Последните промени в Търговския закон (ТЗ) задължиха министъра на правосъдието да приеме образци на серия от книжа в производството по несъстоятелност и те вече са факт. В „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон (пълния ѝ текст виж тук).

Тя урежда образеца за молба за предявяване на вземане в производството по несъстоятелност. Кредиторите ще трябва да предявяват вземанията си само с молби, изготвени по този образец, като срокът за това е до един месец от вписването в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Към тях те трябва да приложат и всички писмени доказателства за вземането.

Молбата за предявяване на вземането съдържа:

  1. посочване на съда и делото по несъстоятелност;
  2. името и адреса на кредитора, на неговия законен представител или пълномощник, ако имат такива, както и единния граждански номер (единен идентификационен код) на кредитора и електронния адрес, ако има такъв; съдебен адрес в страната;
  3. изложение на обстоятелствата, на които се основават вземането и размерът му;
  4. привилегиите и обезпеченията;
  5. искане за приемане на вземането;
  6. банкова сметка на кредитора, по която да бъдат преведени средствата от разпределенията във връзка с приетите му вземания;
  7. подпис на лицето, което подава молбата.

Новата наредба урежда и образци на списъците, които съставя синдикът – на приетите вземания, на неприетите вземания и на допълнително приетите вземания. Вече по образец ще бъдат и сметките за разпределение. Освен това се стандартизират декларациите, дневникът и отчетите на синдика – месечен и при прекратяване на дейността.