Пакет от предложения за промени на Закона за съдебната власт ще бъде изпратен на Министерството на правосъдието от Висшия съдебен съвет. Те са свързани с прецизиране на текстове, свързани с конкурсните процедури и атестирането, за командироването, за уеднаквяване на сроковете за обжалване на решения, свързани с конкурсите и др.

Днес предложенията бяха поставени за обсъждане от Комисията по правни въпроси на съвета. Тя е обобщила становищата на органите на съдебната власт по идеите за изменения в ЗСВ на комисиите за атестирането и конкурсите към двете колегии (какви са становищата – четете тук).

Даниела Марчева приветства един маркерите, направени от правната комисия, а именно, че трябва да се помисли за децентрализацията на конкурсите. Според нея последните две изречения в чл. 189, ал. 1 от ЗСВ създават сериозни проблеми. Текстът гласи: „Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс. Конкурсите за по-горестоящите органи на съдебната власт се обявяват с решение и се провеждат преди обявяването на конкурсите за по-ниските по степен органи. В случай че конкурсите за по-горестоящите органи не приключат в срок до три месеца с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, се обявяват конкурсите за по-ниските по степен органи“.

Марчева заяви, че обжалването на конкурсите води до неадекватно попълване на празните места, а това на практика блокира основната дейност на Съдийската колегия – кадровата.

Затова тя предложи последните две изречения от чл. 189, ал. 1 от ЗСВ да отпаднат, а тази нейна идея да влезе в пакета с промени.

Цветинка Пашкунова обясни, че въпросът е бил поставен на обсъждане в правната комисия, защото е интересувал колегите им от страната. Но правната комисия предлага той да бъде по-детайлно обсъден в работната група, която ще бъде създадена в МП, защото подобно изменение трябва да се синхронизира с редица други разпоредби.

Имаме конкретна предложена редакция, то точно в тази част – за децентрализация, тя не е отразена в пакета. Излиза, че не заставаме зад нея като идея“, заяви Марчева.

Наложи се Пашкунова да обясни по-подробно и хронологично за какво става дума. Предложенията за промени в ЗСВ са на двете комисия за атестирането и предложенията. Тези предложения са били изпратени за становища на органите на съдебната власт. После всичко това е било обсъдено и обобщено от правната комисия. Но при този дебат е бил поставен и въпросът за децентрализация на конкурсите. Конкретни предложения от съдилища не са постъпвали. Идеята е темата да бъде обсъдена от членовете на работната група, която ще бъде сформирана, защото една законодателна промяна в един текст може да доведе до необходимост от прецизиране и на други. Т.е. всички разпоредби трябва много добре да се огледат, за да не се окаже след година, че отново трябва да се променя ЗСВ.

А правосъдният министър Цецка Цачева пък каза на Марчева, че може да участва в работната група и там да изложи предложенията си.

Така с 24 гласа „за“ и един „против“ ВСС реши да изпрати на правосъдното ведомство идеите си за ремонт на ЗСВ.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
4avdar
4avdar
10 май 2018 13:35
Гост

Admiracii za sydia Pashkunova.

Анонимен
Анонимен
10 май 2018 13:34
Гост

В ЗСВ всички празноти са причина за недобрата кадрова обезпеченост.

5_ко
5_ко
10 май 2018 13:31
Гост

Не в конкурсите е причината за слабата кадрова дейност на Съдийската колегия.

Anonimen
Anonimen
10 май 2018 13:26
Гост

В тоя закон има страшно много недомислици.