Да се извърши ново емпирично изследване на натовареността на магистратите, за да се актуализират коефициентите за тежест на делата и на Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС). Това реши ресорната комисия към Съдийската колегия като обяснява, че е наложително, за да се избегне неправилното измерване на натовареността, както и използването на остарял модел за статистическа отчетност от дейността на съдилищата, който не дава достоверни и пълни данни.

Висшият съдебен съвет (ВСС) обаче не разполага с необходимия капацитет, за да обработи и анализира статистическите данни, които ще се съберат за дейността на съдилищата.

На заседанието на Съдийската колегия днес председателят на комисията по натовареност Даниела Марчева обясни, че във ВСС липсват специалисти статистици. Нито един от служителите във въпросния отдел нямал такова образование – единият бил с аграрна икономика, другият бил електроинженер.

Над 250 000 лева годишно е бюджетът, който харчим за този отдел. Заплатите са колкото  на районни съдии с над 10-годишен стаж и въпреки това ефективността е много ниска – тя е на ниво екселски таблици и събиране на някакви данни, няма никаква аналитична дейност“, посочи Марчева.

Тя обясни, че проблемът с липсата на статистици се появил, когато комисията започнала прилагането на правилата за допълнителни възнаграждения на натоварените съдии. От данните излязло, че Софийският районен съд е на 27 място, т.е. според правилата за ДМС втора категория съд, далеч преди него били съдилищата в Ардино и Момчилград, които били с по-високи показатели по отношение на същностите дела.

Даниела Марчева заяви, че хроничен е проблемът с административния капацитет във ВСС. Каза още, че са били обявени два конкурса за статистици, но се оказало, че много малко са специалистите в тази област и банките ги привличали още от студентските скамейки.

Именно заради това комисията по натовареност предлага на съвета да поиска техническа помощ от Инструмента за техническа подкрепа към Главна дирекция „Реформи“ в Европейската комисия, който е наследник на Програмата за подкрепа на структурните реформи. Марчева направи и едно уточнение – изобщо не става дума за участие на ВСС по проекти, нито за получаване на пари за това, а всичко се движи от самата Европейска комисия, която избира изпълнител и движи проекта, ВСС само ще използва крайния резултат.

Правилата за оценка на натовареността на съдилищата (ПОНС) бяха приети от ВСС през 2015 г. след проведено първо по рода си емпирично изследване сред магистратите. С помощта на анкетни карти те трябваше да посочат колко време средно им отнема разглеждането и приключването на определен тип дело, както и други дейности, извън правораздавателната. На база на данните бяха изработени и коефициенти за тежест като своеобразен измерител за правната и фактическата сложност на делата, които залегнаха в ПОНС. Същевременно беше създадена и Системата за измерване на натовареността на съдиите (СИНС) за подпомагане в управлението на данните за натовареността на съдилищата и за отчитане сложността и времето, необходимо за разглеждане на различните видове дела.

След като системата започна да работи, се установиха някои аномалии като много завишени стойности по отношение на общата годишна натовареност на съдиите. Причините за това са както обективни, така и субективни – например действително по-висока натовареност, зависеща от вида и спецификата на делата; в съд с по-малко на брой дела, приключените в рамките на годината производства да е по-голям; изначално на делата да са поставени неправилни шифри за по-висока тежест, тъй като неправилно е определен предметът на делото и е възприет такъв, който обуславя шифър с по-висока тежест и др.

Именно заради това комисията предлага да се проведе ново емпирично изследване. „Това е наложително, тъй като подобряването на методологията за оценка на натовареността е продължаващ процес, който следва да бъде постоянно актуализиран и подобряван, така че да съответства на нуждите, но и да отговаря своевременно на динамиката в съдебната система и правораздавателната дейност на съдилищата“, мотивира се комисията по натовареност. И добавя, че новото проучване ще стъпи на старите коефициенти и ще промени тези от тях, които са надценени или подценени, като ще се заложат и адекватни показатели, които да осигурят в максимална степен обективност на информацията.

Предвижда се извършването и на актуализация на СИНС, така че да се уеднакви подходът при измерването на натовареността на всички съдилища. Това е необходимо особено за административните съдилища, които са извън обхвата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), която е внедрена във всички останали.

В ЕИСС има разработен отделен Модул за изчисляване на натовареността на съдиите, който представлява система за практическо прилагане на ПОНС. Основната цел на модула е да оцени натовареността на съдията въз основа на приетите в правилата критерии. След актуализиране на ПОНС е необходимо разработване на техническо задание за надграждане на модула за натовареност в ЕИСС“, изтъкват от комисията.

Членовете ѝ отбелязват, че в момента годишните статистически отчети за дейността на съдилищата се изготвят според Методиката за контрол и проверка на статистическите данни, която отчита дейността на съдилищата и съдиите. Тя е приета от ВСС през 2015 г. и оттогава не е актуализирана.

Това неминуемо се отразява върху качеството на данните, техния обхват и изчерпателност, както и способите за тяхното събиране и последващо анализиране. Налице е опасност от неправилно измерване на натовареността, а използването на остарял модел за статистическа отчетност от дейността на съдилищата е възможно да не дава достоверност и пълнота на данните, поради което е необходимо създаване на нов модел за статистическа отчетност на съдилищата, включващ подробни статистически кодове за отделните видове съдебни дела и механизъм за контрол за еднаквото ѝ приложение. Новият модел ще осигури унификация и съпоставимост на статистическите данни, събирани в съдилищата. Необходимо и изработването на нови форми за отчет“, казват от комисията.

От там посочват, че независимо дали отчитането на делата и натовареността ще се извършва по правилата за оценка, или чрез електронни статистически форми, трябва да се работи за уеднаквяване на подхода при образуването на делата, което е от съществено значение за последователното и еднакво отчитане на натовареността. В тази връзка комисията отбелязва, че трябва да се актуализират и правилата за администриране на делата.

Изложените аргументи обосновават необходимостта от извършване на дейности, свързани с повишаване на аналитичния капацитет на ВСС в областта на планирането и администрирането на съдебната система чрез оптимизиране на статистическата отчетност от дейността на съдилищата в България. Тези дейности могат да бъдат технически подпомогнати от Инструмента за техническа подкрепа на ЕС, посредством който се подкрепят държавите членки да подобряват своя институционален и административен капацитет за разработване и прилагане на стимулиращи растежа реформи“, изтъква комисията по натовареност и предлага на Съдийската колегия да внесе на заседание на Пленума искане за получаване на техническа подкрепа.

Днес обаче колегията не взе решение, а го отложи за 21 септември. Кадровиците поискаха малко повече време, за да се запознаят в детайли с предложението, за да могат активно да участват в дискусията.

44
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Сэсгсж
Сэсгсж
02 септември 2021 19:21
Гост

О, пак комисионки за това, за което такива вече се взеха? Що ли не е чудно?

Драго
Драго
01 септември 2021 12:47
Гост

Наске, колкото и да тролиш с плюсчета/минусчета, все тая- няма да промениш ничие мнение- нито за самата теб, нито за твоята колежка. За нея важи максимата, че не се гаси тук що не гасне:-)

магистрат
магистрат
31 август 2021 21:24
Гост

По случайност днес се заслушах в заседанието на ВСС – беше около 17,00 часа. Направо съм потресен от изказванията на Марчева – реалната причина за поисканата „техническа помощ“ е обстоятелството, че стастистически съдиите от СРС работят многократно по-неефективно от други съдилища. Ха – добро утро – на повечето от нас, които сме повече от 25 години в системата това ни е известно – че голяма част от провинциалните съдилища постановяват значително по-голям брой крайни актове от колегите от СРС. Та проблемът, според Марчева, бил в неправилната статистика /все едно съдия сам може да си измисли дело и да го реши/,… Покажи целия коментар »

СРС
СРС
31 август 2021 21:30
Гост

Аз също слушах, но не каза това, а че районните съдилища, особено ненатоварените като тези в Ардино и Момчилград лъжат в статистиката, защото половината от актовете им били заповедни, а другата половина- решения и присъди, което няма как да е вярно.

Така че не се опитвай да манипулираш мнението на колегите, които не са слушали, за да настройваш на струната „София-провинция“.

магистрат
магистрат
31 август 2021 21:48
Гост

Марчева не е казала подобно нещо – каза единствено, че се съмнява в статистиката на Момчилград и Ардино. В края на краищата да си вдигне трътката /тя или някой от администрацията на ВСС/ и да отидат на място да проверят дали в действителност се лъже – защото, колега, я си представете, че статистиката е вярна и че в действителност колегите постановяват повече крайни актове на човек от съдия в СРС – какво правим тогава – кой ще се извини публично

Видов ден
Видов ден
31 август 2021 22:02
Гост

Ами точно това е направила- пратила е проверки на тези съдилища- това също го каза. Така че ще видим кой какво е надробил.
А съдиите в СРС постановяваме повече актове по същество и натовареността ни е по-голяма, това е ноторен факт.
Мантрата, че всъщност не сме натоварени, колкото и да я повтаряте не може да стане истина.
Прекратени и пратени по подсъдност дела от малки съдилища показват, че колегата там е на 1/5 от моята натовареност.
Жалко, че тъпата СИНС така и не измерва адекватно и всеки си блъска коефициенти, а накрая всички са работили 450 дни в годината.

Видов ден
Видов ден
31 август 2021 21:32
Гост

Не съдиите, а адм.ръководители на ненатоварените районни съдилища, за да оправдаят съществуването си, продуцират „кухи дела“.
Затова и отпора срещу ЕИСС беше именно от тези малки съдилища- когато всичко е електронно, малко трудно ще лъжеш какви дела точно гледаш.
Гробище, това е съдебната система.

Селски съдия
Селски съдия
31 август 2021 21:44
Гост

Изказването ви е нелепо – аз съм адм. ръководител на малък провинциален съд и Ви уверявам, че никога не съм генерирал кухи дела и след два мандата не знам как става това….

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 20:46
Гост

Ако и с ДМС-то се оплескат, работата отива на линчуване

....
....
31 август 2021 17:34
Гост

Браво на Марчева! Всички останали членове отдавна са го ударили на уволнение, а тя оползотворява всяка възможност да свърши нещо.
Едно нещо не може да се отрече: всичко полезно, което е свършила СК- подсъдността по застраховките, заповедните дела, медиацията, ДМС за натовареност, войс-то-текст /което аз лично чакам с нетърпение/, съдебния район на София, е нейно дело.
Някой да се сеща друг член да е свършил и 1/100 от това?!
И като се има предвид кои скачат срещу нея в СК е ясно и кой пише злобни статуси тук.
Съдиите сме на нейна страна.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 17:56
Гост

От всичко изброено случилото се на практика е само едно – промяната на подсъдността по застраховките, което е дело парламентарно, а единствената заслуга на Марчева е че се яви на Правна комисия и подкрепи предложението. Голямо усилие, няма що. Всичко останало засега са само нереализирани намерения и нищо повече. Забрави и други нейни „заслуги“ – избора на Гешев, неистовата подкрепа за злополучния модел 4 и за ЕИСС. Евала на такава работливка! Да беше така работлива и по делата като съдия, цена нямаше да има.

Зара
Зара
31 август 2021 18:01
Гост

Не е вярно. Всичко изброено е именно благодарение на нея и въпреки усилията на разни други членове да саботират. Всичко е факт и към този момент. А за подсъдността- ако не беше тя, ЗА ВТОРИ ПЪТ щяхме да ударим на камък, защото всички знаем как първият път това предложение не мина. Така че тя не просто подкрепи, а тя чрез Крум Зарков на практика внесе законодателното предложение и извоюва успех. Въпреки Валя Гигова, въпреки онези адвокатски кантори, които направиха бизнес от тези дела именно чрез този проблем с подсъдността. Но нека все пак да видим и тези други къде са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 18:29
Гост

Всичко това са само думи и идеи. Към днешна дата нито има централизирано разпределение на заповедни дела, нито задължителна медиация по някои дела, няма и един съдия да е получил ДМС за натовареност, войс-то-текст сам каза, че го чакаш с нетърпение, значи – още го няма, промени в съдебния район на София още няма, а си стои същия непокътнат. Тъй че – едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Марчева засега е усвоила само искането, другото й убягва нейде по тъча. Толкова си може жената, не стреляйте по нея. Скоро ще си… Покажи целия коментар »

Phiba
Phiba
31 август 2021 18:38
Гост

Ами никак не си прав, защото всичко изброено е факт благодарение на нея. Все пак ВСС е колективен орган и всички решения се взимат от органа. Евалла, че не само успя да се пребори с тиквите и да прокара идеите си, но и да работи по тяхното осъществяване.

Хайде, отговори ми, кой друг член на съвета е свършил толкова, колкото нея?!

Phiba
Phiba
31 август 2021 18:54
Гост

Не е вярно. Има ли проект за заповедните дела+.?- Има и се работи. Има ли проект за задължителната медиация?-Има и се работи. Има ли проект за разработване на войс-то-текст?-Има и се работи. Има ли одобрено от СК предложение за съдебния район на София?- Има. Има ли правила за ДМС за натовареността?- Има и са определени, вкл.за тази година.
Хайде да видим Калпакчиев какво направи за 5 годишен мандат на този пост?- Нищо. СИНС е едно голямо нищо.
Това са само факти.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 19:14
Гост

Да има проекти е едно, а да са доведени до края тези проекти до реален резултат е съвсем друго. Марчева е царица на проектите, но нито един довършен. Такава си беше и по делата – висящи дела много, решени малко. Страните не ги интересува колко стоиш на работа, а кога и как ще приключиш делото. След сто години файда няма.

Мария
Мария
31 август 2021 20:40
Гост

Всичко е реално и в процес. Резултатът е видим, както и злобата ти 🙂
Нека някой друг се похвали с подобна дейност, дори само като идеи. Лозан? Дишева? Керелска?

Деметра
Деметра
31 август 2021 18:34
Гост

Модел 4 е на Боряна Димитрова Красими Шекерджиев. А в какъв срок си е гледала делата като съдия, това е напълно неотносимо към дейността й в съвета. В СГС тези колеги, които пишат бързо, са известни с некадърността си. Общо взето, съдиите, които държат на името си, пишат бавно, или по-скоро- пишат качествено.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 18:45
Гост

Зависи от степента на бавност – който пише прекалено бавно, обичайно пише зле. Пример – уволнената Елка Пенчева. За модел 4 – няма обсъждане и гласуване по него, което Марчева да е подкрепила и гласувала с две ръце за модел 4. За разлика от Шеки и Боряна обаче, тя и останалите подкрепили не желаят да поемат отговорността и да се подадат оставките. А че останалите от ВСС също нищо не са свършили, спор няма. Затова всички вкупом да си ходят. Ясно, че не им се изпускат дебелите заплати от по 10 – 11 бона месечно. Къде другаде дават толкоз за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 13:15
Гост

Междувременно в НС вече е внесен закон за прекратяване на мандата на този ВСС – https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163823
Марчева да върви да плаче на рамото на Нинова.

джам
джам
31 август 2021 16:19
Гост

А Нинова я успокои, че няма никакви изгледи този парламент да приеме предложенията нан ДБ :- )

Страхил
Страхил
31 август 2021 11:27
Гост

За кой пи път ВСС не разполага с необходимия капацитет?

Николаев
Николаев
31 август 2021 11:24
Гост

Динамиката в съдебната система и правораздавателната дейност на съдилищата в последно време е в застой.

Заки
Заки
31 август 2021 11:17
Гост

Възможно най- скоро трябва да се актуализират правилата за администриране на делата.

Христо
Христо
31 август 2021 11:08
Гост

Поредната система с някои аномалии. Толкова ли не могат да ги избегнат преди да заработи.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 10:09
Гост

Усещам как скоро ще искат помощ от ЕК и за ходене по нужда.

Лозан
Лозан
31 август 2021 11:09
Гост

Натам вървят нещата. С тези капацитети във ВСС.

Прокопи
Прокопи
31 август 2021 9:47
Гост

Др. Марчева отново имитира дейност. Така вече четвърта година. С каквото да се е захванала – все провал. Останалите й колеги поне не правят имитации, тъй като няма смисъл да се морят. Всички въззивни граждански съдии са й особено благодарни, че благодарение на нейното безхаберие повече от 1 год. в ЕИСС модулът за натовареност начислява по всички въззивни граждански дела 90 % от коефициента, а не полагащите се 100 %. Всичко е под кривата круша – е-правосъдие, модел 4, проекта за заповедно производство, конкурси, атестации. Мандатът изтече, а резултат нулев. От никъде взорът надежда не види. Бойкот на частичните избори… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:57
Гост

Аз пък мисля, че Марчева е единствената, която нещо прави в този съвет, останалите се почесват по д… и всъщност те имитират дейност, а като погледнеш си решават въпросите конюнктурно и според собствените си предпочитания, а не обективно. Марчева задвижи нещата с ГПК, работи по заповедните производства, разработи правилата за ДМС на натоварените съдилищата и какво ли още не. И не само тя е виновна за ЕИСС и модула, там всички са кюпа, защото избързаха, не изчакаха да видят как системата работи в пилотните съдилища. И сега всичко е в хаос заради целия ВСС

Съдия от СГС
Съдия от СГС
31 август 2021 10:22
Гост

Марчева си я знаем от СРС и СГС. Кариерното й израстване стана по добре познатата парашутна система. Първо беше инсталирана без конкурс в СРС по времето на Иван Колев през 2005 г. от администрацията на ВСС, след това в СГС благодарение на връзки беше командирована в периода на Светлин Михайлов, прескачайки много други преди нея по стаж, който при това й възложи отговорна задача – даде й чисто нов състав в Търговско отделение и й възложи мега делото за фалита на „Кремиковци“. Тя обаче не се справи й се отведе от него по средата. И двата й състава в СРС… Покажи целия коментар »

Деси
Деси
31 август 2021 11:11
Гост

Така е. Но в случая предложението й е напълно разумно.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 12:55
Гост

Не виждам какво му е разумното – то е пряко признание за пълния управленски провал на този ВСС. Да управляваш бюджет от близо 1 млрд лв годишно, за 4 години – 4 млрд, да управляваш 300-членна администрация, и да твърдиш, че нямаш капацитет и средства да направиш някакво смешно емпирично изследване за натовареност, която предишния ВСС организира само за 20 хил. лв., си е направо смешно. И къде спа Марчева 4 години, че не направи подобно предложение още в началото на мандата, за да има днес резултат. Сетила се Мара да се побара в края на мандата с ясното съзнание,… Покажи целия коментар »

Зара
Зара
31 август 2021 17:36
Гост

А защо Дишева и Керелска не го свършиха това 4 години? Защо да е на Марчева задължение? И в кое не е права, че АВСС е кръгла нула като капацитет, а взимат огромни заплати?

Ildldld
Ildldld
31 август 2021 17:16
Гост

Това, че СИНС на Калпакчие не струва за нищо Марчева ли е виновна?! Модулът „Натовареност“ е направен по ПОНС, който Калпаксчиев е разработил. хайде стига вече.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:37
Гост

Ново изследване, добре. Ама защо все тъсите пари по проектче? Като видя такова нещо и оптимизма рязко спихва.

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:48
Гост

По този няма пари, ЕК движи всичко и това му е хубавото. ЕК избира изпълнител и управлява проекта. ВСС е само съпорт – помага за връзките и с друго, което поискат

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:21
Гост

Браво. Идеята за ново изследване е чудесна. Сега само трябва да мотивирате съдиите да участват и да дават реални данни

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:25
Гост

Едно време Галя Георгиева и Каролина Неделчева се опитаха да бламират работата като караха съдиите да не участват в анкетните карти. Някои се съобразих и бойкотираха работата, но не постигнаха кой знае какво. Административните съдии пък бяха отлични и 😊

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:19
Гост

Отдавна АВСС се пълни с некомпетентни хора, които се уреждат с връзки. И не е изненадваща липсата на капацитет. Читавите хора отдавна напуснаха и сега няма кой да свърши работата

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:20
Гост

А взимат доста прилични заплати, и отгоре ДМС, пари за дрехи, за очила и какво ли още не

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:16
Гост

Идеята за ново изследване е много добра, макар да е закъснял. Това е начинът да се измери натовареността. За това мисля, че макар и закъсняла, е похвална

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 8:58
Гост

Този позорен ВСС не разполага нито с капацитет, нито с доверие. Оставка!

Анонимен
Анонимен
31 август 2021 9:09
Гост

Ти си им надеждата

Чавдар
Чавдар
31 август 2021 11:12
Гост

Капацитетът им единствено в това да си раздават кариерни бонуси.