От Висшия съдебен съвет (ВСС) съобщиха, че от днес започва подаването на документи за външния конкурс за 40 места в 30 районни съдилища. Решението за обявяване на конкурса беше обнародвано днес в „Държавен вестник“ и започва да тече двуседмичния срок за подаване на документи, който изтича на 16 януари.

Заявленията могат да се подават лично от кандидатите или от писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС; с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, както и по пощата на официалния адрес на ВСС (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

От ВСС уточняват, че няма да се разглеждат заявления, подадени по-късно от посочения срок. При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо при изпращането, а важно уточнение за кандидатите, подали документи по електронен път, е, че трябва да подпишат заявлението си, както и документите по т. 1, т. 6, т. 7 и т. 8  с квалифициран електронен подпис и да не изпращат целия комплект документи и на хартиен носител.

Участниците, подали документи по пощата или електронно, ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса. В заявлението за участие кандидатите трябва да посочат актуален телефон за контакт.

От ВСС посочват какво трябва да съдържат заявленията и приложените към тях документи:

  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
  3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  4. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
  6. декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
  7. попълнен въпросник по образец, изготвен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
  8. мотивационно писмо;
  9. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества

Местата за съдии са разпределени по следния начин – по три са в районните съдилища в Русе и Сливен, по две са в РС-Бяла Слатина, Кърджали, Нови Пазар, Провадия, Разлог и Хасково и по едно са в районните съдилища във Велики Преслав, Велинград, Димитровград, Лом, Луковит, Казанлък, Козлодуй, Кюстендил, Несебър, Първомай, Разград, Свиленград, Свищов, Силистра, Севлиево, Смолян, Стара Загора, Търговище, Харманли, Червен бряг и Плевен.