Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя. Този въпрос да получи отговор в тълкувателно решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) предлагат трима върховни съдии (пълния текст на определението им виж тук).

Мъж по документи, който иска общината да го признае за жена

Съставът с председател Албена Бонева и членове Боян Цонев и Любка Андонова е трябвало да разгледа казус на роден като мъж, който иска да бъдат променени данните му за гражданско състояние в акта за раждане и там да бъде посочен женски пол. Човекът настоява и за промяна на собственото, бащиното и фамилното му имена, така че да съответстват на женски пол. В актовете на съдилищата той фигурира с инициалите К. М. Х.

К. М. Х. подава молбата си до общината в Стара Загора, но тя я отхвърля. Затова той обжалва, но и районният, и окръжният съд в града не разрешават юридически да промени пола си.

Пред първите две инстанции са разпитани свидетели, които са разказали, че макар и роден с мъжки полови белези, К. М. Х. винаги се е чувствал жена, такива са били и външният му вид и поведение. Още от най-ранна детска възраст играел с кукли, нямал интерес към играчките, считани за момчешки, а през пубертета започнал да си прави дамски прически, да се гримира, да носи дамски дрехи, да извършва дейности, типични за жени и да усеща полово влечение към мъже. От показанията става ясно, че това е носело много неприятности на К.М.Х. – трудно си намирал работа, поради очевидното несъответствие между външния му вид и отразеното в официалните документи за самоличност. В момента живеел в Италия и имал постоянен приятел.

Освен това по делото е прието заключението на съдебно-психиатрична и съдебно-психологическа експертизи. Вещите лица са установили, че при К.М.Х. е налице „транссексуалност“ – желае да бъде възприеман като принадлежащ към противоположния пол и се чувства дискомфортно от собствения си анатомичен пол. В заключенията си те са посочили, че транссексуалността възниква в етапа на вътреутробното полово диференциране на плода, когато не е осъществено достатъчно по време и количество андрогенизиране (повлияване от мъжкия полов хормон) на мозъчните структури на плода, които в последствие „носят“ съзнанието за полова идентичност. „Когато този процес е компрометиран се появяват флуктуации в половия идентитет, една от които е транссексуалността. Налице е невъзможност на въпросните мозъчни структури да изградят съзнание за принадлежност към мъжкия пол. Последвалото от това поведение не е по причина на разстройство на психичните функции и не представлява болестно разстройство на психиката. Транссексуалността не подлежи на медикаментозно и психотерапевтично повлияване и като състояние е необратима“, твърдят още експертите по делото.

Те са установили, че К.М.Х. не само се възприема и изглежда като жена, но и се е интегрирал в обществото като такава. Освен това се е подложил на хормонална терапия, за да промени вторичните си полови белези.

Решенията на съдилищата в Стара Загора

И районният, и окръжният съд обаче намират, че това не е достатъчно, за да бъде вписан роденият като мъж в регистрите на населението като жена.

Те изтъкват, че полът, който се отбелязва в акта за раждане, е биологична, а не социална категория и следователно не е въпрос на личен избор. „Полът е основно и преди всичко въпрос на природа, анатомия и физиология. В Закона за гражданското състояние не е предвидена процедура, съгласно която в акта за раждане може да се впише друг, различен пол, в това число и т.нар. психичен пол“, гласят мотивите им преразказани от ВКС.

Затова първите две инстанции стигат до извода, че липсват основания за промяна в акта за раждане и в регистрите на населението. Те застъпват тезата, че може да се допусне юридическа промяна на пола само в две хипотези. Първата е грешка – т.е. неправилно мъж да е вписан като жена или обратното. Втората е – вече да е извършена операция за смяна на пола. Но отказват да впишат К. М. Х. като жена само на основанието, че е транссексуален, въпреки започнатата хормонална терапия.

„Молителят не отговаря на чисто медицинските критерии за друг пол, различен от рождения му, въпреки личностните му особености, психично състояние и външен вид. Самото доказано състояние на транссексуалност показва, че от медицинска гледна точка е налице заболяване. Лицето категорично е мъж, независимо от вътрешното му идентифициране като жена. Това безспорно затруднява поведението му в обществото и намирането на работа, което обаче само по себе си не е достатъчно убедителен фактически и правен аргумент за сериозна, генерална, осъзната и необратима промяна на рождения му, биологичен пол“, заявяват съдилищата в Стара Загора.

Основният въпрос по тези дела всъщност е дали, за да бъде вписан друг пол в акта за раждане, е достатъчна хормоналната терапия с необратими промени, включително и на вторичните полови белези, или трябва да е извършена операция за смяна на пола. (Миналата година ВКС въобще отхвърли възможността за юридическа смяна на пола, освен при грешка в акта за раждане (за това решение виж по-долу).

Именно това е един от въпросите, които поставя пред ВКС, К.М.Х. И Албена Бонева, Боян Цонев и Любка Андонова установяват, че становищата в самия върховен съд, който не за първи път се занимава с него, са противоречиви.

Как се разви практиката на ВКС и къде изпадна в противоречие

През 2017 г. върховните съдии Мария Иванова, Жива Декова и Олга Керелска (на особено мнение) поставят изискването „поне да е започнало провеждането на хормонална терапия за промяна на пола, за принципно необходимото сериозно осъзнато намерение за биологично потвърждаване на психичния пол със започнала подходяща хормонална терапия“. В решението си (пълния му текст виж тук) те приемат, че на транссексуалните не може да се вмени в задължение да изтърпят хирургическа операция за модификация на тялото против тяхната воля, като предпоставка за промяна на вписания в акта за раждане пол. „Допустимостта на такава интервенция, без съдебно решение за промяна на пола е спорна, предвид нормата на чл.128 НК“, заявява този състав на ВКС.

Той посочва, че българското право допуска възможността за „смяна на пола“ и се позовава на чл.9 от Закона за българските лични документи, чл.20 т.6 и чл.22 ал.6 т.5 от Правилника за издаване на български лични документи, пар.1 т.17 от ДР на Закона за защита от дискриминацията. „Предпоставките за промяна на вписания в акта за раждане пол на лицето не са уредени в закона (така, както това е направено при искане за промяна на името-чл.19 ЗГР) и следва да се изведат от характера на признатите и защитавани в чл.8 ЕКЗПЧ лични права, като се отчете сериозността на промяната за личността и обществото. Освен утвърдения медицински критерий (наличие на транссексуалност), който се установява с помощта на комплексна медицинска експертиза, следва да се изведе и юридически критерий за уважаване на молбата). Молителите следва да установят пред съда сериозното си и непоколебимо решение за биологично потвърждаване на изпълняваната от тях психична и социална полова роля“, пише в решението им. В което за доказателства за това непоколебимо решение се приема започването на хормонална терапия.

Пак през 2017 г. друг състав на ВКС – Марио Първанов, Маргарита Георгиева и Ерик Василев, обаче изтъква, че не само операцията за смяна на пола, но и агресивната хормонална терапия, като медицинска интервенция води до детеродна неспособност и осъществява състава на чл. 128 НК (пълния текст на решението виж тук).

„Пред българския съд стои не само липса на законодателство, което отчитайки развитието на медицинската наука и социалните отношения да дефинира понятието „транссексуалност“ за целите на правото, като уреди правила и критерии за уважаване или отхвърляне на искания за промяна на вписания в гражданския регистър пол на лицето, но и е налице противоречива уредба относно възможността транссексуалните лица, при изразено желание от тяхна страна, легално да се подложат на медицински процедури, водещи до физиологична промяна на тялото им в съответствие с избрания психо-социален пол. В чл.76 ал.4 ЗГР е посочено изрично, че по административен ред не може да се промени вписаният „пол“ на лицето, като това правило, тълкувано във връзка с чл.73 ЗГР, сочи, че е допустима такава промяна в акта за раждане, но след постановено съдебно решение. Константно е разбирането на ЕКПЧ, която е част от вътрешното ни законодателство, че определянето на пола, името, сексуалната ориентация и половия живот попадат в личната сфера, защитена по чл.8, който прогласява принципа за зачитане на личния и семеен живот на индивида“, пише в решението.

Едно от знаковите решения на ВКС, в което той разпорежда смяната на имената и на вписания в акта за раждане пол на транссексуален, е от 2019 г. и е на състав с председател Стоил Сотиров и членове Василка Илиева и Зоя Атанасова (пълния му текст виж тук).

Те извеждат предпоставките за юридическа промяна на пола директно от Европейската конвенция за правата на човека – според която всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот и на полово самоопределяне. Сотиров, Илиева и Атанасова приемат, че предпоставките за промяна на пола в акта за гражданско състояние са две: 1. медицински критерий – наличие на състояние на транссексуалност и 2. сериозно и непоколебимо решение за биологично потвърждение на изпълняваната от лицето психична и социална полова роля.

Само няколко месеца преди това обаче друг състав на ВКС, председателстван от шефката на Гражданската колегия Светла Димитрова и с членове Геника Михайлова и Даниела Стоянова (докладчик и на особено мнение), застъпва съвсем различно виждане. Те заявяват (пълния текст на решението им виж тук), че промяна на пола в акта за раждане може да бъде направена само ако той погрешно е бил вписан при издаването на документа. Според тях само грешка може да доведе до промяна и в имената, и в единния граждански номер.

Решението се основава на тълкуване на Конституцията и на разпоредбата от нея, която регламентира, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. В него се сочи, че тя въздига различния пол в императив към встъпващите в брак, визира само биологичните мъж и жена, а „чрез предвиденото в нея основният закон възприема разбирането за бинарно съществуване на човешкия вид и разделението на хората по полов признак“. „Следователно конституционният законодател възприема биологичното обяснение на понятието „пол“ като единственото включено в него. Така полът на българския гражданин се определя с раждането, а се изгубва със смъртта“, пише мнозинството от състава.

И прима, че следва да бъде изоставена практиката, приета с първата група съдебни решения, които макар и с някои разлики в критериите – например дали е необходима хормонална терапия, или не, признават правото на български гражданин юридически да промени пола си.

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Окръжен съдия
Окръжен съдия
30 април 2020 11:11
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Съдия-консерватор
Съдия-консерватор
30 април 2020 10:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия двмократ
съдия двмократ
30 април 2020 16:43
Гост

Не знам какво си писал колег, но – да ти ева мамата. Щом са го изтрили, явно не е било за свят. То на консерваторите-националисти все това са ви аргументите от д.рника извадени.

ЛГТБ Действие
ЛГТБ Действие
29 април 2020 21:54
Гост

Време е България да признае и въведе и трети пол за т.нар. non-binari и gender-fluid хора. Половият дуализъм е наследство от тоталитарното минало и няма място в света на бъдещето. Ограничението само до два пола е ненужно и провокира предубеждения, дискриминация и създава почва за насилие и омраза към хората, които не се вписват в тази ретроградна парадигма. Щом е започнал на Запад, прогреса и тук ще дойде, само че със закъснение, нали сме 10-20г. назад.

ЛГТБ Действие
ЛГТБ Действие
29 април 2020 21:48
Гост

ВРЕМЕ Е! Съдилищата в тази страна да започнат да служат на гражданите си и да отстояват правата им. Ако не ВКС, има Страсбург.! Документите отразяват социалния пол, не анатомичния. Всеки има право да избере какъв да бъде!

Щирлиц
Щирлиц
29 април 2020 18:09
Гост

То сега се редим на опашка за свидетелство за съдимост, а тоя Мара втасалата ще си променя пола в акта за раждане .

The Grey Knight
The Grey Knight
29 април 2020 17:39
Гост

Всичката Мара втасала с проблемите на психично болните ще се занимаваме.

Геника
Геника
29 април 2020 17:35
Гост

ТранссексуалНА, оправете си, заглавието, простаци невежи. Да не ви дам на КЗД. Като ви треснат една яка глоба ше ви се спече л.йното

Трансофф
Трансофф
29 април 2020 17:39
Гост

Много присърце приехте това. Вие на кой бряг сте.

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 21:12
Гост

Невеж и простак очевидно сте вие след като не можете да разберете, че заглавието се отнася за ВСЕКИ транссексуален в България (мъжкият род е доминантен в българския език), а не за конкретния случай, защото тълкувателното решение ще е задължително за всички дела на такива хора без значение дали са мъже или жени. А дори и погледнато за конкретния казус той е на транссексуален мъж, който иска да бъде признат юридически за жена, но това още не се е случило. Юридически молителят се води мъж и именно това се бори да промени и е стигнал до върховен съд. А това все… Покажи целия коментар »

Геника
Геника
29 април 2020 21:45
Гост

По надменния ти тон личи че си нафукано л..но, но без покритие, защото си културно неграмотен. Транссексуалността отразява статуса след промяната. „Транссексуален мъж“ означава мъж, който при раждането е бил отразен като жена в документите заради анатомичния си пол. Рядко срещано. По-честото е обратното – както в случая, касае се за транссексуална жена, която иска да бъде юридически призната като такава. И ще бъде, да те е яд. Ако не сега от ВКС, то от Страсбург или съда на ЕС

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 21:58
Гост

Транскултурата не я познавам. Прав си. Но пък познавам правото и вярвам и отстоявам правото на самоопределяне. Ти коментираше заглавието и аз ти обясних, че то не е човека с делото от Стара Загора, за ВСЕКИ ТРАНССЕКСУАЛЕН и затова е изполван мъжки род. Понеже съм юрист, изчетох статията внимателно и всъщност в нея прозира нишка в защита на същото това право на самоопределяне. Преди да се гневиш – прочети внимателно и ти. Ще изразя личното си мнение – решението на Димитрова и Михайлова е позор и погазва ЕСПЧ. И се надявам във ВКС при предстоящото тълкувателно решение тази ретроградност да… Покажи целия коментар »

Геника
Геника
30 април 2020 16:36
Гост

Извинявай, помислих те за хейтър. Радвам се че сме от една страна на барикадата. Все пак смятам, че авторът на статията ако беше искал да остане неутрален, трябваше да използва множествено число, щом има предвид различни категории хора с различна идентичност. Казано в мъжки род звучи просто грубо и издава подигравателни нотки

Хаджигенов
Хаджигенов
29 април 2020 17:28
Гост

Защо главна прокуратура (демек секретарката дето му пише становищата) още не е взела отношение по случая? Другаде навсякъде се врат, а а всяко гърне мерудия, а тука се крият като мишоци. Чакат да видят какъв развой ще вземат нещата за да атакуват подличко Панов, налиии. Ако е за те ще са против, ако е против, тогава ще се обявят в защите на малцинствата и демокрацията, знам ги аз

Мустафа
Мустафа
29 април 2020 17:16
Гост

Тоя джендър готин ли е, някой знае ли му фейсбук/инста и т. н.

демократ
демократ
29 април 2020 17:00
Гост

Кога – когато си иска. Аз не се съмнявам, че прогресивните юристи от ВКС с храбър и харизматичен лидер Лозан Панов ще защитят правата на половите малцинства в страната, съобразно указанията на най-висшия правен източник – инструкциите на нашите отвъдокеански приятели. Да живеят! Вечна слава на героите на правото, които храбро и неуморно се борят да живеем в един по-добър свят, без патриархални и джендър стереотипи, където всеки може да избере какво да бъде.

полово определен
полово определен
29 април 2020 15:34
Гост

Регресът в практиката на ВКС е показателен. След мегаколосално тъпото решение на КС по Истанбулската конвенция избухват с решение, че видите ли не може въобще, дори и след операция, да се смени пола. Къде живеем – в Арабския свят ли, в 16 век ли… Срам ме е от вас!

Anonimen
Anonimen
29 април 2020 15:35
Гост

Как от концепцията за брака, който си е само между мъж и жена по Конституция, факт! стигаш до това, че не можеш да смениш пол в акт за раждане. Светла Димитрова е от друго поколения, но Геника е млад човек. Недоумявам, че има такова решение през 2019 г. Поздравления за докладчика, останал на особено мнение.

льольо
льольо
29 април 2020 15:54
Гост

След като на някой мъж премахнат пениса, след като го прекарат през брутална хормонална терапия това променя ли анатомичния му пол? Не. Той промяна основно външния си вид и вторичните полови белези. Защо съдът да уважава искането му да бъде считан от държавата за жена (с всички произтичащи от това юридически последици)? Въпрос – този субект ще може ли да бъде жертва на престъплението изнасилване по НК, по което ако не бъркам жертва може да бъде единствено лице от женски пол и следва да е налице единствено вагинално проникване. Значи ли, че ако мъжът насилник проникне в дупката, която му… Покажи целия коментар »

правен наблюдател
правен наблюдател
29 април 2020 17:04
Гост

Да променя го. В една демократична страна по конституция всеки гражданин има право на самоопределение. Властите са длъжни да му го осигурят. И каквото пише в документите, това е пола му, независимо от личното ти мнение.

льольо
льольо
29 април 2020 18:21
Гост

Секунда – ако личното ти мнение е, че земята е плоска (както подозирам) това променя ли ФАКТЪТ, че земята НЕ Е плоска? Може да се самоопределя това, което е определимо и подлежи на избор – полът е биологично предопределен и е констатна величина и не се влияе ни най-малко от това на кой какво му се иска да е. Аз считам че съм с кръва група 0, но на никого не му пука това и това не променя факта, че съм с кръвна група АБ. Точно така както и ако някой признат по пол за жена може да се разболее… Покажи целия коментар »

Някой
Някой
30 април 2020 16:19
Гост

Признатите варианти за пол са мъжки и женски (не че се изчерпват). Проблемът е, че графата „пол“ определя дали човек е мъж, или респ. жена – което не е свързано с биологията а със самоопределянето

КПП
КПП
29 април 2020 18:25
Гост

Нокой не те спира. Бохчата на рамо и айде усвет. Само 14 дена карантина и после може да си сменяш пола по няколко пъти на ден.

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 15:28
Гост

Да им имам проблемите на някои.

Канев
Канев
29 април 2020 15:27
Гост

Елтън Джон харесва това…

Tanev
Tanev
29 април 2020 15:27
Гост

Изненадвам се, но казусът е интересен

Tanev
Tanev
29 април 2020 15:26
Гост

Как пък не седнахте и не изгласувахте дали е редно на личния документ (ЛК) да се изписва и кръвната група на човека. Така при инцидент ще знаят коя кръвна група е. А и ако човека е с болест и забравя кой е, поне ако закъса някъде и има нужда от преливка ще пише каква група е, а не да му се правят тепърва изследвания.

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 15:30
Гост

Спомням си, че едно време си носех такива картонче в паспорта.

льольо
льольо
29 април 2020 15:26
Гост

Какво подяволите означава полово самоопределяне мама му стара! Аз съм с черни очи. Утре си поставям сини лещи, искам да съм синеок, дълбоко вярвам, че съм синеок и се възприемам като такъв. МВР ще смени ли данните в личната ми карта? Ами годините ми – аз съм на 33 но подяволите – чувствам се на 82 – нямам ли право на самоопределяне и за това? Няма аргумент освен редките медицински състояния (далеч от самоопределянето) които да налагат промяна на пола (административно).

Марти
Марти
29 април 2020 17:21
Гост

Ама не ве лек, то тука има експертиза, вещите лица сами си казват че е баш рядко. медицинско състояние, възникнало още преди раждането. Да беше чел преди да пишеш. По-добре ли е цял живот зорлем да се прави на мъж и да не му се получава? По-добре ли е да се налага да се криеш и да водиш двойствен живот от колкото да си открит какъв си?

льольо
льольо
29 април 2020 18:28
Гост

не ве, лице, не е в това темата. Никой не е казал, че някой трябва да се крие, не го казват и в статията, която съм прочел добре. Той нека да си се прави на жена – той и сега си го прави, той не се и крие – той ИСКА по документи да Е жена при положение, че в „живия живот“ вече го раздава жена – понимаиш? Той ИСКА ДЪРЖАВАТА да го признае за лице от женски пол, каквото лице той не е защото полът е анатомична константа с изключение на някои заболявания които и без това са уредени… Покажи целия коментар »

Марти
Марти
29 април 2020 21:39
Гост

Ми льольо, ко да ти кажа – такъв си си верно. Понеже ми се струва, че се мъчиш да се правиш на юрист, я ми кажи какво признава държавата – биологични или юридически факти – т.е. такива, които имат социално измерение и засягат обществени отношения? С други думи полът по документи, в смисъла, който правото придава на това понятие се явява не анатомична, а социална категория. Която се определя от поведението на индивида в обществото и опира до самоопределение.

льольо
льольо
30 април 2020 14:09
Гост

Слабичко, лек, слабичко. Опитваш се да смесиш туй дето не трябва. Що се отнася до полът правото следва анатомията. Толкова е простичко. Полът вписан в документа отразява фактът, че анатомичният пол на лицето е женски/мъжки и освен при медицински аномалии това никога не е зависело от човешката воля. Държавата тук няма избор да избере какво да признае – тя само отразява фактическата обстановка, а именно, че лицето е жена/мъж. Полът и на практика и по документи никога не е бил и никога не може да бъде социална категория както на много хора им се иска.

Марти
Марти
30 април 2020 16:28
Гост

Да ама както се вижда досега 3 на 1 състава приемат обратното. Наистима много хора сме вече – мнозинство 3/4

льольо
льольо
30 април 2020 17:00
Гост

3 на 1 състава нищо не приемат – следват една конвенция с превратни тълкувания. Нека да го приемат – аз лично ще се самоопределя за жена и ще се пенсионирам по-рано. Обмислям и да започна кариера в професионалния спорт ..

Чорко
Чорко
29 април 2020 15:25
Гост

ВСС и ВКС и всички почващи с Висш се занимават по време на кризата с това дали гей може да се нарече гей и на документи. Егати.

Янева
Янева
29 април 2020 15:25
Гост

Все пак мисля, че в модерни времена хората трябва да се оставят да правят каквото си искат и да няма юридически пречки пред това. Държавите ще са консервативни ако не допускат човек да си смени пола на документи. Защото той явно го е направил в живота.

льольо
льольо
29 април 2020 16:17
Гост

Така ли .. интересно .. а жената по документи (но мъж по хромозоми) кога ще се пенсионира – когато достигне възраст и стаж за пенсиониране за жена или за мъж? Ако извърши престъпление в какъв затвор ще лежи – мъжки или женски? Ако е спортист – боксьор – в състезания за жени ли ще се състезава? То не е само кой на кого какво вкарва „в живота“ щото освен да си живеем живота и да се чудим кое ни сърби ние леко имаме взаимоотношения с държавата, и имаме определени права и задължения, които в някои случаи зависят от пола ни.

Джаро
Джаро
29 април 2020 18:01
Гост

Направо да легализираме марихуаната, коката, а накрая и хексата за разкош. Що пък да сме консервативни. А и има голям риск да ни осъдят в Люксембург, че им нарушаваме гражданските права.

Zanav
Zanav
29 април 2020 15:23
Гост

Да, като оставим на страна майтапите и плоските шеги – това е интересен казус. Не може ей така да кажеш, от Мария ставам Мариян. Защото минимум ако извършиш терористичен акт и ФБР тръгне да те преследва, то кого ще търси? Някой си Мариян, Ама то не било Мариян мъж, а си е чистокръвна жена и то не от тия примерно бръснатите и мъжки изглеждащи, а егати мацката, казано на жаргон.

Фараон
Фараон
29 април 2020 15:24
Гост

Често най-горещите пичове и мацки са на другия бряг. Факт

Фердинанд
Фердинанд
29 април 2020 15:21
Гост

Подкрепям всеки да спи с когото си иска и не виждам проблем съда да не го признава за жена.

Гената минчев@
Гената минчев@
29 април 2020 17:51
Гост

Предполагам, че сте перфектно обезкосмен и с няколко обеци тук-там.

Фипо
Фипо
29 април 2020 17:52
Гост

Въпросът е, че не само спят.

Vandal
Vandal
29 април 2020 15:21
Гост

Това ли са най-големите казуси за решаване от ВКС сега? Честно?

Ристевски
Ристевски
29 април 2020 15:21
Гост

Евроатлантическите ни ценности. Гейове и лезбийки.

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 17:41
Гост

Ово е стандарт!

Тошков
Тошков
29 април 2020 15:20
Гост

Трябва да се допускат хората да си сменят пола. В 21-ви век

Анонимен
Анонимен
29 април 2020 15:31
Гост

Точно в този век отменят ИП, обаче прокарват закон, според който мерките ще са същите.