Ново тълкувателно дело, свързано с противоречива практика по последните два конфискационни закона, образува Върховният касационен съд (ВКС).

За различните виждания на съдии от самия ВКС, както и на състави на окръжните съдилища, са сигнализирали председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Сотир Цацаров, министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и главният прокурор Иван Гешев.

Първият въпрос, по който ще се произнесе Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, е: „Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?“.

§1, т. 4 от закона дава следното определение: „Имущество“ е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него. А т. 3 дефинира какво е „значително несъответствие“ – „онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период“.

Цацаров, Стоилов и Гешев са установили, че в практиката има различни становища какво се включва в понятието „имущество“ по ЗПКОНПИ.

Според част от съдиите под „имущество“ се има предвид стойността на всички активи, придобити през целия проверяван период, а не „незаконно придобито имущество“ или „незаконно придобито налично имущество“.

Други обаче застъпват виждането, че незаконно придобито може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверявания през изследвания период, което е налично в края на този период.

Освен това има разминавания сред съдиите и какво има предвид законът под имущество, когато определя наличието на значително несъответствие в §1, т. 3.

„Основната предпоставка за отнемането е установяването дали между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), съответно в 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ размер“, гласи едното становище, изразявано от ВКС.

Според другото обаче е релевантно имуществото, придобито през целия проверяван период дори когато не е налично, защото подлежи на отнемане паричната му равностойност, поради което следва да участва при изчисляването на „значителното несъответствие „.

Т.е. според едни съдии „значителното несъответствие“ е налице, когато разликата между стойността на наличното имущество в края на периода и това в началото му надхвърля 150 000 лв., а според други при определяне на „значителното несъответствие“ се взема предвид цялото придобито през проверявания период имущество, а не само наличното в края му.

Вторият въпрос, по който ще се произнесе Гражданската колегия на ВКС, гласи: „Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?“.

Тук разминаването отново е в това дали се отнема имущество, което само е преминало през патримониума на проверявания или единствено това, което е налично. Като част от съдебните състави отново твърдят, че е без значение какво си придобивал и отчуждавал, а е важно какво е останало накрая. А според други имуществото придобивано през целия период е относимо, тъй като се отнема паричната му равностойност.

Противоречията в практиката са по действащия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и по предходния Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Дефинициите за имуществото и значително несъответствие в тях са аналогични и тълкуванието на ВКС ще се отнася и до двата закона.

И.ф. председателката на ВКС Дария Проданова е определила проектът на тълкувателното решение да бъде изготвен от върховните съдии Гълъбина Генчева, Маргарита Георгиева и Майя Русева (докладчик).

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Eira Walker
Eira Walker
19 октомври 2021 11:33
Гост

Ако беше договорено скоро, може би не би трябвало да съм в ситуацията, в която се намирам сега.
taming io

Съни
Съни
15 октомври 2021 17:16
Гост

Трябва да се уеднакви практиката по поставените въпроси. Очакваме много от определения докладчик по делото и другите от комисията. Ще се справят на висота, да видим какво мнозинство ще се формира.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2021 15:58
Гост

И кога ли ще се произнесе ВКС? След 5-6 години. Типично. Не бива да се бърза.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2021 15:50
Гост

Преминалите през сметките (и респ. потребени) суми не могат да бъдат имущество – абсурдно нещо е това. Дори да се приеме, че парите имат неустановен произход – има си ред по ДОПК, облагат се с 10 процента ДОД по ДОПК и темата приключва.

Упс
Упс
15 октомври 2021 15:37
Гост

Добре, че не попадам в обхвата на този закон, че иначе… всичко ще ми вземат 🙂

Наблюдател
Наблюдател
15 октомври 2021 15:37
Гост

Ако допуснем, че си бизнесмен, средщу който върви процедурата и в края на проверявания период някой изрод ти е задигнал 35-те килограма злато, как държавата ще ти ги отнеме? Ами, ако тя е тази дето е задигнала златото, ама в хода на друга, още по-мракобесна процедура?

Хриси
Хриси
15 октомври 2021 15:38
Гост

Пиеш една студена вода и това е.

Филип
Филип
15 октомври 2021 15:36
Гост

Това тълкувателно решение ще бъде интересно.

Христо
Христо
15 октомври 2021 15:37
Гост

Дано да излязат с него по-скоро.

Димитров
Димитров
15 октомври 2021 15:36
Гост

Според мен трябва ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник.

Димо
Димо
15 октомври 2021 15:35
Гост

Противоречива практика. Дано я уеднаквят по-скоро.

Не юрист
Не юрист
15 октомври 2021 15:34
Гост

Когато в края на проверявания период нямаш нищо – имуществото е продадено, а парите профукани, какво точно ще се вземе от този човек. Той няма нищичко. Не разбирам

Стоил
Стоил
15 октомври 2021 15:33
Гост

Мисля, че под „имущество“трябва да се има предвид стойността на всички активи, придобити през целия проверяван период.

Anonimen
Anonimen
15 октомври 2021 15:34
Гост

Да, обаче може дадено имущество да не е налично в момента, но да е придобито по времето на проверявания период.

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2021 15:35
Гост

Точно както иска Цацаров – ножът до кокала

Димитър
Димитър
15 октомври 2021 15:38
Гост

Дано да не му се получи.