Има различни мнения за характера на РМС 441 за създаването на списък на лицата, свързани с санкционираните от OFAC лица по закона „Магнитски“ – дали е нормативен или индивидуален административен акт, както и за това какво представлява самото включване на някое физическо или юридическо лице в него (пълния текст на РМС виж тук). Представяме две гледни точки.

В няколко държави има закони, подобни на американския „Магнитски“. Поради това е приемливо и България да има нормативна уредба, пък макар и свързана с прилагането на американския закон “Магнитски”.

I-ви Вариант. РМС 441 е нормативен акт, а включването на имена в списъка става с индивидуални административни актове на Постоянната работна група, а ако няма издадени и след това влезли в сила такива актове или за които е допуснато предварително изпълнение, то включването на имена в списъка би представлявало незаконосъобразно действие по смисъла на чл.250 АПК. 

В Решение № 441 от 4 юни 2021 година за предприемане на действия във връзка с наложените от САЩ санкции на български лица не се казва, че то се издава за контакти с конкретни лица, санкционирани от OFAC по закона „Магнитски“. Решението не се издава и за свързани лица със санкционираните по закона „Магнитски“ с точно определено решение на службата OFAC от определена дата. Точно обратното – РМС се отнася за свързаност с всички санкционирани от OFAC български лица по закона „Магнитски“, като санкционирането може да е направено по различно време, включително и за в бъдеще. Точно това се казва в т.1 от въпросното РМС:

„да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати“

Ако РМС 441 имаше за цел да се санкционират асоциираните само с трите санкционирани по закона “Магнитски” лица, то това би следвало да бъде изрично направено в РМС 441.

Лицата, към които е насочено ПМС 441 са лица извън държавната администрация и поради това в тази му част актът не може да е вътрешнослужебен. След като лицата, които ще бъдат санкционирани по закона „Магнитски“ в бъдеще не са определени, а в настоящия момент и към момента на издаването на акта не са определяеми и след като РМС 441 ще се приложи и в следващи случаи във времето – когато евентуално на нови български лица се наложат санкции по закона „Магнитски“, то в такъв случай РМС има многократно действие срещу неопределен кръг хора и следователно е нормативен акт. Ако РМС 441 беше за включване в списък на физически и юридически лица, свързани (асоциирани) с вече санкционирани, т.е. конкретно определени лица по закона „Магнитски“, то РМС щеше да е индивидуален административен акт. Но не е така съобразно цитираната формулировка.

С РМС се създава административен орган – Постоянна работна група. В тази си част РМС е вътрешнослужебен акт. МС може с административен акт да създава административни органи. Предвижда се точно процедурата по създаването на този орган: „2. Поименният състав на работната група се определя със заповед на министъра на финансите по предложение, направено в еднодневен срок от ръководителите на ведомствата по т. 1.“.  И съответно Постоянната работна група е създаден с РМС административен орган. Този административен орган има самостоятелна компетентност да включва определени лица в списъка, съобразно поставените общи условия в РМС 441: „да изготви и да поддържа списък на лицата“.

Постоянната работна група очевидно не е помощен орган на МС. Помощният орган издава процесуални актове, които са част от производството пред водещия производството орган. Няма нищо подобно при положение, че РМС е нормативен акт. Включването на определени лица в списъка по РМС 441 не става с акт на МС.

Напротив – Постоянната работна група има самостоятелна компетентност да издава индивидуални административни актове, насочени към определени лица, за които настъпват неблагоприятни правни последици.

Административният орган „Постоянна работна група“ е направил волеизявление съобразно т.1 и т.3 от РМС 441, което се изразява във включването на дадено лице в този списък с произтичащите неблагоприятни последици за него, така както са уредени в РМС 441. Съгласно т.1 и т.3 на РМС 441 от 4 юни 2021 г. името на нито едно лице няма как да се появи в списъка, публикуван на сайтовете на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите, освен чрез волеизявление на административния орган „Постоянна работна група“.

Актове на този административен орган следва да спазват производството и формата, предвидени в АПК. Тъй като Постоянната работна група не е издала писмени административни актове с мотиви и диспозитив или поне само с диспозитив, който включва волеизявление името на определено лице да се публикува в списъка по РМС 441, то актовете са устни. Както правилно отбелязва Върховният административен съд (ВАС) в определение по дело №6558/2021 г. в списъка „липсва разпоредителна част“. Поради това тези актове за включване на дадено лице в списъка са нищожни, тъй като в закон не се предвижда актовете на Постоянната работна група да са устни.

Като нормативен акт РМС още не е влязло в сила, защото не е публикувано в Държавен вестник. Освен това при издаването на нормативен акт естествено следва да се спази процедурата в АПК, Закона за нормативните актове и указа за прилагането му.

Включването в списъка по РМС 441 представлява изпълнение на влезлия в сила административен акт, насочен към определено лице. Тези действия не са основани нито на закон, нито на административен акт. Защото административният акт е нищожен и като такъв не съществува за правната действителност.

Включването в списъка представлява изпълнително действие по изпълнение на устен акт на „Постоянната работна група“ за включване на дадено лице в списъка по т.1 от РМС 441 и съгласно чл.21, ал.1 АПК административен акт е и „изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган“. Т.е. с включването на дадено лице в списъка се изразява волеизявлението на административния орган за включването му в списъка. Но това че има административен акт не означава, че този той е действителен – може да е нищожен или унищожаем.

II-ри вариант. РМС 441 е индивидуален административен акт, а включването на асоциирани лица в списъка представлява изпълнителни действия от помощен административен орган, наречен „Постоянна работна група“. Тези изпълнителни действия биха могли да бъдат атакувани по реда на чл.250 АПК.

Това е подходът, който аргументирано приема преобладаващата практика на ВАС. В определение по дело №6558 се казва: „След включването му в списъка на основание оспореното пред съда решение на Министерски съвет, е налице засягане на права и законни интереси на жалбоподателя, поради което това решение по отношение на него има характер на индивидуален административен акт.“

При тази конструкция се приема, че изразът в РМС 441  „санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)“ се отнася само за вече наложени санкции, а не за санкции, които ще бъдат наложени през следващи години. При това положение, актът има еднократно действие, защото списъкът по РМС 441 може да включва само лица, които през последните години са имали предвидените в РМС отношения с вече санкционираните лица по закона „Магнитски“.

Разбира се, МС може да създава с административен орган и с индивидуален административен акт, тъй като частта за създаване на органа е вътрешнослужебен акт.

Единственият въпрос, който стои, е може ли Постоянната работна група да бъде определена от МС като орган по изпълнението. Да, това е напълно възможно. Съгласно чл. 271, ал.1 АПК в изпълнителното основание може да е посочено, че орган по изпълнението няма да е издателят на акта, а да „е посочен друг орган“. И това е направил МС като е посочил Постоянната работна група като орган по изпълнението.

Тъй като ВАС приема, че РМС 441 няма клауза за предварително изпълнение, то обжалването спира изпълнението му. Съответно не следва да се извършват изпълнителните действия, които представляват включване на асоциирани лица в списъка от Постоянната работна група.

Изпълнителните действия по невлязъл в сила административен акт представляват „действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт“ (чл.250, ал.1 АПК). И съответно могат да бъдат атакувани като незаконни действия на администрацията.

Трябва специално да се подчертае, че от политическа гледна точка решението на Министерския съвет е приемливо, но би следвало администрацията да го оформи много по-ясно и да се спази процесуалният закон. Именно това е основното изискване за всеки административен акт – бил той нормативен или индивидуален, в една правова държава.

На първо място би следвало в РМС 441 да се укаже изрично дали то се отнася за тримата санкционирани български граждани по закона „Магнитски“ или има многократно приложение – за всички досега и за в бъдеще санкционирани по него български граждани.

На второ място – ако РМС е с еднократно действие, да му се придаде предварително изпълнение, ако се цели да има такова, а не да се пристъпва към предварително изпълнение без да има такава клауза.

Ако РМС има характер да се прилага и за следващи санкционирани български граждани по закона „Магнитски“, да се спази процедурата за издаване на нормативен акт, включително и да се публикува в Държавен вестник. В този случай актовете на Постоянната работна група за включване на лица в списъка по РМС 441 да се оформят като индивидуални административни актове и евентуално да им се придаде предварително изпълнение.

Би следвало разпоредбите на РМС 441 да се формулират много по-ясно, защото с него се налагат съществени ограничения. Например във връзка с т. 5 на РМС 441 „изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена“. От една страна съгласно т.1 от решението в списъка се включват всички лица, които са били свързани през последните години по изброения начин със санкционираните по закона „Магнитски“ лица. От друга – тези, които са прекратили свързаността си, трябва да се изключват. Би следвало разпоредбата за изключването да е специална и да има приоритет, но това трябва изрично да укаже. Защото се получи така, че например гръцката компания „Интралот“ беше включена в списъка, а след това изключена, защото е прекратила отношенията си със санкционирано по „Магнитски“ лице, а други лица, които също са прекратили отношенията с него, продължават да стоят в списъка. А това вече не е еднакво прилагане на правото. Нещо повече – в противоречие е с принципа за последователност и предвидимост, уреден в чл.13 АПК.

Не бива една нелоша политическа идея да се опорочава с непрецизни юридически действия.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Сенека :)
Сенека :)
20 юли 2021 12:09
Гост

Магнитска екзекватура

Харпо Маркс
Харпо Маркс
19 юли 2021 14:03
Гост

Кой точно права, свободи и интереси са нарушени конкретно и пряко?

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 18:40
Гост

Да бъдеш изправен пред съд и да получиш справедлив процес. Получава се така, че си заклеймен, не осъден, като престъпник от друга държава и не можеш по никакъв начин да се изчистиш, както и тези с които имаш бизнес връзки.

Харпо Маркс
Харпо Маркс
20 юли 2021 17:05
Гост

Този въпрос и претенции към институциите на USA. В тези конкретни актове няма разпоредителна част. Не е посочено какви са последиците от тях. Включването в списък не води до нищо друго освен до публичност и гласност. Ако вие искате да правите бизнес, да другарувате или да слугувате с такива хора никой не ви спира. И без този списък всяка банка, респ. всеки може да си направи справка в публичните регистри кой има връзка с тримата бандити, посочени от USA. Списъкът просто ви спестява тези усилия.

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 12:30
Гост

Така, както е формулиран текста, без изрично позоваване на тримата българи, санкционирани по Магнитски, РМС 441 излиза, че е нормативен акт, който още не е влязал в сила, защото не е публикуван в ДВ. А решенията на постоянната работна група са индивидуални актове. Друг е въпросът, че са нищожни, защото са устни. А самото включване в списъка няма какво друго да е освен незаконосъобразно действие, защото е представлява изпълнение на нищожен акт.

Гешев е позор!
Гешев е позор!
19 юли 2021 11:36
Гост

Празната кратуна с каскета, за която мнозина продължават да констатират, че трайно накърнява престижа на съдебната власт – случайно вече да е постановила някакъв акт по отношение на видните представители на хунтата и свързаните с тях лица по този списък? Защото на Божков за няколко дни ПОРЪЧКОратурата му повдигна почти 20 (двадесет!) обвинения, искаха задържане под стража, екстрадиция и какво ли още не, докато за другата част от списъка „Магнитски“ ПРИКРИВАтурата още не си е мръднала пръста.

Лазар
Лазар
19 юли 2021 11:22
Гост

Много интересна и полезна статия.

Nikolov
Nikolov
19 юли 2021 9:06
Гост

Чудесно. Излагация по български.

Anonimen
Anonimen
19 юли 2021 11:23
Гост

А, сефте!

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 9:06
Гост

Спиъска на хора окоо Пеевски и Божков е направен нелепо.

Боби Босов
Боби Босов
19 юли 2021 9:05
Гост

Чудесно е да има повече решения по Магнитски за да хванем всички мръсници, които се гаврят с народа ни.

Хари
Хари
19 юли 2021 11:24
Гост

Мръсниците са ясни. Обаче им се изплъзват обикновено.

Запетуйка
Запетуйка
19 юли 2021 9:05
Гост

За мен ситуацията е ясна. Трябва да ни наредят от САЩ, а ние после пак не можем да се оправим.

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 11:26
Гост

Защото позволяваме да ни водят за носа.

Темелкова
Темелкова
19 юли 2021 9:04
Гост

Според мен не сме никаква държава, а разграден двор и нямаме съдебна система. И това няма да се промени с идването на хората на „чорапа“.

ЬрВьн
ЬрВьн
19 юли 2021 9:04
Гост

Трябваше САЩ да ни кажат кои хора са свързани и кои не?

Demireva
Demireva
19 юли 2021 9:03
Гост

Надявам се да се поучим от грешките си .

Емил
Емил
19 юли 2021 9:02
Гост

Твърдо нелепо направен списък. Пак се оакахме.

Мики
Мики
19 юли 2021 11:27
Гост

Само се излагаме. Жалка картинка.

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 8:26
Гост

Цялата работа много ми напомня на заповедите на здравния министър за ковида. На всички беше ясно, че са нормативни актове, даже Д. Вълчев беше написал подробна статия тук по въпроса и накрая просто се прие фикция, че не са, не трябва да се пускат в ДВ, а само на сайта на

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 7:49
Гост

Да го вкарат в закон и спорът и различните трактовки ще приключат

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 7:48
Гост

Идеята на решението на МС е да защити държавните дружества. А какъв акт е, ще каже ВАС в крайна сметка

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 7:49
Гост

Във ВАС всеки съдия в със собствено мнение. Затова и практиката е толкова различна

Джанго
Джанго
19 юли 2021 7:53
Гост

Така е с гениалните професионалисти. Няма как да ги ограничиш в рамките на правото.

Симо
Симо
19 юли 2021 11:30
Гост

А после-само тълкувателни дела.

Фики
Фики
19 юли 2021 11:30
Гост

И чакаме решенията с години.

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 7:46
Гост

Това ми напомня за спора със заповедите на здравния министър от м.г., когато въведе различни мерки срещу ковид. Какъв акт са, трябва ли да се обнародва и т.н.

Анонимен
Анонимен
19 юли 2021 7:44
Гост

ясно беше, че това РМС е само временно решение докато се събере парламент и облече волята си в закон. дали това ще се случи съвсем не е ясно, като слушам славитата май пак вървим към служебно правителство освен ако христо и мая не преглътнат всички жаби, дето им ги сервираха от шоуто.

OMG
OMG
19 юли 2021 8:29
Гост

Скоро, скоро, май все пак ще има. Ама дано този път им каже кой му е кандидата преди да го напише във Фейсбук.

интересно
интересно
19 юли 2021 7:37
Гост

Май, май по към НАА ми върви цялата работа, но просто заради неясните формулировки, иначе явно волята е била да се включат тези свързани с вече санкционираните хубостници 😉

123
123
19 юли 2021 7:52
Гост

Важното е, че работи, ако ще и свински нормативен акт да се нарече.