Контури на проблема

В настоящата статия бих искал да обърна внимание на проблем от практиката, който до този момент сякаш остава извън фокуса на юридическата общност. С него се сблъскват преди всичко адвокати, които представляват ищец по дело, отнасящо се до вещно право върху недвижим имот.

Проблемът е свързан с необходимостта исковите молби относно вещни права върху имоти да бъдат вписани в съответната книга за вписване по Правилника за вписванията (ПВ). Този проблем искам да поставя в светлината на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)[1] и решенията по Протокол № 9 от извънредното заседание на съдийската колегия на висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. (Протокол № 9)[2]. Той е свързан с отговора на въпроса: „Има ли възможност съдията да извърши проверка на постъпилата в съда подлежаща на вписване искова молба с оповестително-защитно действие, респ. има ли възможност адвокатът да поиска от съдията по вписванията да разпореди впиване на исковата молба, за да може от вписването да възникне противопоставимост спрямо трети лица?“.

Преди да премина към по-подробно изясняване на практическата страна на проблема, бих искал да обърна внимание на няколко действащи към настоящия момент и относими към горепоставения въпрос нормативно записани правила за поведение.

 • В т. 5 от Протокол № 9 е взето следното решение: „Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1, 2 и 3“. При внимателния прочит на посочените изключения по т. 1-3 в Протокол № 9 става видно, че делата относно вещни права върху имоти, по които исковите молби подлежат на вписване, не са посочени. В т. 10 от Протокол № 9 е посочено: „ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1, 2 и 3“. В т. 17 от Протокол № 9 е прието още: „Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.“;
 • Ако исковата молба не бъде вписана, тя се връща на молителя и делото се прекратява – чл. 114, ал. 2 Закона за собствеността (ЗС). От вписването на исковите молби възниква чисто оповестително действие на вписването или оповестително-защитно действие на вписването, ако това действие на вписването е изрично предвидено в закон[3] – арг. от чл. 114, ал. 1 ЗС.[4]
 • в чл. 5, ал. 3 ЗМДВИП е посочено: „Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район“.

Бих искал да обърна по-детайлно поглед към съществуващия към настоящия момент проблем като проследя хронологично действията на адвоката, съдията и съдията по вписванията от момента на внасяне на исковата молба в съда до нейното вписване, както и да подчертая значението на факта, че към настоящия момент нотариусите продължават да извършват нотариални удостоверявания, макар и в по-ограничен обем.

Процесуални аспекти на вписването на исковите молби при извънредно положение

В практиката вписването на искова молба най-често се извършва при последователно извършване на следните действия от адвоката, съда и съдията по вписванията, а именно:

 • Подаване на исковата молба в съда, разпределение на делото и неговото образуване под конкретен номер;
 • Проверка на исковата молба от съдията, оставяне на исковата молба без движение поради нейното невписване, даване на указания от съда за вписване на исковата молба;
 • Издаване на съпроводително писмо[5] от съда с отбелязване, че по искова молба с посочен входящ номер е образувано дело с посочен номер и година, както и изрично посочване, че дължимата държавна такса в полза на съда е изцяло събрана;
 • Представяне от адвоката в Службата по вписванията на молба (заявление) с искане за вписване на исковата молба, както и приложения: исковата молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, препис или препис-извлечение от молбата (два броя), съпроводителното писмо от съда, данъчна оценка на имота, актуална скица на имота, адвокатско пълномощно и документ за платена държавна такса по сметката на Агенцията по вписванията;
 • Вписване на исковата молба по разпореждане на съдията по вписванията и връщане на препис от исковата молба на съда – чл. 12, ал. 2 ПВ;
 • Получаване от съда на вписаната искова молба, даване на ход на делото и изпращане на препис от исковата молба на ответника за предоставяне на отговор.

От процесуална гледна точка става видно, че от датата на постановяване на Протокол № 9 постъпилите искови молби относно вещни права върху имоти не се разпределят и по тях не се образуват дела.

При липсата на възможност за образуване на дело и разпределянето му е невъзможно съдия да извърши проверка на исковата молба, да издаде съпроводително писмо и да извърши необходимите действия да предостави необходимите съдебни книжа на адвоката, за да може той да поиска от съдията по вписванията нейното вписване.

За адвоката е невъзможно и физически да посети съответната съдебна палата, за да получи каквито и да е съдебни книжа. Те не могат да му бъдат предоставени и чрез услугите на призовкарската служба.

Всички тези обстоятелства блокират дейността на адвокатите и съдиите, които от процесуална гледна точка са в невъзможност да осигурят търсената защита от ищеца, които се стреми своевременно да впише своята искова молба.

Материалноправни аспекти на вписването на исковите молби при извънредно положение

От материалноправна гледна точка вписването на исковата молба има съществено значение за ищеца при исковите молби, от вписването на които възниква оповестително-защитно действие.[6] Те са следните:

 • искови молби по чл. 26, ал. 2, предл. пето ЗЗД;
 • искови молби по чл. 19, ал. 3 ЗЗД;
 • искови молби по чл. 33 ЗЗД;
 • искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД;
 • искови молби по чл. 135, ал. 1 ЗЗД;
 • искови молби по чл. 210 ЗЗД;
 • искови молби по чл. 227, ал. 1 ЗЗД9.
 • искови молби по чл. 37 ЗН;
 • искови молби за заместване на актове по чл. 112, б. „а“ ЗС.

При всички тях за ищеца е от съществено значение своевременното вписване на исковата молба с оглед на гарантиране на приложение на принципа Prior tempore, potior iure (Първият по време е първи по право). В материята на вписванията по вещното право принципът намира приложение при конкуренция между права на две или повече лица върху един и същи недвижим имот.

При вписване на исковата молба за ищеца е от съществено значение именно той да впише своя акт първи, тъй като ако ответникът го изпревари и прехвърли своето право, то неговият акт ще е вписан първи по ред и ще е противопоставим на исковата молба. Така третото лице, придобило права от ответника върху спорния имот, ще може успешно да ги противопостави на ищеца, чието забавяне ще се окаже фатално.

На практика забавянето на ищеца би обезсмислило търсената от него съдебна защита. Правата на третото лице, което ги е придобило от ответника, ще са противопоставими при бъдещ спор с ищеца, независимо какъв ще е резултатът от делото, по което е вписана исковата молба.

В настоящата ситуация на извънредно положение тази опасност за ищеца е напълно реална. Тя може да е резултат преди всичко от това, че към настоящия момент нотариусите продължават да изповядват сделки с вещен ефект, които се вписват незабавно – чл. 25, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Тя може да е резултат и от наложени възбрани върху имота от частен съдебен изпълнител, който съобразно чл. 5, ал. 2 ЗМДВИП е ограничен единствено откъм извършване на опис на имот и провеждане на публична продан.

Предложение за решаване на проблема

Предвид всичко гореизложено, Съдийската колегия на ВСС може да обмисли следните действия за решаване на проблема с вписването на исковите молби с оповестително-защитно действие, като допълни и актуализира своето решение в Протокол № 9, с което бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г., както следва:

 • да допълни т. 2 от Протокол № 9 с посочване на още една хипотеза: „Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на – дела по искови молби, от чието вписване възниква оповестително-защитно действие по чл. 114 ЗС. Съдиите и съдебната администрация предприемат действия единствено за нуждите на своевременното вписване на исковата молба“.
 • да допълни т. 5 от Протокол № 9, която да придобие следната редакция: „Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1, 2 и 3 и производствата по искови молби, от чието вписване възниква оповестително-защитно действие по чл. 114 ЗС“.

*Авторът е преподавател по вещно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

[1] Обн. ДВ, изв. бр. № 28 от 24.03.2020 г.
[2] Решенията на ВСС в протокола са достъпни на сайта на ВСС – вж. тук.
[3] Изрично посочване е налице в следните разпоредби: чл. 17, ал. 2 и 3 ЗЗД; чл. 33, ал. 3 ЗЗД; чл. 88, ал. 2 ЗЗД; чл. 135, ал. 1, изр. трето ЗЗД; чл. 211, ал. 2 ЗЗД; чл. 227, ал. 5 ЗЗД; чл. 646, ал. 7 ТЗ; чл. 647, ал. 3 ТЗ; чл. 114, ал. 1, б. „б”, изр. второ ЗС; чл. 114, б. „в”, изр. второ ЗС, чл. 37, ал. 1 ЗН.
[4] Подробно за вписването на исковите молби и действието на вписването – вж. Василев, И. Действие на вписването по българското вещно право. С.: Нова звезда, 2018, с. 252 и сл.
[5] Такава е практиката, например, в СРС – вж. тук. В сайта на СРС е посочено следното: „Съпроводително писмо, издадено от съдията-докладчик по делото. За да се снабдите с него е необходимо да подадете Молба за издаване на нарочно съпроводително писмо. Образец може да изтеглите от тук. Молбата се подава в „Регистратура” в съда“.
[6] Извън разглежданата проблематика оставям в страни исковите молби с чисто оповестително действие, при които не възниква противопоставимост спрямо трети лица. Макар те също да подлежат на вписване, при тях не е налице нужда от своевременно вписване с оглед на бързината, която е необходима за гарантиране на принципа „Първият по време е първи по право“. При тях вписването няма особено значение от материалноправна гледна точка, тъй като не решава проблема с конкуренцията между права на две или повече лица, които имат права върху един и същи недвижим имот.

57
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 април 2020 16:11
Гост

Хахаха, взеха решение точно по моят коментар. Дават входящ номер (който и досега можеше да си вземеш), с което имаш достоверна дата на исковата молба. След като имаш достоверна дата, а по закон процесуалните ти срокове не текат, то колкото и пъти да се прехвърли имота, при едно последващо оспорване, всички вписванията извършени след датата на исковата молба ще са непротивопоставими. Ох мамини златни … Дано Господ даде на всеки 5 години изпит за правоспособност на всички практикуващи юристи. Но изпита да е организиран от Института по правосъдието. Хиляди адвокати (включително с научни степени) ще загубят правата, за юрисконсултите …… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 17:39
Гост

Ама ВСС как са влезли в този сайт, точно твоите тъпи коментари са чели и точно ти си ги вдъхновил „точно по моят коментар“ хахахах Айде да вземеш да се събидиш от този розов сън бе, анонимния хахахах Какви срокове те гонят не мога да разбера?!?!?!?! За всписване на искова молба няма срок, това всеки студент го знае 😀 😀 😀 Ти ще си първият, който трябва да му вземат правата, ако има някакви изпити 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 Аман от лаещи неуки! Като си такъв запален драскач по сайтове, я вземи напиши нещо и си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 17:53
Гост

Не мога да повярвам какви комплексари има сред нас, юристите! Помислил си човека, че ВСС са прочели неговия коментар и са оправили проблема след като са прочели неговия въшлив коментар в някакъв форум и се помислил за много велик! Господи, събери си вересиите!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 17:55
Гост

Този 120% е джендър хейтъра, който спами целия форум с гнусните си коментари. Аман от п*дерески изпълнения! 😀

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 18:30
Гост

Много ми е чудно как ще си вземе входящ номер на исковата молба като има забрана адвкатите да влизат в съда физически и като регистратурата не работи… Сигурно сам ще си го напише и охраната ще му разпише исковата молба на входа. 😀

Лидия Иванова
Лидия Иванова
07 април 2020 18:39
Гост

Стига сте го плюли този/тази де! Очеводно лети в небесата някъде, оставете го да си лети! Очеводно вещното право не го обича, но той го обича! Става дума за несподелена любов!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 19:57
Гост

Ми по-долу са ти го написали, но ти си прост чукча писател, а не читател.
Ако си пуснеш молбата по пощата, какво ще стане ?
Но за пилешки мозък, като твоя толкова…
Толкова некадърен си, че еша си нямаш !

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 14:36
Гост

ВСС взеха решение да започнат да образуват дела по новопостъпили искови молби! Ура! Това би трябвало да ни реши проблема!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 14:04
Гост

Гледате ли заседанието на ВСС сега? Има надежда, обсъждат и проблема за вписванията на исковите молби и мислят решения за образуването на дела! Керелска наистина дава адекватни мнения, според мен. Дано вземат адекватни решения, имам надежда!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 8:46
Гост

Само че: 1. Съгласно чл.3, т. 1, 2 и особено т.3 от Закона за извънредното положение, дават!!! процесуална защита на ищеца подал искова молба до съда за вписване !!! Процесуалните срокове не текат!!! Т.е. подаваш си исковата молба, взимаш си входящ номер и толкова. Съдията от гражданския съд каквото иска да прави, закона те пази и може при последваща препродажба на имота да оспориш вписването и то да бъде отменено. 2. В чл.5, ал. 3 от закона е казано „неотложни“ Нотариалната камара, много съвестно е подходила и е дала указания що е то „неотложно“ https://notary-chamber.bg/sites/default/files/preporyki_sn.pdf Който иска да чете. 3.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 14:01
Гост

Какво следва от това, че има забрана да се администрират новопостъпили искови молби в съдилищата и да се разпределят на конкретен съдия? Какво следва от това, че по исковата ти молба не се образува дело и дори нямаш номер на делото? Какво следва от това, че няма кой съдия да ти напише съпроводителното писмо, че ти е събран пълния размер на държавната такса и поради това няма как да го представиш на съдията по вписванията? Не знам каква практика имаш ти, но явно въобще не си наясно в какво безумно положение сме сега ние адвокатите! Следя с голям интерес развитието… Покажи целия коментар »

anned
anned
13 април 2020 18:39
Гост

Не знам колко си анонимен, ама че си изгърмял е безусловно!!
Като адвокат ти споделям, че за целта си има ПАЗАР (ако си чувал тази дума)!
ПАЗАРЪТ е драги решението на проблема (ти), а не изпит, провеждан от не знам си коя БГ институция.
Ама очевидно ти не си достигнал до там. Жалко
Айде, дерзай. че аз като адвокат си имам работа и си я работя и от вкъщи….

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 13:06
Гост

Аз съм съгласна с всичко написано, но според мен трябва да „отпушат“ възможността за вписване на всички искови молби, не само на тези с противопоставимост по чл. 114 ЗС. ВСС трябва да са по-смели.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 12:40
Гост

И аз пуснах писмо на ВСС днес, ама по пощата. Направо им копирах статията на колегата Василев. Анализът е безупречен по мое мнение.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 11:40
Гост

От къде мога да си купя книгата на адвокат Ивайло Василев? От Висшия адвокатски съвет ли са я издали, за да звънна там, има ли някой идея?

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 11:53
Гост

аз си я поръчах направо от сайта на издателството вчера, но още не са ми потвърдили, че я имат. дано не се окаже, че и там е изчерпана. ето ти сайта – https://www.novazvezda.com/details.php?id=5096 Миналата година се запознах и с автора на семинар за банките. Много красив млад мъж, не само умен 🙂

Gergana
Gergana
02 април 2020 11:29
Гост

И аз съм ЗА да подкрепим предложението на колегата. Имам съшият проблем в кантората и клиентката ми всеки ден ми звъни по няколко пъти, за да бита какво става, все едно аз има какво да направя! Само обяснявам и обяснявам, и обяснявам едно и също, че не зависи от съда, аз съм си пуснала исковата молба, ама там нищо не се случва, даже дело не са образували, защото така е решил ВСС, да се чака до края на извънредното положение. Не са ни необходими „петиции“, за да се присъединяваме. Аз още днес ще си пусна по „Еконт“ едно писмо до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 11:18
Гост

Смятам, че предложението на колегата адвокат трябва да се подкрепи! Как можем и други адвокати да се присъединим към него? Дайте някакви връзки за петиция или нещо подобно?

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 9:33
Гост

Дано ВСС се вслуша в разума на тази статия и да предприеме необходимите действия. Подкрепям предложението за допълване на протокол 9

Тилев
Тилев
01 април 2020 22:18
Гост

Поздравления за автора, много му чатка мозъка на момчето, бил съм му на семинарите за вписванията миналата година.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 11:04
Гост

Да е жив и здрав проф. Стоянов за промоцията, щото пише по вещно. Питай в ЮФ на ПУ какво им е мнението за него.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 12:52
Гост

Лично проф. Венцислав Стоянов миналата година на лекции няколко пъти ни препоръча книгата на асистент Василев да я четем за вписванията като ги преподаваше тези въпроси и се изказа много ласкаво за нея и си похвали асистента. Всички в ЮФ на ПУ, които преподават вещно право, са супер добри юристи и студентите много ги харесваме, затова не пиши глупости! Не знам що за трол и комплексар си ти, ама по-добре се скрии в пещерата, от която си изпълзял. Аман от завистници и низки паразити! Като нямаш какво да напишеш, по-добре си стой вкъщи и си мисли за това какво нищожество… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 април 2020 9:49
Гост

Този плюещия 100% е някой малоумен студент, който Василев го е късал по изпитите по вещно право 😀

Адвокат от САК
Адвокат от САК
01 април 2020 20:59
Гост

Вчера звънях да се карам с една женица от СГС защо вече две седмици по исковата ми молба нищо не се случва. Обясниха ми, че постъпилите искови молби след решението на ВСС не минават по системата за случайно разпределение на делата, стоят си едва ли не на трупчета. Пълно безхаберие! Какво им пречи поне да разпределят делото, да му дадат един номер и поне това да знам, за да си го следя? Нормално ли е цялата съдебна система да е блокирана, а съдиите да се водят, че работят и да им се плащат заплати?

Кремена
Кремена
01 април 2020 20:46
Гост

От къде мога да си купя книгата за Действие на вписването? Търся я цял ден по сайтовете и навсякъде пише, че е изчерпана.

kiki
kiki
01 април 2020 19:31
Гост

Вмомента чета книгата на Ивайло Василев и попадам и на негова статия хахахах Четеш от вкъщи, когато няма какво друго да правиш по време на карантината (и си хапваш вкусотийки де!). 🙂

Емилия
Емилия
01 април 2020 19:03
Гост

В Русе не сме вписвали искова молба от поне две седмици. Утре, когато отида на работа, ще си проверя по системата кога точно сме вписали последната искова молба.

Любенов
Любенов
01 април 2020 18:53
Гост

Аз имам този проблем точно сега! Пуснах си исковата молба в СРС и сега нито ми я разпределят, нито ми образуват дело, нито нищо! Не мога и да си впиша исковата молба! Просто чакам!!!!!! Дано ВСС се вслушат в написаното в тази статия и да вземат мерки, защото клиентите ни страдат от всичко това, което се случва в цялата ни държава!

Срам
Срам
01 април 2020 18:19
Гост

Колега Василев, ако това, което пишете в статията е реален практически проблем по реален казус, а не само хипотетичните Ви размишления, мога да Ви уверя, че с молба, пусната по пощата до деловодството на съответния съд, в която поясните внимателно проблема и спешната нужда от вписване на ИМ, всеки нормален съдия (по делото или по дежурство) ще Ви издаде нужното съпроводително писмо за вписване на исковата молба. Може да правите и справки по телефона – такива се дават и сега – кога да ходите и да си я вземете. Не ми е известно съдиите по вписвания да не работят или… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
01 април 2020 14:22
Гост

За пръв път от години – срещам качествено изложение – разбира се – то изисква внимателен прочит.

Това обаче има и нужда да се добави (да се вметне), че навремето старите адвокати мъдро казваха – не правете вписвания на всяка цена, нищожността сама се предпазва – един вид – едан нищожна сделка – дали е вписана исковата молба за анулирането или не – това не влече „Пръв по време – пръв по право“, анихилирането на правното отношение – връзката между субектите е със задна дата, доста може да се развлече мисълта тук.

Срам
Срам
01 април 2020 14:12
Гост

Прочел един текст от закона за извънредното положение, преписал си част от дисертацията – ето ти статия, че и актуална. Така се кове академична кариера – като всичко в България – напред с глупости и незначителни неща.
Авторът що не вземе да каже,че всички конкуриращи кредитори и ищци не могат също да те изпреварят заради извънредното положение, щото и те имат същия проблем. Така, че реално всички са в еднa и същa ситуация за вписването на исковите молби и никой няма да бъде „прецакан“. Ма важното е там нещо да се пише.

Петя
Петя
01 април 2020 14:45
Гост

Ти явно нищо не разбираш от вещно право. Явно и въобще не си практикуващ юрист. Нямаш си и на представа какво е да искаш да защитиш клиента си, а да не можеш, защото не можеш нито да си образуваш делото, което си подготвял с месеци, а камо ли да впишеш исковата молба, а в същото време ответникът по всякакъв начин да търси начини да саботира всичките ти опити за законна защита. Браво на автора! Такива представители на академичната общност ни трябват – не само да пишат юридически прецизно, но и да са в час с актуалните проблеми на практиката! На… Покажи целия коментар »

Срам
Срам
01 април 2020 18:08
Гост

Петя (или май Ивайло) – за разлика от теб съм практикуващ и то с реална практика по вещни дела (а не само теория) и знам за оповестителното и оповестително-защитното действие на вписването много преди ти да си напишеш труда – точно от там, откъдето са преписани нещата в книгата.

Dian Ivanov
Dian Ivanov
02 април 2020 13:38
Гост

А, какво става като се продаде имота в извънредното положение?Къде ви отиват конкуренциите?

Анонимен
Анонимен
03 април 2020 12:50
Гост

Ей, „Срам“, като ти чета писанията и направо ми иде да дойда у вас и да ти скъсам дипломата. Бил си имал практика по вещно право даже! Смешник! Какво според теб означава забраната в решението на ВСС да не бе образуват нови дела по новопостъпили книжа в съда????? Ти имаш ли си представа на каква лудост сега сме подложени адвокатите?????? Вместо на квичиш и да се излагаш, вземи се скрий!

Dian Ivanov
Dian Ivanov
01 април 2020 10:26
Гост

Искови молби не може да се вписват, а сделки може да се правят.

Kiro
Kiro
01 април 2020 10:33
Гост

Пълен парадокс! Поредният пропуск в организацията.

Попов
Попов
01 април 2020 9:33
Гост

Дано направят тази корекция. Статията е много умна и дава отговори, а не е само анализ.

Людмил
Людмил
01 април 2020 9:32
Гост

Пак обърквация според мен. Вместо да направят лесно нещата и да е лесно и за хората, то става трудно и забъркано. Да се чудиш сега да излизаш ли да си носиш документ за нещо или не.

Майсторови4
Майсторови4
01 април 2020 9:32
Гост

…да НЕ ИЗЛИЗА!

Dido
Dido
01 април 2020 10:35
Гост

Да, доста усложниха нещата.

ОпОкО
ОпОкО
01 април 2020 9:32
Гост

Всичко опира до тълкувания. Но тук говорим за това какво може и какво не може да се направи в даден момент.

Гаверон ще се изкаже!
Гаверон ще се изкаже!
01 април 2020 9:31
Гост

Подкрепям да има промени, но нека са съобразени с актуалното положение в страната и нека да внасят яснота, а не да внасят по-скоро несигурност и липса на яснота относно това какво може и какво не може да се прави. Нали?

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 9:30
Гост

Поздравления за колегата, който точно и ясно поставя проблема, сега само трябва някой да прочете и да разбере

???
???
01 април 2020 10:29
Гост

Да прочете? Ко? Не!
п.п. поздравления за автора

Lola
Lola
01 април 2020 9:30
Гост

Правото трябва да се защищава. Защото във времена на криза, само то ни дава разликата от животните.

Емилиева
Емилиева
01 април 2020 9:29
Гост

Имайте предвид, че всички закони и наредби се правят на крак. Може да има пропуски.

Пешев
Пешев
01 април 2020 10:38
Гост

Може? Че то винаги има. Нормотворците ни толкова си могат.

калинколог
калинколог
01 април 2020 12:27
Гост

Обаче там и краката са повече и парите за стоене на куц крак са множко, нали ? Проблемът е в качеството на „матриала“, както казваше Тато. А във ВСС мисленето им куца, защото повечето са калинки.

КараКольо
КараКольо
01 април 2020 9:29
Гост

„Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1, 2 и 3 и производствата по искови молби, от чието вписване възниква оповестително-защитно действие по чл. 114 ЗС“

Ето това е по-логично. Да се допълни т. 5 от този протокол с номер 9. Стига недомлъвки.

Петя
Петя
01 април 2020 9:28
Гост

Много сериозен проблем в практиката. Съдийска колегия на ВСС трябва да му обърне внимание. Представям си след месеци както ще стане, ако не се реагира, ищците така ще изпищят на умряло и никой няма да може да им помогне.

Нойман
Нойман
01 април 2020 9:28
Гост

Ами да и за мен най-лесно е да се допълни точка 2 от протокол 9. „Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на – дела по искови молби, от чието вписване възниква оповестително-защитно действие по чл. 114 ЗС. Съдиите и съдебната администрация предприемат действия единствено за нуждите на своевременното вписване на исковата молба“

Неман
Неман
01 април 2020 9:26
Гост

Да не ме съдите, но не знам що за човек трябва да си да тръгнеш да се съдиш по време на пандемия. Мое мнение.

???
???
01 април 2020 10:31
Гост

Човек на зор

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 14:10
Гост

алчност срещу здраве

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 9:25
Гост

Проследих вчера заседанието на съдийската колегия на ВСС – пълно разочарование. Никаква мисъл към проблемите на гражданите, не казвам адвокатите, защото те не са техни, а на клиентите им. Разсъждава се само от „съдийска“ гледна точка. Не могат да се осмислят елементарни правни казуси, които поставят проблеми в практиката и да им се намери решения.

в името на народа
в името на народа
01 април 2020 9:28
Гост

Напълно споделям впечатленията, колега! Един член на това образувание вчера не можеше да разбере защо им е на адвокатите да искат да започне обявяване на решения, щото видите ли не тека срокове. А уж правосъдието беше в името на народа, а не в името на съда…