Случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – така главният инспектор Теодора Точкова определя изтичането на личните данни на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, чрез публикуването на декларацията ѝ за имущество и конфликт на интереси без да са заличени ЕГН, адреси и друга чувствителна информация за нея и членовете на семейството ѝ.

Точкова излезе с официална позиция, в която разясни техническия процес по заличаването на личните данни на магистратите от декларациите им, в което наименованието на файла с тази на Тодорова NE SE CHISTIIII е обяснено с невъзможността на експерт да премахне тези, които не трябва да се публикуват.

Тя беше огласена минути преди заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на която по предложение на председател на Върховния касационен съд Лозан Панов Точкова трябваше да бъде изслушана, за да обясни как се е стигнало до публикуването на личните данни на съдията.

В позицията си главният инспектор отново определя случая като пропуск и посочва, че съдия Тодорова е била уведомена за огласяването на личната информация и за случая е сезирана Комисията за защита на личните данни. Тя поднася и извинения на съдия Тодорова. Освен това Теодора Точкова посочва, че се извършва проверка и ще бъдат предприети и дисциплинарни мерки, както и такива, които да гарантират, че случилото се няма да се повтори.

Ето какво обясни главният съдебен инспектор за изтичането на личните данни на Мирослава Тодорова и семейството ѝ:

С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия  Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г ал. 1 т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.

Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.

Анонимизирането и заличаването на личните данни, и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС – съобразно разпределените им за проверка декларации.

Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование), чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ, началникът на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС, съгласно цитираната заповед.

В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г. Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – „не се чисти“, указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти /заличи/ личните данни. Препратката „не се чисти“ би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване /заличаване/.

Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни преди да предадат декларациите за публикуване да заличат съдържащите се в тях лични данни, т. е. да ги „изчистят“.

На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който след като изчисти файла на декларацията от личните данни го записва в окончателен /заличен/ вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началника на отдел „Компютърно – информационна сигурност“.

Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт Майкрософт ексел, запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в  „Защитен изглед“ или се отварят в режим „Маркиран като завършен“, което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни. Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от Майкрософт ексел в преносим формат на документи – pdf.

Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименоването на файла  с декларацията на съдия Тодорова („не се чисти“). Т. е. в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим „Маркиран като завършен“ в програмния продукт Excel.

Независимо, че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим „Маркиран като завършен“ от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.

Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това, поднасям извиненията си.

След получаването на сигнала за публикуваната декларация с незаличени лични данни, са предприети незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, изразяващи се в премахване на връзката към декларацията на съдия Тодорова и самата декларация от интернет сървъра, след което е преустановен и достъпът до самия сървър. Едновременно с тези действия е разпоредена и проверка по случая. Предприети са и действия по уведомяване на Комисията за защита на личните данни по чл. 33 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. Уведомена е и съдия Мирослава Тодорова.

След приключване на проверката ще бъдат предприети съответните законови действия, за недопускане подобни пропуски в бъдеще,  включително и чрез ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съмнително
Съмнително
24 юли 2019 14:12
Гост

Добре. И аз си помислих в началото, че може „Не се чистиии“ да означава, че технически не може да се изчисти и има проблем. Но защо тогава изобщо е публикуван? …

любопитен
любопитен
23 юли 2019 12:54
Гост

Да, случайно NESECHISTIIII

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 10:37
Гост

Сега пък ще изкарат, че софтуерът е причина за изтичането на данни. Пълни глупости.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 10:36
Гост

Явно Мирослава Тодорова изъегли късата клечка.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2019 10:34
Гост

Някой да е очаквал друго обяснение от Теодора Точкова.