69 върховни съдии излязоха със становище до министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, което сами са озаглавили „Защо е опасна за правосъдието новата ЕИСС“. „Лекс“ го публикува без редакторска намеса.

С настоящото становище съдии от Върховния касационен съд (ВКС) се обръщаме към Министъра на правосъдието (с оглед правомощията му по чл. 360б и чл. 360в от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и към цялата юридическа общност, за да предизвикаме дискусия, поради отказ от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) да откликне на огромното недоволство, което вече масово се надига сред съдиите от всички съдебни райони и всички инстанционни нива в страната по отношение на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), като негови членове твърдят, че недоброто познаване на съвършено новата концепция и широката мащабност на проекта са причина за недоверието в проекта у съдии и служители, поради което е необходимо да се положат усилия за усвояване на операциите и стъпките, както и да се постигне освобождаване от рутинните нагласи към петте различни деловодни системи, по които съдилищата са работили досега, но които не са пригодени за електронно правосъдие.

Тази програма категорично не съответства на целите, поставени пред проекта, по който е изработена, а именно за осигуряване на достъпно електронно правосъдие, повишаване качеството на работата (тази цел напълно е пренебрегната) и оптимизиране работата на съдебните служители (постигнато е точно обратното – множество и безсмислено извършвани дейности в системата от служителите). Според поставената задача системата трябва да е единна, лесна за поддръжка и да освободи отделните органи на съдебната власт от финансовата тежест да поддържат отделни уеб-базирани системи, трябва да позволява лесно развитие в зависимост от появата на нови технологии, лесно добавяне на нови функционалности и да осигурява единна политика за достъп на гражданите до правосъдие, но към настоящия момент не е постигната нито една от тези цели.

Така наречената единна информационна система нито е единна, нито е система. Вместо същата да се създаде в услуга на всички ползващи се от нея и при спазване на всички устройствени и процесуални закони, разработилите я „специалисти“ на практика са създали недоносче, което не съответства на правилата, по които работи съдебната система.

При това същите тези „специалисти“ дори си позволяват да налагат свои правила в противовес на основните принципи, върху които е изградена съдебната система, защитени и в Конституцията на Република България (КРБ), която в своя чл. 117 предвижда, че „Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата“, както и че „Съдебната власт е независима“. Програмата не отчита обстоятелството, че в системата от правни гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите съдебните гаранции са най-висши, защото съдът в своята дейност следва да е независим и да е подчинен само на закона, а не на изискванията на неясен програмен продукт, който да може да изпълнява функцията на електронна среда, в която да се осъществява електронно правосъдие.

С тази „единна система“ се погазва на първо място именно независимостта на съдебната власт, тъй като съдиите, при изпълнение на своята правораздавателна дейност, вместо да се подчиняват на правилата, предписани им от закона, трябва да се подчинят на предписани им от софтуерни специалисти действия в една програма, в която всеки акт, който изготвят по същество, е достъпен за намеса в него от софтуерните „специалисти“, изготвили системата, но не и от съдията – член на състава, освен за подпис. Тази „единна“ система не е разработена с цел да се улесни достъпът до съд на страните и по-бърза работа по придвижване на документите по делата, тъй като според нейните автори съдиите и служителите в съда трябва да са програмисти и да си „създават задачи“.

Поддържа се тезата, че съдебните актове ще са само електронни документи, но в същото време, за да се спази достъпността на правосъдието към настоящия момент – конституционен принцип, същите се изготвят и на хартиен носител, който също се подписва от съдиите, т.е. създават се два оригинала на един и същ съдебен акт (електронен и хартиен), като при това в електронния му вариант „наблюдаващи“ софтуерни специалисти могат да се намесят и със „свой вариант“ на редакция на съдържанието. И отново авторите на програмата са забравили, че съдът в своята дейност се ръководи от закона, а разпоредбата на чл. 102а ГПК предвижда, че съдът издава актовете и извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма при условията на ЗСВ, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин. Системата напълно изключва този друг начин, но за сметка на това отново в нарушение на ал. 4 на същата разпоредба издаден в електронна форма акт на съда се възпроизвежда на хартиен носител, който има значение на официален препис, но се подписва от съдиите, постановили акта, като оригинал, а не се заверява от служител, овластен от ръководителя на съответния съд. И тогава възниква въпросът кой е „по-главният оригинал“ – поредно абсурдно положение.

Новите разпоредби на чл. 33, ал. 7 и 8, чл. 55, ал. 1, чл. 75, чл. 79, чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 149, ал. 3, чл. 178, ал. 8-10, чл. 180, ал. 8 и 9, чл. 209, ал. 2, чл. 247, чл. 247а, чл. 310, ал. 1, чл. 311, ал. 2, чл. 320, чл. 322, чл. 340, ал. 2, чл. 350, ал. 3 и 4, чл. 351, ал. 3 и 4 и чл. 375 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) не отменят досегашната писмена форма на съдебните актове, а с предвидените законодателни промени се предвижда само една допълнителна възможност за осъществяване на процесуални действия и в електронна форма. Затова и с новия чл. 247, чл. 1 НПК изрично се предвижда, че електронно дело се образува едва с поставяне на началото на съдебното производство като самостоятелна фаза от наказателния процес, а не с образуване на отделно съдебно дело пред конкретен съд. Когато не е образувано електронно дело още от самото начало на производството, съдебните актове по чл. 33 НПК, включително и присъдите, не могат да имат друга форма, различна от тази, по която се провежда съответното наказателно производство. Недопустимо е процесуално изготвените документи в съдебна фаза от наказателното производство да имат различна форма – в една част делото да бъде на хартиен носител, а само съдебните актове (вкл. и присъдите) да бъдат в електронна среда. Това разкъсва единството на наказателното производство и прави невъзможно запознаването на страните с делото – те нямат достъп до ЕИСС. Но, разбира се, и тези „подробности“ са се оказали пренебрегнати за разрешаване от „специалистите“, изготвили програмата, независимо че разпоредбата на чл. 360з от ЗСВ изисква само при извършване на процесуално действие, което поставя началото на отделно производство, да се образува електронно дело в информационната система на органа на съдебната власт, а не и когато производството не е започнало в електронна среда и то е единно, но продължава да се развива пред по-горна съдебна инстанция.

Поради недостатъците в програмата е наложително електронните подписи, когато съдиите са трима, да се полагат едновременно и въпреки това е възможно единият от трите подписа да „изчезне“, да „се счупи“ без обяснение от авторите на програмата защо това се случва, как да се поправи и къде „е отишъл“ вече положеният електронен подпис. Простото действие за подписване на готов съдебен акт без програмата изисква няколко секунди, но за сметка на това в програмата, при необходимостта да се подпишат електронно трима съдии, действието отнема най-малко половин работен ден. Съвсем неизяснен пък остава въпросът как цялата тази процедура се осъществява при наличието и на съдебни заседатели в състава.

Именно специалистите, изготвили програмата, са „разпоредили“, че по отношение текста на подписан, но необявен акт е невъзможно да бъде извършена техническа корекция от съда, като това е позволено само на „наблюдаващите специалисти“ и поправка може да се извърши само ако те – които не са част от съдебния състав, постановил акта, и въобще от съдебната система, разрешат корекцията да бъде извършена, при това след отправяне на специална електронна молба. За авторите на програмата очевидно не съществува разпоредбата на чл. 246 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), според която само след като обяви решението по делото, съдът не може сам да го отмени или измени. Тази програма е забранила по същество и приложението на чл. 247 и чл. 248 ГПК, които допускат поправка на фактическа грешка, допълване или тълкуване на вече постановен съдебен акт. При действието на ЕИСС, ако страната поиска поправка, допълване или тълкуване на вече постановения акт, ще получи и ново електронно дело, за да може отново всички да си „поставят множество задачи“, а не бързо да бъде постановена исканата корекция. Ако в досега действащите програми това ставаше с една стъпка, то новата система изисква множество такива: „задача“, „приеми задачата“, „разгледай задачата“, „нова задача“, „потвърди“ и т.н., което безспорно е ненужно и даже абсурдно. И всичко това е вярно дори само за една-единствена задача, а ако в рамките на деня те са повече, няма как да стигне времето на изпълняващия за изпълнението им в рамките на един работен ден по причини, които нямат нищо общо с правото и с личните му технически и юридически познания. Така единната информационна система се оказва „господар“ на процеса.

Съществува неписана забрана от същите тези създатели на програмата да се спазват и други разпоредби на ГПК, като например тази на чл. 213 ГПК, предвиждаща възможността да се обединяват дела за общо разглеждане. Ако делото бъде изпратено в друга инстанция за отстраняване на административни пропуски, при връщането му обратно системата изисква да се образува ново дело, да се разпредели отново на съответен състав, без при това по първото дело да е издаден какъвто и да било правораздавателен акт, пак в нарушение на законова разпоредба – чл. 360п ЗСВ (в сила от 10.02.2017 г.), предвиждаща при обявяване на последващ акт, който е свързан с предходен акт на същия орган, връзката между двата акта да се отрази в регистъра, а не изкуствено да се създават множество нови дела.

Системата не позволява също така да се проследи какви видове дела по съответния текст на даден закон са постъпили в съда, да се проследи дали по отношение на дадена страна има образувани и други дела, както и да се проследят постъпили „серии“ дела в даден съд, с оглед изискването за точно и еднакво разрешаване на сходни спорове (чл. 124 КРБ). Тази „прогресивна“ програма не отчита и натовареността на отделните колегии, отделения, състави и съдии и е пречка да се постигне равномерна натовареност на съдиите (докато в досегашните програми, макар и несъвършени, това е възможно).

Напълно неясно е и защо в системата са поставени в отделни стъпки мотивите и диспозитивът на иначе единния и неделим съдебен акт, в нарушение на всички процесуални принципи.

Без да се следва някаква логическа последователност, написана саморъчно молба от страна по делото до съда, като се сканира, поставя началото на множество задачи към служители и съдии в т.нар. единна система, след което на страната отново трябва  да  се   изпрати  хартиен  документ,   като   при  това  десетки   служители   в продължение на часове са работили „задачи“ в единната система по една-единствена молба, което излишно ги натоварва и намалява ефективността на тяхната работа, а и създава усещането, че процесът се забавя умишлено.

На същите тези „специалисти“ при създаването на програмата очевидно не им е било ясно, че по много от делата съдът бива сезиран със саморъчно написани молби, като например от страна с искане да се допусне безплатна правна помощ по вече образувано дело, но в ЕИСС ще се постави начало на ново такова, след което съдии и служители, като направят стотици „стъпки“, отваряйки и затваряйки различни „страници“ в системата, приемайки и изпращайки си „задачи“ в нея, пак на хартиен носител трябва да изпратят крайния акт на Бюрото за правна помощ, откъдето отново на хартиен носител ще се върне актът, с който се посочва кой адвокат е определен за осъществяване на правната помощ, и пак след множество „задачи“ този адвокат евентуално ще се окаже пълномощник на страната, но по ново електронно дело. И всичко това при ясната разпоредба на чл. 360ж ЗСВ, според която изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им, като пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания оригинал, както и на въведената електронна информация, се удостоверяват от служители, определени от административния ръководител на органа на съдебната власт, като удостоверяването се извършва чрез полагане на подпис на служителя върху хартиения носител, а на въведените електронни образи – чрез подписването им с електронен подпис на служителя, т.е. видно е, че законът предполага всичко това да представлява една „стъпка“ в информационната система, а не десетки и дори стотици „програмни задачи“, водещи до образуването на множество изкуствено създадени дела.

Изготвянето и изпращането на съобщения и призовки до страните, издаването на удостоверения, съпроводителни писма и особено издаването на преписи от приложени по делото документи изисква служителите да си създават множество „задачи“, да си ги „приемат и изпълняват“, да „поставят задача и на съдията“ – да разпореди или откаже издаването им, и едва след няколко дни или дори седмици евентуално да се предостави поисканият документ на страната, отново на хартия, тъй като за нея не съществува законово задължение да посочи и въобще да разполага с електронен адрес.

Не е съобразено и обстоятелството, че в НПК е регламентирано, че връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси, а съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, т.е. отново липсва задължително електронно призоваване и съобщаване.

И, разбира се, отново е пренебрегната законова разпоредба – чл. 360в, ал. 2 ЗСВ, предвиждаща, че Единният портал за електронно правосъдие, а не ЕИСС (която според чл. 360б ЗСВ е само информационна система), е тази система, чрез която се осигурява възможност за: заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма, извършване на процесуални действия в електронна форма, връчване на съобщения и призовки и достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри. 

Няма обяснение защо в този случай отново се забравя какво предвижда законът – чл. 102д и 102е ГПК, а именно, че само за постъпил електронен документ в информационната система потвърждението се изпраща на електронния адрес за връчване на страната, както и че всички процесуални действия на страните може да се извършват в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин (последната възможност не съществува в ЕИСС, т.е. съдът трябва постоянно да нарушава закона „по заповед“  на авторите на програмата  и  със  съгласието  на възложителя).

Недопустимо е между кориците на хартиено дело да липсва постановената присъда на хартиен носител, носеща подписите на съдебния състав, а да бъде поставен документ от електронния вариант на въведена в ЕИСС присъда. Липсата на саморъчно подписан съдебен акт по хартиено дело представлява съществено процесуално нарушение по чл. 348, ал. 3, т. 2 НПК.

Няма отговор и на въпроса, след като един акт е създаден и обявен като електронен документ (след многодневно „създаване на задачи“ в системата, вместо да се извършва дейност по правораздаване) бъде връчен на страната на хартиен носител, защото тя не е длъжна да посочи електронен адрес, от кой момент следва да се приеме, че последната е получила документа, като е ноторно известно, че пропускането на някои срокове води до загубване на права.

Авторите на програмата са пропуснали да съобразят и разпоредбата на чл. 150 ГПК (идентична по съдържание разпоредба има и в НПК – чл. 311), според която за разглеждането на делото се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда, протоколът се съставя под диктовката на председателя, като се предоставя на разположение на страните в тридневен срок от заседанието и се подписва от председателя и от секретаря, т.е. няма как да има характеристика на електронен документ по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и следва логичният въпрос – защо тогава ще се подписва с електронен подпис.

В програмата са пренебрегнали и разпоредбата на чл. 234 ГПК, според която за всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните, като съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Това право на страните отново е напълно „заличено“ от процеса по силата на ЕИСС, тъй като за програмата не съществува съдебният протокол, който се изготвя в залата на хартиен носител, а и страните нямат задължение да се явят „въоръжени“ с електронен подпис в съдебно заседание. Същите проблеми възникват и при приложението на разпоредбата на чл. 382 НПК, т.е. при одобряване на споразумение от наказателния съд, с което се прекратява производството по делото.

При следване на задачите в ЕИСС по същество не може да се проведе и производство по определяне на срок при бавност – чл. 255 – 257 ГПК, тъй като страната, която сезира съда, не е длъжна да извършва това процесуално действие чрез електронен документ, нито пък е предвидено как молбата й да бъде разгледана от по-горния съд.

В ЕИСС съществува опция за издаване на електронен изпълнителен лист, като изработилите я специалисти изобщо не са се съобразили с факта, че съобразно действащите процесуални права електронна система за съдебно изпълнение все още не съществува и изпълнителният лист следва да бъде издаден на хартиен носител в единствен екземпляр (чл. 408, чл. 409, ал. 1, чл. 416 и чл. 418, ал. 2 и 5 ГПК). Предоставеният за ползване на съдебната власт продукт отново не се интересува от законовото изискване правото на принудително изпълнение да се удостоверява пред изпълнителния орган с изпълнителен лист на хартиен носител (чл. 426 , ал. 1 и чл. 428, ал. 1 ГПК).

Във ВКС системата изобщо не отчита необходимостта по всяко време да могат да се проследят влезлите в сила съдебни актове на други състави по ключови думи, което не позволява проследяването и уеднаквяването на практиката и в частност проследяването на постановените решения по чл. 290 ГПК, с които вече е дадено разрешение по редица въпроси, а това е необходимо, за да се прецени дали дадено обжалвано въззивно решение да бъде допуснато до касационен контрол. При това, ако дадено дело бъде допуснато до касационен контрол, съдията-докладчик, вместо да използва същото време за работа по повече дела, отново трябва „да стане програмист“ и да си „създаде задача“ – как вече приключило според системата дело (тъй като по него има постановен акт – определение за допускане до касация) да бъде „съживено“, за да може да се отрази в същата тази „съвършена система“, че ще бъде проведено открито съдебно заседание, като след провеждането му и след множество нови „задачи“ на съдията да се позволи да качи и съдебния протокол, подписан отново и с електронен подпис, и на хартия, а като делото бъде решено по същество, да бъде обявен и крайният акт, отново след продължителна „разходка“ в системата между съдии и служители.

Налице е безпорядък и във връзка с виртуалното създаване на закрити заседания и прогнозни часове за тяхното провеждане (напълно ненужни в работата на съда). Съществува неяснота по формирането на съдебните състави за закритите заседания в наказателна колегия предвид спецификата на произнасянето по тях. Липсва яснота по механизма за създаване и обявяване на някои актове по движение на делата, но и на такива, свързани с решаване на делата по същество.

Няма и яснота по отношение на това как ВКС ще образува съответни дела и ще се произнася при вземане на решения от Пленума (например за да се даде становище по дело на Конституционния съд), по тълкувателните си дела (дейност, която е от съществено значение за уеднаквяване на практиката), нито по дела, изискващи образуване на смесени състави съобразно разпоредбата на чл. 63, ал. 9 ЗСВ със съдии от Върховния административен съд (ВАС) които, за тяхна голяма радост и за радост на страните по административни дела, не са част от тази напълно непригодна за работа система, като последната (отново в противоречие със закона) не допуска като възможност да последните да бъдат „включени“ в състава, който ще разгледа спора, по който е образувано дело по спор за подведомственост във ВКС.

Буди пълно недоумение и фактът, че дела, които не са започнали като електронни – за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж, по дисциплинарни производства по Закона за частните съдебни изпълнители и по вписвания по Закона за адвокатурата, внезапно ще се трансформират в електронни такива пред ВКС, но, разбира се, по тези проблеми авторите на тази „иновационна“ система отново мълчат, при това при наличието на съществуваща разпоредба в чл. 360з, ал. 2 ЗСВ (в сила от 31.12.2020 г.), съгласно която електронното дело е съвкупност от свързани електронни записи в информационната система на органа на съдебната власт, а не и на други органи, извън тази власт. Но за сметка на това готов и подписан съдебен акт на хартиен носител може да не бъде обявен в ЕИСС, поради множеството „грешки“ в системата, свързани с подписването му с електронни подписи. Налице е съществено несъответствие на основни положения в системата с актуалната законова рамка. Липсва ясен алгоритъм за подписване на актове, по които има особено мнение, както и хипотеза, при която докладчикът е на особено мнение и на основание чл. 33, ал. 5 НПК мотивите се изготвят от друг член на състава. Още по-голям хаос създава иначе лесното и бързо за осъществяване процесуално действие по отвод на член от състава от разглеждането на конкретно дело.

Възникват множество затруднения и при насрочването на делата от председателите   на  отделения,  тъй   като  при   подписване   на  разпореждането   за насрочване „задачата“ не се приключва сама, а и при това няма удобен достъп до календар с графика на заседанията.

Не следва да се подценява и обстоятелството, че въведените бланки са некомпетентно изготвени и например дело, образувано по молба за отмяна, се отразява като касационно такова (т.е. производствата по чл. 303 и сл. ГПК не съществуват към настоящия момент в ЕИСС), изписват се главни букви там, където трябва да са малки, и др., като това са само някои от потвържденията, че тази система е изградена изцяло в разрез с изискванията на устройствените и процесуални закони, регулиращи съдебната система. Сериозни проблеми има и при форматирането: разместване на текста; прекалено големи разстояния между редовете; при поставяне на текст се появяват символи („-“; „X“), както и интервали между отделните букви, които не са нанасяни на текстовия редактор от съответния служител, но се визуализират при пренасянето (поставянето) им от текстовия редактор WORD в ЕИСС дори и в случаите, в които е избрана опцията „запазване на форматирането“. Поради непригодността на програмата при пренасянето на текста от текстовия редактор WORD в ЕИСС се появяват и странни и недопустими за официален текст символи като „“, каквито не са използвани в създадения от съдията текст.

За изпълнение разпоредбата на чл. 360л ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.), която следва да е добре известна на авторите на системата, предвиждаща органите на съдебната власт да обменят помежду си електронни дела и електронни документи автоматизирано и по електронен път в условия на оперативна съвместимост и информационна сигурност, не съществува дори и намек в одобрената от ВСС към момента ЕИСС.

Така разработената система не позволява и на адвокатите да правят справки по делата, освен със заявка по всяко отделно дело, която трябва да бъде одобрена от съдия със „задача“ в системата, отново с множество стъпки, въпреки разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, регламентираща достъп на адвоката до всички дела, само въз основа на качеството му адвокат, удостоверено чрез представяне на съответна карта.

За страна по делото пък създателите на програмата са изключили възможността да се справи, ако не е софтуерен специалист. Участващите в наказателното производство страни дори нямат достъп до ЕИСС и техните права са сериозно накърнени, независимо че чл. 360р и чл. 360c ЗСВ изискват обявяването да се извършва чрез последователното въвеждане в регистъра на съдържащите се в съответния акт данни, като достъп до обявените в регистъра актове имат участниците в производството и оправомощени от тях или по закон лица. Съгласно чл. 122, ал. 1 КРБ физическите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Правото на защита се упражнява по ред, определен със закон, като правото на защита, в частност правото на достъп до съд, обаче няма абстрактно съдържание. Конституцията изрично го свързва с накърняването на субективни права и законни интереси. Ако от стесняването на правните възможности спрямо определени участници в съдебното производство произтича засягане на техните права и законни интереси, може да се постави и въпросът за неоправдано ограничаване на конституционните им права. Нарушаването на процесуалните права на участниците в наказателния процес представлява също така и основание за отмяна на съдебния акт и връщане на делото за отстраняване на нарушението – чл. 348, ал. 3, т. 1 НПК.

Неясно кой „специалист“ е решил, че ролята на съдията е да работи с „програмни продукти“, да създава и изпълнява електронни „задачи“, да следи за наличие на „знаменца“ и други странни знаци в компютъра си ежеминутно, вместо да изпълнява служебните си задължения, възложени му от Конституцията и ЗСВ, а именно да правораздава. На практика в тежест на съдии и служители се възлагат нови технически задължения, което сериозно затруднява правораздавателната дейност, изискваща да се прилагат точно законите и да се осигуряват правни гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите.

Не на последно място, така създаденият софтуер е некачествен, тромав, блокира работата на компютрите и ако в периода, в който съдията изготвя акта си, същият има нужда да ползва правно-информационна система, това не му е „позволено“ от създателите на програмата, защото „съвършената“ ЕИСС се изключва и след като съдията е прочел релевантните текстове от закона и съдебната практика, трябва отново с поредица от стъпки да се върне към изготвяния акт.

При това всички опити от страна на съдии от всички инстанции да посочат на ВСС проблемите и да потърсят помощ същите да бъдат разрешени преди въвеждането в действие на системата, за да не се намалява бързината и влошава качеството на правосъдието и да не се накърняват правата на страните, са подминавани с обяснението, че системата в бъдеще щяла да бъде подобрена. Само че колегите юристи от ВСС очевидно са забравили, че Законът за задълженията и договорите в разпоредбата на чл. 265, ал. 2 предвижда, че ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката и ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора, а не необосновано да оправдава изпълнителя за неизпълнението му с абсурдния аргумент че изработеното щяло да стане „полезно“ след време. Лишено от каквато и да било опора в закона е и решението на ВСС при отстраняването на така наречените „грешки“ изпълнителят да бъде „поканен“ отново, като необосновано дори му бъде заплатено допълнително възнаграждение за това, че самият той очевидно не е изпълнил качествено възложената му работа.

Като съзнаваме, че това е само малка част от множеството проблеми, които са пренебрегнати от възложителя и очевидно не могат да бъдат отстранени от този изпълнител, смятаме, че ЕИСС не само не води до по-бързо и качествено електронно правораздаване, но връща съдебната власт години назад – бавна, некачествена и най-вече безсмислена система, която не е подчинена на основната цел при създаването ú – да съдейства за извършването на цялостна реформа в съдебната система, което да доведе до по-бързо и ефективно правосъдие, а оттам и до по-пълноценно усещане за справедливост в обществото.

„Законът, ако не съвсем мъртъв, то поне е много сух, ако съдията не вложи макар и малка нает от себе си, от своя ум, от своята личност. Не е истински съдия оня, който като автомат изпълнява своята роля на раздаване на правосъдие. Писаният, мъртъв закон, без живия, следващ развитието на живота съдия, не може да съществува. Безличното, механично правосъдие не е правосъдие“ – проф. Алфред Мартин, бележит швейцарски юрист от началото на 20-ти век.

 

 

116
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Много мнения много нещо
Много мнения много нещо
28 юли 2021 18:08
Гост

Аз пък предпочитам съдия, който познава НПК, а не ЕИСС! Защото да ви кажа честно, огледайте си редиците и ще се ужасите що следовател и разследващ полицай са превзели съда и вършат простотии по милиционерски по делата

Случаен минувач
Случаен минувач
28 юли 2021 17:33
Гост

Случайно минавах покрай Съебната. палата и едно птиченце ми кацна на рамото. Рече, че докато прелитало чуло от днешния извънредно свикан Пленум на ВКС, че било прието почти единодушна препоръка към Панов да спре ЕИСС във ВКС и постанови реституция на старата АСУД. Той обещал, че ще изпълни волята на пленума, тъй като вече не му пукало предвид идващия край на мандата. Важното било да си тръгне като герой в очите на съдиите и да ги отърве от мъката да подписват с КЕП. Нямало значение, че въпросът кои инф. системи могат да използват съдилищата било изключително правомощие на друг орган… Покажи целия коментар »

Баба Вида
Баба Вида
28 юли 2021 17:33
Гост

Ами как искате да са „за“ електронно правосъдие като някои още пишат на пишещи машини, а други не могат да кешират по делата….

Geleto
Geleto
28 юли 2021 12:54
Гост

И на мен голяма част от написаното ми се струва преувеличено. Когато започнах да работя с ЕИСС се оказа една идея по-лесно и бързо, отколкото бях очаквал. Абсолютен факт е, обаче, че има огромен брой недомислици и с нищо неоправдани усложнения, заради които се губи много време, като има и откровени пропуски, например във връзка с делата по УБДХ. На мое запитване към обучител от ИО дали не може просто да се изготвя например уърдовски документ, който после да се атачва и подписва електронно ми беше отговорено, че това са я питали и други колеги и отговорът е, че може,… Покажи целия коментар »

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
28 юли 2021 13:44
Гост

Браво, Геле, така те искам!
Много точен и обективен коментар!
Раздавай строги, но, за сметка на това, справедливи присъди!
Всекиму заслуженото!

Опасен е политически и корупционен ВКС
Опасен е политически и корупционен ВКС
28 юли 2021 12:27
Гост

Вие търгувате и рекетирате всяка власт. Христо Иванов настоя от парламентарната трибуна за ясно разграничение на управлението от ДПС и ГЕРБ. Карадайъ се обърна към Иванов с думите: „Вие сте част, и сте продукт, и заложник на една организирана олигархично, медийна, НПО политическа група. Става въпрос персонално за г-н Прокопиев, като олигарх и символ на задкулисието в българската политика. Като човек, който притежавайки медийна и икономическа власт, заграбва политическа власт, без да се явява на избори. За нас това е съдържанието на понятието завладяна държава и фасадна демокрация, които са ви любими етикети за ДПС“. Относно кръга „Капитал“ Карадайъ посочи,… Покажи целия коментар »

Пепеляшка
Пепеляшка
28 юли 2021 16:49
Гост

Тук си говорим по работа, къш граблива птица.

Опасен е
Опасен е
28 юли 2021 12:20
Гост

ВКС оправда студент за надпис срещу Льо Пен върху паметник.

Винету /но не този от Банкя/
Винету /но не този от Банкя/
28 юли 2021 12:19
Гост

Да обобщим
Над 60 % от написаното от 69-те мили стари дами от ВКС КАТЕГОРИЧНО не отговаря на истината, дори не тангира до нея
Над 20 % от написаното е ЯКО преиначено и преекспонирано
Останалите под 15 % са дребни недостатъци на ЕИСС, които ще се изгладят в процеса на работа
Да напомним на плюещите по системата, че вече са й направени над 100 ъпдейта
Важното е, че идеята и замисълът, с които е създадена, са правилни
С нея ще изпреварим много други държави в областта на електронното правосъдие
Всяко начало е трудно
Нещата ще си дойдат по местата
София не е България
Бъдете здрави

Пепеляшка
Пепеляшка
28 юли 2021 16:55
Гост

Извинете, Вие да не сте от някоя паралелна реалност. ЕИСС не става. Не може да се работи така. Освен, ако не си натоварен, в такъв случай може да ги бродираш и на гоблени актовете си. Прав сте само, че електронното правосъдие е бъдещето, но то видимо не дойде с ЕИСС. Цялата конструкция на това нещо е сбъркана, че няма да се оправи с козметични промени.

ДА.
ДА.
28 юли 2021 12:16
Гост

Подготвила текста на протеста – Веска-завеска.

Е, наистина не е смешно, а е тъжно. Понеже няма как да се таманят дела. Като се има предвид КОЙ им бе начело – Веске, власите се давят накрая на Дунава и примерно в КС!

re:
re:
28 юли 2021 12:02
Гост

И сега какво?

Да се разплача и да им съчуствам ли?

На „върховните“ съдийки и баби, стрини и тьотки. Айде сиктер и се оправяйте, понеже взимате огромни заплати, а сте си дали не задника, а да не казвам какво „по наем“. За пари естествено.

ВКС отдавна е онзи храм, заради който разпнаха Христа!

Нали оправдахте Цв.Цв. Нали все другите са ви криви и гроздето е кисело? Айде оправяйте се! Както се оправят всички останали невърховни обикновени хора без правосъдие. И без съдебни ваканции, по 20 бруто пред пенсия, първа линия на Приморско, коледни бонуси и другото си го знаете!

АМИН

Рада Дълбоката
Рада Дълбоката
28 юли 2021 11:55
Гост

Хак ви сега електронно правосъдие!

Вашите приятели и народни избранници от ДеСееБе или ДееБе искат и електронно гласуване! Бравос!

Каквото повикало, такова се обадило! Начело на „Информационно обслужване“ бе не някой друг, а изумителния математик Михаил Константинов. Под шапката на Влади (Горанов). Все хора на, или близки на, окончателно оправдания Цв.Цв.

Вие си ги избрахте и герберастите във ВСС /съдийска квота и са от вашето тесто „върховни“ съдии/ и от раз – пашкунчетата със синчетата!

Нали това искахте – имате го прекия избор!

Сега сърбайте попарата или „духайте супата“, както се изразяваше един футболист!

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 11:42
Гост

Пълни глупости, Йордане.
Как точно електронният подпис те кара да ходиш на работа, а саморъчният – не, за мен е мистерия.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 9:35
Гост

Кога, как и къде си чета, пиша и подготвям делата не е работа на разни данчовци. Мога да го правя от вкъщи, мога да пиша и чета и посред нощ, ако това води до качествено и своевременно изпълнение на задълженията ми . Щом съм навреме за заседание, щом делата ми не отлежават за насрочване и изписване извън процесуалните срокове, данчовците изобщо не ги засяга дали вися по цял ден в кабинета с още трима души или не. А системата е повече от малоумна и колкото и да се ъпгрейдва, няма да стане по-добра.

ангел марков
ангел марков
28 юли 2021 9:24
Гост

Електронната система е неудобна за пробитата/компрометирана съдебна ссистема, за която не съществуват Закон за енергетиката, пазарни принципи и пазарни отношения, правната норма „продажба“, стока, сделка, продавач, купувач, кредитор, и длъжник, а съществува единствено прилагания със силата на закон, несъществуващ в ЗЕ/криминален лобистки акт „общи условия за продажба“, съдържащ несъществуващо в ЗЕ/криминално и също лобистко задължение „продавачът е длъжен да доставя в абонатната станция“, които криминални и лобистки елементи уреждат принудителната продажба, забранена с чл.70 ЗЗППТ. 20 години съдебната система прилага принудителната продажба на топлината (престъпление спрямо обществото) като единствена законосъобразна дейност, което електронната система не допуска. Основния проблем пораждан от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 8:58
Гост

Работя с ЕИСС от около година и мисля, че се справям прилично добре с основните функционалности. Проблемът не е, че програмата има доста несъответствия с процесуалните норми. При направено искане и малко програмна работа, тези несъвършенства вероятно могат да бъда преодолени. Това се прави и сега, понякога всеки ден. Проблемът е, че ЕИСС е сбъркана концептуално. Прибързано внедрена, тя не е приятелска по отношение на потребителите. Не води, а създава напрежение. Не само на служители и магистрати, но и на хората, които са се обърнали съм съда за съдействие. Отнема доста повече време за една и съща дейност в сравнение… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:59
Гост

Ще ме прощавате, но казаното от вас мога да определя реално и цветисто само вън от възпитанието си. Аз всеки ден ходя на работа, но до въвеждането на ЕИСС го правех с удоволствие, а сега – не. От едно известно време по цял ден се занимавам с цъкане и взиране в някакви бутони и менюта, с тъпи дилеми за избор между „Прекратено“ и „Прекратява“, между „Уважава“ и „Уважава молбата“ (пълни глупости) или между поне петнайсет опции при избор на „основен резултат“ в редица други случаи, да определям решено охранително производство за развод по взаимно съгласие като „Искът уважен изцяло“ (друга… Покажи целия коментар »

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 0:49
Гост

Пишеш си на Word печаташ и подписваш с химикалката, мяташ файла на деловодителя и секретаря – те да вкарват в програмата, а ти накрая на деня биеш електронните парафи на всичко, което са изработили. Ей и на това ли трябва да ви учи човек? Вие съдии ли сте или секретарки?!?!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 1:35
Гост

Хубаво е, че го казваш, така доста лежерно звучи за пред публиката, но работата става двойна и тройна – я вземи така да насрочиш едно разпоредително заседание по НОХД. Значи пишеш разпореждане, печатиш, подписваш с химикалката, мяташ файла на деловодителя, той трябва да използва твоят ултра хипер личен КЕП, за да го вкара в програмата, щото иначе не може да пусне нито една нормална призовка, и накрая на деня какво прави – с подписаното от теб с химикалката се забавлява близо до шредера, а на теб ти носи да подпишеш разпечатката от електронния документ, който той чинно е сътворил. Междувременно… Покажи целия коментар »

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 2:26
Гост

Защо трябва да се бърза? Изработва си го деловодителят, вкарва акта в системата и ти го праща за подпис, както и всичко друго, което си работил и си му пратил, а ти преди да си тръгнеш влизаш в ЕИСС и подписваш с КЕП наред без дори да четеш.. После да си пуска каквито си иска призовки на следващия ден. Може да има някакви специфики за наказателните състави, не съм в час там, но за ГПК процедурата работи перфектно, като се изключат някои разминавания в датите – например пишеш на хартия на единия ден и ти го вкарат в системата на… Покажи целия коментар »

Магистрат
Магистрат
28 юли 2021 7:30
Гост

Колега, актът на хартия, разпечатан от word, няма никаква стойност, защото е различен от генерирания в програмата и не е възможно да има два оригинала. И е недопустимо друго лице да ползва личен КЕП

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 10:51
Гост

Както написах, няма нужда друго лице да ползва КЕП на съдията. Няма пречки деловодител на вкара акта в програмата с неговия си КЕП, а съдията само да го подпише електронно. Проверено е и работи. За акта на хартия, според малоумното изменение на ГПК, си прав/а, но това не е мой проблем – по съдържание са идентични, но може да се различават по оформление, а понякога и по дата, което вече си е проблем, но да го мислят малоумниците, които въведоха програмата. Мен това не ме касае…

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 11:57
Гост

Така, де, на деловодител или секретар можеш да им тръснеш по желание колкото си искаш допълнителна работа – да се оправят. Ако служителката е кротка, а не ербап, разбира се. 😉 Повечето може би са кротки, ама пак не е много редно, мислим яз.

Идиоти много сред магистрати
Идиоти много сред магистрати
28 юли 2021 11:00
Гост

Това защото ВСС ли ти го каза, пренаписвайки НПК?

Вая
Вая
30 юли 2021 18:27
Гост

Доста глупаво изказване. Да ти намалят трудовото възнаграждение тогава ! И да го разпределят между робите ,които изпълняват твоята работа, а ? Тук по сайтове пишете, ама става ли дума за работа рязко не ви се пише на компютър ?

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 11:48
Гост

Ми аз за развод по взаимно съгласие цъкам „уважава молбата“. Ако имат някакви други претенции, да си кажат. Иначе – по усет. 😉 Това меню е недотам изпипано, вярно е, но то и в САС май беше нещо подобно, не съвсем същото, де, например помня, че имаше отделна опция „препратено по подсъдност“, която тук я няма.
Караш по усет, и така. 😀

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 11:50
Гост

Текстовият редактор е тъп и многото стъпки бавят – това са двата по-съществени проблема, които виждам лично аз (за някой друг може да са други), другото ми се струва несериозно, а доста от нещата в писмото на ВКС не са точни според мен. Идеално няма.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 12:52
Гост

Моя грешка, вярно, че има едно меню при охранителните производства (не развод в случая, друго производство беше повод да обърна внимание), където има само „искът уважен“ изцяло или отчасти и друга възможност, различна от иск, няма.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 12:56
Гост

Затова пък в същото меню има „прекратено по спогодба“, „прекратено по други причини“ и само „прекратява“ (без причини може би ;)). Но това да е кусурът, караш по усет.

А тогава
А тогава
27 юли 2021 23:29
Гост

Интересно деловодителите и секретарите защо те я харесват….

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
27 юли 2021 23:37
Гост

Харесват я, защото магистратите вече вършат тяхната работа

11111111111111
11111111111111
28 юли 2021 10:33
Гост

Не е вярно , пак те качват всичко.

магистрат
магистрат
27 юли 2021 23:38
Гост

аз лично не познавам деловодител или секретар, който да я харесва

11111111111111
11111111111111
28 юли 2021 10:32
Гост

Така ли кой от тях я харесва………………това е най- лошото което им сеслучва.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 11:44
Гост

„Моята“ секретарка мрънка по адрес на програмата сигурно повече и от средностатистически съдия от ВКС. 😉

Вая
Вая
30 юли 2021 18:23
Гост

Силна дума е харесват. Има много минуси в обработката , тромаво и мудно е изготвянето на приЗовки и съобщения на повече пт 3 4 страни по делото . Да нв говорим за въвеждането на адвокат на страна , и множество кликвания на обнови . Хубаво е защото съдиите започват да си качват всичко в системата. Старата по горе цитирана АСУД , съдиите не си правеха труда да качват всяко едно определени или разпореждане. Да не споменаваме за множеството допълнителна работа на деловодител, който сам пуска разпореждания в отсъствието на председател на състава. От тази гледна точка съм ЗА ЕИСС .… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:20
Гост

Влизайте в час, защото се излагате! Ама много!

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:16
Гост

Много правилно съждение. Подкрепям. Абе, мизерници влезте в 21 – ви век! Пък и нещо като не ви харесва- пишете. Ще се промени. Това не е е пишеща машина. Всичко може да се ЪПДЕЙТВА. Сложна дума, но вземете се ограмотете!

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:09
Гост

Обяснението за изаканото от Информацижнно обслужване недоносче е че старата програма е правена от IBM, а не от Сульо Пулев.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:12
Гост

То за тия старци от ВКС най добре е вярно на пишещи машини да си я карат.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 9:27
Гост

Със сигурност с пишещите машини ще е по-бързо, по-лесно и по-удобно за работа в сравнение с малоумието, сътворено от „Информационно обслужване“. И то не само за старците от ВКС, но и за младите, дето още имат жълто около устата и си мислят, че всичко, което хвърка, се яде.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 16:20
Гост

типичен гьонсурат. Карай си на пишещата машина.

ЕИСС ДГД
ЕИСС ДГД
27 юли 2021 22:49
Гост

Това е абсолютно малоумна система, за която трябва да сме „благодарни“ на кретените-„технократи“ от СРС, които участваха в разработването й и натискаха да се въведе т. нар. „електронно“ правосъдие, че барем да си пробутат част от заповедните производства по другите съдилища, вместо да си поискат повече щатове… Правосъдието е консервативна дейност, с традиции и правила, създавани с векове, които с лека ръка бяха зачеркнати от правни илитерати, като онова пловдивско лекенце – председателчето на РС, дето вчера разпределяше дела пред журналисти с няколко олигофрена от ВСС и обясняваше колко била добра системата. Такава простотия няма в никоя нормална държава.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 10:25
Гост

СРС имат предостатъчно щатове и твърде много съдебни помощници.

йордан-патаран
йордан-патаран
27 юли 2021 22:36
Гост

Що си толкова тъп, бе? Ти за отдалечен достъп не си ли чувал? Ако го влече, може да си седи съдията у тях и да си гледа цялото дело в ЕИСС, да си постановява актове и да си ги подписва без изобщо да се появи в съда. Друг е въпросът, че това е супер малоумна система.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 23:18
Гост

Какво значи да го влече? Това да не е концерт по желание?

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
27 юли 2021 23:41
Гост

Какво пак не си разбрал? Преди ЕИСС съдията трябваше да отиде до съда, да си вземе делото и да си го занесе в тях, а след като го напише да го отнесе пак в съда и да го предаде там. Сега с отдалечения достъп може да си види делото в ЕИСС, както си лежи в тях, да си напише акта и да го подпише, т. е. може хич да не ходи в съда. Ако иска ходи, ако иска не ходи – ей това значи да го влече. И да, може да се нарече и концерт по желание…

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 0:08
Гост

За всички неразбрали „Борянки“ – дело с лежане не се решава. От мен да го знаете.

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 0:51
Гост

Всякак се решава, ти кат не можеш с лежане да ги решаваш, дека се буташ в А-група?

Вая
Вая
30 юли 2021 18:14
Гост

Отдалечен достъп , WTF? Те и това да правят пак няма да са доволни. Масово съдии идват по 1 2 дни в седмицата да работят . За тези два дни минават доклада си предимно на ръка, върху молбите от гражданите . Е това нормално ли е според вас ? А иначе зимат хиляди левове. Засрамете се магистрати !

магистрат
магистрат
27 юли 2021 21:57
Гост

Вярно е, че в становището някои неща са преувеличени, но е факт, че системата е напълно непригодна да отговори на изискванията на процесуалните закони и оттам – на качествено, ефективно и своевременно правосъдие. Ще дам някои примери – когато следва да се обездвижи въззивна жалба трябва да се пише разпореждане /което апропо преди беше с редолюция и отнемаше 30 секунди, но да не се вталясваме толкова/, разпореждането се номерира и подрежда към производството на първата инстанция, което е тоално нередно, тъй администрирането на жалбата се отнася към въззивното производство /за незнаещиге тролове- първоинстанционното производство е приключило и действията на първия… Покажи целия коментар »

Просто момче-магистратче
Просто момче-магистратче
28 юли 2021 1:05
Гост

Да не говорим, че в производство по осиновяване крайният акт, а именно РЕШЕНИЕ се обективира в протокол, защото се изисква обявяване на решението в ОТКРИТО заседание, което обаче не е опция в безумието ЕИСС.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 13:37
Гост

И по дела за домашно насилие се обявява в закрито заседание. Както при САС, така и при ЕИСС не е имало проблеми – решението се пише и вписва отделно, а в протокола се отразява, че е обявено. Малко по-пипкаво, но начин не е да няма.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 13:38
Гост

така, де, открито, не закрито

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 21:01
Гост

Аркадашлар, Тази година се навършват 30 години от историческата гладна стачка на 39-те срещу приемането на Конституцията. Още помня как агент Николай и Големият Ал през деня гладуваха, през нощта тъпчеха. Впоследствие гладуващият агент и гладуващият Фил Димитров отидоха в КС и станаха първи бранители на Конституцията. Ако искат да са истински протестъри, 69-те от ВКС трябва да направят същото. Хем пред съдебната палата вече са опънати едни палатки, та спокойно могат да се настанят там и да гладуват на воля срещу ЕИСС, а през нощта да отмарят по заведенията на Витошка. За възрастта им е опасно дългото гладуване, тъй… Покажи целия коментар »

Видов ден
Видов ден
27 юли 2021 20:30
Гост

Целият проблем идва от това, че вече не могат да си разпределят делата по интереси, както беше досега. Това е всъщност скритата причина. Защото бизнеса с продажба на дела пропада.
ЕИСС секна доходите на доста съдии, особено от последната инстанция.
Така че плачът им даже не е смешен, а тъжен.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 18:53
Гост

На вкус и цвет софтуер нет.
Който не му харесва, да си направи нов. Но срещу новия пак ще има вой до небесата и така до безкрай. А простият народ и простият ЕС да дават пари. Това им е работа. Ние обичаме да вземаме
Другари от ВКС, докога все така ще я караме.
Как пък не се намери един от вас, който да мисли извън собственото си благо и собственото си удобство. Но да вземате заплати от по 7 бона месечно, платими от бедния народ, против нямате.

&&&&&&&&&
&&&&&&&&&
27 юли 2021 19:36
Гост

Мнооого си оригинален. Стигам до един извод: въпросната ЕИСС се нрави на два вида съдии- 1.Дупеблизковци, които правят кариера като метеорити към момента и 2. Нищо не видяли аборигени, щото по света дори само наоколо има доста повече примери на успешна дигитализация и на най- прости дейности в обществения живот. Тъпа програма, доставяща удоволствие само на разни комплексари да преживяват игричките си с функциите й, защото нямат други преживявания и защото са забравили, че не са с конзолата в ръка, а са съдии! Някой крал, крал, че се осрал! Срамота е, че интелигентни хора имат такива жалки критерии за качество!

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
27 юли 2021 20:29
Гост

Че са откраднали милиони покрай ЕИСС, е факт, който не подлежи на съмнение, но това не прави самата програма лоша – двете неща трябва да се разграничават!
Най-малкото, неуважаеми, тя ще ти спести носенето на дебелите папки вкъщи!
Езикът и стилът ти на изразяване са абсолютно каруцарски.
Явно умът ти е прекалено зает с „дупета“ и „близане“ – навярно често ги практикуваш …

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
27 юли 2021 22:54
Гост

Ей, чебурек, гледай ти в монитора по цял ден и се рови из разни менюта и подменюта. Истинско дело явно си виждал само по тв.

Тасунка Витко
Тасунка Витко
27 юли 2021 23:06
Гост

Умирам да видя как ще прочетете дебелото дело в ЕИСС. Тази програма е поредната издънка на хора, които искат , но не могат. Прав сте , че можеше да стане добре, но не стана – няма подходящ способ за „четене“ на делата, за текстообработка, текстовият редактор е трагичен, все едно е взет от разпродажба преди десет години, да не говорим, че можеше да има готови бланки, за връчване на препис, примерно и прочее. Идеята за вграден voice to text направо е изчезнала , с две думи скръб и срам е работата. П.С. Вашият език също си го бива, не е… Покажи целия коментар »

Душанка VRPIR
Душанка VRPIR
19 август 2021 15:25
Гост

Много пари са взети а на гяве нищо това са умовете на България. Вместо да си правим справки както преди трябва да търсим деловодствата ако вдигне някой да направим справка. Това е пълно безумие кой го е измислил да му се вземе дипломата ако я има разбира се Това са сериозни неща как някой от тези господа не се допита до кадърните служители дали става тази система или не вместо да е лесно и да работят служителите с удоволствие те горките се борят с абсурда измислен от някой който си има идея да вземе пари но за други неще не

Прокопи
Прокопи
27 юли 2021 18:12
Гост

При цялото ми уважение към автора Веска Райчева, написаното от нея е грандиозна глупост, не че отчасти няма и верни неща. Коремът ме заболя от смях, че някой във ВКС смятал, че ЕИСС изисквала образуване на отделно дело по всяка постъпила в нея молба, вкл. по чл. 247 – 250 ГПК, че половин ден бил нужен за полагане на КЕП в акт, че не давала възможност за обединяване на дела по чл. 213 ГПК, че не можело да се проведе производство по определяне на срок при бавност по ГПК, че не давала възможност на адвокатите за правят справки по делата… Покажи целия коментар »

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
27 юли 2021 18:18
Гост

Браво, Прокопи!
Уникален си!
Обичаме те!
Ти си нашето знаме!
ПП Стамат е на море, затова не може да се включи в дискусията, но скоро ще е на линия.

окръжен съдия
окръжен съдия
27 юли 2021 18:41
Гост

В съда в Карлсруе едва ли работят с такава недоносена от Михаил Константинов и Сие програма.Работата с нея е абсурдна,изнервяща,нелогична,губеща ужасно много време-повече доста често от времето за самото съдебно заседание,както и противоречаща на основни принципи в процесуалните кодекси.Абсурдно е да се губи времето на съдии и служители с нещо,с което няма как да му свикнеш.Феновете й от ВСС да седнат и да дежурят лятото с тази програма и ще ми бъде интересно,в колко часа ще си тръгват от съда и какво ще успеят да свършат от истинската съдийска работа-правораздаването.

Теменужка
Теменужка
27 юли 2021 23:22
Гост

Присъединявам се към казаното. Аргументът „ще свикнат“ е откровено циничен. И на мен ми се иска Вероника Имова да поработи с този прекрасен продукт около шест месеца, така да измине пътя с програмата със стотина дела, каквито си избере, тя програмата е демократично нелепа във всичките си части. Желая също да и помага онзи арогантен тип от Информационно обслужване, който обясняваше колко е прекрасно всичко и колко са невежи съдиите на заседанието на съвета. Ако ги излъчват в реално време ще станат най-гледаното риалити.

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 18:50
Гост

Да, има неща, които и според мен са неверни, може би недоразбрани. За някои чак не разбирам какво се има предвид, а също работя с програмата. Има и пресилени – как половин ден се подписвал един акт и т.н. Това за многото електронни дела или не е вярно, или не го разбрах. За електронната молба при поправка на акта също не мисля, че е вярно – поправя се с бутоните и менютата, с които разполагаш. Има и неудобства програмата (например ти прави акта грозен и с главни букви не на място в „шапката“ ;)), освен това е по-бавна при някои… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 19:03
Гост

„За авторите на програмата очевидно не съществува разпоредбата на чл. 246 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), според която само след като обяви решението по делото, съдът не може сам да го отмени или измени.“ Това не го разбрах – какво общо с програмата има забраната съдът да си отменя или изменя сам решенията, или казаното е във връзка със слдващото изречение? „Тази програма е забранила по същество и приложението на чл. 247 и чл. 248 ГПК, които допускат поправка на фактическа грешка, допълване или тълкуване на вече постановен съдебен акт.“ Мисля, че не е така. Не се сещам дали съм… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 19:06
Гост

Уф, ясно – „САМО след“, не бях прочела. Ами и преди, и след можеш да си редактираш акта в програмата без никакви електронни молби и допълнителни служители – има си бутони и стъпки за това. Не можеш единствено да изтриеш напълно вече подписан акт, без значение дали е решение, или друг. Но и за това си има колай – чрез стъпките за редакция драскаш „грешка“ вместо текста му, и готово.
Програмата пазела данни за всички редакции, така казаха, но старите редакции не се показват при справките.

мхм
мхм
27 юли 2021 19:08
Гост

Аз пък ще прибавя още нещо към написаното от ВКС- започнаха да идват вече на инстанционен контрол актове, които са писани по едно дело, но са прикачени по друго дело във ЕИСС. В шапката на акта е посочен грешния номер на делото, а всичко по надолу в мотивите и диспозитива е по второто дело. И как се оправя тази простотия според авторите на ЕИСС и разработчика? Защото на хартията е лесно- местиш листа в правилната папка и оправяш номера на делото в шапката чрез поправка на ЯФГ.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 19:15
Гост

А къде е спал този дето е прикачил акт по едно дело към друго дело. Или е бил пиян или нашмъркан.
Никой софтуер не се е справил с чашката и белото.

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 19:23
Гост

ОК, ама то и при старата програма можеше да се случи да прикачиш акт към друго дело, с тази разлика, че това нямаше да се вижда при отпечатването. 😉
А това, което се вижда сега при отпечатването (номерът) и което е изпратено на страните – ОФГ, няма какво друго. Другото – по същия начин, както ако грешката беше в старата програма. Предполагам, де.

Онуфрий
Онуфрий
27 юли 2021 20:39
Гост

Ако „Прокопи“ имаше поне малко чест и достойноство, щеше да излезе с истинското си име, след като си позволява в елементарното си словоблудство да намесва имена на съдии с безспорен авторитет и доказани професионални и нравствени качества, каквито самият той очевидно не притежава. И ако „Прокопи“ си беше дал труда да прочете внимателно становището, което нескопосано се опитва да коментира, евентуално щеше да проумее, че подписалите го съдии са ЗА своевременното въвеждане на електронното правосъдие, но при спазване на всички нормативно установени процесуални принципи, които ВСС в настоящия му състав грубо погазва постоянно.

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
27 юли 2021 20:49
Гост

Очевадно е, че нищо не си разбрал от написаното от Прокопи.
Въобще не си на неговото ниво, да ти съобщя.
Работиш ли с ЕИСС, знаеш ли за какво иде реч, или просто така си драскаш по форумите?
За върховната съдийка, написала „кървавото“ писмо на 69-те, ЕИСС и електронното правосъдие са като компютрите и компотите – няма си понятие от тях.

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
27 юли 2021 23:00
Гост

Значи на съдията не му е работа да комплектова електронното дело. Досега да не си е подвързвал сам папката?!?! Има си деловодители и секретари, които трябва да вършат тази работа. Т. е. съдията си пише акта на Word праща го на деловодителя или секретаря и те да си го качват в системата, както си искат, равнозначно е на пришиването към хартиеното дело. Не му е работа на съдията по цял ден да се бори с менюта, подменюта, папки, изскачащи съобщения и всякакви такива кретении.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 20:51
Гост

А къде е честа и достойството на Онуфрий, който също не излиза с истинското си име, а се крие като мишка в трици.

АйТи идиотче, което още живее с мама.
АйТи идиотче, което още живее с мама.
27 юли 2021 23:41
Гост

Прокопи, Прокопи, вие от това Информационно затъмнение АД сте един от най-големите провали в страната. Търговския регистър кога стана достъпен по нормален начин, след колко години гафове, бе Прокопчо? А помниш ли как водехте инфосистемата на фирмените отделения на окръжните съдилища през 90-те години чрез същата тая фирмичка и какви проблеми създадохте такава. Да ти припомня ли за разминаването в издадените удастоверения за актуално състояние, защото „компетентните“ ви служители си пишеха в тесните шапки на едни създадени от тях програмки – смешки. За прередактирането на съдебни решения и определения по вписвания и обявявания /тогава обнародвания/ на факти по партидите да… Покажи целия коментар »

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
28 юли 2021 1:01
Гост

Абе в съдилищата в Англия и в САЩ само чукат с чукчето и казват кой печели делото. Мотиви не пишат и решават десетки казуси всеки ден, а за подобни малоумни програми едва ли са чували.. Така че не ми разправяй за някакъв съд в Горно Нанадолнище в Германия, дето сигурно има натовареност по-малка от на нашите военни съдилища. Вземи по една количка доклад всеки ден да го работиш с ЕИСС, пък тогава ще те видим колко си ербап… „Извън това ако Веска успее да намери и една разпоредба в досегашните ГПК и НПК, които да предвиждат, че актовете следва да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2021 8:52
Гост

Информацията ти е за САЩ и Англия е далеч от действителността, особено към днешна дата. Много филми гледаш явно, но трябва да четеш повече правни книжки от там, а не художествени измислици. А и какво ни интересуват държави извън ЕС, от там пари не ни дават и общи политики не ни налагат. Като не ни харесва ЕС да напускаме и това е – Владимир Владимирович ще ни приеме с кеф обратно. И по една водка ще ни черпи – Путинка. А за писмената форма си прав – няма никаква пречка по ГПК и НПК да се пише на носител, различен… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 12:01
Гост

Мечтата на некои от българските съдии – да пляскат диспозитива и да не се мотивират. Надявам се никога да не стане (засега няма изгледи), при това също съм съдия.
Не съм сигурна дали това за чукчето и немотивирането не е чист мит, ама и да не е, все тая.

Поздравления за ВКС!!!
Поздравления за ВКС!!!
27 юли 2021 17:50
Гост

Поздравление на всички съдии, подписали това писмо, което отразява възмущението от тази абсурдна система на всички ни, която е всичко друго, но не и единна система за управление на съдебните дела, каквато я изисква ЗСВ и очакваха съдиите толкова години!!!Нито съдилищата са свързани в нея по между си, нито от първа до последна инстанция, нито има електронна връзка и възможност за достъп до информацията от страни по делата, адвокати и прокурори, нито съдиите могат да си изпълняват преките съдийски задължения по делата с този абсурд, нито пък тази система има връзка с Единен електронен портал, през който по ЗСВ трябва… Покажи целия коментар »

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
27 юли 2021 18:05
Гост

Катя, и на теб ли ти отнема половин работен ден, за да си подпишеш решението по НАХД в ЕИСС, или?
За един приятел питам.
ПП Хубаво е, че членовете на ССБ, на всички нива /в случая – районно и върховно/, се подкрепяте.
Браво!

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 19:09
Гост

Може да се отрази решение от закрито заседание. Абе, да не работим с различни програми нещо?!

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 17:17
Гост

Вкс-то, са вече втори месец на ЕИСС и не знаят на кой свят се намират. А и на определена възраст вече всякакви новости ти идват твърде нанагорнище. Лесно ли е да се чака да навършиш 65 г. на последната инстанция с тези скромни заплати?

Ташунко Сапа
Ташунко Сапа
27 юли 2021 17:11
Гост

Любимите ни баби от ВКС продължават да живеят на друга планета, даже в друга слънчева система! Милинките те! Работя в съд, който е сред пилотните за ЕИСС, и с чиста съвест твърдя, че 90 % от написаното в този документ няма нищо общо с истината! Ще дам само един очеваден пример – цитирам – „Простото действие за подписване на готов съдебен акт без програмата изисква няколко секунди, но за сметка на това в програмата, при необходимостта да се подпишат електронно трима съдии, действието отнема най-малко половин работен ден“. Какъв половин работен ден, бе, мили баби, какви 5 лева?! Вие в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 18:21
Гост

Ташунко, Ташунко, носител на прогреса, със сигурност ще станеш дядо някой ден, но изобщо не е сигурно, че ще стигнеш до ВКС. А ЕИСС трябва незабавно, тутакси и моменталически да бъде разкарана.

Олд Шетърхенд
Олд Шетърхенд
27 юли 2021 23:13
Гост

Индианец, ако имаш да работиш по две, три делца на ден, спокойно може да си ползваш програмката, че и да разцъкаш пасиансчета или минички, ама ако имаш по една количка доклад ежедневно, само да отваряш менютата няма да ти стигне времето, камо ли и актове да постановяваш. Така че бегай да пилотираш некъде, пилотен тарикат такъв…

Теменужка
Теменужка
27 юли 2021 23:35
Гост

Много сме щастливи, че „пилотните“ съдилища са щастливи. Може ли да си задържите идиотската програма и да си я ползвате, за каквото там ви върши работа, а ние от „работните “ съдилища да се върнем на САС, за да можем да си вършим работата. Питам само.
Колкото до съдиите от Върховния касационен съд, приличието изисква да не се говори така за по-възрастните колеги, не че всички са в бяло, но не се знае и Вие дали няма да остареете като цървул, вместо като катедрала, както Ви се иска.

Чак забавно
Чак забавно
28 юли 2021 11:06
Гост

То за това шефовете им правят кариера! Е, до време ще бъде и далечното бъдеще е неясно, но тъпаците- подлизурки административни ръководители гледат с хоризонт до утре!

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2021 12:03
Гост

За приличието в говоренето съм напълно съгласна, редно е обаче да го спазвате и Вие. Разбира се, че само вие работите, как иначе. 😉

Теменужка
Теменужка
28 юли 2021 17:04
Гост

Взимам си бележка, права сте, не трябва да се слагат всички под общ знаменател 🙂

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 16:36
Гост

Индианци. Да си останат на пишещи машини.

Филипов
Филипов
27 юли 2021 15:59
Гост

Тази система връща съдебната власт години назад.

Имо Ва
Имо Ва
27 юли 2021 16:00
Гост

Какво им пука на тези от ВСС! Нали им платиха.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 15:57
Гост

Който не е работил с ЕИСС няма как да разбере колко лошо изпълнение е. Необходимо е електронно правосъдие, но уви ЕИСС е крайно неудачна система. ВСС вместо да защитава интересите на магистратите ги пренебрегва по не знам какви съображения. Изключително слаб ВСС като колективен орган – нито един текущ проблем бе успя да разреши: 1. Тотално фиаско с модел 4 и вместо всички, които го подкрепиха да напуснат, двама поне имаха някакви очи да поемат отговорност. 2. Неудачна ЕИСС, за която освен определени ръководители, никой не може да се съгласи, че е направена, за да помага на работата и да… Покажи целия коментар »

Ами
Ами
27 юли 2021 16:03
Гост

Те личностните проблеми ще започнат да доминират навсякъде, където за административни ръководители са ръкоположени близки на властта, отплатили се добре по различни начини, включително- говори се- финансово.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 17:13
Гост

През лятото на 2022 г. ще можете да си изберете нови 6 Члена /на съвет, не тези, за които си мечтаете/. Мандатът им ще започне от м. октомври 2022 г. До тогава ще се наложи да поизчакате и да отправите оплакванията си до Католикоса на всички арменци Карекин II Нерсисян.

Фиона
Фиона
27 юли 2021 15:55
Гост

Каква в тази система, която не позволява да се проследи какви видове дела по съответния текст на даден закон са постъпили в съда.

Вяра
Вяра
27 юли 2021 15:57
Гост

Не са си оправили даже търсачката тези. С АСУД това се правеше много лесно.

Кукуригу
Кукуригу
27 юли 2021 19:17
Гост

За справка за дела по даден текст си признавам, че не знам, но справка по имена на лице за образувани срещу него дела може да се прави, няма никакъв проблем.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 15:53
Гост

Браво на съдиите от ВКС! Дано и другите съдии в страната започнат да показват недоволството си, а не само да си шушукат по кабинетите и коридорите какъв безсмислен боклук е ЕИСС!

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 15:50
Гост

Системата не може да е съвършена, но подлежи на надграждане и усъвършенстване по дадените забележки. ВКС с присъщия им консерватизъм, могат да искат да върнем пишещите машини обратно, но все пак сме в 21 век и електронното правосъдие няма алтернатива.
А като са толкова умни, да спрат да си кютат критикарите по върховните съдилища, ами да се кандидатират за членове на следващия ВСС и работят полза роду, за да оправят нещата, които не са наред, според тях. Но да се критикува, винаги е по-лесно от това да се върши мръсната работа и да носиш отговорност за определени решения.

То само едно да е
То само едно да е
27 юли 2021 15:40
Гост

Производство по групиране на наказания, провеждащо се със задължително участие на прокурор- спор няма, нали? Само, че в зададеното от СИСТЕМАТА определение, вписването на прокурор и секретар, участвали в съдебното заседание, не е предвидено! Учудващо е как подлежи на отразяване съдебният състав! Безобразията са десетки и най- голямото от тях е, че на поставените въпроси отговор няма! Или отговорът е- трайте си, защото ще пострадате от ВСС, който е против ЕИСС е враг и отмъщенията на съвета валят!

Чавдар
Чавдар
27 юли 2021 15:40
Гост

Изготвянето и изпращането на съобщения и призовки до страните, издаването на удостоверения, съпроводителни
писма и особено издаването на преписи от приложени по делото документи е голяма сага

Чудомир
Чудомир
27 юли 2021 15:41
Гост

Тегава история…

Киро
Киро
27 юли 2021 15:37
Гост

Какво им пречеше добрата стара Latona?

Чочо
Чочо
27 юли 2021 15:38
Гост

A, нищо. Обаче нали трябва да изкарат по някой и друг лев. Класика в жанра.

Riki
Riki
27 юли 2021 15:33
Гост

Тази система е бавна, некачествена и най-вече безсмислена.

Бунтар
Бунтар
27 юли 2021 15:31
Гост

69 дървени глави от ВКС от край време саботират въвеждането на единна компютърна система в правосъдието. Като има проблеми, намерете начин да се решат, а не да искате да се спре електронното правосъдие с аргумент, че страните можели да нямат компютър. Ми тогава да въведем изцяло и само устното начало, защото страните може да нямат лист и химикал, а съдиите да не четат, а само да слушат.

Шамли
Шамли
27 юли 2021 15:35
Гост

Прави са си. Много трудно се работи с новата система. И все още има бъгове.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 15:44
Гост

ВКС може и да саботира въвеждането на системата, защото не може да работи с компютър, но това не значи, че аргументите им не са валидни. Проблемите със системата са очевидни за всеки, а законодателните изменения във връзка с нея са направо смешни.

Кадия
Кадия
27 юли 2021 16:06
Гост

Нямаме избор.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 18:14
Гост

Кадия, избор има, ама за него трябват хора с топки, а не страхливи мишки. За съжаление повечето коментари показват, че мишките преобладават.

Колибвсов
Колибвсов
27 юли 2021 15:30
Гост

За нищо не става новата ЕИСС. Тегава история.

Dobri
Dobri
27 юли 2021 15:31
Гост

Така ще е. Като ни я пробутаха от ВСС. Защото гушнаха едни пари…