Конституционният съд (КС) единодушно отмени новите текстове в Закона за държавния служител (ЗДСл), с които се забранява на пенсионерите да работят в администрацията. Решението е взето с 11 гласа, тъй като е отсъствал конституционният съдия Георги Ангелов (пълния му текст виж тук).

Измененията в ЗДСл бяха направени чрез закона за бюджета за тази година и влязоха в сила от 1 януари 2019 г. С тях беше въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. Така по приблизителни изчисления трябваше да бъдат уволнени близо 2000 чиновници. Това са само заварените случаи на хора, които вече са се пенсионирали, но продължават да работят като държавни служители. Всички те, към момента в който са решили да упражнят правото си на пенсия, не са знаели, че това може да доведе до уволнението им през 2019 г. По неофициална информация администрацията още не е пристъпила към освобождаването им, изчаквайки произнесеното днес решение на КС.

С него на практика се отменят всички разпоредби в ЗДС, свързани с новата несъвместимост – на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4.

Промените не изваждаха всички пенсионери от администрацията, тъй като незасегнати от тях останаха онези, които са на трудов договор, а не са назначени по служебно правоотношение.

В мотивите си КС отбелязва: „Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите, и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице. Според мотивите към предложението за изменение на ЗДСл със ЗДБРБ за 2019 г., прекратяването на служебните правоотношения с лицата, упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 и 69б КСО, „ще даде възможност да се предложат свободни места на млади висококвалифицирани кадри, които да стартират кариерата си в държавната служба и да намерят реализация в България”, като същевременно това „ще доведе до повишаване на качеството на работа на държавната администрация и по-бързо и по-ефективно използване на новите технологии”. Изложените съображения, довели до приемането на оспорената разпоредба, не само нямат ранг на конституционна ценност, обосноваваща ограничаването на основни права, но и поставят под съмнение професионалните качества на посочената категория държавни служители само поради това, че са упражнили едно свое конституционно признато право.

Законодателят мотивира осъществената промяна в изискванията за заемане на държавна служба с хипотетичното и с нищо неоправдано очакване, че освободените места в държавната администрация ще се заемат от „млади висококвалифицирани кадри”, като на практика „млади” кадри по смисъла на законовия текст са лицата, които не са упражнили правото си на пенсия, независимо от възрастта им.

Като се имат предвид ниските възрастови прагове за придобиване на право на някои видове пенсии (чл. 69, ал. 4 КСО, чл. 69, ал. 7 КСО, чл. 69б, ал. 1, т. 1 КСО и др.), въведеното ново основание за „несъвместимост” може да има за резултат освобождаване на квалифицирани в съответната област кадри на по-ниска възраст и назначаване на тяхно място на по-възрастни лица без професионален опит, чието единствено „предимство” е, че не са упражнили правото си на пенсия. По този начин законодателят не само излиза извън конституционната рамка на държавната служба по чл. 116, ал. 1 от Конституцията, но и създава риск за пряко противоречие с посочената конституционна разпоредба, изискваща законовата уредба да обезпечава обществения интерес чрез създаване на гаранции за компетентно, отговорно и законосъобразно осъществяване на функциите на държавните служители“.

Конституционният съд подчертава, че засегнатите от закона граждани добросъвестно са упражнили правото си на пенсия, като към онзи момент законът не им е забранявал на това основание да кандидатстват за държавна служба. „Последващата забрана за това на практика ги принуждава да търпят негативни последици като резултат от законосъобразно и добросъвестно упражненото от тях право, с което се нарушава принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), изискващ приеманите от парламента закони да гарантират правната сигурност, предвидимост и стабилност, а това предполага трайно и последователно като концепция законодателно регулиране на обществените отношения. Тези характеристики на правовата държава в случая не са налице за гражданите, които законосъобразно и добросъвестно са упражнили правото си на пенсия при наличие на легитимно очакване, че това няма да е пречка да продължат да упражняват конституционното си право на труд“, изтъква КС.

Според мотивите към решението чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл накърнява и конституционното право на труд, на трудово възнаграждение и на обществено осигуряване. Това е така, посочват конституционните съдии, защото по отношение на лицата, упражнили правото си на пенсиониране за изчерпателно посочени видове пенсии по КСО (чл. 68, чл. 68 а, чл. 69 и чл.69 б), се въвежда забрана да бъдат назначавани за държавни служители, като по този начин те се лишават от достъп до държавна служба. И добавят, че на практика с въведеното по отношение на държавните служители ново основание за „несъвместимост” значително се стесняват дейностите, в които гражданите, упражнили правото си на посочените видове пенсии, могат да реализират правото си на труд, и в този смисъл се посяга и на признатата от основния закон (чл. 48, ал. 3) свобода на избор на професия и място на работа.

Същевременно се накърнява и правото на обществено осигуряване по чл. 51, ал. 1 от Конституцията. Това се отнася преди всичко за лицата, вече упражнили правото си на пенсия, които са поставени в положение да търпят неблагоприятни правни последици поради упражняване на едно свое конституционно признато и гарантирано право, чието последващо накърняване от държавата по принцип е недопустимо, освен по съображения за защитата на друг конституционноправно значим обществен или личен интерес. Нарушава се правото на обществено осигуряване и на лицата, на които предстои да упражнят правото си на пенсия, тъй като по същество законодателят установява ограничение, демотивиращо гражданите да упражнят това си право, защото в резултат не биха могли свободно да упражнят правото си на труд“, аргументира се още КС.

И продължава – с чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл е нарушен и принципът на равенство на гражданите пред закона, защото се допуска различно третиране само на държавните служители, упражнили правото си на изрично посочените видове пенсия по КСО.

КС отбелязва, че и §15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2019 г. противоречи на Конституцията и още по-интензивно накърнява правната сигурност, стабилност и предвидимост, тъй като предвижда задължително, без оглед на конкретна преценка, и на практика незабавно прекратяване на вече възникналите служебни правоотношения с упражнилите правото си на пенсия лица. „Като е придал обратно действие на закона, въвеждащ ново основание за „несъвместимост”(при това произтичащо от упражнено конституционно право) по отношение на заварени правоотношения по ЗДСл, законодателят е допуснал конституционно нетърпимо нарушаване на принципа на правовата държава, който не позволява засягане на вече придобити права, гарантирани от Конституцията“, отбелязва КС.

Новите разпоредби в ЗДС бяха атакувани в КС от президента Румен Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Доживот
Доживот
19 април 2021 20:39
Гост

Ха да Ви светна! Свободни места за началници няма! И почти всички са и пенсионери. С една дума , ше карат като принц Филип до 100 год. Да са ни живи и здрави!!! Само в Дубай е така да си шейх до живот….

Многознайко
Многознайко
17 януари 2020 14:30
Гост

Дедо

Стайко
Стайко
09 март 2019 9:25
Гост

Сега изчакаха да се произнесе КС и не изпълниха приетия закон – не освободиха пенсионерите, а като „преобразуваха“ служителите в МВР пак бе сезиран КС и тогава не изчакаха произнасянето на същия тоя съд…защо? Придобити права, заварено положение за параграф 86 – дуки- Вечно двоен аршин… За едни държавата е майка, за дреги мащеха. И то все законно. Морала – кучета го яли.

Стайко
Стайко
09 март 2019 9:12
Гост

Държавата гони младите, а реве че няма кой да пълни соц.фондове, но толерира пенсионерите. Имитира реформи-изведе 300 човека от ЗМВР по ЗДСл,че няма пари за осигуровки а на камара пенсионери ги подарява. Вс.ръконодни кадри в МВР и МО са на двойна хранилка. И по съда и на всякаде.Пълно е с хибриди ръковдещи държавата,а младите слуги в чужбина. Чакайте оправия-ама друг път. Законно но не морално…тогава? Закон и морал отдавна в БГ са в противоречие.И дигайте още осигуровките- будалите ще плащат.

и пенсия и заплата за младежи на 53г
и пенсия и заплата за младежи на 53г
08 март 2019 8:07
Гост

Щом на 53 г можете да работите-нека пенсионната възраст на полицайте да е 65-като и на другите професии, а не когато ви е изгодно-да искате да се пенсионирате рано, защото ви е трудно след 50г, а когато ви е изгодно-да искате да останете след 53г. пенсията замества липсващия трудов доход, а не е екстра над заплатата. Пенсия и заплата на 53г-е няма как това да продължава. УВЕЛИЧЕТЕ пенсионната възраст на полицаите, до 65г-както е в Белгия(където дори е 67г -за полицаи, 65 г-е за редуцирана пенсия).

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
08 март 2019 9:24
Регистриран

Звучи доста абсурдно да се прави опит за псевдоюридически разсъждения, а да липсват елементарни познания по български език. Няма дума в българския език, която да завършва на „й“. Пише се „полицаИ“ в мн.ч., съответно „полицаИте“. Все още има граматики по книжарниците, възползвайте се. И оставете правните разсъждения на други …

до Сашко
до Сашко
08 март 2019 12:17
Гост

Дребно и комплексарско заяждане, Сашко. Думата полицаи-в мн.ч. е написана 3 пъти, като 2 пъти правилно, 1 път погрешно-очевидно в бързината. След като след началната правописна неволна грешка, после е написано 2 пъти правилно, очевидно е,че знам как се пише. Но понеже не можеш да възразиш по същество, Сашко, използваш милиционерски подход с атака интуито персоне. Това е логически погрешен аргумент, който обаче се изучава в Симеоново. Ниска топка, момко, твърде ниско!

Цветан
Цветан
01 март 2023 9:43
Гост

Има много думи които завършват на Й: лягай, ставай, бой, хуй и т.н.

Грамотен
Грамотен
09 март 2019 13:07
Гост

Първо се научете на правопис….Няма как индивиди неуки и неграмотни да дават акъл за морал и прочие.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 8:06
Гост

Истинското описание на решението на съда е окопаване на една клика от т.н. пенсионери на държавна служба. Никаква визия за развитие и блокиране на всяка инициатива за обновяване.

Аман от драскачи !
Аман от драскачи !
08 март 2019 9:27
Гост

Знаете ли колко вакантни места има в момента в МВР? Около 4-5 хиляди. А знаете ли колко още ще се отворят, ако пенсионерите бъдат освободени от работа? На кого ще се обадите тогава? Жокер – няма да е на Ловци на духове …

бдуйрйе
бдуйрйе
08 март 2019 12:12
Гост

Няма вакантни места, извън пуснатите на конкурс. На конкурси конкуренцията е десетина човека за едно място, а в София -и повече, и назначенията са съвсем на неслучайни хора-влизането в системата е въпрос на роднинство и познанства. Има демографски спад, и е време за драстични съкращения в милицията.Днес милицията е повече, отколкото дори по времето на Тодор Живков. И-не не разчитам на милицията, защото милицията отдавна се е сраснала с беззаконието-фалшивия паспортът на Куювич е само капката, която преля чашата на беззаконието в мевере(новина от миналата седмица-в софия област пък издавали фалшиви шофьорски книжки-новината я имаше в дир бг). Считам,че при… Покажи целия коментар »

Койчо
Койчо
08 март 2019 20:21
Гост

От мотивите на КС става ясно, че съдиите са се ръководили само и единствено от конституционно разписаните положение уреждащи равноправието на гражданите в РБ.

Щом вие г-н Анонимен виждате „Окопаване на клика“ – оборете с правни аргументи становището на КС – ама надали ще успеете.

Знайко....
Знайко....
07 март 2019 22:37
Гост

Браво… Значи като искаха да махат 20 заплати и първата категория реваха и почти преврат не направиха. Нямало на 50г. до гонят бандюги. Сега като лапкат пенсийка и заплатка.. ааа ние можем да служим до 60 без проблем. Баси и шизофренията..Ама как да е друго като 80% в министерството са гушнали пенсийка, 20 брутни и ги боли ………

Доктор
Доктор
08 март 2019 7:27
Гост

20 заплати се дават само при напускане.

Знайко....
Знайко....
08 март 2019 10:59
Гост

Пенсионираш се по ЗМВР, и почваш като държавен служител….Така става нали ?

ewy
ewy
07 март 2019 17:08
Гост

Очевидно ще ставаме пенсионерска република – както се казва пенсионери пишат в защита на пенсионерите . За мен решението е абсурдно . Съдът в Люксембург отдавна се е произнесъл , че уволнение поради навършена възраст за пенсия е допустимо , защото това е мярка за регулиране на заетостта . Ако пенсионерите работят без ограничения това ще спре естественото обновяване на кадрите и в един момент няма да има кой да ги замести след като съвсем рухнат или умрат на работното място . Всяко нещо има начало и край… Младите , които имат ипотеки и гледат малки деца къде да работят… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 17:26
Гост

противоконституционно е въвеждането на изискването за заварените случаи. напиши, че има несъвместимост, но не я въвеждай от раз. за мен това обратно действие събаря каруцата, ако знаеш, че пенсионираш ли се, няма да можеш да можеш да пиеш мляко от две държавни бозки, няма да го направиш или ще си вземаш пенсийката, но ще си ходиш от държавна служба

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 14:56
Гост

„По неофициална информация администрацията още не е пристъпила към освобождаването им, изчаквайки произнесеното днес решение на КС.“

Майка ми я освободиха, влизането на закона в сила беше началото на януари (ако не се лъжа)…

Пешо
Пешо
07 март 2019 14:42
Гост

???

Пешо
Пешо
07 март 2019 14:42
Гост

Като сте пенсионери и още ви се работи, да не ревате за ранно пенсиониране и че ви е тежка работата. Да се вдига възрастта и си работете до 80. Само на заплатка, без пенсия.

Пешо
Пешо
07 март 2019 14:31
Гост

В МВР и МО пенсионерите взимат заплати по 1400-1800 лв + пенсии от по 700-800 лв. Редно ли е това според Вас? Като искат да са пенсионери, да бъдат! И да освободят работни места за хора, които имат нужда от адекватни заплати, за да издържат семейства и имат енергия и желание да вършат работа. Как да се реализират младите хора? И не е вярно, че младите нямат опит. На много места сержантът и офицерът работят едно и също, понякога сержантът работи повече даже, но разликата само в заплатата е едни 300-400 лв.

Бил военен.
Бил военен.
07 март 2019 15:16
Гост

Защо не си станал полицай или военен и ти и после коментари.

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 14:05
Гост

Естествено, че е противоконституционна. Хората работят, за да си помагат финансово. Да не им е много зор да блъскат иначе за 300-400 лева.

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 13:59
Гост

Обикновено пенсионерите се наемат на работа, която младите не биха приели, заради ниското заплащане например. Така, че не виждам защо са като трън в очите.

slujitel
slujitel
07 март 2019 15:17
Гост

Глупости! Това е по закона за държавните служители. Например пенсиониран полицай, който работи като главенсекретар в министерство. Веднъж е получил 20 заплати, втори път получава пенсия и работи на висша държавна длъжност за 2000 и повече лева.

Оля
Оля
23 януари 2021 22:29
Гост

Така е редно ,но те не пускат кокала за да работят друго?

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 13:43
Гост

Много интересен казус. Хората, които са решили да се пенсионират, не са знаели, че заради това ще бъдат уволнени и са реално ощетени. От друга страна, обаче как да стане подмладяването на администрацията?

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 13:45
Гост

Всичко опира до пари, както винаги. Малко млади хора се наемат да работят на мизерните заплати за начинаещи чиновници. Пенсионерите пък не тежат толкова на бюджета на ведомствата, тъй като са навити да работят за малко пари, допълнени от пенсията. Параграф 22.

въпрос
въпрос
07 март 2019 13:33
Гост

а дали някъде чистката не е започнала?! и решението да няма смисъл…

Койчо
Койчо
08 март 2019 20:27
Гост

В редица администрации чистката е приключила. Решението има смисъл, тъй като пострадалите имат право да искат възстановяване на длъжност.

sps
sps
07 март 2019 13:31
Гост

Браво! аргументите са ясни, това беше беззаконие и мракобесие, макар да не съм привърженик на пенсионерите из администрацията, всъщност много от тях са най-комепетентъните и не случайно ги държат след пенсия