Изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се пазят 100 години в архива на частния съдебен изпълнител (ЧСИ). Това предлагат да се регламентира в Наредбата за архива на ЧСИ от Министерството на правосъдието (пълния текст на проекта виж тук).

Промяната е изключително важна, тъй като всички тези документи имат сериозни правни последици – те засягат съществено имуществената сфера на длъжника и са основание за придобиване на права от трети лица върху неговото имущество.

Освен това откакто преди 12 години в сила влезе Законът за националния архивен фонд, ЧСИ всъщност нямат право да предадат важните си документи в държавния архив. А същевременно наредбата, която е по-стара, ги задължава да пазят делата и другите книжа 5 години, дневниците на извършените действия – 25 години, а регистрите на заведените дела – 100 години, а всичко останало да изпратят в Държавния архив.

Така те хем не трябваше да пазят множество документи, хем не им ги искаха в архива, хем нямаха и право да ги унищожат.

Сега ясно е записано, че най-важните документи при ЧСИ и регистрите на делата им се пазят 100 години, а самите дела и дневниците за действията – съответно 5 и 25 години, а всичко друго се унищожава.

Сега Министерството на правосъдието, съгласувано с Камарата на ЧСИ, създава друга много важна възможност – след изтичане на срока за съхранение на внесените в архива дела частният съдебен изпълнител да може да запази електронно копие на съдържащите се в тях документи.

„Електронното копие, удостоверено с електронен подпис на частния съдебен изпълнител към момента на неговото запазване, се  счита вярно с оригинала на документа“, предвижда проектът за изменения в наредбата.

Всичко това става възможно, защото за първи път се регламентира, че ЧСИ водят деловодните си книги в електронна форма. Като се предвижда това да става по начин и стандарт, които осигуряват обмен на информация с държавната администрация. А за всяко вписване в деловодните книги се генерира уникален идентификатор.

На практика ЧСИ и сега имат електронно деловодство, но с измененията в наредбата вписванията в него вече придобиват правна стойност.

Тази новост е предвидено да стане факт една година след влизането в сила на промените в наредбата.

Задължителна застраховка за 1.2 млн. лв.

Друга много важна за гражданите и бизнеса промяна се прави в Наредбата за задължителното застраховане на ЧСИ (пълния текст на проекта виж тук). С нея изрично се задължават всички ЧСИ да се застраховат за минимум 1,2 млн. лв. Това е сумата, до която застрахователят ще покрие всички имуществени и неимуществени вреди, които съдебният изпълнител е причинил на страните, другите участници в изпълнителното производство и на всички трети лица с виновно неизпълнение на задълженията си.

Т.е. това е сигурност за всички замесени в изпълнителния процес, че ако пострадат от недобросъвестен ЧСИ, ще бъдат обезщетени от застрахователя до 1,2 млн. лв.

Досега частните съдебни изпълнители се застраховаха според начислените от тях такси за предходната година. Така минималната застраховка варираше от 90 000 лв. през 450 000 лв. и 900 000 лв. до 1,2 млн. лв. Сега всички задължително ще се застраховат за максималната сума. Изключение е предвидено само за новоназначените ЧСИ, които ще се застраховат за 600 000 лв.

От доклада за изменение на наредбата става ясно, че предложението за фиксиране на този задължителен минимален размер на застраховката е на Съвета на Камарата на ЧСИ. Като от там са обяснили, че при действащия модел на застраховане е възможно част от претърпените вреди да не бъдат обезщетени в пълен размер чрез плащане по договора за задължителна застраховка. И са изтъкнали, че потенциалният размер на вредите, които могат да се причинят от незаконно принудително изпълнение, често надхвърля размера на застрахователните суми.

Освен това в наредбата изрично се записва, че застраховката покрива и отговорността за причинените имуществени и неимуществени вреди, когато частният съдебен изпълнител извършва действия по възлагане от пристъпилия към изпълнение обезпечен кредитор по реда на Закона за особените залози.

С изменения в друга наредба – тази за отчетите на ЧСИ, те се задължават да се отчитат на министъра на правосъдието на всеки 6 месеца, а не веднъж годишно, както вече беше предвидено в закона. Освен това за първи път в отчетите ясно ще се разграничават различните дела, образувани при тях в полза на държавата и общините, като тези за вземания на съдилищата са отделени в специална графа. Изменението е насочено към създаване на предпоставки за осъществяване на засилен контрол при събирането на публичните вземания към бюджета, посочват от Министерството на правосъдието.

10
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Добро
Добро
24 април 2019 16:35
Гост

Хартията се оказва най-дълготрайният носител на информация, измислен досега. Единственото, което трябва да направят ЧСИ-тата, е да осигурят нормални условия за съхранението на тези документи. Да се съхранява информация на други носители е рисковано!

Анонимен
Анонимен
23 април 2019 12:32
Гост

Напълно съм съгласен с измененията на наредбата за отчетността. Така ще се засили контрола върху публичните вземания.

Гейтс
Гейтс
23 април 2019 12:27
Гост

Интересно на какъв носител ще се пазят тези архиви – хард диск, облак, друго, което още не е измислено?

Някой си
Някой си
23 април 2019 12:28
Гост

Още по-интересно е колко ще струва пазенето на данни в облак за 100 години напред. Безумно е. За хартията е ясно, че след 100 години ще е на пепел.

Анонимен
Анонимен
23 април 2019 16:19
Гост

Ще се изненадаш колко дълго издържа хартията… Иди в ДА да видиш крепостните актове от 18 и 19 в.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 10:27
Гост

ама тогава хартията е била истинска, а не като сегашната субстанция имитационен продукт, от 18-19 не знам но има папируси от 1-2в. преди н.е. и те издържат много, виж в музеите на британската и други империи

за сведение
за сведение
23 април 2019 20:33
Гост

Грамотата на цар Иван Алесандър е на 700 години, при технология на хартията от 14 век. И е в перфектно състояние!

Анонимен
Анонимен
23 април 2019 12:21
Гост

Престарали са се с този срок. Чак пък 100 години. Излишна бумащина.

Анонимен
Анонимен
23 април 2019 12:26
Гост

Да, копието на документа, подписано с електронен подпис би било напълно достатъчно. А и съхраняването на хартиен носител не е толкова сигурно.

факт
факт
23 април 2019 20:34
Гост

магна харта е на 800 години. Излишна бумащина-да я унищожат!