Конституционният съд (КС) отказа да тълкува основния закон заради прокурорския надзор за законност, но прие да провери дали някои правомощия на прокурорите в Закона за съдебната власт, свързани с него, противоречат на Конституцията (кои са оспорените разпоредби виж в карето).

Единствен проф. Янаки Стоилов е бил на мнение, че е необходимо и тълкуване на Конституцията, за да се изяснят границите на надзора за законност (пълния текст на определението виж тук).

Аргументите на Зарков

Както „Лекс“ писа, КС беше сезиран с искане за тълкуване на основния закон от служебното правителство, което беше изготвено от министъра на правосъдието Крум Зарков. Тезата на Зарков е, че проверките във всички сфери на управление и на всички нива, които възлага главният прокурор, на практика „възкресяват“ отменения през 1991 г. с новата Конституция общ надзор за законност. Затова той поиска тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията в частта „надзор за законност“ във връзка с чл. 127 от основния закон и постави пред КС следния въпрос: „Систематичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 във връзка. с чл. 127 от Конституцията допуска ли главният прокурор, осъществявайки надзор за законност върху дейността на прокурорите, да им възлага извършването на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива?“.

Освен тълкуване на Конституцията, което днес беше отказано, министърът поиска и да бъдат обявени за частично противоконституционни две разпоредби от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Става дума за чл. 145, ал. 1, т. 3 и т. 6 (виж в карето, оспорените думи и изрази са почернени). Зарков твърди, че в атакуваните частично разпоредби са уредени правомощия, присъщи на отменения общ надзор за законност, предвиден в Конституцията от 1971 г., но не и в тази от 1991 г.

Конституционният проблем в т. 3 на чл. 145, ал. 1 ЗСВ според Зарков идва от това, че тя дава възможност на прокурора да възлага проверки не само при данни за незаконосъобразни актове (както е предвидено в основния закон), а и за незаконосъобразни действия. Според него така вместо последващ, надзорът на прокурора се превръща в предварителен и се разпростира върху неограничени по характер дейности на изпълнителната власт.

Що се отнася до правомощието на прокурора по чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ – да приложи предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено друго закононарушение, Зарков изтъква: „…в теорията се посочва, че „това предполага прокуратурата да следи за спазване на законността във всички области на държавното управление, включително дейността на контролните органи, и да се намесва, като прави предложение за преодоляване на закононарушенията“ . Това правомощие се определя и като превантивно правомощие на прокуратурата, на чиято плоскост „следва да преценяваме сигналната функция на прокурора по вече отменения чл. 184 НПК“ (повече за искането виж тук).

Позицията на Гешев

„Явно се видя, че политическите опорки за всевластието на главния прокурор са лъжи“, коментира главният прокурор Иван Гешев пред агенция „Фокус“ и посочи, че е удовлетворен, тъй като с колегите му неведнъж са обяснили с правни аргументи, защо искането на МС не би могло да бъде допуснато за задължително тълкуване (негов коментар на искането за тълкуване на Конституцията можете да си припомните тук).

„Самият факт, че КС се е произнесъл с 9 от 10 гласа „за“ отклоняване на искането на МС, идва да покаже, че коментарите за моите правомощия са само и единствено с политически характер. Такива коментари целят да петнят съдебната власт, така се стига до уронване на принципите на правовата държава и много други негативни последици. А както вече съм казал, цената за това я плащат българските граждани“, каза днес Гешев.

Що се отнася до допуснатото искане за обявяване на частична противоконституционност на разпоредби от ЗСВ, главният прокурор заяви: „Мога да кажа, че евентуално обявяване на такава противоконституционност, освен всичко друго, означава на практика невъзможност прокуратурата да си върши работата в цялост, да не може да възлага ревизии и да се събират по специфичен, законоустановен начин данни за престъпления. И при това, забележете, говорим и за дейност не само в рамките на „надзора за законност“, както популярно се нарича дейността във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 127 т. 5 КРБ, а и по т.нар. наказателни проверки“.

Подробно позицията на държавното обвинение разясни в интервю за „Лекс“ зам.-главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева. Тя изтъква, че надзорът не е пълен и всеобхватен, както твърди министърът, а е само по отношение на законосъобразността на административните актове. И подчертава, че прокурорите нямат решаваща функция, а могат само да сезират съда или да встъпят във вече образувано административно производство. По думите ѝ прокурорите се нуждаят от инструментариума, уреден в чл. 145 ЗСВ, който сега частично е оспорен пред КС, именно за да изпълняват конституционното си правомощие да предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове (интервюто с Пиронева виж тук).

Мотивите на КС

В определението си Конституционният съд подчертава, че искане за задължително тълкуване има основание и може да бъде допуснато за разглеждане по същество само при определени условия – „в искането да се изложат подробни съображения за необходимостта, която го поражда – освен неясноти относно смисъла и съдържанието на конституционната разпоредба, така и наличието на данни за противоречивото ѝ и нееднакво прилагане“. „Задължителното тълкуване е необходимо само тогава, когато зададеният тълкувателен въпрос се отнася до реално съществуващ и конкретно обоснован проблем, произхождащ от твърдяна неяснота на конституционна разпоредба и чрез решаването на който се постига конституционно значима цел“, сочи КС

И заявява, че в искането на МС няма доводи за неяснота на конституционни разпоредби. КС обръща внимание, че него не просто не се сочи различно и противоречиво тълкуване от държавни органи, а напротив – поддържа се, че те са еднозначно разбирани и прилагани както от законодателя, така и от прокуратурата, а именно в контекста на едно „разширително“ тълкуване на тези конституционни разпоредби.

„Ценностните оценки на вносителя (относно евентуални резултати и настъпили резултати с негативна конотация) на конституционните разпоредби, чието тълкуване се иска, каквито се съдържат и в твърдяното от вносителя, че практиката на прокуратурата „възбужда въпроси доколко осъществяването на надзора за законност от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 чрез възлагане на извършване на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива не води до отричане по същество на правомощия на други държавни органи“, нямат характер на довод за неяснота в текста. Липсва изведена ясна позиция от вносителя по така поставения тълкувателен въпрос. Използването на словесни конструкции като „изглежда надвишават“, „изглежда напълно неотносим“, „възбужда въпроси“ имат смисъл на изказване на предположения според Конституционния съд, което не е равностойно на становище в искането за излизане извън конституционно установените предели на надзора за законност“, пише КС.

В определението си той напомня, че е „недопустимо чрез правомощието за тълкуване да се търси и постига заобикаляне на конституционно установени правомощия“. „Конституционният съд не може чрез тълкуване да дава конкретни указания за действие (или бездействие) на органи на публичната власт, вкл. на Народното събрание, още по-малко да ограничава неговата суверенна функция на единствен законодател на държавата“, подчертава КС.

Освен това напомня, че надзорът за законност вече е коментиран в две негови тълкувателни решения – №8/2005 г. по к. д. №7/2005 г. и №11/2020 г. по к. д. №15/2019 г., в които е даден еднозначен отговор относно основната задача на прокуратурата, за функциите, за способите и обхвата на прокурорския надзор.

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Прокуратурата няма право да надзирава никой!
Прокуратурата няма право да надзирава никой!
16 ноември 2022 5:51
Гост

По темата-всеки опит прокурор да надзирава администрацията чрез писма, указания, напътствия(визирам писмата на прокуратурата до определен районен кмет, с които го напътстваха какво да прави) са висша форма на беззаконие, и са силно вероятно и престъпни. Превишаването на власт е престъпление. Не съветвам никой прокурор да си позволява да си превишава властта, и да опитва да надзирава администрацията, защото днес-може и да му се размине(престъпната дейност в прокуратурата днес е толерирана-и не става дума само за осемте джуджета, или продадените казуси на прокурорския конкурс от 2015г, или това,че прокуратурата обвинява потърпевши от престъпления-визирам случая самоскъсания пагон-на съд пратени набедените ,невинни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 5:59
Гост

Забравил си да си изпиеш хапчетата. Ужас! Объркано, тревожно, налудничаво, комично, че и жалко. От кой сайт/свят се появи?

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 11:54
Гост

Това е намеса на съдебната власт в дейността на изпълнителната, която е неправомерна в случая. Кметът не е подчинен на гл.прокурор по никакъв начин, че да му изпълнява едностранно отправените разпореждания. Надзор за законност от страна на прокуратурата се реализира само и единствено чрез оспорване пред съда на неправомерни актове, действия и бездействия на администрацията – централна и местна, но не и лично от самата прокуратура.

Един малък мамин Петльо
Един малък мамин Петльо
15 ноември 2022 21:25
Гост

Това , че Барни е идиот не прави Зарков умен и начетен . Напротив и той като Нарни лъсна , не че в парламента не личеше , че е лембезе и не чува петлите

Умен избирател на ГЕРП
Умен избирател на ГЕРП
16 ноември 2022 9:26
Гост

Няма да говорите така за Спонджбоб, ПКБ, Каскета и всички останали знайни и незнайни калинки на ГЕРБ и ДПС, които са на светлинни години пред някакви Хардвардци и Сорбони.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2022 18:42
Гост

Долу тоя серсем, завършил някаква си Сорбона! Да живеят барниръбъловците, които са много по-големи професионалисти и пишат нови конституции за 7 дни!

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2022 17:42
Гост

Накратко, КС са го разнищили и са му казали, че не може едно грамотно искане да напише. Толкоз за образованието в Сорбоната, Харвард и тъй нататък. Имахме достатъчно време да се убедим, че това кой чужд университет си завършил но не значи и че май завършилите в България са доста по-качествени от прехвалените и напудрени дрисльовци завършили чужди университети, но напълно неграмотни и неспособни са управляват. Асен Василев не ни докара до фалит само, защото навреме го свалиха от власт, тоя не знае как да сезира КС, пълни смешници.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 9:29
Гост

Тъпия Каскет многократно повече пъти го „разнищваха“ като му отклоняваха и отхвърляха исканията. Но това на троловете с каскети леко им убягва.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 11:57
Гост

Калинките на Бойко са същите, като калинките на Кирчо, независимо от кой университет са си получили заветните дипломи.
Статията е с юридическо специализирано съдържание, не е политическа. Подкарвайте си с политиките във ФБ, където им е мястото.

некои съображения
некои съображения
15 ноември 2022 17:21
Гост

КС следва да бъде закрит, и дейността на КС да се върши от ВКС. Както е в редица богати и цивилизовани държани, където са установили,че е брутален лукс да се издържа отделен КС. Във ВКС има няколко роти-като бройка инсталирани, без проблем могат да поемат функциите и на КС-такава е практиката например в САЩ, и не само там. А средствата за субсидия на КС, могат да бъдат преведени по сметка на героите от украинската армия. офтопик-крайно време е да се въведе индивидуалната жалба до КС,без значение дали ВКС ще играе роля на КС, или ще се запази сегашното положение. 30… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2022 18:06
Гост

Дрън, дрън

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 12:04
Гост

Заврете си „героите“ в някоя пършива медия, от която ви плащат за тролажа в полза на американските колонии и оставете тук да се пише по юридически теми. Сайтът е затова, не да ви гледаме сеира и да ви четем глупостите по този въпрос. Ще ви се счупят гърбовете от този слугинаж и кланяне! … КС до момента е орган, който работи добре, издава изключително мотивирани и качествени актове. ВКС е правораздавателен орган и не следва да има правомощията да решава въпроси, които са от компетентността на КС, за да не се нарушава допълнително принципът за разделение на властите, който без… Покажи целия коментар »

Кръжок по интереси
Кръжок по интереси
15 ноември 2022 16:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Той
Той
16 ноември 2022 10:37
Гост

А какво друго решение предлагаш, да останем без тези органи ли като им изтече мандата и няма кой да назначи следващи? Тогава системата ще цъфне, та ще върже – настъпва пълен блокаж. Решението на КС е оправдано и се явява единственото решение – „замазване“ на дупката от неспособността на други хора да се заемат с решаването на проблемите, един по един, но с визия за цялостна реформа, ако наистина някой иска такава. Та, цъкай си в кражока, но се насочи към други области

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 12:07
Гост

Решението на КС беше единственият изход от създалата се криза поради тоталната абдикация на НС да си свърши работата и да упражни правомощията си. Които и до момента не е упражнило, докато се занимава да слугува на чужди интереси и да се заиграва с политиката и навеждането на запад.
Какво друго решение виждаш, за да работят органите,чиито състав следва да се попълва или допълва от НС, а то не се интересува изобщо от това?

Буквализъм
Буквализъм
15 ноември 2022 15:36
Гост

Буквализмът в правото „изяжда“ очакваната СПРАВЕДЛИВОСТ от решенията на съда и подкопава авторитета му. Пример за такъв буквализъм считам, че е атаката от Зарков на думичките от ЗСВ.

„прокурорите нямат решаваща функция, а могат само да сезират съда или да встъпят във вече образувано административно производство.“ – това буквално решава казуса.

С пожелание за повече съвест и справедливост на съдебните властници. Адвокатите са „друга бира“.

Срам за Крум срам, да св сниши трябва
Срам за Крум срам, да св сниши трябва
15 ноември 2022 15:32
Гост

Нашите млади умни и красиви освен, че развалиха и разбиха имиджа и мита , за образованието в Хравард сега и в Сорбоната / ако е така/ . Срам Крум , срам за теб уж Сорбона и юрист , а стана за смях и то с какъв резулат – безапелационно ! Само политическото лице Янаки не е съгласен , но той не изненадва никого !

Изводи
Изводи
15 ноември 2022 16:04
Гост

Аз препоръчвам на всички да се заслушат някой път в някое интервю на Зарков по чисто правни теми.Ще останете шокирани доколко неподготвен е в сферата на българското правораздаване- всички аспекти.Имам усещането, че е учил някакво общо правно учение тип исторически преглед.Искането му за тълкуване изобщо не е негова идея.

въпроси
въпроси
15 ноември 2022 17:26
Гост

А в кое поделение Крум отслужи наборната си военна служба, при положение,че е от военнозадължените набори?

За кое поделение му е мобилизационното назначение по закона за резерва?

предположение
предположение
16 ноември 2022 5:37
Гост

Служил е в поделението на Николай Младенов, Калфин ,Волен и Пирински, Паси, Делян, Хр. Иванов, Горанов.

Крум трябва да се извини на КС
Крум трябва да се извини на КС
15 ноември 2022 15:29
Гост

А сега това момче дето даваше нелепи примери със сладоледа , какво ше каже ? Ше се извини ли за своята и на екипа си неграмотност ? Зарков трябва да се извини на пристите е България и в частност на Коституционно съд и съдиите. Че им губи времето с нелепости , които са изначало ясни

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 ноември 2022 15:24
Гост

Какво стана сега с политическите опорки на Зарчо и компанията от проестърски партии?? Какво да стане – издишаха, като стар плондер на слънце. Първо за отстраняването на главния прокурор, после с Вненцианската комисия, а сега и това – провал, след провал. Очаквано е, тъй като много говорят по медиите и малко работят, а за Стоилов е нормално да постъпи така, щото доскоро беше в активната политика и е доста далеч от безпристрастен конституционен съдия – сам юнак на червения си грифон се опитва да мъти водата. Да видим как КС ще се произнесе по противоконституионния харктер на двете точки, ще… Покажи целия коментар »

Проскубания каскет
Проскубания каскет
15 ноември 2022 18:43
Гост

Какво ставаше всеки пък, когато КС отклоняваше исканията на главния каскет? Троловете му се хвърляха като Матросов на амбразурата да го защитават!

Манипулатор
Манипулатор
15 ноември 2022 14:24
Гост

Още в коментар под предишната статия ви казах, че КС следва да отклони искането за тълкуване. Вие не повервахте, ама точно това се случи.

В добавка ви посочих ясно, че прокуратурата не надзирава вече никой, единствените надзиравани са саите прокурори, на основание чл. 126 от Конституцията. Ето линк към предишната статия https://news.lex.bg/питат-кс-жив-ли-е-в-практиката-премахна/

... на търкалета
... на търкалета
15 ноември 2022 15:19
Гост

„Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
1. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;“
но и
„5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;“
Наскоро имаше прецедент – прокуратурата атакува общински разпоредби.

до търкалетата
до търкалетата
15 ноември 2022 17:13
Гост

Оспорването на общински наредби от прокуратурата не е прецедент, а практика, от десетки години. Нито е нещо ново, нито е нещо изключително. А и това не е надзор за законност. Израз на надзор за законност(незаконен) са незаконните писма на прокуратурата дадена община сама да си отмени такава наредба-вместо да я оспорят в съда, както е по закон, или писма със съвети и акъл до софийски районни кметове да се извърши нещо си. Такива правомощия прокуратурата не само няма, а и силно мирише на превишаване на власт, и то по текста на …кодекса. Накратко-.когато прокуратурата си позволи да упражни незаконен надзор… Покажи целия коментар »

Четете бре
Четете бре
15 ноември 2022 21:19
Гост

Явно си отскоро юрист , за да го споменаваш това! Сигурно си бил в Харвард или Сорбоната или в Москва при на Крумчо дядо му хенерала

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2022 12:10
Гост

Това не е прецедент. Прокуратурата редовно подава протести против общински нормативни актове пред Административните съдилища. Имам случаи и наподадени протести и против общи административниактове. И това си е част от правомощията й по надзора за законност. Което се учи в университета. Не знам кое не е ясно, че трябва и КС да им го разяснява.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2022 13:54
Гост

Някой не си е писал домашното навремето. На поправителен отива работата.

Dimityr
Dimityr
15 ноември 2022 13:08
Гост

Служебното правителство явно само на думи е такова. Явно ще си е постоянно. Как може месец и половина след провеждането на изборите да няма връчен и един мандат за съставяне на редовно правителство?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 ноември 2022 15:28
Гост

Да, това е очевидно. Хубаво е да се види каква тъпотия е натворил Божанов с проектозакона за електронната търговия – на ниво Възраждане и техния ФАРА- не се разбира каква е разликата между анонимен и неистински (фалшив) профил и „трол“. Всичкото е на куп, въпреки резолюцията на ЕП при приемането на нарочния регламент, на който се позовават ДБ-ейците, че анонимността в интернет трябва да бъде осигурена . Още повече всичко се прави само и единствено с цел подготовка за поредните избори, иначе евпроейският акт си е с директно действие.

Любенов
Любенов
15 ноември 2022 13:08
Гост

Време е за шоу.

Шункова Машинка
Шункова Машинка
15 ноември 2022 13:06
Гост

Интересно ще бъде в бъдеще, признавам си. След тази проверка..

Трандафор
Трандафор
15 ноември 2022 13:06
Гост

Тая съдебна реформа, дето я блеуваме, е като реформата в здравеопазването. Само си чешат езиците с нея. Христо Иванов се оказа поредния смешник. А сега ще иска да ми натика и Спаси София в парламента. Какво ще спаси Борис Бонев? Смешко и соев комсомолец. Ама нали те са умните и красивите. Дето и хабер си нямат какви са проблемите на София, та на България ще ги оправят.

Игнат
Игнат
15 ноември 2022 13:06
Гост

И това какво общо има с темата?

супер си ни е здравеопазването!
супер си ни е здравеопазването!
15 ноември 2022 14:34
Гост

Най-добре е да няма реформа в здравеопазването. Супер си ни е здравеопазването. Само за сведение: -На запад за преглед при личен лекар се чака в листа на чакащите между 2 и 4 седмици. Ако имаш пневмония-чакаш 4 седмици, ако оцелее-добре, ако оздравееш междувременно-добре, ако не оцелееш-твой си проблем. В България прегледът при личен лекар е веднага. -На запад, за преглед при специалист се чака до 18 месеца. В България е или веднага-напрамир в кварталната ми поликлиника, или с най-много седмица предварително записване. -На запад лечение на кариес е финансово бедствие-безумно скъпо е. Българите идват от запад да си правят зъбите,… Покажи целия коментар »

Elisaveta
Elisaveta
15 ноември 2022 13:05
Гост

Работата е тури му пепел…

ДБ - "фен"
ДБ - "фен"
15 ноември 2022 13:04
Гост

А г-н министъра знае ли каква е основната функция на прокуратурата, много ясно, че няма да се занимават с надзора, тези които искат това си няма хабер какво искат. Като толкоз искат да съберат мнозинство в НС да махат прокуратурата и направо МВР да прави всичко съда да съди и айде. После имало разделение на властите, опитите на изпълнителната власт да влиияе постоянно на съдебната са смешни. Представям си прокуратурата в изпълнителната власт тогава всеки играч министър ще нарежда, който да бъде привличан. Трагедията в НС и в МС с всеки ден става по-голяма.

Шипев
Шипев
15 ноември 2022 13:04
Гост

Дали някои правомощия…

Лидия
Лидия
15 ноември 2022 12:53
Гост

Измивате си ръцете, нямате право

Wrom
Wrom
15 ноември 2022 12:53
Гост

Някои правомощия? Сериозно ли? Някои?