Договорът за цесия между адвокат и клиент за вземане, което е предмет на висящ процес, по който адвокатът осъществява процесуално представителство на цедента, е нищожен. Това постанови състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в знаково решение за развитие на правото (пълния му текст виж тук).

С него категорична оценка и реална санкция получава една практика, разпространена предимно сред т. нар. адвокати преследвачи на линейки, но не само, по дела за обезщетения за смърт на пътя. Още в началото на процеса, те предлагат на близките на жертвата да купят бъдещото им вземане от застрахователя на половин цена. Сделката се мотивира с това, че така хората няма да чакат с години да се произнесе съдът, а получават веднага парите, а и няма да дължат хонорар на адвоката.

Законът за адвокатурата (чл. 46) обаче забранява на адвоката „лично, чрез подставено лице или със скрит пълномощник да сключва каквито и да е сделки със своя доверител относно предмета на делото“. Въпреки това, тези цесии „минаваха“ в много съдилища, които приемаха, че забраната в ЗА не ги прави нищожни, а единствено води до дисциплинарна отговорност на адвоката.

Давността за налагане на дисциплинарно наказание на адвоката обаче е една година от извършването на нарушението и това прави почти невъзможно осъществяването ѝ в тези случаи.

Сега върховните съдии Тотка Калчева (председател на състава и докладчик по делото), Вероника Николова и Мадлена Желева заявиха: „Договор за цесия, сключен между цесионер – упълномощен адвокат и цедент – упълномощител на адвоката, за вземане, което е предмет на висящ процес, по който цесионерът осъществява процесуално представителство на цедента, е нищожен на основание чл.26, ал.1, пр.1 ЗЗД поради нарушение на забраната, установена в чл.46 ЗА“.

Обезщетение от 120 000 лв. за смърт на дете, купено за 55 000 лв. от адвоката на майката

Делото пред тях е по иск на застраховател, който иска съдът да установи, че не дължи парите за обезщетение на адвокат, който е купил вземане от клиентката си – майка на убито на пътя момче.

Застрахователната компания обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд във Варна, с което отрицателният установителен иск е отхвърлен.

Договорът за цесия е сключен докато делото за обезщетението за смъртта на детето е висящо, а застрахователят е уведомен за него. От решението на ВКС става ясно, че действително платената от адвоката на майката сума е 55 000 лв., макар в договора за прехвърлянето на вземането да е посочено, че е 9900 лв. Присъденото от съда три години след извършването на цесията обезщетение е 120 000 лв.

Варненският апелативен съд решава, че договорът за цесия не е нищожен, независимо че доктрината и съдебната практика приемат, че вземането за обезщетение за неимуществени вреди е непрехвърлимо. Той се мотивира с това, че вземането на майката е възникнало с настъпването на непозволеното увреждане, а към момента на сключване на договора за цесия, тя е направила преценката си и го е предявила по съдебен ред чрез пряк иск срещу застрахователя. Апелативният съд изтъква, че предмет на цесията могат да бъдат и спорни и определяеми от съда по размер права. А мотивите на кредитора да продаде вземането си при условията на договора на своя адвокат, както и последният да купи вземането на своя клиент, не били относими към действителността на договора за цесия при съпоставянето му с императивните правила и добрите нрави.

Апелативният съд е заявява, че по делото няма наведени твърдения за нарушение на чл.40, ал.5 ЗА (Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси), а и да е имало, те биха имали отношение само към дисциплинарната отговорност на адвоката, но не и към действителността на договора за цесия. Забраната адвокатът да сключва сделки с предмета на делото с клиента си не е коментирана от съдиите във Варна.

Защо подобен договор между адвокат и клиент е нищожен

Сега в решение за развитие на правото ВКС разяснява защо договорът за цесия между адвокат и клиент за вземане, което е предмет на висящ процес, по който адвокатът осъществява процесуално представителство на цедента, е нищожен.

Върховните съдии напомнят, че за процесуално представителство на адвоката се дължи възнаграждение, което може да се договори в абсолютна сума или като процент върху определен интерес, с изключения за наказателни дела и граждански дела с нематериален интерес. И посочват, че според Етичния кодекс на адвоката (чл. 15) той няма право преди приключване на делото да сключва с клиента си споразумение, с което размерът на адвокатското възнаграждение се определя като дял от предмета на защитавания от него правен спор. „Според тази уредба на адвокатското възнаграждение уговарянето на нещо различно от заплащането на парична сума би представлявало нарушение на закона, а възнаграждение, определено като дял от предмета на спора – накърняване на моралните норми“, заявява ВКС.

Той подчертава, че независимо от тези правила, законодателят – в чл. 46 ЗА, изрично е забранил сключването на всякакви сделки между адвокат (лично, чрез подставено лице или със скрит пълномощник) и неговия доверител с предмета на делото.

„С оглед императивния характер на нормата на чл.46 ЗА, сделката, сключена в нарушение на установената забрана, е нищожна на основание чл.26, ал.1, пр.1 ЗЗД“, заявяват Тотка Калчева, Вероника Николова и Мадлена Желева.

Те специално разясняват какви са елементите на фактическия състав на нищожността: „Упълномощително правоотношение между клиент и адвокат за осъществяване на процесуално представителство по конкретно дело и сделка между адвоката (респ. подставено лице или скрит пълномощник) и клиента, която има за предмет предмета на делото и е в полза на адвоката. Представителната власт на адвоката следва да е учредена за процесуално представителство, като е без значение дали делото е образувано преди или след упълномощаването на адвоката. Сделката между адвоката и клиента следва да е сключена по време на висящността на делото. Предметът на делото е претендираното или отричаното от ищеца спорно материално субективно право, като съответно предметът на сделката може да бъде собствеността или вземането, правата по които са въведени като предмет на делото. При съвпадение на вземането, предмет на сделката между адвоката и клиента, и правата по вземането, заявени в образуваното гражданско или търговско дело, сделката, сключена в полза на адвоката, е сделка с предмета на делото по смисъла на чл.46 ЗА. Договорът за цесия по определение на закона в чл.99 ЗЗД има за предмет прехвърляне на вземане, поради което такава сделка е нищожна при наличието на предпоставките на чл.46 ЗА“.

Така ВКС постановява, че адвокатът няма вземане за 120 000 лв. спрямо застрахователната компания и го осъжда да ѝ плати над 21 000 лв. разноски за делата, които се е наложило тя да води, за да се установи, че договорът за цесия е нищожен.

45
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Назначаването във ВКС да е временно!
Назначаването във ВКС да е временно!
14 ноември 2022 6:56
Гост

Крайно време е инсталирането във ВКС да е временно, срочно, а не доживотно до пенсия. Примерно за 5 години, после да напускаш-без право на пенсия и обезщетение, и да работиш друго-адвокат, юрисконсулт, чиновник, продавач в мола-защото няма срамна работа и тн.

Доживотното инсталиране води до самозабравяне, което е тотално-защото във ВКС НЕ се носи лична отговорност. Доживотното инсталиране е опасно за правовия ред. Пример е пловдивския казус за синята къща-заради ВКС държавата плати един милион лева обезщетение. Гот а-огромни заплати ,никаква лична отговорност.

За раздаването на парцели в Несебър до 2008г
За раздаването на парцели в Несебър до 2008г
14 ноември 2022 6:51
Гост

А какво е становището на ВКС за случая от до 2008г-когато стана ясно,че парцели в кв. Черно море на Несебър, местността Инцираки и тн.уж за крайнонуждаещи се бедняци и бездомници са били раздавани на съдии, прокурори, милиционери, чиновници, държавни съдебни изпълнители, бизнесмени. Нито един бездомник не е получил парцел, в квартал Черно море, където уж парцели щяха да бъдат раздавани на крайнонуждаещи се бедняци. Никой не е върнал получените парцели, а скандалът беше заметен-защото лицата ,които трябваше да проверяват за раздаването на парцели-също получиха парцели. И какво се оказва-в съдебната система инсталирането е с мерзост-справка прокурорските конкурси с продадени казуси… Покажи целия коментар »

Гуня Хайрсъзина
Гуня Хайрсъзина
15 ноември 2022 11:03
Гост

Доколкото стана известно и тези,които са проверявали онези,които са проверявали са били „обезщетени с парцели“, за да вдигнат своя 5-6 етажна къщурка край морето, която някои наричат хотел! Сега е назначена специална група, която ще проверява проверявали проверяващите от първоначално проверявалите и по този повод е имало работна среща на кметове и общински съвети на крайморските селища, за да търсят изход от кризата!

Тотка Смотка и с-ие
Тотка Смотка и с-ие
12 ноември 2022 11:24
Гост

Това е нивото. Кисело млекце. И зарзаватче. От кварталната бакалийка.

Нищожно?! Не, ВКС отдавна е едно Голямо нищо на сметката на А за Б.

Хахаха
Хахаха
12 ноември 2022 20:34
Гост

Хахаха, плюете сякаш Вие сте осэдената да плати 21 бота за проявена алчност, довела до грубо погазване на закона.
Я погледнете основанията за нищожност по ЗЗД ?
И отделно с ТР се реши, че съдът служебно следи за нищожността, иначе беше превърнат, в заверяващ на привидни сделки, които са си нищожни, и така докато се усети третото лице ( обикновено данъчните) не можеше да ги атакува.

ПП
Адвоката в затвора е Елдъров, включително за поръчки на убийство, палежи и побоища.

Путинист
Путинист
13 ноември 2022 12:39
Гост

Споко.

След Херсон път назад няма!

Всички крали, яли и срали не само в Русия, а у нас ще си получат заслуженото! И най-вече иудействащите и тук във форума на сметката на А за Б.

Няма да влезете в затвора като този адвокат, а директно ще имате среща със Св. Петър. Искрена и лична, за да си получите заслужената наградка за 30-те сребърника за които предадохте Народ, Родина /празни понятия за вас/ и най-вече Душата си … на …

Колеги и колежки Адвокати!!!
Колеги и колежки Адвокати!!!
12 ноември 2022 11:21
Гост

Форумът е пълен с тролове а ла Иванчев/и.

Плюе се платено и без свян, понеже адвокатите трябва да са бедни, смачкани и продажни. По простата причина, че само те по призвание и закон са опозиция на корумпирания, некадърен и грантаджийски съд на А за Б!!! И прокуратура. И Гешев.

Съдът е власт, затова там се инвестира от новия ни презокеански Голям брат. И правилно – видими резултати.

Доживот несменяеми (и корумпирани най-вече) съдии. Това е резултатът – едно Голямо нищо. Нула, а нищожността е за … съдебната система.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2022 11:26
Гост

Платения трол с каскет вика „Дръжте трола“.

Само жълт каскет. Умен и красив. С паве.
Само жълт каскет. Умен и красив. С паве.
13 ноември 2022 12:45
Гост

Я виж във финансовите отчети на Асоциацията на прокурорите колко са получили от А за Б!

Това сте умните и красиви жълтопаветници – едни и същи спонсори с Гешев, обслужвайки сходно, еднотипно, но разнопосочно един и същ интерес. Да няма правосъдие в България.

АМИН

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2022 10:58
Гост

Къде е правният интерес на трети лица да искат обявяване на сделката за нищожна?

А за Б
А за Б
12 ноември 2022 11:28
Гост

На кой му дреме когато играят милионите за политически партии и върховни съдилища от А за Б.

Страсти и размисли
Страсти и размисли
12 ноември 2022 9:54
Гост

ВКС е вече едновременно източник на правото, законодател и съдник.

Дотук го докараха грантаджиите с А за Б.

Да ги видим тез доживотни съдии като адвокати.

Понеже са доживот, а трябва като в целия свят – пожизнени юридически професии да няма!

този адвокат е балък
този адвокат е балък
12 ноември 2022 0:49
Гост

трябвало е да направи цесията с някое подставено лице, а не да участва лично.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2022 16:45
Гост

След повече от 30 години знам-няма неграмотни клиенти! Особено когато става дума за големи суми. Недай си Боже, при смъртен случай. Това – неграмотен клиент и алчен адвокат – го има в болните мозъци на някои полицаи, прокурори и съдии.

288
288
11 ноември 2022 17:11
Гост

Айде, бе. Да напомня ли за пловдивския адвокат, подсъдим „заради“ 30-тина неграмотни клиенти по едно дело и вече осъден и изтърпяващ ефективно лишаване от свобода за други престъпления, свързани с делата му за катастрофи?

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2022 17:17
Гост

Делото е висящо. И да се докаже, че е вярно, това ще е изключение, което само потвърждава правилото.

288
288
11 ноември 2022 18:31
Гост

Едното е висящо. Другото – не. Затова и в момента е в затвора. Щом знаете кой е адвокатът, лесно ще проверите написаното от мен.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2022 8:51
Гост

И по другото дело няма неграмотен клиент.

Адвокат - САК
Адвокат - САК
11 ноември 2022 14:52
Гост

Задължително варненският съд е в схемата. Иначе оня няма да даде никога 55 хил. лв. авансово.

Честито!
Честито!
11 ноември 2022 14:07
Гост

Варненското „правосъдие“ е, като пловдивското – правим всичко за пари!

Лазар
Лазар
11 ноември 2022 13:05
Гост

Не мога да повярвам, че обезщетение от 120 000 лв. за смърт на дете, купено за 55 000 лв. от адвоката на майката.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2022 13:25
Гост

В случая адвокатът е постъпил дори коректно, доколкото поне действително е дал на жената тези 55 000лв. и то при наличието на все още висящ процес, като в крайна сметка дори и малкият риск от неблагоприятно решение е останал за него . Най-вероятно си нямаш и на представа Лазаре какви брутални „кражби-измами“ се правят по тези дела иначе, така че този случай ще ти се струва като благородна проява от страна на адвоката да плати предварително 55 000 и сега в крайна сметка да пие една студена вода.

ганю
ганю
11 ноември 2022 13:35
Гост

Най9коректният адвокат, нали?!
Вие що се правите на ненормален! Действал очевадно противозаконно0 но бил коректен?
Това като оня наркобарон, дето нареждал убийства, ама раздавал на бедните после. Той също е бил коректен, нали?

Бисер
Бисер
11 ноември 2022 13:31
Гост

В Булгаристан всичко е възможно.

Николай
Николай
11 ноември 2022 12:57
Гост

Напълно очаквано решение.

Anonimen
Anonimen
11 ноември 2022 12:58
Гост

Подкрепям го!

А за Б
А за Б
12 ноември 2022 11:30
Гост

Да. Напълно очаквано.

:))
:))
11 ноември 2022 11:54
Гост

Ами зашитниците правят всичко по силите си, за да спечелят в полза на клиента им. Нормално е! Има една максима – за адвоката няма правни граници. Опитвайте всичко, защото интересът на клиента е най-важен! Иначе ще ви очерни.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2022 11:18
Гост

Има тарикати, които взимат 50% и повече от размера на обезщетението, а пък видят ли, че клиентите им са по-малки грамотни и 90% прибират, като предварително подписват пълномощни и сумите минават само през тях, а неграмотният клиент не разбира дори и какъв е реалния размер на присъденото обезщетение.

мики
мики
11 ноември 2022 12:59
Гост

Прост народ най-лесно се управлява.

Любенов
Любенов
11 ноември 2022 10:56
Гост

Имах вземане даване с подобен казус. Отвратителни са.

Шумков
Шумков
11 ноември 2022 10:56
Гост

Добро решение. Стга вече адвокатска мафия

Чилингиров
Чилингиров
11 ноември 2022 10:53
Гост

За мен решението е правилно.

Лозан
Лозан
11 ноември 2022 13:00
Гост

Напълно!

Шепилов
Шепилов
11 ноември 2022 10:53
Гост

Еми аман вече. То има адвокати, които дебнат линейките и чакат да се случи тежка катастрофа за да идат да се предлагат на потърпевшите и техните близки.

Irina
Irina
11 ноември 2022 10:54
Гост

В крайна сметка хората сами си решават. Няма адвокат, който да ги заплашва с огнестрелно оръжие да си продадат бъдещите обезщетения. Не е луд тоя дето яде баницата

Pilor
Pilor
11 ноември 2022 10:55
Гост

Да бе, те и фирмите за бързи кредити не са лоши, нали, но знаем какво правят ако някой е на зор и им се върже на глупостите.

Дорина
Дорина
11 ноември 2022 18:09
Гост

Ако възприемаме адвоката като лихвар на черно- да, няма проблем. Само че на такъв, като този, името му не е адвокат. Гнилата ябълка няма място в коша. Тоя път- браво на ВКС.

Тотка Смотка и с-ие
Тотка Смотка и с-ие
12 ноември 2022 11:33
Гост

Доринче, на Козяк си забравила едно хонорарче. Не е адвокатско.

Темелко
Темелко
11 ноември 2022 10:52
Гост

Лошо е тогава, когато адвокатите, защото познават закона и знаят къде са слабите му места, започнат да се облагат с дивиденти с тези си знания.

Elisaveta
Elisaveta
11 ноември 2022 10:52
Гост

Типичен пример, че някой адвокати са ненаситни.

Danski
Danski
11 ноември 2022 10:51
Гост

Ами в крайна сметка адвокатската мафия е порязана жестоко с това решение. Няма лошо

Силистар
Силистар
11 ноември 2022 10:55
Гост

Действията на някой адвокати и канторите им не са никак демократични

адвокат
адвокат
11 ноември 2022 10:45
Гост

е, не сме очаквали да е действителна. кой гений го е измислил?

Тотка Смотка и с-ие
Тотка Смотка и с-ие
12 ноември 2022 11:35
Гост

Няма нужда от адвокати и Адвокатура!

НПО ще ви защитават. Вече. На сметката на А за Б, като плювачите във форума с бикове „адвокат“.