Всеки, който извършва адвокатска дейност, без да е вписан в адвокатска колегия, да се наказва със санкция, която при повторно нарушение от юридическо лице да стига до 10 000 лева.

Това е едно от предложенията за промени в Закона за адвокатурата (ЗА) (виж тук), внесени в парламента от деветима депутати от „Възраждане“, начело с лидера им Костадин Костадинов.

Предложението им е всеки, който не е адвокат, а предлага или извършва адвокатска дейност (какво означава това според „Възраждане“ виж по-долу), да бъде наказван с глоба от 1000 до 2000 лева, а за юридическите лица санкцията да е от 2000 до 5000 лева. При повторно нарушение пък наказанията да са глоба от 2000 до 5000 лева или санкция от 5000 до 10 000 лева.

Преди 7 години в Народното събрание беше внесен законопроект, предвиждащ подобни санкции, който така и не беше приет поради тежки критки и възражения.

Наказателните постановления да се издават от председателя на адвокатската колегия, предлагат от „Възраждане“, а актовете за нарушенията ще се съставят от определен за това член на адвокатския съвет. Всички представители на съдебната и изпълнителната власт, нотариусите, частните съдебни изпълнители ще са длъжни да сигнализират съответната адвокатска колегия за извършване на такива нарушения, предвижда проектът.

В мотивите си авторите подчертават, че за пръв път е предвидена възможност за санкциониране на нерегламентирана адвокатска дейност, когато това не е престъпление.

„За функционирането на доброто правосъдие е необходимо явяването пред него на квалифицирани лица. При прилагането на досегашните разпоредби на Закона за адвокатурата бе констатирано, че не съществува адекватен правен механизъм за въздействие върху онези лица, които извършват нерегламентирана адвокатска дейност“, посочват още депутатите.

Заради въвеждането на глоби за неадвокатите, от „Възраждане“ предлагат нова регламентация на адвокатската дейност в седем точки:

Упражняване на адвокатската професия е дейност, която се осъществява от адвокати и включва:

  1. устни или писмени консултации и/или подготовка на документи с оглед на постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството и/или за завеждане на дело, за започване или провеждане на производство за издаване на индивидуален административен акт и/или неговото оспорване по административен ред, изготвяне на писмени отговори и жалби;
  2. процесуално представителство в административно наказателни производства, в производството по издаване на индивидуален административен акт, в производството по оспорване на индивидуален административен акт по административен ред, в производство пред арбитраж и в процедура по медиация;
  3. процесуално представителство пред съд по граждански производства, пред органите на досъдебното и съдебно производство по наказателни производства, пред административни и административно наказателни органи/служби и съд по административно наказателни производства;
  4. представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 16а от Закона за митниците и по чл. 1246, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
  5. изготвяне на договори, на проекти за нотариални актове и завещания, на нотариални покани, молби за приемане и отказ от наследство, пълномощни;
  6. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
  7. извършване на всякакви други действия, възложени на адвоката, свързани с правно съдействие и защита свободите, конституционните права и законни интереси на физически и юридически лица.

От така изброените дейности, които според вносителите са присъщи само на адвоката, излиза например, че нотариус, който изготви проект на нотариален акт, е заплашен от глоба.

„Липсата на ясна дефиниция в досегашния закон на адвокатската дейност води до хаос на пазара на правните услуги и допуска осъществяването им от лица без юридическо образование, правоспособност и квалификация или от такива със спорни качества, а от там и до правна несигурност в гражданските и обществени правоотношения, липса на върховенство на закона и нарушаване на принципа на правовата държава“, се казва в мотивите към проекта.

Друго предложение на „Възраждане“ е 5-годишният юридически стаж вече да не е достатъчно условие за вписване без изпит в адвокатска колегия. Според проекта им тази привилегия отпада и за докторите по „право“. Редакцията на чл.6 от ЗА, която вносителите предлагат звучи така: „Без полагане на изпит се вписват лицата, които имат повече от пет години адвокатски стаж или повече от 10 години магистърски стаж“, като явно депутатите са имали предвид магистратски, а не магистърски стаж.

В мотивите си за тези промени те изтъкват, че сегашното допускане на вписване без изпит на юристи с 5-годишен стаж позволява хора с „формален“ стаж като юрисконсулти, които не са прилагали и развивали правните си знания и умения, а в немалко случаи са се и деквалифицирали и са забравили и базисните правни познания, да станат адвокати.

„От друга страна, лица, които веднъж вече са били вписани като адвокати и са имали 5 години адвокатски стаж, са се доказали като такива, но по някаква житейска причина им се е наложило временно да променят професионалното си амплоа, не е редно да се явяват на изпит, респ. същото се отнася и за лицата с най-малко 10 години стаж като магистрати“, се казва в мотивите.

Отпада забраната на адвокатите да се рекламират

Съществена и очаквана промяна в закона е предложението да отпадне забраната на адвокатите да рекламират дейността си. В края на миналата година Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предложи тя да отпадне от Етичния кодекс на адвоката. Това ограничение противоречи и на правото на Европейския съюз, а както „Лекс“ писа, заради забраната адвокатите да се рекламират Европейската комисия образува наказателна процедура срещу България (повече виж тук). За да отпадне забраната за реклама от кодекса обаче, трябва да бъде премахната и от закона.

Сега депутатите предлагат в чл. 42 от ЗА да се запише, че адвокатът „може да рекламира дейността си при спазване изискванията на този закон и Етичния кодекс на адвоката“. В проекта е записано още (чл. 42, ал. 2), че адвокатът „не може да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и Етичния кодекс на адвоката“.

Друга съществена промяна в закона предвижда членският внос към адвокатски съвет и към ВАдС да се плаща еднократно и годишно, а не всеки месец.

Предложеният нов текст на чл. 49, ал.1 звучи така: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да заплаща дължимите годишни вноски към адвокатския съвет на колегията, в която членува и към Висшия адвокатски съвет, в срок до 31 декември на годината, предхождаща годината, за която се дължат“.

До изплащането на годишните вноски обаче дейността на адвокатите ще се преустановява временно, а адвокатските им карти няма да се заверяват, неплатилите задълженията си месец преди избори за органи на адвокатурата, няма да могат да участват в тях.

„Еднократното изпълнение на задължението за членски вноски към АС и ВАС ще доведе до значително намаляване на администрирането и ежемесечно отчитане на тези плащания в колегиите и висша адвокатски съвет. Тъй като членският внос е най-значимата част от приходната част на бюджета на колегиите и ВАС, то тези органи ще имат в една голяма степен яснота към 31 декември на предходната година, на какъв паричен ресурс могат да разчитат при формиране на бюджета си за следващата година. Ще отпаднат и стотици дисциплинарни производства в цялата страна, образувани поради неплащане в срок на вноски за един, два или три месеца от членове на колегиите“, се казва в мотивите към проекта.

Друга предложена промяна предвижда дисциплинарното преследване да се погасява по давност, когато не е наложено наказание до две години от извършването му, а не до една година, както предвижда действащият закон.

От „Възраждане“ предлагат промени и при гласуванията на общите събрания на колегиите, както и при изборите на органи на адвокатския съвет. Основната новост е отпадането на възможността за гласуване с пълномощни при избори за органи на адвокатурата. Обжалването на решенията на избирателната комисия пък няма да спира изпълнението им, предвижда още проектът.

„Досегашната редакция на чл. 109, ал.4 ЗА дава възможност за неоснователно удължаване за неопределен период от време на мандата на органите, които е трябвало да бъдат заменени от проведения избор. В немалко случаи се стига до прецеденти на т. нар пожизнени адвокатски органи, които продължават мандатите си до окончателно произнасяне на съда, което в много от случаите отнема години. Встъпването на новоизбраните органи, независимо от обжалването на решението за изборът им е в съзвучие с регламентацията на Изборният кодекс, както и с нормативната уредба на другите правни професии – нотариуси и ЧСИ“, мотивират се от „Възраждане“.

Друга промяна ограничава възможността за обжалване на решенията на общото събрание на колегията. Депутатите предлагат решенията да могат да се обжалват само от участвалите в гласуването, а не от всеки, който е имал право да гласува. Решенията за избор на органи на адвокатската колегия и делегати пък да могат да се обжалват само от кандидатите за съответния избор, предлагат вносителите.

От „Възраждане“ искат да се въведат и интегрални бюлетини за всеки избор, като имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред. Гласуването пък трябва да става на обособени места, ограничени от параван.

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
СамСъмСиРекърдс...
СамСъмСиРекърдс...
13 януари 2023 14:33
Гост

Еми аз не съм юрист, ама четох и само от обща култура започнах да пътувам назад във времето… Само че не знам дали законопроекта е написан от такъв адвокат , или статията е неясна(аз нея четох), не знам, но понеже не се казва че в 5-те точки става дума за хора, които ПРЕДОСТАВЯТ ТАКИВА УСЛУГИ срещу заплащане, звучи като АБСОЛЮТНА ЗАБРАНА на изборност и упражняване правото на гражданите да се представляват/защитават сами, да обжалват актовете на администрацията дори! Пред съд сам, или съпрузите да се представляват… На съставяне на договори вече стана силно несериозно! До магазина вече с адвокат 😀… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 20:42
Гост

Възраждане са оттеглили този законопроект. Защо ли?!

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 14:57
Гост

Хаирлия да е! Да гласуват промените, но жалко, че първият глобен няма да е лидерът на Възраждане, че нали той консултираше една фирма на граждански договор без да е вписан като адвокат, ама към този момент няма забрана, няма предвидена и санкция. Интересно, ако е чел законопроекта под който се е подписал, защо е решил, че това него не го касае. Аааа да, той от тук нататък ще е само депутат и няма да му се налага отново, както той казваше да работи като юрисконсулт на граждански договор.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 13:06
Гост

Не знам за магистърския стаж, но на автора на законопроекта му липсва и основнообразователният стаж.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 12:31
Гост

Поредното тотално умопомрачително умствено изхождане от страна на скъпия ни законодател, който има граматическите умения на първокласник, но пък има самочувствието (и подкрепата на гласоподавателите явно) да прави промени в който закон му скимне, без най-простата проверка на останалата нормативна уредба. Абсолютен позор.

Чупката
Чупката
12 януари 2023 9:02
Гост

Браво на Възраждане. Въпросът е защо този законопроект не идва от радетелите за правосъдие, за които гласуваме всяка година? А вместо това идва от едни откровени популисти.

Демократична България? Промяната? Има ли адвокати при вас? Чете ли някой какво подписвате?

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 11:34
Гост

По-големи популисти от Израждане няма. И то фашисти-популисти.

НЯМА ДА СТАНЕ !
НЯМА ДА СТАНЕ !
12 януари 2023 7:52
Гост

Пълна глупост. Всеки правоспособен юрист може да консултира, и без да е вписан като адвокат. Има и правоспособността и знанията. Вписването като адвокат е само ако ще извършваш процесуално представителство. Има съдебна практика-не е забранено да консултираш, изготвяш проектокнижа, ако не си адвокат. Нещо повече -архитект също може да консултира по ЗУТ. Знанията на архитект по ЗУТ, ПУП-ове са по-големи, отколкото на адвокат-че архитект учи ЗУТ 6 години. Юрист-получава уртикария , само като чуе ЗУТ. Счетоводител-защо да не може да консултира по данъчно право-че нали 6 години това е учил. Счетоводител учи гражданско, търговско, данъчно, финансово право от същите преподаватели,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 януари 2023 21:42
Гост

Възраждане просто си правят реклама сред адвокатите, това няма да мине. Няма и кога, очакват се нови избори, но всеки адвокат симпатизант е бнус.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2023 21:33
Гост

Това Ченалова ли им го е написала 🙂 . Изтече срокът, в който не може да се впише като адвокат и започна да регулира и тази дейност. Видяхме до къде стигна изготвеният от нея законопроект за изменение на ЗСВ, смешки, а може би лидерът им се готви да стане адвокат 🙂

АнонименТоп-адвокат № 1,2 и 3
АнонименТоп-адвокат № 1,2 и 3
11 януари 2023 19:13
Гост

Аз познавам в пъти по-логични и смислени юристи, а и не-юристи от т.нар. адвокати. Но – все пак – един колега беше пропуснал да внесе напомнително към едно обезпечение, та го отмениха, – но така става винаги, когато не си поглежда актуалният закон.

Трябва да знаеш каква отговорност поемаш, в момента съдилищата са особено взискателни.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2023 18:56
Гост

Оркофилите от „Израждане“ да кажат нещо за адвокат Магнитски, който разкри корупция за милиарди на олигарсите на Путлер и в резултат на това беше арестуван и почина от побой в ареста?

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 10:47
Гост

Магнитски е бил толкова адвокат, колкото ти си ядрен физик!

Антонова
Антонова
11 януари 2023 18:39
Гост

Съгласна съм, има логика в предложението. Само да махнат точка 5, че добре написан НА от адвокат не съм виждала никога! Това си го оставете на нотариусите. Адвокатите не са особено компетентни в тази област. Като видя да ми пишат „настоящето пълномощно…“ и ми се иска да ги върна в основното училище!

АнонименТоп-адвокат № 1,2 и 3
АнонименТоп-адвокат № 1,2 и 3
11 януари 2023 19:29
Гост

Аз като адвокат мразя следните дейности – договори, нотариални актове и разпит на свидетели, като изрично отклонявам такава сухоежбина, ако не мога да влеза документално при съдията, не се занимавам.

Договорите – разбира се – са важни, обаче колко да са важни.

Нотариалните сделки или са читави, или не. Общо-взето – кой наема адвокат за договор или нотариус – то се разсъхва образно казано работата в присъствието на адвокат.

Ченге
Ченге
12 януари 2023 9:04
Гост

Забравяте, а и авторът вероятно не знае, че нотариусите имат право да правят нотариални актове въз основа на специален закон.

Росен
Росен
11 януари 2023 17:51
Гост

Забраната на адвокатите да се рекламират е пълна глупост.

Обувчето
Обувчето
11 януари 2023 17:46
Гост

И си вярват, че някой ще ги подкрепи ли? Като с малоумния си референдум за Еврото. Ако се направи референдум той трябва да ДАДЕ РЕЗУЛТАТ НАД 50% ОТ ВСИЧКИ ИМАЩИ ПРАВО НА ГЛАС В СТРАНАТА. Тоест трябва да са гласували (примерно против Еврото, на каквото се надяват от Израждане) над 50% от имащите право на глас, което е да речем 2 милиона души. А на избори у нас ходят много по-малко. Тоест ако резултата от такъв референдум е 80% против Евро и 20% За и това е резултат от гласували да кажем 300 000 души, то този резултат е невалиден… Покажи целия коментар »

Геров
Геров
11 януари 2023 17:43
Гост

Популистко предложение. Крайно леви хора с глупави идеи.

Хари
Хари
11 януари 2023 17:52
Гост

Поредната им излагация.

Канечев
Канечев
11 януари 2023 17:42
Гост

Като са толкова загрижени за хората да вземат да измислят санкции за фирмите, които предлагат бързи кредити. даже направо да се забранят. Полза от тях няма никаква.

Бешов
Бешов
11 януари 2023 17:42
Гост

Това е пълна глупост. Затова и преди не е минало.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2023 17:42
Гост

И преди и сега няма да мине.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2023 17:41
Гост

Абе кой бръсне тия ненормалници за живи?

Стратиев
Стратиев
11 януари 2023 17:40
Гост

Друг е върпосът дали ще мине

Naumov
Naumov
11 януари 2023 17:40
Гост

Който не е адвокат трябва да бъде глобен, така е.

Климентов
Климентов
12 януари 2023 7:55
Гост

За процесуално представителство-да.
Консултации, изготвяне на проектокнижа може да е дейност на всеки със знания в дадената област-юристи, невписани като адвокати, архитекти-по ЗУТ, счетоводители-по фирмена региСтрация и данъчни закони.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2023 12:38
Гост

ГПК и НПК ясно уреждат кой може да бъде процесуален предствител и кой не. В ГПК изрично е предвидена възможност за процесуално представителство от всякакви служители с „юридическо образование“, без дори да е необходимо да са на трудов договор или да са получили образование в България. Иначе си глобявайте.

Арнаудов
Арнаудов
11 януари 2023 17:40
Гост

Ако питаш Възраждане вероятно ще предложат и Русия да ни превземе. А, според мен, ако питаш Копейкин направо ще иска Нацистка Германия да е спечелила войната.

Лулев
Лулев
11 януари 2023 17:39
Гост

Е, логика има.

Рики
Рики
11 януари 2023 17:32
Гост

Предложението ми допада.

Щерев
Щерев
11 януари 2023 17:30
Гост

Не виждам защо е имало тежки критки и възражения.

Заки
Заки
11 януари 2023 17:31
Гост

Пълен лобизъм и субективизъм!