Антикорупционна комисия с разследващи инспектори поема разследването на близо 60 вида престъпления и получава правото да обжалва отказите на прокурорите да образуват досъдебно производство за тях. Това предвижда Законопроектът за противодействие на корупцията, внесен днес в Народното събрание (пълния му текст виж тук). Подписите си под него са сложили до един всички 67 депутати от „Продължаваме промяната“.

Той беше посочен от премиера Кирил Петков като една от ябълките на раздора с ИТН. Причината – формацията на Слави Трифонов е настояла да бъде въведен борд, в който да влязат представители на всяка от партиите в доскорошната четворна коалиция и всеки да има право на вето. Освен това от ИТН отхвърлили без аргументи предложението на ПП вътрешният министър Бойко Рашков да оглави бъдещата антикорупционна комисия.

Със законопроекта очаквано действащата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) се разделя на две. Конфискацията поема една комисия, а противодействието на корупцията – друга.

Констатираните дефицити в дейността на КПКОНПИ до момента мотивират създаването на нов орган с по-широки и същевременно фокусирани правомощия, който да не свежда дейността си до администриране на декларации, а има такъв обем от компетенции, които да спомогнат за по-ефективното и качествено разследване на корупция и корупционни схеми във високите етажи на властта, като са заложени достатъчно предпазни механизми, за да не се превърне в тромав и репресивен орган и да спазва правата и законните интереси на гражданите“, се посочва в мотивите.

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще има председател и четирима членове, които ще се избират от Народното събрание за мандат от 6 години. За неин председател ще може да бъде назначен само човек с над 10 години юридически стаж, заместникът му ще трябва да има 7 години стаж и висше юридическо или икономическо образование, а останалите членове поне 5 години професионален стаж.

Комисията ще приема решения с мнозинство от повече от половината от всички членове. Актовете ѝ трябва да са мотивирани, като се посочват фактите и доказателствата, въз основа на които те са установени, както и направените правни изводи.

Освен това комисията се задължава да публикува на сайта си всичките си решения за установяване на конфликт на интереси и тези на съда по дела, по които тя участва, включително и невлезлите в сила и подлежащи на обжалване. Ще се публикуват и определенията за прекратяване на съдебни производства.

КПК ще отговаря за противодействието на конфликта на интереси и за публичността на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности – отговорности в момента на КПКОНПИ.

Разследващите инспектори

Основното нововъведение, което се прави със законопроекта, е създаването на фигурата на разследващия инспектор към комисията. Той получава правомощия да извършава разследване по НПК на престъпленията по следните състави от Наказателния кодекс: по чл. 145а, ал. 2, 159а, ал. 2, т. 7, чл. 159б, вр. чл. 159а, ал.2, т. 7, чл. 167, ал. 2-4, чл. 167а, чл. 169, чл. 169в, чл. 201-203, чл. 219, ал. 3 и ал. 4 вр. с ал. 3, чл. 220, чл. 224, чл. 225б, чл. 225в, чл. 226, чл. 235, ал.3, т. 2, чл. 242, ал. 1, б. „в“ и ал. 4, пр. последно, вр. с ал. 1, чл. 248а, ал. 4, чл. 253, ал.3, т. 3, чл. 253б, чл. 254а, чл. 254б, ал. 2, чл. 255, ал.2, чл. 256, ал. 2, чл. 260, чл. 278, ал. 5, чл. 278б, ал.2 и ал. 3, чл. 280, ал.2, т. 5, пр. последно, чл. 282, чл. 282а, чл. 283а, чл. 283б, чл. 284, чл. 285, чл. 288, чл. 291, ал. 1, чл. 294, ал.4, чл. 295, чл. 299, чл. 301, чл. 302, чл. 302а, чл. 304, чл. 304а, чл. 304б, чл. 305, чл. 305а, чл. 307, чл. 307в-307г, чл. 311, ал, 1, чл. 312, чл. 354а, ал.2, т.2 и т. 3, чл. 354б, ал. 2, т. 3 и ал. 5 и чл. 387.

За този огромен списък от престъпления, в който влизат всички класически проявления на корупцията като подкупа и търговията с влияние, престъпленията по служба и прането на пари, безстопанственост, неизгодна сделка, трафик на хора със замесени длъжностни лица, някои престъпления, свързани с изборните права, данъчните престъпления и др., авторите на законопроекта сочат, че представлява Единен каталог на корупционните престъпления, одобрен от председателя на Върховния касационен съд през 2017 г.

При извършено такова престъпление, служителите на комисията ще могат да образуват досъдебно производство по неотложност.

Комисията за противодействие на корупцията получава правомощие, което няма никой друг участник в наказателния процес – да обжалва отказите за образуване на досъдебно производство на прокурорите по десетките престъпления, включени в каталога. Когато прокурорът откаже да започне разследване за някое от изброените престъпления, той трябва да изпрати постановлението си на комисията, която може да го обжалва пред съда на две инстанции. Окончателното решение ще се взема от състав с трима съдии.

„Липсата на резултати се дължи и до ограничените правомощия на служителите на Комисията – в т.ч. и невъзможността на същите да извършват същински дейности по разследване. Липсата на достатъчно събрани материали и недостатъчната активност на прокуратурата и/или нежелание за провеждане на ефективно разследване срещу определени лица, са и причината за липса на добри резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта. Налице са и случаи, при които прокуратурата прекратява съответните преписки без да бъде повдигнато обвинение и внесен обвинителен акт, с което приключва и самото производство. Сега действащият НПК не позволява извършването на съдебен контрол. Липсата на санкция от страна на съда в тези случаи съставлява липса на достатъчно гаранции за правилното приложение на закона“, пишат депутатите от ПП.

За този списък от престъпления, комисията ще може да обжалва пред съда и постановлението на прокурора, с което той е прекратил наказателното производство.

Изискванията, за да бъде назначен някой за разследващ инспектор, е да е дееспособен, неосъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено от право да заема длъжност.

Разследващите инспектори могат да искат съдействие, сведения и документи „от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица“. Всички тези изброени са длъжни да предоставят сведенията в срок до един месец от поискването им.

Инспекторите ще имат право да носят служебно оръжие и да го използват „само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие срещу тях“.

В проекта е записано, че при използване на оръжие разследващите инспектори са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица. Като и да „преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната ѝ цел“.

Освен това инспекторите ще могат да извършват и принудително довеждане.

В проекта е предвидено, че разследващите инспектори вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона. Ръководителите им в комисията нямат право да им дават указания за извършването на действия по разследването, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в него. Инспекторите ще бъдат подлагани и на периодични проверки за почтеност.

„По този начин се осигурява обективност и независимост на разследващите органи“, се посочва в мотивите и се заявява: „Не се накърнява ръководната роля на прокуратурата в досъдебното производство“.

Оперативно-издирвателна дейност

КПК ще разполага и с оперативни служители. Те, както и инспекторите, ще могат да извършват оперативно-издирвателна дейност. Ето какво включва тя:

 1. извършване на справки по информационните фондове за лица, заемащи висша публична длъжност;
 2. идентифициране на лица и обекти;
 3. оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране;
 4. извършване на насрещни проверки по документи;
 5. вземане на обяснения от граждани;
 6. белязване на обекти и предмети;
 7. извършване на наблюдение;
 8. проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, транспортни средства и др-;
 9. вземане на образци за сравнително изследване;
 10. оперативно разпознаване;
 11. оперативно внедряване чрез разследване със служител под прикритие;
 12. оперативен експеримент;
 13. доверителна сделка;
 14. контролирана доставка;
 15. лично издирване.

Ще могат и да искат използване на специални разузнавателни средства.

За извършената оперативно-издирвателната дейност се изготвя доклад. И въз основа на него антикорупционната комисия може да реши да предприеме три действия: да започне „оперативно взаимодействие с прокуратурата и разследващите органи“, да започне „проверка за установяване на незаконно придобито имущество, когато е установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв.“ или да прекрати проверката.

Законопроектът съдържа и подробна уредба на конфликта на интереси и установяването му, включително и серия от разпоредби за защита на подателите на сигнали.

 

55
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 юни 2022 17:17
Гост

Еха.. герберастите си създадоха каскетизирана прокуратура и каскет и са се окопали яко. Кирчо не можа да ги изчегърка и да овладее бухалката, затова ще си създаде и той една службичка-бухалка.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 20:58
Гост

Пълна идиотщин, каквато в и последния ЗИДЗСВ.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 14:14
Гост

Колкото ще махнат Гешев, толкова и ще го приемат този глупав закон. А за европейската прокуратура вземете да прочетете закона, провомощия, права и задължения, компетентост и т.н. и престанете да дрънкате глупости за Кьовеши и каква й е ролята в българското наказателно производство, защото както сте я подкарали и Кьовеши в скоро време ще я нарочите за част от „гешевтурата“. Стига с такива аматьорски и глупави опорки. А пък за „кочината“ – явно дълго време си се въргалял там или не си излизал.

Страх тресе кочината
Страх тресе кочината
10 юни 2022 11:35
Гост

Първо монополът на ПРИКРИВАтурата беше законово заобиколен с правомощията на Европрокуратурата на Кьовеши. Сега и този орган ако може да заобикаля чадъра, разпънат над мафията, все по-напечено става. На ОПГ „Каскет и Тиква“ започна да им пари под краката и се ориентираха към тежката артилерия в лицето на ИТН.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 14:15
Гост

ти си малоумен.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 9:48
Гост

Като гледам как НС не може да събере кворум, това недоносче очевидно ще си остане само проект. И по-добре.

GoogLENA и компания
GoogLENA и компания
10 юни 2022 9:42
Гост

Тази ли комунистическа репресивна бухалка измислиха младите хора от ПППП? Но какво да се очаква от „юристи“, които считат списъци от Гугъл за „доказателства“.

...
...
10 юни 2022 11:35
Гост

Дано не е като Специализираното НКВД на Каскета и Тиквата, което задържаше под стража за няколко години и след това целия народ плащаше обезщетението на ЕСПЧ. Или като Цараровото НКВД, което искаше справка за доходи за 50 години назад и като няма документи следва запор на имущество за милиони.

Немощ
Немощ
10 юни 2022 9:39
Гост

Четири странички „мотиви“ към законопроекта. ЧЕТИРИ!
Харвардските многознайковци тръгнали да преуреждат толкова сложна материя с четири странички. Като се има предвид каква глупост е самият законопроект (почти като действащия ЗПКОНПИ), може би наистина е по-добре да има малко и все общи приказки.
Наглост и юридическа немощ.

мнение
мнение
10 юни 2022 8:52
Гост

Като се има предвид престъпното бездействие на прокуратурата-и то вече почти 3 години след разкритията по ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА, извеждането на разследването от прокуратурата е добра идея-като разбирам,че за съжаление промяната вероятно няма да се случи-по редица причини, и е недостатъчна-поради конституционни пречки. Това е начин за търсене на отговорност от опегето в прокуратурата по случая осемте джуджета. Че човекът, застанал с името си в ноторното видео за осемте джуджета- и сумата която е изнуден да плати посочи, и откраднатото злато, и рекета и заплашването, и откраднатия завод-за всичко разказа подробно, и ТРИ ГОДИНИ след разкритията вместо присъди на бандити от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 9:01
Гост

Друг пример -изчезналите десетки картини на известен колекционер.По досъдебно производство са иззети картините, и то напълно незаконно(картините са собственост на лице, очевидно нямащо нищо общо със случилото се с КТБ), но когато идва времето да бъдат върнати десетки картини ги е хванала липсата. https://e-vestnik.bg/24042/igor-markovski-ot-275-moi-kartini-v-trezora-na-ktb-lipsvat-37/ За изчезналия ритон също няма какво да се говори. Изобщо-дейността по изземване на предмети като веществени доказателства , а после иззетите веществени доказателства да поизчезват малко по малко е добър източник на законно ДМС в системата. Отдавна ви казвам-в прокуратурата не е необходимо да се плащат заплати, защото може напълно законно да се самофинансира . Злато,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 9:11
Гост

„Магистарт подписва смъртната присъда на свидетелка“ https://www.24chasa.bg/Article/2508349 В статията ясно е цитиран тогавашния Главен прокурор, който прав текст заявява,че прокурор е продал името на защитената свидетелка. Е какво направи прокуратурата за да установи бандитът, изтъргувал името на свидетелката. Например-бяха ли пратени прокурори , очевидно с информация за имената на защитените свидетели на полиграф-без значение,че няма процесуална стойност? Каква мерзост е това ,че бандит от съдебната система продаде името на свидетелката, и същата тази система не направи нищо. Прочетете статията-самия тогавашен Главен прокурор казва,че магистрат е продал името. И този магистрат не е съдия очевидно, инфо за защитените свидетели имат прокурори.… Покажи целия коментар »

корекция
корекция
10 юни 2022 9:13
Гост

отгоре да се чете-за случая с продадени казуси от 2006-ДП е спряно, а днес вероятно прекратено. Очевидно няма начин да е първо прекратено, а после спряно, синтакс ерор.

кисел
кисел
10 юни 2022 10:16
Гост

Отнемане на монопола за повдигане на обвинение- може, но да се има предвид, че който повдига обвинение, той носи негативите от оправдателна присъда- оплюване за некадърност, отговорност по ЗОДОВ и пр.

Позор сте
Позор сте
10 юни 2022 8:50
Гост

Всички уж млади, либерални, образовани, прогресивни хора, възпитаници на ЮФ на СУ – Петър Кьосев, Никола Минчев, Мирослав Иванов, подписали се под този мракобесен законопроект, целящ да създаде поредната безконтролна бухалка на властта, са пълен позор и разочарование. В главите им се оказа само комсомолски плам и репресивни мераци.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 8:46
Гост

Това няма да мине. Номерата ви свършиха. Отивайте на бунището на историята!

...
...
10 юни 2022 11:37
Гост

Тиквата вече отиде. Ред е на Каскета също да отиде там. Но пътят за там минава през бай Ставри.

Bohm
Bohm
10 юни 2022 2:27
Гост

Оферта за заем без протокол
Здравейте, аз съм физическо лице, предлагащо международни заеми от €5000 до €1,000,000 на всички сериозни хора, лихвата е 2% годишно. На разположение съм да удовлетворя клиентите си в рамките на 24 часа без протокол
За връзка: bohmleonorer@gmail.com

Анонимен
Анонимен
10 юни 2022 0:03
Гост

Продължаваме простотията!
За съжаление старта на разрухата е даден и тя се разгръща като лавина.
Хората, щом харестват Кико, Асенчо и Рашков, трябва да харесват и резултатите от тахната дейност.
Рашков да е знаме на борбата с корупцията и радетел за правов рид, говори за дълбока заблуда на вярващите на това твърдение.

обективен
обективен
10 юни 2022 6:58
Гост

И като как например си представяте свалянето на Каскета от Тиквата на мафията ?

Панайот
Панайот
09 юни 2022 23:52
Гост

Пореден жалък опит да се съсредоточи власт в ръцете на изпълнителната власт . Тези деца не разбраха, че ще е по-лесно да „свалят“ главен прокурор, когото не харесват, отколкото да шикартират фигурата на прокурора в наказателното производство…
Пълни аматьори

Михаил
Михаил
09 юни 2022 21:42
Гост

Много ми допада идеята Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество да се раздели на две.

Томислав
Томислав
09 юни 2022 21:14
Гост

Кеайно време беше да има възможност да се обжалват пред съда отказите на прокурорите.

Съдия
Съдия
10 юни 2022 8:27
Гост

Глупаци, прокуратурата просто ще ви образува всичко.Е, и!?

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 20:46
Гост

и т. нар. разследващи инспектори ще дойдат от Канада по покана на все още министър председателя? Ама страшни глупости.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 20:43
Гост

Махаме специалицираните съдилища и прокуратури, а създаваме втора прокуратура. И да не си помислите, че е бухалка? Нее ! Облякъл се Илия и пак в тия. Посочете приликите и разликите! И пак ще имат проблеми, защото когато кроиш планове обикновенно нещата се преобръщат. Да не стане така, че Кирчовците ще си отидат скоропостижно и някой друг да се облажи от новата бухалка? Така Ицето Бойкикиев през 2016 си мислеше, че ще управлява вечно с Тиквата и ще си реди прокурорите както си поиска, но видяхме какво стана – хитрата сврака с двата крака!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 20:42
Гост

Според мен това е поредната голяма ГРЕШКА – както разделиха следствието и създадоха разследващите полицаи. Няма нужда от толкова много разследващи органи. Един разследващ орган – СЛЕДОВАТЕЛ, с повече функции и правомощия. Разследващите полицаи директно в следствието!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 20:27
Гост

В последната година, подобни глупости не са рядкост.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 19:41
Гост

Да имаш добри намерения е едно, да постигнеш желания резултат – друго. Тука ми се чини подходящ лафа “ пътят към Ада е постлан с добри намерения”. Чуденето ми е, ако да речем / то не е като да не сме го виждали/ някои лоши ора установят, така да се каже, контрол върху поредната служба с нови правомощия що ще чинем? Нова служба да разследва новата служба ли ще правим ?

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 18:44
Гост

Дано не е като Специализираното НКВД на Каскета и Тиквата, което задържаше под стража за няколко години и след това целия народ плащаше обезщетението на ЕСПЧ. Или като Цараровото НКВД, което искаше справка за доходи за 50 години назад и като няма документи следва запор на имущество за милиони.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 18:14
Гост

В обобщение – предложението е да се създаде нов квази-полицейски орган, назначен от управляващия парламент, който ЕДИНСТВЕН да има право да обжалва прокурорския отказ за образуване на производство. Как точно се противодейства на корупцията, че орган, изцяло подвластен на действащата власт и натоварен с прецедентни правомощия? Коя корупция точно ще разследва този орган, ако корупцията на хората, които са го назначили? И защо се въвеждат избирателно правомощия на държавен орган да обжалва безкрайните откази на зависимата прокуратура? Или всички откази следва да бъдат обжалваеми от заинтересована страна, или никои.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 17:54
Гост

Новите бухалки на властта. Нито магистрати, нито полицаи. Така е, когато се връща комунизма. Скоро се очаква и Народен съд. До къде ще се стигне така?

Мики
Мики
09 юни 2022 21:16
Гост

Връщат ни години назад.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 17:16
Гост

Когато има прикриватура, трябва да има и орган, който да работи

Наблюдател
Наблюдател
09 юни 2022 17:09
Гост

И откъде ще ги вземат тези разследващи инспектори по корупция, откъде 60 човека със стаж по корупционни престъпления, Бойко Рашков ще вземе разследващите от ГДНП или от някое районно, които са разследвали кражби и грабежи?! С отказите веднага г-н Гешев ще активира жалба до КС?! Мъчат се да правят какви ли не измишльотини , в момента МВР разследва 95 процента от престъпленията и е на пряко подчинение на министъра, видяхме, че ненамесването в работата на разследващите на важи за тях, за мен пак е стрелба във вятъра, ама да видим като го направят, ако мине щот те вече нямат достатъчна… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 20:46
Гост

Точно поради тази причина разследващите полицаи нямат място в МВР! Ако бяха в следствието, така ли щяха да се развият нещата?

Наблюдател
Наблюдател
09 юни 2022 21:39
Гост

Оооооо даааа, даже с по-голяма сила щеше да е, защото следствието е част от прокуратурата, а знаем този закон защо се гласи да се избегне доминус литиса на прокурора в ДП, макар че няма как, а си представете следствието със заведаждащия отдел и окръжния прокурор като ръководители, изпълнителната власт няма грам да имат думата, а целта е точно обратната като е и сега, ама абе не мога да ги разбера.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 юни 2022 16:59
Гост

Въпрос, обжалва се отказът за образуване на досъдебно производство, след това прокурорът се прави на ощипана Мара, да видим колко ефективен ще е процесът и дали няма да има вътрешен саботаж от самите магистрати.

Епонелски
Епонелски
09 юни 2022 16:55
Гост

Да видим ще мине ли. Съмнявам се.

Спиро
Спиро
09 юни 2022 21:18
Гост

И мен. Това предложение е нелепо.

Трявнар
Трявнар
09 юни 2022 16:55
Гост

Тъжа. Скоро пак ще се знаимаваме с малоумна кампания и малоумно преразпределение на политичите сили!

Биляна
Биляна
09 юни 2022 16:54
Гост

Но вече в парламента тези промени и предложения трябва да се подкрепят от депутати тип Тома Биков и Лъчо Мозъка, които са крайно против да има антикорупционна политика в страната със задна дата.

Фестивалко
Фестивалко
09 юни 2022 16:53
Гост

Уви Петков и Василев не са лоши момчета, но не си дадоха сметка, че в България може да искаме да живеем по-добре, но на нас всички ни е добре да има корупция. Две взаимно изключващи се неща – добър живот и корупция, но на нас послендото ни допада много. И понеже ни допада сме готови да махнем всеки, който иска да ни го отнеме. Привеждам прост пример – ППП: Как така ще ме карат да уча усърдно за да извадя книжка и да си взема изпитите. Я по-добре да си платя на инструктора да ми даде книжка, аз си знам,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 юни 2022 16:51
Гост

Чекистиии , здравейте в….. м………ка. НКВД в действие.
Ще бъде забавно да ги видим тези специнспектори колко го разбират правото.

Да не дава господ
Да не дава господ
09 юни 2022 17:10
Гост

Дано не е като Специализираното НКВД на Каскета и Тиквата, което задържаше под стража за няколко години и след това целия народ плащаше обезщетението на ЕСПЧ. Или като Цараровото НКВД, което искаше справка за доходи за 50 години назад и като няма документи следва запор на имущество за милиони.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 юни 2022 10:35
Гост

Трол

Проскубаната тиква
Проскубаната тиква
10 юни 2022 18:16
Гост

Герберастки

Проскубания бухал
Проскубания бухал
11 юни 2022 1:35
Гост

Малък! Марш да ядеш обесени ядки с киноа пред портрета на Ристю Къдравия

Елвира
Елвира
09 юни 2022 16:51
Гост

Това е велика нелепица!

Шилев
Шилев
09 юни 2022 16:51
Гост

Каквото и да предвиждат, вече трудно ще бъде подкрепено.

Мики
Мики
09 юни 2022 21:46
Гост

За съжаление.

Мавродиев
Мавродиев
09 юни 2022 16:50
Гост

Е не, аз сега бас ловя, че ще има нови избори, ще влязат още повече про руски партии и ще се състави някакво малоумно правителство, на което нормалният гражданин на тази страна няма да иска да подкрепя, но ненормалника „патриот – русофил“ ще маха доволни с ръчички и ще вика, че ето тия ще ни оправят – сиреч БСП, Манолова, Янев и Израждане. Айде сиктир ви. Но като нищо подобно малоумно управление да вирее поне 2 години без гък да каже някой.

Ставрев
Ставрев
09 юни 2022 16:49
Гост

Желая успех на управляващите и дано има съвестни хора, които разбират, че нови избори значат още по-голяма криза с още по-размешани политически сили в парламента.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 16:49
Гост

Абе какви престъпления бе. 70 и нещо милиона от една магистрала не можете или не искате да разберете кой ги е откраднал…

Анонимен
Анонимен
09 юни 2022 16:48
Гост

Е хайде, време е българите, които имат желание шарлатани да ги управляват, да започнат да сипят своята жлъч по този проект на ПП. Да. Те шарлатаните точно на такива, като вас разчитат. Троловете и циганите им са само за да наберат скорост. После вие – обикновени граждани поемате и почвате да си милеете и плачете за тиквун и неговата „правова държава“ .