На два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ще отговорят Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд в съвместно тълкувателно дело.

То е образувано от председателите на двете върховни съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков след проучване на съдебната практика от Звеното за анализи и тълкувателна дейност във ВАС, което е установило противоречия в практиката след последните мащабни изменения в ЗАНН, които влязоха в сила на 23 декември 2021 г. (пълния текст на искането им виж тук).

Върховните съдии ще трябва да им сложат край, като отговорят на въпроса коя е въззиваемата страна пред районния съд, когато се обжалват наказателните постановления, предупрежденията и резолюциите за прекратяване на административнонаказателното производство. Те ще трябва да дадат и задължително тълкуване за това как трябва да постъпи административният съд при недопустимо решение на районния съд – дали трябва да го обезсили, или да го отмени.

„Коя е надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1-3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)?“, гласи точната формулировка на първия въпрос по тълкувателното дело.

Този въпрос се урежда от чл. 61, ал. 1 от ЗАНН. Това е една от разпоредбите, които бяха изменени при последните промени в ЗАНН. В момента тя предвижда: „При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалият обезщетение, включително този по чл. 55, ал. 2, собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, наказващият орган или учреждението, или организацията, чийто орган е издал акта по чл. 58д, т. 4, както и допуснатите от съда свидетели“.

Преди измененията от 23 декември 2021 г. гласеше: „При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление или електронния фиш, както и допуснатите от съда свидетели“.

Така през 2022 г. административните съдилища са се разделили във вижданията си за това кога се призовава наказващият орган и кога учреждението, чийто орган е издал наказателното постановление.

Според едното становище, действащата редакция на чл. 61, ал. 1 ЗАНН изисква, когато пред районния съд се оспорва наказателно постановление, предупреждение или резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство (актовете по чл. 58д, т. 1- 3 ЗАНН), като страна да бъде конституиран и призован наказващият орган, а единствено когато се обжалва електронен фиш (акт по чл. 58д, т. 4 ЗАНН) – учреждението или организацията, тъй като фишът може и да няма физически издател.

Според други съдии обаче изброяването в чл. 61, ал. 1 ЗАНН е алтернативно и районният съд може да призове или наказващия орган, или учреждението. Т.е. те приемат за надлежна въззиваема страна и учреждението, и наказващия орган и за тях те са взаимозаменяеми.

„Приложим ли е чл. 221, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в производствата по чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)?“, гласи вторият въпрос поставен по тълкувателното дело от председателите на ВКС И ВАС.

Тук проблемът произтича от тълкуването на чл. 63в от ЗАНН. Разпоредбата предвижда: „Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс“.

Той възниква, когато административният съд (който е касационна инстанция по делата по ЗАНН) установи наличието на касационните основания по чл. 348 НПК, съставляващи недопустимост на решението.

Според част от съдиите в този случай административният съд следва да упражни правомощието си по чл. 221, ал. 3 АПК и да обезсили решението на районния съд.

„Според другото становище съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК, приложима по силата на препращащата разпоредба на чл. 63, ал. 1, изр. последно ЗАНН, за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съдът следи служебно, тъй като обаче в НПК липсва касационното основание недопустимост на решението (арг. от разпоредбата на чл. 348, ал. 1 НПК), то следва да се констатира, че последиците на констатираната недопустимост на решението следва да се фингират към последиците на порока съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като това е и касационното основание, което обуславя отмяната на решението на въззивния съд“, обясняват Галина Захарова и Георги Чолаков.

За докладчици по тълкувателното дело са определени Деница Вълкова от ВКС и Славина Владова от ВАС.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 април 2023 8:48
Гост

Крайно време е да се произнесът съдилищата. Административните съдилища обезсилват решения и връщат за ново разглеждане. Това е излишно харчене на средсва, а в същото време имаме и абсолютна погасителна давност. Какъв е проблема, ако процесуалният представител е имал пълномощно и от административно наказващият орган и от учреждението . органът. С нищо не са накърнени в този случай процесуалните права на издадетял на наказателното постановление

уууууууу
уууууууу
16 септември 2022 14:50
Гост

Не виж дам кое и е неясното на нормата на нормата на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН: „При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалият обезщетение, включително този по чл. 55, ал. 2, собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, наказващият орган или учреждението, или организацията, чийто орган е издал акта по чл. 58д, т. 4, както и допуснатите от съда свидетели.“. – учреждението или организацията се призовавата само при ЕФ, т.к. той няма за автор определен административен орган. В останалите случаи при НП,… Покажи целия коментар »

Просперити
Просперити
15 август 2022 9:37
Гост

По добре помислете как компетентни и знаещи хора да стават съдии, щото каквито законодателите такива и правоприложниците. И защо трябваше новоумници да променят закон от 1959 г., когато правоприлагането също не е ниво.

Анонимен
Анонимен
09 август 2022 16:58
Гост

Промените в ЗАНН са като тези в НПК – пълна каша. Освен да затормозяват и бавят процеса, нама друг резултат. Съдиите да му мислим, как да приложим некадърно написан закон в името на народа!

Кирил
Кирил
09 август 2022 13:15
Гост

Браво! Чакаме решението. Не че ще излезе скоро.

Хари
Хари
09 август 2022 13:14
Гост

Пак ще се оправя мазалото на родните ни йористи.

Анонимен
Анонимен
09 август 2022 13:13
Гост

А най-добре да направят промени в ЗАНН.

Анонимен
Анонимен
09 август 2022 12:55
Гост

нескопосан и безкрайно кърпен закон от 1969 г., уреждащ изключително важна материя. Занимават се с какво ли не, само не и нов ЗАНН да направят или Административно-наказателен кодекс.

Асен
Асен
09 август 2022 13:12
Гост

Именно за това трябва да се уеднакви практиката.

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 11:02
Гост

Кой да напише нов ЗАНН? :/

Шарко
Шарко
09 август 2022 12:42
Гост

Големи проблеми във вр. с прилагането на ЗАНН възникват по отношение на разноските. В ЗАНН няма подробна регламентация и се поражда разнобой в практиката на съдилищата по този въпрос. Там е много важно да се направи или спешна промяна в ЗАНН, или ТР.

Хихихи
Хихихи
09 август 2022 11:13
Гост

Толкова за експертите подготвили мащабните изменения на ЗАНН. Че и помагала написаха за един кош пари !!!
Две дами -юристи (доктор и доцент) и един господин – професор. Няма да им казвам имената, че ще изтрият поста, но всеки може да се досети след проверка в СиБи или Сиела с ключови думи „Новите положения в административното наказване“.
Професорът пък се напъва за авторство на проекта за Административно-наказателен кодекс.

Некадърници майкольо … хабилитирани йористи !!!

Георги Георгиев
Георги Георгиев
09 август 2022 17:18
Гост

Аз пък ще си изкажа мнението за Ралица Илкова, която ми беше асистент по Наказателно право…-общо взето – кръгла нула.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 август 2022 10:52
Гост

И що се фингират?! Много ми е интересно откъде накъде ще си дописваме закона, както ни изнася, когато нещо не ни се получава от раз. Да не говорим, че има доста по-належащи проблеми по отношение на процедурата на водене на дела с предмет админстративни договори в частта, която касае тяхното изпълненение. Личните ми наблюдения са, че съдилищата възприемат 1:1 нормите за разглеждане на ИАА, които са от съвсем друго естество. И там си „фингират“ яко, независимо, че няма изрична разпоредба за това. Правото го правят на нищо, щото не щат да си признасят, че ги мързи да мислят, а в… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 август 2022 10:56
Гост

Имам чувството, че във върховните съдилища са се събрали едни фингирани юристи, които си нямат хал хабер от право или са превърнали отговорните задължения, които имат във формалност.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 август 2022 12:29
Гост

То в наказателното право аналогия не се допуска, тези извадиха „големия черпак“ и ще ми въвеждат фикции.

уеишщ
уеишщ
09 август 2022 12:44
Гост

Само че бъркате наказателно право с административнонаказателно. В ЗАНН си има изрични препратки към АПК по някои въпроси, така че прилагането на административния процес по такива въпроси не само че не е случайно, ами си е баш законно.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 август 2022 13:04
Гост

Категорично не и за фикции. Още повече, те са изключителна рядкост, и не може ей така съдът да си ги въвежда, когато поиска. Наясно съм със разликата между наказателно и админиситративнонаказателно, но по принцип дори аналогии, разширително тълкуване и прочие са крайно нежелателни, защото касаят санкционно производство.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 август 2022 14:56
Гост

И това, че имаш субсидиарно прилагане на даден закон или на част от него, означава, че трябва да тълкуваш съответните разпоредби съобразно характера на правния акт, а не да го приравняваш изцяло на фигурите, към чиито правила е направена препраткатта. Фикцията от страна на съда е нищо повече от проява на безсилие и некомпетентност.

Geleto
Geleto
10 август 2022 14:48
Гост

Субсидиарното прилагане на друг нормативен акт не е аналогия. Правоприлагането по аналогия (т. е. по реда на чл. 46, ал. 2 от ЗНА) е забранено (от чл. 46, ал. 3 от ЗНА) за обосноваване на определени видове отговорност, включително наказателна и административно-наказателна. Иначе обща забрана за правоприлагане по аналогия в наказателното и административно-наказателното право, особено що се отнася до процесуалните правила.

Geleto
Geleto
10 август 2022 14:49
Гост

…Няма.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 16:35
Гост

Според Д-р Наталия Андреева в статията за ООД-то процесуалните правила са строги и не търпят отклонение при тълкуването им „Тъй като с правната норма е определено право на иск, тя е императивна, следователно не подлежи на разширително тълкуване“. – това го казвам с голяма доза ирония. Проблемът е във второто становище и по-точно това: „…то следва да се констатира, че последиците на констатираната недопустимост на решението следва да се фингират към последиците на порока съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като това е и касационното основание, което обуславя отмяната на решението на въззивния съд“ Важно е да се отбележи, че тук… Покажи целия коментар »

уеишщ
уеишщ
10 август 2022 14:55
Гост

Върни се, прочети и после обсъди.
Говорим за конкретни препратки към АПК, каквито са налице в ЗАНН и не по изключение.
Какви фикции по аналогия обсъждаш? Фикцията е налице при конкретно предвиждане в закон. Смесваш несвместими неща.

Ванката
Ванката
09 август 2022 10:41
Гост

Хм…

Мунчо
Мунчо
09 август 2022 10:40
Гост

Проблемът произтича от тълкуването на ЗАНН

The way I f🥰
The way I f🥰
09 август 2022 10:39
Гост

🤪🧐🤯😶‍🌫️

Дани Г.
Дани Г.
09 август 2022 10:37
Гост

административният съд следва да упражни правомощието си по чл. 221, ал. 3 АПК и да обезсили решението на районния съд

Читател
Читател
09 август 2022 10:36
Гост

Смятам, че адвокатите, магистратите, членовете на ВСС, нотариусите, ЧСИ, студентите по право и всички други, свързани с правото и съдебната власт в България трябва да дадат награда на Лекс за най-полезна медия в гилдията!

Студент по право
Студент по право
09 август 2022 10:41
Гост

10х

Стойчо
Стойчо
09 август 2022 10:41
Гост

Подмазвач

Арбитър
Арбитър
09 август 2022 10:42
Гост

Що подмазвач бе, реалист е човекът

Адвокат
Адвокат
09 август 2022 10:33
Гост

Ех, как искам да съм председател на върховен съд в България

Жорката
Жорката
09 август 2022 10:38
Гост

Че какво му е на главния прокурор

ГжОщев
ГжОщев
09 август 2022 10:33
Гост

… все важни въпроси