Кой, кога, защо и как реши да въведе сегашната централизирана система за случайно разпределение на делата? През последната седмица тези въпроси бяха поставени на дневен ред, след като беше изготвен одит на системата. Проверката, възложена от Висшия съдебен съвет (ВСС), установи общо 23 уязвимости – 11 от тях са високо рискови, 2 са средни, а 10 са с ниско ниво на риск.

Темата беше обсъдена на заседание на съвета вчера, който реши да прекрати договора с фирмата, която поддържа системата и да възложи на друга компания да отстрани проблемите. Наред с това докладът беше изпратен на прокуратурата, която вече образува досъдебно производство за компютърни престъпления.

„Лекс“ представя историята с внедряването на системата, за която беше установено, че е уязвима, така както е документирана в протоколите на ВСС.

Как се стигна до внедряването на системата

Всичко започна през 2013 г., когато ВСС получава сигнали за уязвимостта на тогавашната система за разпределение на делата Law Сhoice, която масово се използва в съдилищата и следствието.

Към онзи момент действат още пет системи – АСУД, САС, EMSG, СУСД и УИС-2, която е в прокуратурата.

През март и април същата година кадровиците извършват проверка на случайното разпределение във Върховния касационен и Върховния административен съд, както и в Софийския градски съд.

На 26 юли 2013 г. ВСС решава, че създаването на единна и централизирана система за случайно разпределение на делата е от стратегическо значение за съдебната власт.

На 31 октомври с.г. съветът утвърждава „Технически изисквания към софтуера за случайно разпределяне на делата”, които да залегнат в изискванията към бъдещата централизирана система за случайно разпределение на делата. Наред с това решава, че такава трябва да бъде въведена, като сървърът трябва да се намира във ВСС. Разпорежда още в съдилищата да се използва Law Choice и модулът за случайно разпределение в АСУД.

Решава и до 15 ноември 2013 г. Law Choice да бъде доработена, като новата версия да документира направения случаен избор на докладчик по делата в сайта на съвета. ВСС изтъква, че трябва да се потърси възможност „документирането на избора и съдилища, които не ползват Law Choice, да бъде също чрез сайта на съвета; да се потърси становище по доработките в Law Choice и АСУД от IT експерт от БАН или друга държавна институция във връзка с достигнатото ниво на сигурност“. ВСС решава, че едва когато има тези данни, ще прецени кои продукти ще се използват в съдилищата до въвеждането на централизирана система за случайно разпределение на делата.

Това решение на Висшия съдебен съвет беше единствено възможното решение. В софтуерния продукт бяха направени доработки, предоставени за независимо експертно изследване“, се казва в мотивите към серията от решения на съвета.

На 14 ноември 2013 г. е приета единната методика за случайно разпределение на делата.

През юли 2014 г. се разразява скандал с разпределението на делото за фалита на КТБ в Софийския градски съд. След като получава множество сигнали по случая, ВСС разпорежда на Инспектората да извърши проверка.

През есента на същата година тогавашният френски посланик Ксавие дьо Кабан в телевизионно интервю също разказва за нарушения при случайното разпределение на едно търговско дело и произнася прословутата си реплика за гнилите ябълки в съдебната система.

През декември 2014 г. ВСС изслушва магистрати от градския съд отново за нарушения на случайния жребий.

Така на 8 декември 2014 г. съветът се събира, за да обсъди мерки за случайното разпределение и решава да се извърши проверка за сигурността на доработената версия на Law Сhoice 5 и на модулите за случайно разпределение на всичките пет други информационни системи за управление на дела и преписки. Посочено е, че проверката трябва да бъде извършена от комисия, в която да участват представители на ВСС, ВКС, прокуратурата, както и да се поканят експерти, определени от Народното събрание, президента, правителството, специалисти от Техническия и Софийския университети и представители на неправителствени организации. Изрично е уточнено, че ВСС няма възможност да плати на външните експерти за тяхното участие.

Наред с проверката на системите, експертите трябва да посочат и „техническите възможности за внедряване във всички органи на съдебната власт на някои от действащите деловодно-информационни системи или само на някои от модулите за случайно разпределение, за които е констатирано най-високо ниво на сигурност за гарантиране спазване на принципа за случайно разпределение“.

В мотивите към взетото решение кадровиците казват: „Седмият състав на ВСС с мандат от 03.10.2012 г., е упрекнат в бездействие при решаване на проблем със софтуер за случайното разпределение на делата“. И обяснява, че към момента софтуер за случайното разпределение на делата има както следва:

  1. Модул за случайно разпределение, като част на една от деловодните системи – АСУД, за цялостно управление на движението на делата в съда. Предимство на системата е, че при случайното разпределение се използват вече въведени данни за делото, резултатът от избора се документира директно в базата данни на системата. АСУД е разработена от фирма „Латона” и финансирана от USAID, в 20 съдилища, както следва: ВКС, три апелативни (София, АСНС и Велико Търново, но без модула за случайно разпределение) пет окръжни (Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Монтана и Смолян) и 11 районни.
  2. Всички останали съдилища ползват програмата Law Choice, която е претърпяла много доработки и изменения. Тя е разработена безплатно от администрацията на ВСС, приета от него и предоставена на всички съдилища, прокуратурата и следствените отдели.

На 17 декември 2014 г. ВСС изслушва ръководството на градския съд. Към този момент съветът изпълнява проект по ОПАК „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, който трябва да приключи до средата на 2015 г. Като част от него е предвидено и изграждането на модул за случайно разпределение.

На заседанието на 17 декември 2014 г. по предложение на председателя на ВАС кадровиците решават да „извадят“  модула от проекта и самият съвет да обяви обществена поръчка за изграждане на изцяло нова централизирана система за разпределение на делата като сървърът трябва да е във ВСС. Мотивът е, че стойността на проекта по ОПАК не е достатъчна, за да се изгради и модул.

Как без обществена поръчка беше избрана фирма с оферта от 12 000 лв.  

Ден по-късно, на 18 декември 2014 г. ВСС се среща с експертите от създадената 10 дни по-рано комисия от IT експерти. Именно тогава решава, че в спешен порядък трябва да бъдат доработени две от системите в съдилищата.

Кадровиците одобряват предложението на комисията, което гласи: „в краткосрочен план за внедряване в съдилищата на системата за случайно разпределение, вградена в АСУД, след доработка от „Смарт Системс 2010“ ЕООД за тези съдилища, които използват деловодно-информационната система АСУД, и за разработка на система за случайно разпределение от „Декстро груп“ ООД за съдилищата, следствените отдели в страната и за Националната следствена служба, които използват системата за случайно разпределение Law Сhoice”.

За изпълнението на тези мерки, които ВСС определя като краткосрочни, първата фирма е представила оферта от 12 000 лв. без ДДС за надграждане на вече съществуващата система, а втората – 16 000 лв. без ДДС за нова система.

На това заседание членовете на съвета обсъждат с работната група предложението да се пристъпи към пряко възлагане на изпълнението на надграждането и доработката.

Коментира се, че двата договора са с различен предмет – едната фирма „Декстро груп“ ще създаде нов продукт, а другата „Смарт системс“ – само ще надгради вече съществуващия модул за случайно разпределение в системата АСУД. И тъй като сумите са под 20 000 лева, затова ВСС единодушно решава да упълномощи представляващия да сключи договори по чл. 14, ал. 5 от ЗОП (с пълния текс на протокола от това заседание и всички решение взети на него можете да се запознаете тук).

На същото заседание кадровиците одобряват и предложена от IT специалистите матрица, в която са заложени минимални технологични и функционални изисквания, както към продуктите за случайното разпределение в краткосрочен план, така и към бъдещия централизиран софтуер за случайно разпределение.

Съветът възлага на представляващия ВСС да формира работна група, която до 20 януари 2015 г. трябва да изготви техническото задание, анализ за свързаност и прогнозната стойност за откриване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на централизирана система за разпределение на преписките и делата на случаен принцип, чиито сървър да бъде във ВСС. Указва се в работната група да влязат членовете на IT комисията на съвета, експерти от дирекцията за информационни технологии, специалисти от други държавни органи и висши учебни заведения, включително и тези, отправили препоръките, както и експерти от финансовата дирекция на съвета.

Доработката на АСУД е определяна от кадровиците като временно и краткосрочно решение на проблема със случайното разпределение на делата, тъй като е взето решение за изграждане на нова централизирана система за случайно разпределение.

През януари 2015 г. съдиите – членове на съвета извършват проверка в градския съд, където наред с други нарушения, установяват такива и в системата за случайно разпределение на делата.

На 9 април 2015 г. ВСС променя състава на работната група и указва до 7 май с.г. „да бъде внесен проект за решение за избор на краткосрочното решение за централизирана информационна система за случайно разпределение на делата, която (които) да бъдат пилотно внедрени в няколко органи на съдебната власт с цел преминаване към реална работа през юни 2015 г.“.

На 7 май с.г. кадровият орган приема доклада на работната група, чиито членове са единодушни, че продуктът на „Смарт системс“ е много по-качествен, отговаря на одобрената матрица с критериите за сигурност и за лесен достъп до системата. ВСС решава този продукт да бъде внедрен във всички съдилища, а не само в онези, които са работили с АСУД преди това. Тогава съветът взима решение да прекрати процедурата по ЗОП за избор на изпълнител за нова централизирана система за случайно разпределение.

Година по-късно ВСС стартира проект по ОПДУ за изграждане на Единна информационна система на съдилищата, част от която има модул за случаен жребий. По информация на „Лекс“ към днешна дата системата вече е готова и дори се тества на места. Но заради обявеното извънредно положение засега не може да бъде внедрена пилотно в 17 съдилища, както се предвиждаше. Т.е. през 2020 г. тя още не се използва от съдилищата, а те прилагат внедрената като временно решение доработка на АСУД на „Смарт системс“.

На 26 януари 2017 г. съветът решава да подпише договор за „актуализация на функционалността и реализация на допълнителни функционалности на централизираната система за случайно разпределение на делата“ със „Смарт системс“. Срокът на изпълнение е два месеца, а стойността на договора – 13 140 лв. с ДДС.

На 6 април 2017 г. кадровиците решават да се извърши „незабавна техническа експертиза“ на системата, приложимостта и обхвата ѝ, както и на защитата ѝ срещу външна намеса. Една част от членовете на съвета тогава са настоявали този одит да бъде направен, след като бъдат приети доработките на системата, одобрени от ВСС през януари с.г. Но това решение не е прието.

Предходният състав на ВСС така и не довършва проверката на системата.

На 18 април 2019 г. действащият състав на съвета решава да се направи такава техническа експертиза. Тогава беше отправена покана до всички заинтересовани да предоставят оферти за анализ на сигурността на системата за случайно разпределение „с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата“. Прогнозната стойност на услугата е 20 000 лева без ДДС. До крайния срок – 28 юни 2019 г., оферти не бяха постъпили. Последва нова покана и тогава се яви фирмата, извършила проверката и обсъдена вчера от ВСС.

На 9 април 2020 г. кадровият орган реши да прекрати договора със „Смарт системс“ и да избере нова фирма, която да отстрани установените уязвимости на системата.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
advokat
advokat
10 април 2020 14:39
Гост

Нормалното е – Председателят на съответният съд – досещайки се кой съдия – или тричленка, но и тричленката – пак е така – е запозната със съответното право, той да разгледа делото, тоест преценка компютър да ми прави – не е така момчета, както и уважаеми момичета, работата. Просто трябва тясна специализация да се гледа, един съдия разбира – примерно – делбено право – знаете ли колко е наситено там с подробности, друг съдия разбира облигационна тематика – те са смесени – но все пак – правото – юридическите неща са единни, ама съвсем да са единни – трябва и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:46
Гост

За мен всичко това е долна инсинуация. Просто са вдигнали мерника на Панов.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:48
Гост

Да, така е. Не успяха с ударите под кръста и сега му търсят цаката.

Симеон
Симеон
10 април 2020 13:45
Гост

И все пак не разбирам защо след като продуктът на „Смарт системс“ е много по-качествен, трябва да се замени с нов.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:41
Гост

Наистина създаването на единна и централизирана система за случайно разпределение на делата е от стратегическо значение за съдебната власт. Да не говорим, че така комуникацията между отделните съдилища е по-ефективна.

Димитър
Димитър
10 април 2020 13:42
Гост

Мен ако питаш, едни хора решиха да направят една такава система, за да усвоят едни пари.

Георгиев
Георгиев
10 април 2020 13:43
Гост

Добре е, че никой не те пита. Иначе във ВКС до сега да си работят с първобитната деловодна, където наистина можеха да се правят манипилации.

Nedkova
Nedkova
10 април 2020 11:31
Гост

Истината е проста: 2014г. сменят една несигурна система с друга несигурна система. Едното лоби надделява над другото лоби. Но интересът от манипулируема система е общ. Няма невинни в цялата история. И как така цели 5 години няма одит на ЦСРД, като всички ИТ стандарти изискват такъв поне на 1 година. Как така решение на ВСС от април 2017г. за одит на системата не е изпълнено въобще от ВСС?! Кой има интерес системата да не се провери дали не се манипулира? Въпросът е сега да се види кой ще овладее новата система за разпределение. Дадох си труд да прочета пълните протоколи… Покажи целия коментар »

Кириловски
Кириловски
10 април 2020 9:28
Гост

Трябва да си ултра нахален за да хакнеш ВСС. Сега силата на ВСС е да ги навре в затвора за десетилетия!

наблюдател
наблюдател
10 април 2020 10:32
Гост

By the way-ВСС не правораздава.

Моника Мар
Моника Мар
10 април 2020 9:28
Гост

Трагедия. Хакват ги дори фирмите наети от тях. Просто защото могат.

Сватбарче
Сватбарче
10 април 2020 9:27
Гост

Тоя вирус изпи мозъчетата на всички.

кокала
кокала
10 април 2020 10:34
Гост

Но не и на черепа ! Гешев ще го види на куково лято.

Паломина
Паломина
10 април 2020 9:26
Гост

Българска му работа. Без скандали не може

Тодоров
Тодоров
10 април 2020 9:26
Гост

Защо Сървърът ще е във ВСС>?

Елвира Д
Елвира Д
10 април 2020 9:26
Гост

На 31 октомври с.г. съветът утвърждава „Технически изисквания към софтуера за случайно разпределяне на делата”, които да залегнат в изискванията към бъдещата централизирана система за случайно разпределение на делата. Наред с това решава, че такава трябва да бъде въведена, като сървърът трябва да се намира във ВСС. Разпорежда още в съдилищата да се използва Law Choice и модулът за случайно разпределение в АСУД.

Те как си преценяват тия неща и консултират ли се със специалисти?

Уранготан
Уранготан
10 април 2020 9:25
Гост

Темата беше обсъдена на заседание на съвета вчера, който реши да прекрати договора с фирмата, която поддържа системата и да възложи на друга компания да отстрани уязвимостите. Наред с това докладът беше изпратен на прокуратурата, която вече образува досъдебно производство за компютърни престъпления.

Ей как не може да се намерят честни компании бе. Все ще наемеш такава, дето да те прецака

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:36
Гост

По принцип е редно тези, които внедряват системата и да я поддържат след това. Иначе става разграден двор.

SIxtoR.
SIxtoR.
10 април 2020 9:21
Гост

Чета фактите и пак се убеждавам, че Костов е виновен… Както и за коронавируса, впрочем 😀

сапио
сапио
10 април 2020 10:36
Гост

Това, че той официализира корупцията в РБ е факт, последиците от който мнозинството българи понасят, независимо дали си дават сметка за това.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 9:20
Гост

Някои хора в предишния състав бяха на почивка във ВСС, затова няма още нова система

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 9:18
Гост

Преди човек да говори, е добре да почете, за да е подготвен. Не ли

Нико
Нико
10 април 2020 9:20
Гост

Някои хора толкова често и по много говорят, че е разбираемо не им остава време да четат. А и последното никога не им е било приоритет.

987
987
10 април 2020 9:25
Гост

Как са завършили училище като не четат. С пищов – в пряк и преносен смисъл 😉

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 9:22
Гост

Ти му викаш „Ванчо, прочети“ , той не ще. Има друг дневен ред, иска да реве пред камерите