите, здраве му кажи. И настоящия проект доказва острия дефицит на качествена правна мисъл в БГ. Вместо да направят нов общ закона за несъстоятелността за търговци и нетърговци, както е в целия цивилизован свят, нашите мушмороци кърпят стария ТЗ и препращат към него за нетърговци. Мишкуване на дребно и твърде мързеливо.

Едни ще могат, други няма да могат да фалират
Едни ще могат, други няма да могат да фалират
16 май 2022 7:48
Гост

Пак се правят промени по български. Материята на несъстоятелността за физически лица, където я има(цяла западна Европа, САЩ, Канада, Дори в Русия има цял кодекс на несъстоятелността) не се прилага избирателно. Несъстоятелността на физическите лица е институт ,достъпен за всяко физическо лице с дългове. Доста широко разпространен-във Франция например човек фалира средно ЧЕТИРИ пъти в живота си , с последица пълно зануляване на дълга. Ако до 40 г. възраст във Франция не си фалирал, техния НАП те проверява откъде имаш пари да живееш ,без да зануляваш дългове-основно по кредитни карти, и за лечение. В България има вечен дълг, няма личен… Покажи целия коментар »

Мястото на Правната уредба на фалитите-не е в ТЗ!
Мястото на Правната уредба на фалитите-не е в ТЗ!
16 май 2022 8:10
Гост

За да сме политкоректни-оказва се,че не само в Русия има кодекс на несъстоятелността. Такъв има и в Украйна. Ето линк на Украйнския кодекс на несъстоятелността. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text Забележете-материята е изцяло кодифицирана. Конкретно за физическите лица-прилага се за всички ФЛ, а не само за свободните професии. Като се замислите-не е място в Търговски закон материята за несъстоятелността. Това се урежда в друг нормативен акт. Все пак идеята е,че по принцип търговец няма да фалира, а това и извънредна процедура, изключение. А слагането на материята в ТЗ, излиза,че това е напълно нормална последица за търговец-вижте ТЗ как е структуриран-излиза,че регистрираш фирма, правиш сделки,… Покажи целия коментар »

Мястото на Правната уредба на фалитите-не е в ТЗ!
Мястото на Правната уредба на фалитите-не е в ТЗ!
16 май 2022 8:19
Гост

В обобщение. С проекта се създава проблем. И не е само в това, че свободните професии ще могат да фалират, а другите физически лица-не. Проблемът е още от 25 г-това,че несъстоятелността е в ТЗ, а не в отделен закон. Материята на фалитите няма място в Търговския закон. Тя е специфична, изключение от нормалното развитие на търговската дейност, и следва да е в друг нормативен акт-най-добре кодифициан за всички фалити, в кодекс на несъстоятелността. Препишете, като най-лесно, руския кодекс на несъстоятелността. И едно уточнение-банкрут на Руски не значи банкрут-по нашите разбирания в НК , а значи несъстоятелоност, фалит, няма нищо криминално… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 май 2022 16:51
Гост

Епа щом всяко лице с професия е предприемач, значи всички сме предприемачи – лекари, учители, продавач-консултанти, общи работници. Няма работещ човек без професия. Значи всички работещи могат да са в несъстоятелност. Явно някой в МП пак не е дочел добре директивата, но не е сефте…

Анонимен
Анонимен
15 май 2022 21:18
Гост

Изброяването очевидно е изчерпателно и се ограничава до този кръг лица, а не всеки, който смята, че е предприемач.

Противоконституционно е!
Противоконституционно е!
13 май 2022 21:58
Гост

Намирам,че е налице тежка форма на дискриминация към ФЛ-„непредприемачи“, и само поради това законът е противоконституционен. За ФЛ-непредприемачи няма процедура за фалит, а и да има за в бъдеще, явно ще е с нещо различно, иначе ащо процедурата не е кодифицирана и унифицирана. ФЛ-свободни професии, незнайно защо наречени преприемачи(каквото не са) ще могат да се ползват от привилегията и да фалират, а другите физически лица-работещи по трудов договор, безработни, пенсионери няма да могат да фалират-и в крайна сметка да „чистят“ дълг, и ще дължат доживотно. ФЛ следва да могат да фалират, при еднакви правила,без значение дали упражняващ свободна професия, или… Покажи целия коментар »

???
???
14 май 2022 10:26
Гост

Айде пак адвоката виновен … ???
Доста смешно, манипулативно … Абе мам.та си тр.кало …

123
123
13 май 2022 17:55
Гост

Много сме силни на законопроекти, ама на приети закони – нищо.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 17:54
Гост

Обаче пак не са решили проблема със синдиците. Колко пъти ще се казва, че трява да се разпределят чрез случаен жребий, че иначе някои съдии работят с определени синдици, въртят си далаверата, както се казва. И точно този министър от тази партия да не знае проблемите със синдицити е странно

Зрител
Зрител
13 май 2022 19:21
Гост
Анонимен
Анонимен
16 май 2022 15:33
Гост

Този законопроект предвижда да върнем Велков в редиците на синдиците и пак ще могат да го избират (чл. 655, ал. 4!!!

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 15:36
Гост

С тези промени ще го върнат Велков на бял кон!!! чл. 655, ал.4

гражданин
гражданин
15 май 2022 23:58
Гост

и съдебните секретари, и експертите.

Чичо Сам
Чичо Сам
13 май 2022 17:53
Гост

Айде сега – всеки клетник – предприемач!

444
444
13 май 2022 17:54
Гост

🙂 Мая Манолова няма да хареса това.

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 17:55
Гост

Тя ще завиди и ще реве, че не ѝ приеха нейната простотия

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 17:52
Гост

А кога ще въведат гражданския фалит. От години се прелива от пусто в празно и нищо не се прави по въпроса

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 17:51
Гост

Не е зле, само това опрощаване е притеснително

Спиро
Спиро
13 май 2022 17:50
Гост

Предложенията са добри, но не съм сигурен дали и на този парламент ще му стигне времето да ги приеме 🙂

Chuck
Chuck
13 май 2022 17:44
Гост

А как стои въпроса с професионалните им застраховки? Ще могат ли от там да се плащат някакви обезщетения, макар щетата за клиентите да не е пряка?

Анонимен
Анонимен
13 май 2022 17:45
Гост

Освен, ако застраховката не включва риска фалит, няма как да стане работата.

Костов
Костов
13 май 2022 17:41
Гост

Това е революционно.