Субект на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) може да бъде всяко лице независимо от регистрацията по този закон. Това приеха Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) в съвместно тълкувателно постановление (пълния му текст виж тук).

Произнасянето на върховните съдии е след сезиране от главния прокурор Иван Гешев за противоречия в практиката, свързани с налагането на санкции за държане, предлагане, продаване или превоз на акцизни стоки без задължителната документация.

Административните съдилища застъпват различни виждания за това кой може да носи отговорност за това нарушение. Според част от тях това са само регистрираните като производители или складодържатели на акцизни стоки. Други обаче изтъкваха, че това може да е всеки, който държи, предлага и тн. акцизна стока, за която няма документ за начисляване, заплащане или обезпечаване на акциз.

Именно второто виждане възприеха ВКС и ВАС в тълкувателното си постановление.

За да се произнесат, върховните съдии първо анализират изискванията на европейското законодателство. И заключават, че „…всяко действие по преработка, предлагане, продажба и превозване на акцизни стоки след освобождаване на стоките, когато не са под режим на отложено плащане на акциз, без издаден данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, удостоверяващ плащането, начисляването и обезпечаването на акциза, е деяние, насочено срещу установения общ режим на държане и движение на продукти, подлежащи на облагане с акциз, на територията на Европейския съюз, респ. срещу облагателния механизъм, въведен със ЗАДС“.

След това се заемат с тълкуването на чл. 126 ЗАДС, за да извлекат волята на законодателя. Първият аргумент, че всеки може да носи отговорност за нарушение по чл. 126 ЗАДС е, че самата разпоредба не съдържа изисквания за субекта на отговорността, а използва израза „всяко лице, което…“. Освен това върховните съдии изтъкват, че по ЗАДС могат да се регистрират само търговци, а чл. 126 ЗАДС предвижда не само имуществена санкция, а и глоба.

„Следователно, изложеното досежно кръга от субекти, които подлежат на регистрация по ЗАДС, води до заключението, че смисълът на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 ЗАДС, предвиждаща както административно наказание „имуществена санкция“ за юридическите лица и ЕТ, така и административно наказание „глоба“ за физическите лица, е отговорност по този текст да носят всички административнонаказателни лица независимо от наличието или не на регистрация по реда на ЗАДС“, обясняват Наказателната колегия на ВКС и ВАС.

Като допълнителен аргумент в подкрепа на това становище те сочат съдържанието на чл. 3, ал. 2 ЗАДС, съгласно която освен лицензираните складодържатели и регистрирани по ЗАДС лица, данъчнозадължени лица по ЗАДС са: „и лицата извън случаите по ал. 1, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.“

„Следователно, граматическото тълкуване на израза „лица“, употребен в чл. 126 ЗАДС, както и в текста на чл. 3, ал. 2 ЗАДС, обосновава заключението, че под „лица“ се разбират физически и юридически лица и едноличните търговци, като е без значение наличието или отсъствието на регистрация по реда на ЗАДС. Всяко лице, което е произвело или е участвало в производството на акцизни стоки, разпорежда се или се е разпоредило с акцизни стоки, е данъчнозадължено лице по смисъла на ЗАДС, то същото трябва да разполага с документ, удостоверяващ заплащането, начисляването или обезпечаването на дължимия за стоките акциз, за да удостовери изпълнението на задължението си като данъчнозадължено лице. Това означава, че лицата по чл. 3, ал. 2 ЗАДС могат да бъдат субекти на административнонаказателната отговорност по чл. 126 ЗАДС, доколкото същите се явяват данъчнозадължени лица по смисъла на акцизното законодателство“, заявяват върховните съдии.

Те напомнят, че в други разпоредби на ЗАДС е уредена отговорност, която изисква специфично качество на дееца – например за начисляване на акциза (нарушения по чл.112 ЗАДС), за издаване на акцизен документ (нарушения по чл.112а ЗАДС), за отразяване на издадения акцизен документ в счетоводството на лицата (нарушения по чл. 113 ЗАДС).

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Районен каскет
Районен каскет
20 февруари 2023 11:48
Гост

Ха , тъкмо навреме. И казусът съвсем не е маловажен, за да се подигравате, че му е обърнато внимание. Все пак се касае за едно от основните права на българина- да изварява сам питието си, щото в некои по- демократични страни това е забранено. Изправен съм в подобен наказателно правен казус. Има образувано досъдебно производство, за намерени и иззети в частен дом 477 литра домашна ракия, варена на домашен казан в продължение на години за цялата рода. За това е образувано дело по чл. 234 от НК- държи акцизни стоки без бандерол, когото такъв се изисква по закон. И сега… Покажи целия коментар »

Зрител
Зрител
18 февруари 2023 0:20
Гост

Много големи оптимисти сте, но не мислете само за алкохол и цигари. Електроенергията е също акцизна стока – нищо, че ставката с код по КН 2716 е 0 лв. за мегаватчас.

Кюмур
Кюмур
20 февруари 2023 11:58
Гост

И въглищата са акцизна стока.

Sir Humphrey
Sir Humphrey
17 февруари 2023 14:56
Гост

Таман се бях запътил към казана да преобразувам малко неакцизни джибри в дестилиран продукт и ВКС и ВАС ме сепнаха. Сега ще трябва да излея джибрите в някоя рекичка. 🙁 🙁

Шаранов
Шаранов
20 февруари 2023 9:44
Гост

Ей, да не изтровиш рибата в реката! Или е това е нов вид лов бракониерство- да ловиш пияна риба.

Кики
Кики
17 февруари 2023 13:28
Гост

Абсурдно е да носят отговорност само регистрираните като производители или складодържатели на акцизни стоки.

Лозан
Лозан
17 февруари 2023 13:37
Гост

Напълно очаквано решение.

Кънев
Кънев
17 февруари 2023 12:31
Гост

Така са ни писани законите, че все някой трябва да тълкува нещо

Асен
Асен
17 февруари 2023 13:38
Гост

При герберастките нормотворци…Това е дереджето.

Николов
Николов
17 февруари 2023 12:31
Гост

Браво на ВКС

Гиганев
Гиганев
17 февруари 2023 12:30
Гост

Любопитно

Звено
Звено
17 февруари 2023 12:30
Гост

Надявам се, че това ще доведе до оптимизиран процес, да се знае кой виновен и кой не

Юлев
Юлев
17 февруари 2023 12:30
Гост

И сега, като му разтълкуваха на Гешев, като му се отпуши работния процес…

Пипи
Пипи
17 февруари 2023 13:39
Гост

Той му е толкова запушен, че няма отпушване.

Милен
Милен
17 февруари 2023 12:29
Гост

Каскета се разработил. Няма що.

Мики
Мики
17 февруари 2023 13:39
Гост

Идва пролет. Тренира за селски туризъм.

Колев
Колев
17 февруари 2023 12:29
Гост

Любопитно е какво ще стане сега след тълкувателното

Моолов
Моолов
17 февруари 2023 12:29
Гост

Ох, тия акцизи бе. Златна мина

Ставрев
Ставрев
17 февруари 2023 12:28
Гост

Определено трябва да има правила и да се знае кой носи отговорност

Арнаудов
Арнаудов
17 февруари 2023 12:27
Гост

Много вълнуващо

Anonimen
Anonimen
17 февруари 2023 13:40
Гост

Ще чакаме решението.