Да останат 28-те районни съдилища в областните градове, а останалите да бъдат трансформирани в териториални отделения. Всички те да гледат само „леки“ дела. Окръжните съдилища да станат основна/единна първа инстанция, а броят на апелативните да бъде увеличен от 5 на 10.

Това предвижда появилият се четвърти модел за реформа на съдебната карта, който се е зародил в рамките на изпълнението на проекта за Единната информационна система на съдилищата, при който една от дейностите обхваща именно варианти за реформа.

Моделът беше представен от Боряна Димитрова, която го определи като „радикален“. Тя започна презентацията на този вариант с думите, че на районните съдилища и ТО ще останат само „бързо ликвидни дела“. Предложението е да гледат следните дела:

 • Заповедни производства;
 • Всички дела по дежурство – граждански и наказателни (без мерки за неотклонение по определен вид тежки наказателни дела);
 • Обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни на ОС сега;
 • Обезпечение на доказателства – чл.207 ГПК;
 • Делата по Семейния кодекс (дали всички е въпрос на експертна преценка);
 • Делата по Закона за защита от домашно насилие;
 • Делата по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност);
 • Делата по чл.356 ГПК- защита и възстановяване на нарушено владение;
 • Охранителни производства;
 • Установяване на факти – глава 50 ГПК;
 • Обявяване на отсъствие или смърт – глава 51 ГПК;
 • Производство по открито наследство – глава 52 ГПК;
 • Наказателните дела от административен характер;
 • Други – например делата за контрол в досъдебното производство: включва и мерките за неотклонение, ЗЕС, спиране на делата и др.

Съставът на районните съдилища ще бъде постоянен и непостоянен.

В първия ще влизат всички районни съдии от наличния в момента състав с най-малък стаж и всички външни назначения, които трябва да започват винаги от това ниво. Всички останали магистрати се преназначават в окръжния съд, който стана основен/единен първоинстанционен. Това ще стане без конкурс, ще се гледа стажът и атестацията.

Непостоянният състав се състои от магистрати от окръжните съдилища, които ще работят в районните по график.

„За районните съдилища най-важните и единствени показатели, които следва да се наблюдават, са брой дела и срочност, защото почти всички дела ще са с еднаква степен на сложност. По брой дела ще се определя ежегодната численост на районния съд. По брой дела ще се редуцират дежурства и командироването при необходимост.

Районните съдилища в малките градове (всички 85 районни съдилища към момента, които са извън областните градове) стават естествени териториални отделения и „входяща точка“ за книжата към районните, окръжните и апелативните съдилища като ще се предоставят и услуги за ОС и АС, като освен подаване на книжа, ще се извършват и справки. В териториалните отделения ще се разглеждат делата, подсъдни на районни съдилища, а съставът на ТО ще се редуцира до необходимост. Остават и минимален брой съдии и служители“, каза Боряна Димитрова, която представи модел 4.

Тя обясни и какво става с окръжните съдилища. Те остават 28 със следната подсъдност:

 • Всички първоинстанционни дела – граждански, наказателни, търговски, с изключение на подсъдните на районен съд;
 • В окръжните съдилища не се дават дежурства, с изключение на мерките за неотклонение по определен вид първоинстанционни наказателни дела от общ характер;
 • Окръжният съд разглежда като въззивна инстанция делата, по които съдебните актове на РС подлежат на обжалване, като се очаква броят им да не е голям.

По отношение на числеността на ОС, идеята е следната – той ще се състои от част от съдиите в окръжните съдилища към момента, а друга част, която е с най-голям стаж и положителна оценка, ще бъде преместена в апелативните съдилища. Всички ще са с минимален ранг „окръжен съдия“ и ще получават еднакво възнаграждения за длъжност.

Тази промяна ще позволи, според Димитрова, истинска специализация по материи – в по-големите съдилища и по отделения – в по-малките и ще доведе до равномерно натоварване, тъй като ще има достатъчен брой съдии и липса на необходимост от командироване.

„При непредвидено освобождаване на място, независимо на кое ниво, кадрови проблем няма да има, защото на съдията, на когото е ред да се премести в окръжен съд, респективно в апелативен (при ранг, положителна атестация или решение на общото събрание), ще заеме мястото веднага, а на освободения щат в РС ще бъде изготвен допълнителен график за дежурство от съдиите от ОС, докато бъде обявен конкурс за заемане на щата, ако има необходимост. Общото събрание на ОС би могло да реши да не се спази точно реда по старшинство, за което ще е необходимо да се изложат мотиви.

Ако се приеме този вариант за реформа, вероятно ще трябва да се обяви нулева година за младши съдии и за външни бройки за някои окръжни съдилища, тъй като съдиите в България са достатъчно на брой, но неравномерно разпределени и съответно различно натоварени“, обясни още Димитрова. В тази връзка добави, че се предлага да се намали срокът на обучение на младшите магистрати в НИП, както и стажът в окръжните съдилища, на шест месеца.

Апелативните съдилища стават основна втора инстанция. Заради очакваното увеличаване на делата, се предлага броят на апелативните съдилища да бъде увеличен от 5 на 10, като идеята е поне на три окръжни да има един апелативен съд.

По отношение на състава на АС, той ще се запълни на същия принцип, на който и окръжните.

Изрично беше посочено, че това разместване на магистрати ще става без провеждането на конкурси.

Димитрова определи ТО като входящи „хъбове“ за книжа до и от ОС и АС в съответния апелативен район. „Това ще осигури пълен и безусловен достъп до правосъдие. Предлага се възможността, получаването на документ по дело от първоинстанционния окръжен съд, респективно апелативен съд, да става по заявка, подадена в ТО на РС (ако страната няма възможност да я подаде по електронен път директно до окръжния или апелативния съд). Заявката се изпраща от ТО по електронен път в ОС/АС незабавно. Съответно, документът, който се иска от окръжния или апелативния съд се връща в ТО по електронен път и се предоставя на гражданина. Предлага се това да става в рамките на 24 часа – от днес за утре и само при спешност – веднага. При невъзможност на страна по дело в ОС или АС да се яви физически по делото си в ОС (който се намира в областния град) или в АС, участва от залата в ТО чрез видеоконферентна връзка – отделението се оборудват с техника за тази цел. По този начин се запазва напълно и физически достъпът до правосъдие“, обясни още Боряна Димитрова.

И заяви, че осъществяването на този модел ще струва около 10 млн. лева.

По-рано през деня Съдийската колегия изслуша представянето на другите три модела, които предлага екипът по ЕИСС.

Първият модел предвижда слабо натоварен районен съд с недостатъчна кадрова обезпеченост да се преобразува в териториално отделение към районния съд, който по-натоварен в рамките на един окръжен район.

Вторият модел предлага сливането/обединяването на две слабо натоварени районни съдилища в рамките на един окръжен район.

Третият е да се приложи комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен съд на базата на определени стандарти за численост.

Съдийската колегия изслуша Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, които са координатори по проекта за осъществяване на ЕИСС, представиха моделите. А дали колегията ще избере някой, или няколко от тях, според спецификата на района, или няма да бъде избран нито един, по всяка вероятност няма да стане ясно във вторник.

Още в началото на заседанието Боряна Димитрова заяви, че ВСС няма право да решава такъв важен въпрос без съдиите и заради това предложи да се проведе референдум.  Засега решение за това предложение няма.

Модел 1

Въз основа на данните за натовареността и нуждата от специализация на съдиите, Красимир Шекерджиев представи примери в кои съдебни райони евентуално може да се осъществи първият модел за реформа – превръщането на районни съдилища в териториални отделения.

Преди да говори с конкретика, Шекерджиев направи уговорката, че при този модел няма да се наруши достъпът до правосъдие на гражданите, защото те ще могат да използват съдебната услуга чрез териториалното отделение и че не се цели спестяването на средства.

Иначе с превръщането на районни съдилища в ТО, ще се постигне равномерна натовареност и ще има възможност за специализация на съдиите – гражданските да гледат граждански дела, а наказателните – наказателни дела. В момента в около 60% от районните съдилища няма такава специализация. Шекерджиев поясни и че при такова своеобразно обединяване общата администрация ще стане излишна и няма да има нужда от двама счетоводители, системни администратори и др. Това ще доведе до спестяване на средства. Друг ефект, който се очаква, е оптимизиране на стойността за решаване на едно дело. Ще бъде преодолявано търсенето на хора за командироване, за да вършат работа в съд, останал без съдии, или да помогне на колега, останал сам. А пред Съдийската колегия вече няма да стои проблемът с избора на председатели. В момента в някои от „малките“ съдилища с години се обявяват процедури за търсене на ръководители, но кандидати няма.

И така, примерите, които представи Шекерджиев, са следните:

Районният съд в Кула да стане ТО към РС-Видин;

РС-Берковица да стане териториално отделение към районния съд в Монтана;

РС-Оряхово се превръща в ТО към районния съд в Козлодуй;

Районните съдилища в Трън (с един съдия), в Брезник (с двама съдии) и Радомир (4 магистрати) стават териториални отделения към РС-Перник;

Съдилищата в Дряново и Трявна се трансформират в териториални отделения към РС-Габрово;

За кърджалийския съдебен район предложението обхваща само съда в Ардино, който да стане ТО към РС-Кърджали. Мадан е пограничен и там предстои откриване на ГКПП, заради това съдът там е извън обхвата на реформата;

Чепеларският районен съд става ТО към този в Смолян;

Съдилищата в Раднево и Гълъбово стават териториални отделения към Старозагорския районен съд;

РС-Средец да стане отделение към съда в Бургас, а Малко Търново е отпаднал от реформата, защото е пограничен;

Районният съд в Тополовград да стане ТО към РС-Елхово.

Съдът в Омуртаг се превръща в ТО към РС-Търговище;

РС-Велики Преслав се трансформира в ТО към съда в Шумен;

Съдът в Генерал Тошево да стане ТО към РС-Добрич.

Шекерджиев обясни, че не е обосновано превръщането на съда в Каварна в ТО към този в Балчик, защото обхваща граничен район, а освен това е и специфичен и включва населени места, които са на повече от 50 км разстояние. По-скоро Балчик трябва да премине към Каварна, каза Шекерджиев, но напомни, че този ВСС е дал 2.5 млн. лева за съдебна палата в Балчик, така че не вижда как ще стане тази промяна.

Иначе той посочи и какви биха били негативите при приложението на този модел – съдиите, които ще преминат към районния съд-майка, ще трябва да поемат дежурства не само за дейността, с която са се занимавали до този момент, а и такива на друг районен съд. Това, според Шекерджиев, ще създаде определени организационни трудности, но не големи.

Освен това трябва да се мисли и за съдебните райони, каза той. Първоначално екипът е обмислял да слее съдебния район на ТО с този на районния съд-майка. Но магистрати са изтъкнали, че това е лош вариант, който ще доведе до проблеми – например с района на нотариуса. Същото се отнася и до съдиите по вписванията. Заради това Шекерджиев отбеляза, че трябва да се инициират законодателни промени.

Един от основните въпроси, които бяха отправени към него, беше как ще се извършва разпределението на делата.

Боряна Димитрова заяви, че има няколко варианта. Първият е книжата да се подават в ТО, по електронен път да отиват в съда-майка, където делото да се разпределя измежду всички съдии. Този, на когото се падне, ще пътува до териториалното отделение, за да гледа делото.

Вторият вариант е да се разпределят между 2-3 съдии, които ще дават дежурства в съда през съответния месец.

А третият е да има постоянен съдия в териториалното отделение.

Но това са само хипотези, като, ако се избере модел 1, ще се обсъжда дали централизирано да бъдат приети правила за разпределение, или всеки съд сам ще създава организацията си за работа по този въпрос.

И Димитрова, и Шекерджиев посочиха, че те само представят варианти, а решението е на цялата колегия и разчитат на помощта на колегите си.

Другият спорен момент беше за местната подсъдност, като тук стана ясно, че този въпрос ще изисква и на законови промени.

Модел 2

Идеята на втория модел е да се закрият слабо натоварени съдилища или две и повече такива да се слеят.

Красимир Шекерджиев заяви, че няма разигран вариант с конкретни предложения за закриване на съдилища. Това, от една страна, е така, защото при обсъждането на моделите по петте апелативни района в страната, всички са били категорично против този вариант. Самият той също е на мнение, че е неприложим, като напомни, че при предизборните си обиколки в кампанията за членове на ВСС през 2017 г. помни какво е отговарял на въпроси на магистрати за закриване на съдилища – той няма да подкрепи такова.

По думите му ефектът от закриване на съдилища е същият като да превърнеш някои в териториални отделения, но пък същевременно достъпът на правосъдието ще „пострада“ при осъществяването на модел 2.

Все пак Шекерджиев каза, че по принцип закриването на съдилищата може да стане по два критерия – кои са най-новите или кои са най-слабо натоварените.

Пет са районните съдилища, които имат под 20 дела месечно на съдия – в Ивайловград, Малко Търново, Ардино, Крумовград и Чепеларе.

А от създаването на ВСС през 1991 г. до днес са създадени шест съдилища – в Козлодуй и Каварна (1993 г.), Средец (1994 г.), Царево (1995 г.), Брезник (1996 г.) и Гълъбово през 2007 г.

Кадровиците обсъдиха и европейската практика за реформа на съдебната карта. Оказва се, че само в Португалия и Италия са пристъпили към закриване на съдилища. И в двете държави обаче са стигнали до извода, че това не е удачен вариант. Португалия се е отказала, а Италия е съжалила за закриването на 20 малки съдилища.

Отново беше поставен въпросът за финансовия ефект, на което Шекерджиев заяви: „Спестяването на пари не е основание там, където няма да има повече знаме и герб“.

Модел 3

Този вариант предвижда мобилност на служителите – т.е. да може да бъдат своеобразно командировани там, където има нужда от тях, като се прилагат по определени стандарти.

Членовете на Съдийската колегия бяха единни, че това по никакъв начин не е реформа на съдебната карта и че няма как да повлияе благоприятно върху натовареността на съдиите.

Те се обединиха и за друго – този модел е по-удачно да се използва в комбинация с първия.

Боряна Димитрова обясни, че този вариант се е зародил с оглед оптимизацията на работните процеси и подпомагане на натовареността на съдиите.

 

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Георги
Георги
22 януари 2021 21:59
Гост

Ще изкажа мнението си честно и прямо.
Що за свинщина творите колеги?
Всички варианти са пълно гУано. Що за факултативно правораздаване. Как си представяте да правораздава непостоянен състав на Съда ?
Предлагаме сътворителите на подобна въпиюща тъпня, да си приложат 9 грама олово перкраниално интрацеребрално, че дано се излекуват.

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
16 октомври 2020 11:44
Гост

Последният,четвърти вариант, предложен от Боряна Димитрова, ми се струва най-удачен. Той наистина е радикален и в действителност води до истинска съделна реформа, но томно затова е най-добър. Така с един замах ще бъдат решени куп проблеми, включително тези с безкрайните във времето конкурси и с неясните критерии за командироване в по-горен съд . Командироването вече ще бъде надолу и временно, а не като сега -нагоре, за постоянонно и при изключително неясни критерии , основаващи се на субективно мнение на по-горния председател.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2020 13:34
Гост

Харамлийски, май ти се става апелативен – признай си. Че какво против имаш БОС и др. Бельова – да не би щото ви нагъзи всички наказателни съдии да давате съботно-неделни дежурства и ви наруши вековния рахат. Прозрачен си в еснафския си интерес.. Ако успееш да намериш и около 50-60 млн. лв., колкото ще струва построяването на нови съд. сгради за новите апелативни съдилища и прокуратури и разширените окръжни + парите за по-високите заплати на по-горно ниво на стотиците новоизлюпени окръжни и апелативни съдии и прокурори, цена няма да имаш. Я, претръскай чувала на градските си петрички митничари, трафиканти и конопени… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2020 13:47
Гост

Защо си мислиш, че им трябват нови сгради? Ще си останат в сегашните и пак ще правораздават без проблеми.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2020 16:04
Гост

И къде видя място в старите за цели 5 нови апелативни съдилища и прокуратури. То мястото няма да стигне и за двойно нарастналите окръжни. А и едните и другите очевидно ще бъдат със седалище в областния град. Освен ако бургаското чудо има наум да открие нов АпС в седалището на някой закрит селски съд – напр. Апелативен съд – Айтос добре звучи, а и Боряна ще бъде увековечена с бюст-паметник в центъра на града и с почетно жителство.

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
17 октомври 2020 13:47
Гост

Не ми се става апелативен,защото обичам свободата и обичам да отстоявам мнението си. Нямам нищо и против БОС, а това, е само ние,наказателните съдии даваме дежурства в събота и неделя води до увеличаване на заплатите ни- даже сега всеки иска дежурствата в празничните дни,защото са най-високо платени. Еснафският интерес е при теб ,колега „съдия“,защото когато бъдат премахнати безпринципните командирования, ще трябва да се върнеш. Ти и затова толкова си против истинска реформа, а искаш да продължи мимикрията, защото е удобна за лекета. И ако имаш доблестта -напиши си името (истинското), за да стане на всички ясно какви точно са интересите… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2020 19:49
Гост

Харамлийски, все повече затъваш в блатото.
Помниш ли едно време като шеф на РС Петрич как създаде Първи частен съд.
А помниш ли статията от 2009 г. във в. „168 часа“ – „По-лесно е да вземеш рушвет, отколкото да издадеш справедлива присъда. Семейни дуети въртят правото в Благоевград. Кумците съдят, жените им са адвокати“.
Не се облизвай за мястото на Бельова – няма да те огрее.
На твое място човек трябва да е по-нисък от тревата…

АМАН ОТ БРАТЯТА ОТ САТОВЧА
АМАН ОТ БРАТЯТА ОТ САТОВЧА
19 октомври 2020 10:52
Гост

Аман от братята от Сатовча, видяхме и единия до къде и до какви скандали докара ВСС и другия какви ги върши в провинцията…скоро и компететните органи ще ги отразят подобаващо, така че от вас точно пък „разум“, няма как да се иска и очаква не за друго, а по обективни причини!

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
20 октомври 2020 17:53
Гост

Както казах -ако имаш чест и смелост -излез с името си. А ти непрекъснато пищиш ,но се криеш. Статите ,за които говориш бяха инспирарани от един политически лидер, който се насра. Мен ме проверяваха няколко пъти в продължение на няколко години именно по такива пасквили, които разни мишоци, не смеещи да излязат открито, пускаха в различни сайтове. И много добре знаеш „колега“,че всички проверки приключиха с решение ,че няма каквото и да било нарушение. Очевидно някой го е страх ,че ще се кандидатирам за мястото на Бельова, но ако имах такива амбиции -щях да ги кажа, защото имам чест. Нямам… Покажи целия коментар »

Никой
Никой
16 октомври 2020 11:12
Гост

Вариант 2 е най – адекватен.
В малките съдилища в Смолян има хора с по 10 дела на месец…. Съдилището не е български пощи или пътнически влак, няма нужда да има на всяка паланка съдилище с още 10 души обслужващ персонал.
То на някой места няма аптека, но съд има 😀

юрисконсулт
юрисконсулт
16 октомври 2020 11:05
Гост

И сега! Основно изискване към съдията – да има шофьорска книжка, автомобил за трошене и умения на професионален шофьор?! Че с тия модерни влакове и шосета европейски и прекрасни….
Или ще преквалифицират деловодителките на шофьори?

от Питам
от Питам
16 октомври 2020 9:46
Гост

А какво ще се случи тази реформа по отношение на нотариата и как ще се определи териториалната компетентност на нотариусите, съдиите по вписванията и ДСИ?

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2020 10:31
Гост

Не е задължително районите на нотариусите да съвпадат с тези на РС. Въпрос на законодателна целесъобразност е да се направи отделно нотариално райониране. Най-добре е да се възприеме подхода на районирането на ЧСИ – територията на целия окръжен съд, като се даде възможност на нотариусите да имат офиси не само в едно населено място или пък да се задължат да предоставят нотариални услуги по места и по график, с цел да се спести разкарването на гражданите. Сиреч – нотариусите трябва да станат мобилни и гъвкави. Това са изискванията на новото време.

Георги
Георги
22 януари 2021 22:39
Гост

Голям умник си …и като трябва да се вписват сделки …и айде 3000 мили път с камили …. мобилни и гъвкави. Може ли по Интернет да заверяват с електронен подпис и електронни печати…щото световната Негово Илюминатство натам бура нещата….и може ли Нотариуса да праща заверките по Уотс Ъп и Вайбър за по просто…може ли и амбулантни съдии да предвидите… мобилни и гъвкави , кво толкоз ….пътуват между съдилищата и се цанят на надница в случай ,че в момента Съдът има повечко дела и постоянните съдии плюс непостоянните не могат да смогнат. Не че нещо, ама що си играете на държава… Покажи целия коментар »

Кешефф
Кешефф
16 октомври 2020 9:19
Гост

Давайте, идиоти. Осерете всичко. Хаосът трябва да е пълен, докато камък върху камък не остане в тая държава.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 23:59
Гост

На Боряна предложението кърти мифки направо.Апелативни съдилища от 5 да станат 10

C’est la vie, Шекерджиев. Не всичко е sans changem
C’est la vie, Шекерджиев. Не всичко е sans changem
15 октомври 2020 21:37
Гост

Шекерджиев, умилителни са напъните ви с Борянка да усвоите еврокинтите от проекта до крайния срок 31.12.2020 г., но същевременно – никаква реформа да не проведе този ВСС или да протака до края на мандата, провеждайки безкрайни референдуми, безсмислено продължителни обсъждания и бля бля – както ви е посъветвал старият апаратчик Мавров. Принципът „хем вълкът сит, хем агнето цяло“ във ваш вариант звучи – „хем вземаме парите, хем нищо не променяме, че да не дразним съдилищата“. Очевидно още е актуална старата чиновническа максима – целта на всяка реформа и всичко да си остане постарому. Така ли ще мамим Европата оттук нататък?… Покажи целия коментар »

Пираня
Пираня
15 октомври 2020 21:32
Гост

Щом съдебната система има потребност от някакви писарушки , които да въртят само заповедно производство , защо въобще тези хора трябва да се наричат „съдии“. Пак опираме до въпроса дали заповедното производство да не се даде на ДСИ , съдебни помощници или други подобни служители с юридическо образование ….Въобще доста са странни предложенията . Има някаква идея да се „повишат“част от районните съдии , други да се „понижат“ , да се превърнат окръжните съдии в районни съдии /т.е. да се понижат/ , а връзкарите да станат апелативни съдии . Явно искат да ловят риба в мътни води !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пираня
Пираня
15 октомври 2020 20:49
Гост

Че какви ще са тези съдии от районен съд, които няма да са гледали никакви дела освен заповедно производство и после ще отидат в окръжен съд и ще ги хвърлят в дълбокото ? Никаква логика няма в това , освен че някой иска да обърне хастара на досегашните структури и да уреди тоя и оня като апелативен или върховен съдия . И много интересно как ще се случат тези предложения в София , където и районния , и СГС , и САС са най-натоварени ? Нови сгради ли ще намерят , какво ще правят ? Идиотщина и тупкане на топката… Покажи целия коментар »

123
123
15 октомври 2020 14:25
Гост

Аз предлагам вместо референдум да се извърши реформа! Но който не иска да работи и да поема отговорност, предлага популистки идеи. Не винаги желанията на мнозинството са правилни. Естествено е, че мнозинството ще иска да остане положението такова, каквото е в момента – за този отговор няма нужда дори и от референдум. Друго трябва – бърза реформа. Ако ще бягат от отговорност, да закриват ВСС – че то само с референдуми ще назначаваме съдии и ще ги повишаваме. Отново веселие настана с тези членове на ВСС!

Пограничен съд
Пограничен съд
15 октомври 2020 14:08
Гост

Слушам и ги гледам и се възмущавам. Каква друга работа имаха Керелска и Дишева, че не са си прочели материалите и задават безумни въпроси от типа: какъв е международният опит /при условие, че се каза в началото, че има доклад, който е раздаден на членовете на съвета/…
Тези хора нищо няма да направят…всичко е бла-бла…

Кадровик
Кадровик
15 октомври 2020 11:22
Гост

Доган сарай е съгласен с референдума. Само заръча да се проведе в рамките на ВСС, по въжможност само в прокурорската колегия за по-експедитивно, евентуално на пленума на ВСС.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 11:02
Гост

На мен първият модел ми допада.

Niki
Niki
15 октомври 2020 11:00
Гост

Подкрепям предложението на Боряна Димитрова. От кога се говори за реформата, но нищо не се случва.

Когато атовете се ритат...
Когато атовете се ритат...
15 октомври 2020 10:49
Гост

Най-разумното предложение. Пък докато мине това допитване, мандатът ще си изтече и следващите да му мислят. Няма ние само да работим и да носим отговорност, я. Не сме избрани за таквиз дела. Я колко работа свършихме – май цели два конкурса завършиха този мандат и естествено въведохме най-модерната, бърза и удобна система в съдилищата.

Цецко
Цецко
15 октомври 2020 11:01
Гост

Най-модерната, бърза и удобна система в съдилищата просто не работи като хората и е пълна с грешки.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:22
Гост

Дано направят този референдум. После няма да има защо да се цупи някой защо е така, а не е друго яче

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:22
Гост

Дано се замислят и за други аспекти от работата им, като има чудене да се прави референдум

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:22
Гост

Дано се съгласят с идеята да се направи референдум,.

Цветков
Цветков
15 октомври 2020 10:21
Гост

Подкрепям референдумите във всичките им форми и формати. Това е пряка демокрация

Нешев
Нешев
15 октомври 2020 10:21
Гост

Добре, че жената се е сетила да даде такова предложение. После шанса да има сърдити е малък

Кирил
Кирил
15 октомври 2020 11:04
Гост

А, някои постоянно си търсят повод да са сърдити.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:21
Гост

Смятам, че е най-уместно да се направи референдум.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:20
Гост

Категорично най-разумнто е да се направи допитване до засегнатите страни

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:19
Гост

За мен най-добър е вариант три

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 11:34
Гост

Разбира се, колега, стига Вие да сте този, който ще е „мобилен“ и ще пътува когато и където му кажат, за колкото време му кажат.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:18
Гост

Добра идея

Сашо
Сашо
15 октомври 2020 11:05
Гост

Подкрепям

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 10:10
Гост

Най-добре

Агент 008
Агент 008
16 октомври 2020 11:29
Гост

А, я ми кажете как ще командироваме напред назад съдийка, която е майка на малко дете и без шофьорска книжка. Еле пък и ако е без мъж. Кво праим с детето/децата.