Главният прокурор Иван Гешев постави на министъра на правосъдието Крум Зарков серия от въпроси, които възникват заради почти пълната отмяна на Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

„Няма причина за драматизиране на ситуацията“, коментира министърът и отговори на поставените от главния прокурор въпроси.

Както „Лекс“ писа, почти всички разпоредби на подзаконовия акт бяха отменени от Върховния административен съд (ВАС) и от 2 декември 2022 г. в него останаха да действат само една точка, една алинея, един член и една глава, които са свързани с регистъра на вещите лица и с експертите на МВР – чл.1, ал.1, т.4, чл.16, ал.2, чл.22 и глава шеста (повече виж тук).

„Отмяната на по-голяма част от текстовете на наредбата поставя редица въпроси, свързани с назначаването на експертизи, включително по досъдебни производства, както и въпроси относно изплащането на възнагражденията, които очакват своевременно решение“ пише Иван Гешев до Крум Зарков.

И пита министъра: „Следва ли да се извършва плащане за експертизи, възложени и приети по надлежния ред преди 2 декември 2022 г., когато решението на ВАС влиза в сила? Как трябва да се процедира в случаите, когато експертизите са възложени по-рано, но към 2 декември 2022 г. не са приети от съответния компетентен орган?“. Гешев изтъква, че за ефективната работа по дела е от съществено значение по какъв ред и при какви условия ще се определят възнагражденията на вещите лица за експертизите, възлагани след отмяната на наредбата.

В писмото се напомня, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс последиците, възникнали от отменен подзаконов акт, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

„Позицията на министъра на правосъдието е от важно значение за своевременното и правилно уреждане на отношенията с вещи лица“, посочва Гешев. Той допълва, че следва да се има предвид, че за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, гражданите вече могат да предявяват искове за обезщетения.

Ето как отговори министърът на правосъдието:

1. По отношение на експертизи, възложени и приети по надлежния ред от компетентния орган преди 02.12.2022 г., следва ли да се извършва плащане?

 Наредбата № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е подзаконов нормативен акт, издаден на основание чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), с който се детайлизират законовите разпоредби, засягащи вещите лица.

Статусът, редът и основанията за назначаване на вещите лица са уредени в устройствения закон и в съответните процесуалните закони:  чл. 49 – 51 от Административнопроцесуалния кодекс; чл. 156 и чл. 195 – 203 от Гражданския процесуален кодекс; чл. 60 – 68 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; чл. 144 – 154 от Наказателно-процесуалния кодекс. Съгласно чл. 396, ал. 1, изр. първо ЗСВ вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. Органът, който е възложил експертизата е компетентен да я приеме и разпореди изплащане на съответното възнаграждение на вещото лице. От тази гледна точка изплащането на възнаграждения на вещите лица следва от законовите разпоредби. Отменените разпоредби относно възнагражденията на вещите лица от Наредба № 2 от 2015 г. конкретизират тези правомощия и не дават първична правна уредба за възнагражденията на вещите лица.

В този смисъл отмяната на отделни текстове от Наредбата не лишава вещите лица от законовите основания за получаване на възнаграждения. Изплащането на възнагражденията се осъществява съгласно съответните счетоводни правила, въз основа на акт на компетентния орган. За целта вещите лица могат да продължат да използват формата на справката-декларация за определяне на размера на възнаграждението, тъй като тя служи за отчитане на времето и разходите, които са необходими на вещото лице за извършване на експертно заключение.

2. По отношение на експертизи, възложени преди 02.12.2022 г., но към 02.12.2022 г. не са приети от съответния компетентен орган, следва ли да се извършва плащане и ако да, следва ли възнаграждението да се определя по реда и условията, определени в Глава четвърта от отменената наредба?

В случай, че не може да се извърши плащане (поради факта на отмяната на текстове от Наредбата), правните последици от така назначените експертизи следва ли да бъдат служебно уредени от министъра на правосъдието в съответствие с чл. 195, ал. 2 от АПК?

Приемането на експертизата се осъществява от органа по съответния процесуален ред. За всички изготвени експертизи преди 02.12.2022 г., които са приети от органа, който ги е възложил, се дължи изплащане на възнаграждение при условията, по които са възложени.

3. По отношение на експертизите, възлагани след 02.12.2022 г., по какъв ред и при какви условия ще се определят възнагражденията на вещите лица? По отношение на тези експертизи следва ли да се произнесе служебно министърът на правосъдието в тримесечния срок по чл. 195, ал. 2 от АПК?

По отношение на експертизите, възлагани след 02.12.2022 г., се прилагат относимите законови правила.

В изпълнение на законовата делегация на чл. 403, ал. 1 ЗСВ министърът на правосъдието, съгласувано с пленума на Висшия съдебен съвет следва да издаде наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

В изпълнение на задължението на чл. 195, ал. 2 АПК за уреждане на правните последици от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение, са предприети необходимите действия за издаването на нормативния акт. В срок до 23 декември 2022 г. проектът на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ще бъде публикуван за обществени консултации съобразно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове и издаденият акт ще бъде изпратен за обнародване в „Държавен вестник“ в срок до 17 февруари 2023 г., което ще позволи влизането му в сила да се осъществи до изтичането на тримесечния срок.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Amy Medina
Amy Medina
01 февруари 2023 9:49
Гост

По същата логика можеше и някой доктор да награди хората, които са помогнали на пътя [geometry dash lite](https://geometrydashlite.co/)

след такива смешни министри в правосъдието това е
след такива смешни министри в правосъдието това е
15 декември 2022 14:23
Гост

А как ще се назначават нови експертизи след 02.12.2022 г.? Кой ще се наеме след като няма плащане и се поставя на въпрос старите преди 02.12.2022 г. ? Ето това са важни въпроси към министър, който се разтичал с какви ли не други несвойствени (политически игрички) неща да ни занимава ? Както и другите министри преди него не само последните , но още в началото на Герб и така след тях. назначава се все хора без опит и рутина- разни Зинаидидки, Диянки, Барнита, Цецки, Катенца Зарахиеви, Ахладки, Христовци, пукави Надета, Янакита, та чак Крумчо и всиките са маскари без ден… Покажи целия коментар »

Михаил
Михаил
15 декември 2022 12:07
Гост

Мисля, че е редно да се извършва плащане за експертизи, възложени и приети по надлежния ред преди 2 декември 2022 г.

Юли
Юли
15 декември 2022 12:08
Гост

Ще видим министърът какво мисли.

Щерев
Щерев
15 декември 2022 11:59
Гост

Дано този проблем да се реши по- бързо.

Димо
Димо
15 декември 2022 11:52
Гост

Напълно логични въпроси му задава.

Давидов
Давидов
15 декември 2022 11:25
Гост

Хва и единия и удари другия

Ростислав
Ростислав
15 декември 2022 11:54
Гост

Този път съм съгласен с Гешев.

Наталия
Наталия
15 декември 2022 11:25
Гост

Глупост

Давидков
Давидков
15 декември 2022 11:25
Гост

Голяма мизеря, а

Мавродиев
Мавродиев
15 декември 2022 11:24
Гост

Ох, такава каша стана пак

Филип
Филип
15 декември 2022 11:55
Гост

Сега като завалят едни искове за обезщетения…

Nina
Nina
15 декември 2022 11:24
Гост

Прав е Геешев бе

Милев
Милев
15 декември 2022 11:23
Гост

Да бе ние ги знаем тия неща.

Бишев
Бишев
15 декември 2022 11:22
Гост

Позорен Гешев

Харизанов
Харизанов
15 декември 2022 11:20
Гост

Гешев няма ли да си ходи вече

Чавдар
Чавдар
15 декември 2022 12:01
Гост

Като му изтече мандата.

Ставрев
Ставрев
15 декември 2022 11:20
Гост

Много се е активирала тази прокуратура днес