Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и инспекторите от Инспектората към него могат да се „качват“ на с една степен по-висока позиция след края на мандата си, но няма да могат да се местят из страната. Това следва от днешното решение (пълния му текст виж тук) на Конституционния съд (КС), който отхвърли искането за обявяване за противоконституционни на т. нар. кариерни бонуси за кадровиците и инспекторите, но „отмени“ възможността те да бъдат възстановявани на длъжност равна по степен на заеманата преди избора, т.е. да си избират съд или прокуратура от всички в държавата, в които да работят.

Решението е подписано с особено мнение от председателя на КС проф. Борис Велчев и Красимир Влахов по отношение на кариерния бонус за инспекторите, а колегата им Георги Ангелов отхвърля позицията на мнозинството и по отношение на този за членовете на ВСС.

Предисторията

В края на декември м.г. Пленумът на Върховния касационен съд сезира КС с искане за обявяване на противоконституционни на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт, в частта, в която регламентират, че след края на мандата си членовете на ВСС и на инспектората могат да бъдат възстановени на работа на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им или на равна по степен.

Искането на ВКС беше второ за 2020 г., като всичко започна през февруари с.г., когато ЗСВ беше променен така, че ВСС безусловно трябваше да удовлетворява молбата на бивш свой член да бъде възстановен на по-висока позиция от тази, която е заемал преди избора си. Що се отнася до инспекторите, парламентът даде възможност на ВСС да преценява дали да ги възстанови на по-висока длъжност от заеманата преди началото на мандата им.

Разпоредбата, отнасяща се до членовете на съвета, беше атакувана в Конституционния съд от ВКС. Но преди конституционните съдии да успеят да се произнесат, Народното събрание отново промени ЗСВ и предвиди и в този случай ВСС да има право на преценка.

Така се стигна до второто сезиране на КС през декември 2020 г. (какви са аргументите в него виж тук).

Днес Конституционният съд остави възможността за получаване на кариерен бонус по преценка на съвета, но обяви за противоконституционен изразът „или на равна по степен“ длъжност в разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и чл. 50, ал. 2 от ЗСВ (виж карето).

Това на практика означава, че член на ВСС или инспектор ще може да бъде повишен на по-висока длъжност, но няма да може да се мести из страната, след края на мандата му. Например ако е бил съдия в окръжния съд във Велико Търново, няма да може да се премести в Софийския градски съд или във всеки друг окръжен съд в страната. Но може да стане съдия в което и да е от апелативните съдилища в страната.

Защо кариерните бонуси не са противоконституционни

За да стигне до този извод, Конституционният съд първо отбелязва, че обществените отношения, свързани с правния статус на членовете на ВСС и инспекторите с изтекъл или прекратен мандат поради подадена оставка, не са конституционно уредени. В чл. 133 от основния закон са уредени организацията и дейността на ВСС, на съдилищата и прокуратурите, статутът на магистратите, както и условията и редът за тяхното назначаване и освобождаване, а отговорността им се урежда в закон. „По силата на изричното конституционно възлагане регламентирането на очертания кръг от въпроси, свързани със същностните характеристики на съдебната власт, е от изключителната компетентност на Народното събрание“, казва КС.

И заявява, че атакуваните разпоредби са израз на законодателна целесъобразност и чрез тях се постига уреждането именно на обществените отношения, свързани с правния статус на членовете на съвета и инспекторите. КС обяснява, че с избирането им за част от съставите на ВСС и ИВСС, магистратите престават да бъдат такива, но същевременно си запазват правото след прекратяване на мандата им, да се върнат в съдебната система. КС намира това за справедливо разрешение, което позволява на съдиите, прокурорите и следователите да изпълняват правомощията си, свободни от притеснения за своето бъдеще.

Според Конституционния съд тази възможност е и функция от особения конституционен статус на ВСС и ИВСС като гаранти за независимостта и отчетността в съдебната система. „Разбирането, според което членовете на ВСС и на Инспектората към ВСС окончателно са прекратили правоотношенията си със съответните органи на съдебната власт, в които са работили преди избора им и могат да се върнат обратно в тях само чрез конкурс за външно назначение, би демотивирало най-авторитетните представители на съдебната власт да кандидатстват за членове на тези конституционни органи. Стремежът за привличане в състава на ВСС и на Инспектората към ВСС на мотивирани и висококвалифицирани съдии, прокурори и следователи, за които работата там не би се възприела като ограничение на кариерното им развитие, стои в основата и на оспореното по настоящото дело разрешение“, пише още Конституционният съд.

Той посочва, че този законодателен подход за мотивиране на висококвалифицирани магистрати да станат част от ВСС и ИВСС по принцип не е противоконституционен, напротив той е проява на законодателна целесъобразност. Това е така, защото по този начин се гарантира ефективно осъществяване на правомощията на съвета и инспектората. КС добавя, че предвидените кариерни бонуси намират оправдание във високите изисквания към членовете на съвета и инспекторите, натрупания опит при осъществяване на правомощията им и липсата на възможност да участват в конкурси докато са част от ВСС и ИВСС.

ВСС няма свободата на преценява за „местенето“ на магистрати

Конституционният съд обаче е категоричен, че свободата на Народното събрание да урежда въпроси за същностните характеристики на съдебната власт не е безгранична. Решенията по целесъобразност на парламента трябва да се простират само в рамките на Конституцията. Т.е. НС трябва да се ръководи от принципа за независимост на съдебната власт така, че да гарантира начина и реда, по който членовете на ВСС и инспекторите се връщат обратно в съдилищата и прокуратурата, се посочва в решението.

И затова КС отменя онази част от разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и чл. 50, ал. 2 от ЗСВ, в които се казва, че Висшият съдебен съвет възстановява кадровиците и инспекторите „на равна по степен“ длъжност.

Конституционният съд отбелязва, че ВСС няма оперативна самостоятелност, а е обвързан от молбата на вече бившия негов член, респективно на инспектор, за възстановяване на друга, равна по степен длъжност, в съда или прокуратурата.

Така на практика се отнема свободата на ВСС за суверенна преценка при упражняване на дейността по чл. 129, ал. 1 от Конституцията. ВСС не може да бъде лишен от преценка за качествата на всеки кандидат за заемане на равна по степен длъжност в орган на съдебната власт – преместванията трябва да се извършват при „подбор на кандидатите за определена властова позиция на основата на техните лични качества и способности“ (Решение № 3 от 2018 г. по к.д. № 9/2017 г.). В случая предписаният от законодателя автоматизъм на действие на съответните колегии на ВСС води до нарушаване на независимостта на съдебната власт“, отбелязва КС. Той напомня, че вече е казвал, че съществена гаранция за независимостта на съдебната власт е правото ѝ сама да назначава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. И именно за тази цел е създаден ВСС.

Заставянето на Висшия съдебен съвет да действа в условията на обвързана компетентност, като автоматично удовлетворява подадените молби за преместване на бившите членове на ВСС, респ. на Инспектората към ВСС, не е съобразено с изложените принципни положения. Предвиденият режим за преместване на изборни членове на ВСС и на Инспектората към ВСС след изтичане на мандата им, без право на ВСС да откаже подобно преместване накърнява независимостта на съдебната власт и поради това противоречи на чл. 117, ал. 2 от Конституцията“, категоричен е КС.

Той прави аналогия именно с текстовете, предвиждащи кариерни бонуси за членовете на съвета и инспекторите, според които ВСС сам преценява дали да повиши бивш свой кадър, или да откаже. Този избор, продължава КС, позволява на съвета да съобрази много обстоятелства, сред които необходимостта от кадрово обезпечаване на съответния съд или прокуратура, специализацията на члена на съвета или на инспектора и др. Така може да бъде постигнат баланс между „търсенето на механизми за привличане за членове на ВСС и инспектори на магистрати, притежаващи висок професионализъм, мотивирани да участват качествено и пълноценно в управлението на съдебната власт, и принципите за плановост, стабилност и предвидимост в дейността на органите на съдебната власт“, заключава Конституционният съд.

 

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Разочарован
Разочарован
12 май 2021 8:02
Гост

Отново лобистко решение! Леко извън темата, но кога някой ще се сети, че трябва да се премахне политическата квота във ВСС! Не може политическото мнозинство да ти е работодател, а ти да си независим! И това ми било разделение на властите! Дано в следващия парламент да има зрящи хора!

Вася
Вася
12 май 2021 15:51
Гост

Смешна опорка. Опитът сега сочи, че точно от съдебната квота са повече политици от парламентарната.

адвокат някой си
адвокат някой си
11 май 2021 13:51
Гост

И цялата галимация е защото конкурсите в съдебната система не са анонимни и съответно обективни.
В малките общества е трудно да не бъдеш субективен, още повече като си независим отвън.
Проблемът е не в решението на КС, а в това, че НС не въведе такива промени в ЗСВ, които да гарантират и вътрешната независимост. Същото е и с атестирането- гледане в тавана.
И какво правораздаване, колеги съдии, можете да осъществявате, когато самите вие се нуждаете от такова във вътрешните си въпроси.

Мики
Мики
11 май 2021 13:15
Гост

Поздравления за особените мнения.

Спиридон
Спиридон
11 май 2021 13:14
Гост

Това решение е пълно разочарование за мен.

Обретенов
Обретенов
11 май 2021 12:50
Гост

ШОК!

Anonimen
Anonimen
11 май 2021 13:16
Гост

Пълен!

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 12:49
Гост

Определено има ощетени от това решение.

Анонимен
Анонимен
11 май 2021 12:49
Гост

Каква е логиката в тези решения? Никаква.

Чиков
Чиков
11 май 2021 12:48
Гост

Пак ще обикалят по страната, но само ако са повишени.

Каримерски
Каримерски
11 май 2021 12:48
Гост

Не ме изненадва това решение.

5ков
5ков
11 май 2021 12:48
Гост

Интересни ще са мотивите им.

Ben
Ben
11 май 2021 12:47
Гост

Поредната излагация.

Меринчев
Меринчев
11 май 2021 12:46
Гост

Чакаме мотивите

анонимен
анонимен
11 май 2021 12:43
Гост

Ей, да ги видим тези мотиви, че ми накипява. Ние се явяваме на конкуси, чакаме по 2 години, а те – хоп с ракетата до висините. Няма справедливост!

Ben
Ben
11 май 2021 12:47
Гост

Бе каква справедливост те гони бе човек.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
11 май 2021 12:42
Гост

Тоест, пак ще могат да се местят из страната, но задължително на по-висока длъжност, ако са били послушни по време на мандата.

Харалампи
Харалампи
11 май 2021 12:47
Гост

Категорино

Anonimen
Anonimen
11 май 2021 13:13
Гост

Ей, пак двойния аршин. Безобразие.