Самият факт на образувано и неприключило дисциплинарно производство не е основание магистратът да бъде лишен от допълнително трудово възнаграждение. Това следва от решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) по казус на 10 съдии от Софийския районен съд (СРС), които не са получили бонуси в края на 2017 г. заради висящи дисциплинарки. Според ВАС във всеки конкретен случай трябва да се преценява дали предмет на висящото производство са нарушения, извършени през съответната година, за която се изплащат премии, или такива, извършени в минал период.

Независимо че съдът се произнася в полза на десетината магистрати обаче, те няма да вземат бонуси, защото бюджетната година е приключила, става ясно още от решението на ВАС.

През ноември 2017 г. Висшият съдебен съвет взе решение да отпусне допълнително трудово възнаграждение по 43.57% на човек върху основната му заплата.

Въз основа на това решение, председателят на СРС Александър В. Ангелов e издал заповед за изплащане на допълнителните трудови възнаграждения, като e посочил такива да не бъдат давани на наказаните съдии и на тези, срещу които има образувани и все още неприключили дисциплинарни производства. В тази част заповедта на Ангелов се позовава на чл. 5, ал. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (ПОИСДТВ), приети от ВСС през 2011 г.

Съдиите Александър Е. Ангелов, Иванка Болгурова, Иванка Митева, Мирослав Петров, Емилиан Лаков, Методи Лалов, Полина Хаджимаринска, Атанас Додов, Филип Савов и Любка Голакова не получават коледни премии, защото имат висящи дисциплинарни производства към онзи момент. Десетимата обжалваха заповедта на Ангелов пред Административния съд София-град (АССГ), който я отмени.

Съдия Антоанета Аргирова от АССГ изтъкна, че заповедта не е мотивирана, дори правното основание не е посочено, но независимо от наличието на формално основание за нейната отмяна, тя решава да се произнесе по съществото на спора.

Основният аргумент на съдия Аргирова беше, че образуването на дисциплинарно производство срещу магистрат все още не означава, че то ще приключи с налагане на наказание. „До влизане в сила на решението за налагане на дисциплинарното наказание те се считат за невинни в извършването на дисциплинарно нарушение /Решение № 1 от 31.01.2017 г. на КС по к. д. № 6/2016 г./, поради което не може да се твърди, че те са в идентично положение с лицата, на които вече е наложено дисциплинарно наказание с влязъл в сила акт“, посочи съдия Аргирова.

Тя изтъкна още, че текстът от правилата, в който се казва, че ДМС не се изплаща на магистрати с висящи дисциплинарки, противоречи на Конституцията и на Закона за съдебната власт.

Намаляването на възнаграждение е предвидено само като дисциплинарно наказание – чл. 308, ал.1, т.2 от ЗСВ, и следователно може да бъде наложено само с приключващ дисциплинарното производство влязъл в сила акт. С оглед на изложеното, съдът обуславя извод, че ограничаването на имуществените права на жалбоподателите чрез изключването им правоимащите да получат допълнително трудово възнаграждение поради висящо, но неприключило дисциплинарно производство, на основание чл. 5, ал. 2 от ПОИСДТВ, противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията, чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, чл. 8, ал. 2 от КТ във вр. чл. 229 ЗСВ, поради което ответникът не е следвало да го прилага. Правилото на чл.5, ал.2 от ПОИСДТВ противоречи и на принципа на пропорционалност, които изисква актовете на държавни органи да не надхвърлят границите на подходящото и необходимото за постигането на легитимните цели, преследвани от съответната правна уредба“, записа още в решението си съдия Аргирова.

И постанови преписката да бъде върната на шефа на СРС за ново произнасяне.

Председателят на СРС Александър В. Ангелов обжалва решението пред Върховния административен съд.

Пред касационната инстанция съдия Иванка Митева представи решение на Съдийската колегия от октомври 2018 г., с което дисциплинарното производство срещу нея е прекратено.

Тричленният състав на ВАС обаче казва, че след като се оспорва заповед за неизплатено допълнително възнаграждение за 2017 г., то следва релевантните факти и обстоятелства за преценката дали съдията има право на такова възнаграждение да са осъществени или възникнали през същия период. И заявява: „Самият факт на наличие на образувано и неприключило дисциплинарно производство срещу съдиите не съставлява фактическо основание за издаване на заповедта, тъй като не е отчетено по отношение на всеки конкретен съдия, привлечен към дисциплинарна отговорност, дали предмет на висящото производство са нарушения, извършени през 2017 г., за която се изплащат допълнителните възнаграждения, или такива, извършени в минал период„. Затова съставът на ВАС заключава, че решението на СК на ВСС за прекратяване на дисциплинарното производство срещу съдия Митева е неотносимо към конкретния казус.

Наред с това обаче върховните съдии Румяна Папазова (председател), Николай Гунчев и Десислава Стоева (докладчик) изтъкват, че първоинстанционното решение е постановено при правилно прилагане на материалния закон в частта, в която е отменена заповедта и не се установяват касационни основания за неговата отмяна освен в частта, в която преписката се връща на шефа на СРС за ново произнасяне.

Те казват, че средствата за допълнителни възнаграждения, социалните, здравните осигуровки и задължителното пенсионно осигуряване на магистрати и служители се начисляват и изплащат в рамките на одобрената за конкретната година бюджетна сметка на съответния орган на съдебната власт. „Правомощието на административните ръководители се ограничава в рамките на утвърдената бюджетна сметка за заплати на съответния орган на съдебна власт за текущата бюджетна година и се преклудира след приключването ѝ. Административните ръководители не могат да определят средства за допълнителни възнаграждения, отнасящи се за изминали отчетни финансови периоди“, посочва ВАС.

Това на практика означава, че въпреки отмяната като незаконосъобразна на заповедта на шефа на СРС, десетимата съдии няма да получат премии за 2017 г. От тук насетне има вариант всеки от тях да заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за да получи компенсация. Съдиите тепърва ще решават дали да се възползват от това свое право.

Междувременно – на 22 ноември м.г., Висшият съдебен съвет промени Правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения. В чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от тях кадровият орган записа следното: „Лице с влязло в сила дисциплинарно наказание няма право на допълнително възнаграждение. При наличие на висящо дисциплинарно производство изплащането на допълнително възнаграждение е по преценка на административния ръководител при отчитане на индивидуалния принос на лицето“.

Дали председателят на СРС е съобразил новите изисквания при определяне на премиите миналата година, не е ясно, но по информация на „Лекс“ някои от тези 10 съдии заради висящи дисциплинарни производства не са получили бонуси и в края на 2018 г. В някои от случаите работата по тях е приключила, но докладчиците с месеци не изготвят предложенията за решения.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
16-ти април
16-ти април
09 януари 2019 12:07
Гост

О, неграмотни малки хорица! От край време е ясно е разписано, че когато дисциплинарката приключи /разбира се със съответен изход/ се изплащат тези бонуси. Абсолютно излишно е било да се поддържа тази агония… да се ангажират съдилища с вътрешно-системни проблеми. Просто всеки административен ръководител следва да ГОВОРИ, ДА СЕ КОНСУЛТИРА с компетентните хора от ВСС по отношение на бюджета и да не се излага повече! Проблемът тук е неоправнадо дългият срок на висящност на дисциплинарки и липсата на категорична воля за довършването им в разумен срок. От това решение на ВАС става ясно едно – има ли дисциплинарка – да… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
09 януари 2019 13:26
Регистриран

Велики Боже.Що за съдебна власт,уж отделена от държавата.За някакви си 50 лв.И то от съдии.Дори петънце да се появи на ревера им,те следва да си заминат от там.Не.Не са никакви съдии.Не могат да съдят и да орсъждат повече над другите.И са си служители на държавата,т.е.на…парите.Срамувам се заради тях.Привет на педседателя на СРС.Изчистете си дома.Този дом е на всички ни.Искаме го да заблести от праведност и морал.

Стана тя, каквато стана
Стана тя, каквато стана
09 януари 2019 10:43
Гост

Точно тези, които спечелиха делото няма да получат бонуси.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2019 10:42
Гост

Адмирации за решението! Висящите дисциплинарки в никакъв случай не са причина за орязването на премиите ни

Минко
Минко
09 януари 2019 10:39
Гост

И какво излиза-Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения противоречат на Конституцията.

Гарван гарвану...
Гарван гарвану...
09 януари 2019 10:38
Гост

Не очаквах въобще друго решение.