До 17 януари (включително) може да се подават документи за участие в конкурса за преместване в районните съдилища. Днес в Държавен вестник е обнародвано решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за конкурса.

Той беше обявен на 20 декември като местата са 17 – три от бройките са в районните съдилища в Перник и Хасково, две са във Варна и по едно в Благоевград, Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Пазарджик, Пловдив, Самоков, Своге и Сливница.

Заявленията се подават лично от кандидатите или от писмено упълномощен техен представител във ВСС на адрес София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС.

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо при изпращането. Кандидатите, подали документи по електронен път, трябва да подпишат заявлението си за участие с квалифициран електронен подпис и да НЕ изпращат същите и на хартиен носител.

Към заявленията, желаещите да участват в конкурса трябва да приложат копие от три акта, избрани от тях.

Необходимите за попълване образци може да бъдат намерени тук.