Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо или социално изражение, различно от биологичното? Има ли предимство правото на личен живот, така както го определят Хартата на основните права в ЕС и Европейската конвенция за правата на човека, пред това обяснение?

Това са част от въпросите, които Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отправя до Конституционния съд (КС) (пълния текст на искането ѝ виж тук).

Повод колегията да се обърне към КС е тълкувателното ѝ дело (№2/2020 г.), в което трябва да даде отговор на въпроса дали е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност (повече за тълкувателното дело виж тук).

След като е обсъдила въпроса, Гражданската колегия е решила, че трябва да поиска от КС тълкуване на осем разпоредби от основния закон и да отговори дали понятието „пол“, възприето от Конституцията, съответства на Конвенцията за защита на правата на човека и на Хартата на основните права на Европейския съюз, по следните въпроси:

1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

Тук ВКС уточнява, че КС се налага да тълкува серия от разпоредби на Конституцията. Те са тези предвиждащи, че тя е основен закон, че има непосредствено действие, че всички са равни пред закона, че е забранена  половата дискриминация, че традиционна религия в България е източноправославното вероизповедание, че семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена и жената-майка се ползва от особена закрила (чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията).

2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

Според ВКС този въпрос налага КС да тълкува и разпоредбата на Конституцията, според която личният живот на гражданите е неприкосновен, както и върховния принцип в преамбюла на Конституцията за издигане правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

За този въпрос ВКС заявява, че КС не само трябва да тълкува Конституцията, но и да упражни друго свое правомощие –  да се произнесе за „съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна“. И върховните съдии първо искат КС да изясни дали понятието пол, възприето на конституционно ниво, е с по-тясно (ограничено) съдържание от това на правото по чл. 8 КЗПЧОС (то включва в обхвата на правото на личен живот и половата идентичност) и на правото по чл. 7 ХОПЕС.

А освен това поставят пред конституционните съдии и въпроса за това, че в чл. 5 от Конституцията първо е уредено нейното върховенство и непосредствено действие – в ал. 1 и ал. 2, а едва след това в ал. 4 е регламентирано, че международните договори, влезли в сила за България, са част от вътрешното ѝ право и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

„Това може да означава, че никой наднационален правен ред или международноправен акт, ратифициран и обнародван по  конституционен ред, няма предимство пред върховния закон, който не допуска да му противоречат другите закони, действащи на територията на Република България“, пише ВКС.

Искането ВКС започва с преразказ на противоречията в собствената му практика по отношение на това дали човек може юридически да си смени пола и при какви условия. „Лекс“ подробно е разказвал за празнотата в закона и за развитието и обратите в практиката на върховните съдии през годините (можете да си припомните тук).

ВКС излага различните становища, застъпени от съдии и представители на науката по тълкувателното дело, прави анализ на Конституцията, на разбирането на медицинската наука за транссексуалността през годините и накрая сам стига до следния извод: Според КС върховният закон възприема разбирането за биологичната характеристика на понятието „пол“ като единствено включена в него (чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 КРБ, а и чл. 6, ал. 2 КРБ). Биологичното обяснение на понятието провеждат и всички национални закони (чл. 5, ал. 1 КРБ). Така полът на българския гражданин се определя с раждането и се изгубва със смъртта и няма самостоятелно социално и/ или психологическо изражение“.

Това на пръв поглед означава, че ВКС вече знае какъв отговор ще получи от конституционните съдии, а в такъв случай искането му за тълкуване би било излишно. Върховните съдии обаче сочат и нещо друго – при все, че виждането на КС за пола е само като биологичен, чл. 32 от Конституцията въздига също като основно право на българските граждани неприкосновеността на личния живот. И се позовава на негово решение от 1997 г. (решение № 18/14.11.1997 г. по к.д. № 12/1997 г.), в което КС приема, че основните права са производни от конституционния принцип на зачитане на достойнството на българските граждани.

Върховните съдии анализират и правото на ЕС, ЕСПЧ, практиката на съда в Страсбург и посочват, че въпросът за т.нар. „психологически пол“ в практиката на ЕСПЧ се решава през призмата на правото на зачитане на личния живот.

В искането на ВКС се сочи, че ако реши, че в България е допустима юридическа промяна на пола, ще трябва да изясни и при какви предпоставки може да се случи това. Като цяло в изложените по тълкувателното дело становища се поставят следните изисквания: транссексуалност на молителя, дееспособност и да не е в брак (с оглед на това, че при смяна на пола, че се окаже, че е с един и същи пол със съпруга си, а това по Конституция е недопустимо).

Тепърва ще стане ясно дали КС ще допусне искането за тълкуване на Конституцията.

За докладчик по делото е определен Красимир Влахов. Преди да стане конституционен съдия той ръководеше именно Гражданската колегия на ВКС, която сега отправя питането до КС.

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
льольо
льольо
22 март 2021 8:27
Гост

Неприкосновеността на личния живот е едно, но това право (на личен живот) не следва да е допустимо да се отклонява от обективната действителност поне що се отнася до отношенията на индивида с държавата (а именно – полът е биологично предопределен с много редки изключения и не подлежи на промяна и самоопределяне). Ако фактът, че полът е биологична константа бъде поставен под съмнение то идва въпросът – кои други факти от обективната действителност можем да изкривяваме според нашите лични предпочитания под знамето на право на личен живот? Какво се включва в понятието „възраст“ например? Аз може ли да се чувствам днес… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 март 2021 9:05
Гост

Самоопределянето не е само въз основа “това искам да съм”. За да се стигне до там човек да изисква да живее като противоположния пол, той най-напред изпитва чувство, което го кара да изпитства несъответствие с неговият биологичен. Прочети повече за “gender dysphoria” и ще разбереш защо има огромна разлика между полова идентичност и това днес да се чувстваш ня 10, утре на 80.

льольо
льольо
22 март 2021 9:35
Гост

Никой не забранява самоопределянето и съответния начин на живот на идивида (до колкото той не следва да нарушава законите). Просто фактите са си факти. Те не подлежат на самоопределяне според вътрепното убеждение на индивида (или група индивиди). Поради това не следва и в съответните документи да бъдат отразявани неверни факти. Защо да има разлика между полова идентичност и възрастова идентичност и каква е разликата?

Анонимен
Анонимен
22 март 2021 11:42
Гост

Разликата е, че причината при някои хора половата идентичност да се различава от биологичният пол, е в начинът, по който работи мозъкът на индивида. Има научни изследвания (ако търсите такива препоръчвам да са на английски език, тъй като в България проучвания и обективни дискусии на тази тема няма, което съответно води до разпространяване на погрешна информация), които сочат, че мозъкът на трансджендър човек е по-близък по функция до този на индивид от полът, като който се чувства. Половата дисфория (gender dysphoria) е доказано от науката и медицината психическо състояние, което е и причината да има трансжендър хора. Това състояние не… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
22 март 2021 14:35
Гост

Благодаря. Темата е интересна. Не съм чел в детайли за това състояние. Интересно е дали има обективни критерии, които да разграничат индивид, който го има и такъв, който се преструва, че го има. В допълнение това психическо състояние само по себе си обаче не влияе върху биологичния пол на индивида. От моя гледна точка (при цялото ми уважение към хората в такова състояние) рисковете едно такова състояние (без наличие на други медицински причини/характеристики) да е достатъчно, за да бъде променен биологичния пол в личните документи на лицето са значителни и по-скоро само то без да е налице кумулативно някаква форма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 март 2021 17:20
Гост

„Интересно е дали има обективни критерии, които да разграничат индивид, който го има и такъв, който се преструва, че го има.“ – Разграничаването се извършва от квалифициран психиатър, като това става с продължителна работа с клиента, анализиране на детство, минали преживявания и т.н. Обикновено транс човекът е длъжен да живее в обществото, заемайки ролята на желаният от него пол през това време (дали би било сред приятели, семейство, или пък ако е възможно и в по обширен кръг), за да се определи дали е готов за такава промяна, както и дали реално чувства съответствие с противоположният пол, или просто си… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
22 март 2021 17:48
Гост

За да премине към състояние на „неразличими от биологична жена или мъж“ съответният мъж/жена следва да се подложи на съответните медицински процедури за да придобие външния вид присъщ на индивид от желания пол. Това е свързано и със сериозна хормонална терапия (за цял живот предполагам). И сега въпросът ми – според вас би ли следвало този процес да е приключил, преди индивидът да може да се обърне към съответните органи за нанасяне на промяна в личните му документи, тъй щото отбелязаният там пол да съответства на неговото възприятие (и вече визия)? И ако не, то не изпадаме ли в ситуация,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 март 2021 18:40
Гост

Да, хормонална терапия е необходима за нужните цели, но така или иначе повечето транс хора я предприемат по собствено желание, която обаче не е задължителна да е доживотна, тъй като част от промените не са възобратими и биха се запазили, дори и да е прекратена. По мое усмотрение, към сегашният момент едно съдебно дело може да отнеме от месеци до години, което е ненужно дълго, но е по-добре, отколкото невъзможно всеки случай. Та във връзка с това, до моментът, в който делото е приключило, вече ще са настъпили достатъчно промени, които да правят въпросният неотличим от индивид от същият пол.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 март 2021 21:37
Гост

Изключително съм впечатлен от трезвия, зрял, добре информиран и, въпреки безкрайно демонизираната в българкото общество конотация на темата, спокоен и учтив анализ и тон на ‘Анонимен’. Също така може би никога не съм виждал такова високо и неагресивно ниво на дискусия в български медиен форум. Поздравявам и двамата събеседници за това. До ‘Анонимен’- надявам се да сте публична личност и/или да имате достъп до обществено видими пространства. Според мен медийната среда има нужда от хора като Вас!

Любомир Ганев
Любомир Ганев
27 март 2021 20:54
Гост

„Научни“ изследвания винаги ще се намерят от услужливата „наука“. То сега според мастити психолози и педофилията става нормално привличане!

Аршинков
Аршинков
25 август 2021 11:04
Гост

физическият преход трябва задължително да предшествува социалния. Иначе как може да се допусне „транс-жена“, но непреминал(а) оперция на първичните полови белези, да влезе в женската съблекалня на обществен басейн…. и да се съблича гол(а) пред деца-момиченца в съседство….

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
23 март 2021 9:19
Регистриран

Отговорът е: БОГ няма пол.Всеки човек има биологично и мъжки,и женски хормони.Те също са му дар от БОГ.Как да ги “ ползва“ си е негиво лично право.НАД „закованият “ пол в КРБ стои правото на личен живот като част от достойнството на личността,фундамент на в с и ч к и. Права.

льольо
льольо
24 март 2021 10:21
Гост

не мисля, че има такова нещо като мъжки и женски хормони по дефиниция. По-скоро едни хормони ги има в повече при жените (и примерно се означават като женски – естроген и прогестини например), други при мъжете. От тази гледна точка полът е определен/детерминиран чрез разлика в хромозомите (Х и У).

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
23 март 2021 9:11
Регистриран

Ще Ви отговоря : прави се съотносимо тълкуване от абсолютни Основни права към второстепенни .Абсолютни права са : право на живот, право на свобода и право на достойнство – те са фундамент на ВСИЧКИ права. Правата,касаещи държавните регулации, са второстепенни.Т.е,производни на абсолютните в подчиненост. Естествените абсолютни орава са дадени в дар на човека с факта на неговото. р а ж д а н е.Те са неотменими.Второстепенните също,но само при определени условия,при които чрез тяхното упражняване не се засягат правста на други личности в повече от допустимото.Благодаря,че ми дадохте най- после трибуна.

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 13:19
Гост

Тия от ВКС твърдо са решили да помогнат на Гербаджиите за пореден мандат. С тези уникални глупости – да не знаеш какво имаш в гащите не вършат добра услуга! Типично!

Христо
Христо
21 март 2021 14:10
Гост

Категорично. Бойкикиев яко втърдява и увеличава подкрепата за ДПС с тези фамозни акции в Росенец, защото ще накара и тия от Турция да гласуват, а ВКС играе твърдо за т. нар. патриоти от ВМРО с такива тъпи питания. Не знаели какво е “пол”! Ами да питат майка си и баща си!

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 13:15
Гост

По коментарите мога да заключа, че никой тук дори не се е поинтересувал какво е да си трансджендър или интерсекс човек, и трудностите, които идват с това. Има гугъл за тази работа, няма да обяснявам тук., ако все пак някой се интересува по-конкретно, мога да предоставя линкове. Но нека кажа, че на никой човек не пожелавам да се чувства в разрез с полът, като който е бил роден. Не е повод за подигравки или за обиди, че такъв човек е „луд, ненормален, за лудницата“ и т.н. Половата дисфория (gender dysphoria) – причинителят за това да има „джендъри“, както вие ги… Покажи целия коментар »

Пламен Борисов
Пламен Борисов
21 март 2021 11:11
Регистриран

Имате всичкото ми разбиране. Правото е изкуство на добротата и справедливостта. Правото е инструмент за постигане на баланс между засегнати интереси, както на пряко засегнатите, така и на обществото като цяло. Правото има лесен отговор на хамлетовия въпрос „Да бъдеш или да не бъдеш?“, философията обаче още няма. Вие възлагате на правото да отговори на непосилната философска задача и да даде отговор на въпроси като „Какво съм аз?“. Всеки от нас търси себе си, но отговорът не се намира в краткото съдържание на документа за самоличност. Човекът не е птица, но е намерил безброй начини да лети по-добре от птица.… Покажи целия коментар »

Стела
Стела
21 март 2021 21:20
Гост

Поздравления за изключително смисления отговор!

Гюлеманов
Гюлеманов
21 март 2021 12:52
Гост

Всеки един човек е вселена от чувства и мисли. И всеки си има своите особености и характеристики. И не всеки е перфектен и се харесва, всеки има нещо, което го демотивира, депресира, натъжава и му скапва живота. Но всеки има фундаменталното право да търси щастие и по – добър живот за себе си, с всичките блага и прогрес на науката. Но никой няма някакви специални законови права, само защото е решил да търси по- добър живот за себе си, нито за определена група да важат специални норми, защото трябва на тях да им се угажда. Няма закон, в който хората… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 15:38
Гост

Мисля, че ме разбрахте погрешно. Това, което исках да кажа е, че точно ние не желаем да сме третирани “специално”. Но и не искаме да ни е отнемано правото да можем да направим нужните процедури, за да имаме по-добър начин на живот или по-скоро – близък до нормалния. Възможността за смяна на документите е изключително важна част от това. А в момента тя е много трудна за постигане, дори граничи с невъзможното. Един човек, който се чувства в разрез с биологичният си пол се муждае от възможността да бъде виждан и третиран като полът, който се определя – в случая… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
22 март 2021 8:39
Гост

„Възможността за смяна на документите е изключително важна част от това“ – защо? „Не виждам нищо лошо в това човек да има правото да може да промени буквата от “Ж” на “М”, или обратно.“ – а защо тогава човек да няма правото да променя годината си на раждане щото се чувства стар – аз съм на 35, но се чувствам като на 78. Защо да нямам правото и държавата да ме счита за 78, да се пенсионирам, да имам отстъпките, които се полагат на пенсионери? Чувствайте се щато жена или мъж – както ви е удобно, но за мен обективната… Покажи целия коментар »

Аршинков
Аршинков
25 август 2021 11:24
Гост

…. емоционално сте напълно прав(а), но има и социални задължения (защото човек трябва да получава, НО и да дава хармония в обществото) – в този смисъл има проблем в (например) обществени съблекални на басейни, когато конкретното „транс“-лице НЕ се е подложило на хирургическа промяна на външните полови белези…. и има деца в съседство….

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 12:33
Гост

Не смятам, че Конституцията трябва да включва психологическото и социалното определяне на пол. За това си има Кодекси. Семеен кодекс. Административно-процесуален кой, какво, кого и при какви обстоятелства. Стига с политически поръчки в съдебната власт.

Любопитко
Любопитко
20 март 2021 12:02
Гост

И какво ще правим, ако КС реши че полът е биологично обусловен, а някой интерсекс човек поиска в документите му да бъде записан биологичният му пол – който не е нито женски, нито мъжки?

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 12:25
Гост

Интерсекс ти е главата ми ко. Там е пълна каша

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 12:40
Гост

Как не ви е срам! Интерсекс е новата дума за хермафродит! Тези хора имат право на полово определение, чисто биологично! Масово родителите им са избирали като са били малки и са насадили момичета в момчешки тела и обратното!

льольо
льольо
22 март 2021 8:46
Гост

При наличие на доказан факт за наличие на медицинско отклонение от иначе предопределената константа на пол-а (Синдромът на Търнър, хермафродитизмът и други) съм съгласен, че държавата следва да има съответния инструментариум да отрази коректно това обстоятелство в личните документи на лицето.

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 9:52
Гост

Смешна работа! Какво имам в гащите и аз не знам!

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 9:09
Гост

Каква я мислехме, каква стана тя. Върховен съд да пита що е това „пол“.

Дракула
Дракула
20 март 2021 7:51
Гост

Няма кво да се тълкува. Половете са два. Толкоз. Ако природата искаше ние да се само определяме, щяхме да се раждаме без гениталии и в последствие да се самоопределяне.

Соросоид
Соросоид
20 март 2021 5:32
Гост

Полът е социална категория и подлежи на нееднократка промяна.
Мъж, може сутринта да се усети като жена, и съответно следва да посещава женската тоалетна, заедно с другите жени, а после-да се почуства отново мъж. Допустимо е промяната да е и внезапна-примерно мъж, се усеща като жена-отива със жените в женската обществена баня, и там внезапно да прецени ,че отново е мъж, с произтичащите последици.

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 12:37
Гост

За да няма дискриминация ще се направят тоалетни за хората със социален пол, така, че да не притесняват и воайорничат в тоалетните на биологичните полкове.

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 20:24
Гост

Няма дс го допуснат по същество. После във ВКС пак ще се чудят какво да правят. Ма кат се събраха много джендъри там, хак им е

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 19:46
Гост

А мен още ме е яд за решението на КС за Истанбулската конвенция. Не беше право мнозинството

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 19:44
Гост

КС отново ще да обяснява какво е джендър-пол? Няма как да стане. Ще го отклонят

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 19:43
Гост

Викам си аз, какво ще чета статии, журналистически интерпретации, я да пия от извора искането на ОСГК на ВКС. Колеги, това са наброски на правен помощник по дело! Това не е хомогенен и смислово последователен логически издържан текст! За първи път чета подобно сезиращо искане.

Vigo
Vigo
19 март 2021 19:42
Гост

Айде КС и ВКС да се произнесат бързо, за да не използва този важен въпрос политически, т.е. докато още няма нови кабинет и парламент.

Rosen
Rosen
19 март 2021 19:44
Гост

Споко, ВМРО няма да влязат във властта. Макар, че Корнелия би яхнала подобна тема…

кай чесно
кай чесно
19 март 2021 19:37
Гост

Колегата Влахов е от стара коза яре. Още по допустимост ще ги опраска, поне аз така бих направил. Само въпросът за баланса между пола и личния живот е по-смислен, друго е плява, която не само не иска тълкуване от КС, но и се учи още в ЮФ

and so
and so
19 март 2021 19:39
Гост

А бе само на мен ли ми се струва или ВКС твърди, че КРБ е над ХОПЕС? Примат на ПЕС, ту онуй?!

Хахаха
Хахаха
19 март 2021 19:55
Гост

Ми Конституцията е НАД всякакви международни договори.
Вика му се още суверенитет и империум на властта. Учи се в първи курс.
Гледай ЮК какво направи с Договорите с ЕС и включително ХОПЕС.

Анонимен
Анонимен
21 март 2021 13:22
Гост

Какво да гледам, ние все още сме в ЕС и само позоваването на конституционна индентичност, забележи, а не на всичко в КРБ, те спасява от примата на ЕС

Петрова
Петрова
21 март 2021 15:13
Гост

ХОПЕС е част от правото на ЕС, по-специално от т.нар. първични източници, ерго има примат над националното право, включително и над КРБ. Макар и по форма първичните източници да са вид международни договори, вкл. и ХОПЕС, това не ги приравнява на режима на международните договори по смисъла на международното право и не важи в случая чл. 5, ал. 4 от КРБ. Режимът на източниците на ПЕС е доста по-различен и особен от този на източниците на международното право.

И това се учи, колега, макар и не в първи курс. 🙂

Анонимен
Анонимен
20 март 2021 12:24
Гост

Примата е за приматите. Айде улево

Анонимен
Анонимен
19 март 2021 19:34
Гост

Чисто и просто ВКС си измива ръцете и праща горещия картоф с пола, джендъра и тн на КС. И това ми било върховен съд!

Спондж
Спондж
19 март 2021 19:32
Гост

Намерил от кого да иска обяснение…

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
19 март 2021 19:33
Гост

Kaкво искаш да кажеш за тези видни душеведи в КС?

123
123
19 март 2021 19:35
Гост

Те си казаха всичко за себе си с „Истанбулската конвенция“.