Наказателната колегия на Върховния касационен съд (НК на ВКС) сезира Конституционния съд (КС) с искане за обявяване на противоконституционност (пълния текст на искането виж тук) на новите текстове от Наказателния кодекс (НК), които предвиждат отнемане на автомобили или глобяването с тяхната равностойност, когато става дума за неумишлени престъпления, както и когато вещта никога не е била собственост на извършителя.

Такива санкции бяха въведени с последните промени в НК, свързани с неумишлено причинена телесна повреда или смърт на пътя, при шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и за трафик на мигранти.

Върховните съдии определят за немислимо предвиденото наказание със стойността на колата, когато не е била собственост на виновния и подчертават, че депутатите са предвидили такова наказание за неумишлените престъпления на пътя, но не и за умишлените. В искането си те посочват, че „императивно, безусловно задължително общо правило“ е, че на отнемане подлежат както предметът, така и средството на престъплението, единствено и само когато то е умишлено.

Освен това ВКС посочва, че депутатите са дефинирали санкцията като „глоба“, която в случая е във фиксиран размер, зависим единствено от стойността на превозното средство, докато в общата част на НК тя е уредена само като наказание, което съдът индивидуализира.

В искането се посочва, че липсват мотиви в проектите за промени на тези разпоредби в НК, както не са ясни причините и технологията на създаването им, съответно смисъла, предназначението им и преследваните с тях цели. „Като се отмине този факт, както и фактът на поначало девалвиращата авторитетността на закона липса на ангажираност към спазването на езиковите норми и прецизност при словесното оформяне на нормативните предписания (виж чл. 343б, ал. 5 НК), както и при извършването на чисто технически действия като препращането към точния текст, на който съответства препращащата норма (виж чл. 280, ал. 5 НК), резултатът от коментираното нормотворчество е превръщане в част от действащото право на текстове, които противоречат на Конституцията, било то изцяло (чл. 280, ал. 5 и чл. 343, ал. 5 НК) или частично (чл. 281, ал. 4 и чл. 343б, ал. 5 НК)“, пишат върховните съдии.

Те отбелязват, че проблемите, които поставят тези четири разпоредби не могат да бъдат преоделени по тълкувателен път, съобразно чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), защото са свързани с въвеждане на двусмислени предписания, на постановки, които са в явно противоречие с фундаментални положения в наказателното право и с режима на основни негови институти, каквито са наказанието и превантивните мерки по чл. 53 НК, и съответно в противоречие с концепцията, на която всеки от тези институти е основан, с тяхното съдържание, с правната логика при създаването им и с начина, по който е предвидено те да се прилагат. Така е нарушен заложеният във фундамента на правовата държава конституционен принцип на законността (чл. 4, ал. 1 КРБ), като е накърнена предвидимостта в правното регулиране, дестабилизирана е правната сигурност, която правовата държава, каквато е България съгласно чл. 4, ал. 1, изр. 1 КРБ, е предназначена да осигури и която е предпоставена от създаването и действието на ясно, еднозначно, непротиворечиво, стабилно и предвидимо законодателство, казва НК на ВКС. И допълва, че е нарушено и правилото в чл. 5, ал. 3 от КРБ, както и принципът за справедливостта и юридическото равенство на гражданите (чл. 6, ал. 2 КРБ).

„Ето защо, уважавайки правото на нормотворческата власт да преценява обективните обществени нужди и да предприема законодателни мерки за засилване на наказателноправната защита на обществените отношения, включително и на свързаните със сигурността на движението по пътищата и опазването на живота и здравето на участващите в него граждани, но същевременно, отчитайки факта, че ВКС е носител на задължението по чл. 124 от Конституцията, чието изпълнение предполага наличие на съответно на Конституцията законодателство, ОСНК на ВКС прецени, че са налице в настоящия случай предпоставки да инициира пред Конституционния съд упражняване на правомощията, които той има по чл. 149, ал. 1, т. 2 КРБ“, пишат върховните съдии.

След което излагат и подробни мотиви защо разпоредбите противоречат на основния закон.

Съгласно чл. 280, ал. 5 от НК в случаите по ал. 2, т. 5 на чл. 280 НК (т.е. когато трафикът на хора е организиран от група или организация или е извършен по поръчение и/или в изпълнение на решение на организирана престъпна група) „превозното средство се отнема в полза на държавата, ако е собственост на дееца или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, когато не е негова собственост“. Чл. 281, ал. 4 НК предвижда, че когато противозаконното подпомагане на чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона е извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство, „превозното средство се отнема в полза на държавата, ако е собственост на дееца, или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, когато не е негова собственост“. Според НК на ВКС разпоредбите са неясни до невъзможност за практическото им прилагане в частите, които предвиждат налагане на „глоба“ в размер на пазарната стойност на автомобила, когато той не е собственост на дееца. В тези им части двата текста въвеждат конструкции, без аналог в наказателното право до момента, посочва НК на ВКС.

Върховните съдии отбелязват, че от разпоредбите е невъзможно да се прецени какъв точно е характерът на нововъведените „глоби“. Поясняваат, че според Указа за прилагане на ЗНА думи и изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. „Глоба“ е юридически термин, натоварен с точно определено смислово съдържание, казва НК на ВКС. Пояснява, че в наказателното право се използва за назоваване на едно от наказанията по чл. 37, ал. 1 от НК, които се налагат за извършени престъпления. Тя е уредена в Общата част на НК именно и само като наказание и съответно по начин, който дава възможност на съда да я индивидуализира по правилата за индивидуализация на наказанията съобразно с особеностите на случая, обществената опасност на дееца и имущественото негово състояние (чл. 47 НК), пишат върховните съдии. А „глобите“ по чл. 280, ал. 5 и чл. 281, ал. 4 НК са във фиксиран размер, величината на който е зависима единствено от пазарната стойност на автомобила. В този смисъл разпоредбите нарушават правилото на чл. 5, ал. 3 от КРБ, което по същество изисква както да се налагат единствено предвидените в закона наказания, така и тези наказания да са с утвърденото от този закон съдържание, казва НК на ВКС.

Със създаването на чл. 280, ал. 5 НК и на чл. 281, ал. 4 НК практически законът въвежда едновременно налагане на две санкции от един и същи вид, т.е. на две глоби за едно и също престъпление, извършено от едно и също лице – веднъж наказанието глоба по чл. 37, ал. 1, т. 4 НК и втори път пак „глоба“, но вече като алтернатива на отнемането на автомобила, когато той не е собствено на дееца, категорични са върховните съдии.

Те казват, че правилата на чл. 280, ал. 5 и чл. 281, ал. 4 НК са в противоречие и с общата норма на чл. 53 НК, която урежда режима на отнемане в полза на държавата на предмета и на средството на умишленото престъпление. Върховните съдии посочват, че съгласно чл. 53, ал. 1, б. „а“ и ал. 2, б. „а“ НК средството на умишлено престъпление действително подлежи на отнемане в полза на държавата, но присъждане на равностойността му, когато то е отчуждено или липсва, е предвидено единствено когато послужилата като такова средство вещ е принадлежала на виновния. Изискването на чл. 280, ал. 5 НК и на чл. 281, ал. 4 НК за налагане на „глоби“ в размер на пазарната стойност на автомобила, когато той не е собствено на дееца, респективно предвиденото в чл. 343, ал. 5 и в чл. 343б, ал. 5 НК присъждане на равностойността на превозното средство в аналогични хипотези, представлява не реакция на извършеното престъпление, а самоцелно допълнително санкциониране на съответното лице, пише в искането.

В този смисъл накърнен е конституционният мащаб за допустимо ограничаване на правата, като е въведено ограничение, лишено от каквото и да е легитимно основание, което да прави мерките „съразмерни с характера на защитавания интерес“ (Решение № 20/1998 г. по к.д. № 16/1998 г.; Решение № 7/1996 г. по к.д. № 1/1996 г.; РКС № 4/2001 г.). Присъждането в тежест на дееца да заплати паричната равностойност на средството на престъплението, когато то не е било негова собственост по никакъв начин не би повлияло възможностите на този деец за бъдещо извършване на престъпления, вкл. от съответния вид, съответно за постигане на целите, стоящи пред мерките по чл. 53, ал. 1, б. „а“ НК, защото тези мерки нямат възмезден характер (за разлика напр. от конфискацията), а имат единствено и само превантивен такъв. За това ако вещта, ползвана като средство на престъплението (или предназначена за такова), не е принадлежала на дееца, тя въобще не би могла да подлежи на отнемане.

Така чрез коментираните предписания са злепоставени справедливостта, дължима от закона в правовата държава, както и равенството на гражданите пред закона, съответно нарушен е предназначеният да обезпечи тези конституционни ценности чл. 6, ал. 2 от Конституцията. А те обвързват и законодателя, наред с всяка от останалите публични власти (в този смисъл решение № 14 от 10.11.1992 г. по к.д. № 14/92 г. на КС)„, посочват върховните съдии.

Те допълват, че изискването на чл. 280, ал. 5 НК и на чл. 281, ал. 4 НК за налагане на „глоба“ в размер на пазарната стойност на автомобила, когато не е собственост на дееца, практически е наложено от самия законодател ограничение в правата, основано на личното положение на обвинените по цитираните текстове, като това ограничение е предопределено единствено и само от естеството на възведеното обвинение. Върховните съдии отбелязват, че така обвинените по тези разпоредби са поставени в условия на неравно третиране от страна на държавата спрямо останалите хора, обвинени в престъпления, за които в Особената част на НК принципно е предвидено прилагане на мерките по чл. 53, ал. 1, б. „а“ НК, но по отношение на които тази разпоредба не би била неприложима, когато средството на престъплението не им е принадлежало.

За това коментираното до тук законодателно решение е произволно и нарушава установената с чл. 6, ал. 2 КРБ забрана за ограничаване на права, основано на лично положение, имплицитно съдържаща се в принципа за юридическо равенство на гражданите. Ето защо настояваме, че въвеждането на коментираното санкциониране практически е лишено от правен разум и от качествена адекватност, като надхвърля необходимото за постигане на легитимните законодателни цели, които поначало са вложени в мерките по чл. 53, ал. 1, б. „а“ НК и погазва правни предписания, формулирани в Наказателния кодекс като общи положения относно отнемането на средството на престъпление. Няма обществен интерес, който всяка от двете норми, в коментираните до тук техни части (а и разпоредбите на чл. 343, ал. 5 и чл. 343б, ал. 5 НК в съответните им части, предвиждащи присъждане на равностойността на превозното средство, когато същото не принадлежи на дееца), да е способна да защити. Такъв очевидно и самият вносител на законопроекта не е успял да идентифицира, за да го посочи в придружавалите проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс мотиви. А както е посочено в решение № 4 от 23.02.2001 г. по к.д. № 15/2000 г. на КС, когато със закон се въвежда ограничение, то трябва „да е разумно и не може да надвишава степента, необходима за постигането на съответната легитимна цел.“ Касае се за принципно положение, което Конституционният съд подчертава, че е „присъщо на всяка съвременна демократична правова система“, посочва НК на ВКС.

Разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК е проблематична и в друга насока, което я прави изцяло противоконституционна, казват още върховните съдии. И поясняват, че е нарушена вътрешната логика и системността в конструкцията на чл. 280, тъй като текстът на новата ал. 5 препраща към състава по чл. 280, ал. 2, т. 5 НК, който обаче не предвижда използване на превозно средство, било то като средство на престъплението или като негов предмет. В този му вид текстът затруднява правоприлагането поради невъзможност за тълкуване на съдържанието му, на вложения в него правен смисъл и правилното и точното негово разбиране, отбелязва НК на ВКС. И допълва, че от друга страна, в първата си част разпоредбата практически насочва към отнемане на превозно средство в хипотезите на престъпления по чл. 280, ал. 2, т. 5 НК, стига този автомобил да принадлежи на дееца, без да е нужно то да е послужило за извършване на престъплението или да представлява предмет на същото.

По отношение на транспортните престъпления, НК на ВКС припомня, че чл. 343, ал. 5 НК предвижда, че „в случаите по ал. 3 и 4 на чл. 343 НК съдът може да отнеме в полза на държавата въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му“.

Липсва последователност в подхода на законодателя, доколкото новата санкционираща по същество мярка е въведена за непредпазливите престъпления по чл. 343 НК, но не и за умишлените престъпления по транспорта по чл. 342 НК, казват върховните съдии, но поясняват, че причините този текст да е противоконституционен са други.

И посочват, че за да подлежи на отнемане в полза на държавата, необходимо условие, при това от първостепенна важност, е вещта, представляваща предмет или средство на престъплението, да е принадлежала на дееца (изцяло или поне част от нея). Прилагането на подобно преобразуване, каквото е въведено с чл. 343, ал. 5 НК, по отношение на имущество, което не е принадлежало на дееца, е немислимо. Аргументите в тази връзка, изложени при оспорването на конституционната съобразеност на чл. 280, ал. 5 и чл. 281, ал. 4 НК важат в пълна степен и тук, се казва в искането.

На следващо място, съгласно чл. 53, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ НК на отнемане подлежат както предметът, така и средството на престъплението, единствено и само когато престъплението е умишлено. Касае се за императивно, безусловно задължително общо правило, едно от тези, които указват принципната основа, на която се прилагат превантивните мерки, свързани с отнемане на предмета и/или на средството на престъплението, което правило не може да се дерогира чрез създаване на специални разпоредби в Особената част на Наказателния кодекс. А престъпленията по чл. 343 НК са непредпазливи. Поради това при създаването на чл. 343, ал. 5 НК напълно е неглижирана същността на института на превантивните мерки“, категорични са върховните съдии.

Според чл. 343б, ал. 5 НК „в случаите по ал. 1 – 4 съдът отнема в полза на държавата моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му“. Така формулирано, предписанието поставя проблема, който вече е назован във връзка с коментара на чл. 280, ал. 5 НК и на чл. 281, ал. 4 НК и възможността от гледище на общата норма на чл. 53, ал. 1 НК за отнемане в полза на държавата на вещта, представляваща предмет/средство на престъплението, съответно за присъждане на паричната нейна равностойност, когато тази вещ не е принадлежала на дееца, и нарушаването на заложеното в чл. 5, ал. 3 от Конституцията правило, както и на принципите на пропорционалност, справедливост и равенство на гражданите пред закона, които чл. 6, ал. 2 от Конституцията е предназначен да обезпечи, пише в искането.

„Изложеното ни дава основания да настояваме, че коментираните интервенции в материалния наказателен закон са произволни, хаотични, противоречащи на самата юридическа негова същност, като чрез тях са въведени мерки, оставащи извън стандартите на наказателното право, на Наказателния кодекс и на Конституцията. Проблемите, пред които тези интервенции изправят съдилищата в практическата правораздавателна тяхна дейност, и невъзможността тези проблеми да бъдат решени по предписания от чл. 46, ал. 1 ЗНА път правят сезирането на Конституционния съд необходимо“, обобщават върховните съдии.

53
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Valero Credit Card
Valero Credit Card
15 април 2024 13:19
Гост

Confiscating a vehicle might seem harsh, but it’s a necessary step when someone repeatedly ignores road safety rules. https://valerocreditcard.fun/ We all share the road, and it’s our collective responsibility to drive responsibly to ensure everyone’s safety.

Liteblue
Liteblue
15 април 2024 13:17
Гост

It’s crucial to prioritize road safety above all else. Careless driving not only endangers the driver but also poses a risk to everyone else on the road. https://valerocreditcard.fun/ Taking strong measures like confiscating vehicles can send a clear message about the importance of responsible driving.

single1992
single1992
14 април 2024 16:06
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:– https://do.my/aman

БРЪСНАТИЯ ЗДНК атана славо . ексминистър, УЙгурец
БРЪСНАТИЯ ЗДНК атана славо . ексминистър, УЙгурец
14 април 2024 13:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 април 2024 11:49
Гост

Останал ли е член от ЗДвП, който да не е обявен за частично/изцяло противоконституционен? На фона на това дело, депутатите са внесли нови изменения в ЗДвП, с които да превърнат всяка камера на пътя в камера за СРЕДНА СКОРОСТ?!България се е превърнала в експериментална и тестова среда за всички непопулярни западни политики. Година след година политическата класа все по-упорито се опитва да ограничи свободата на движение, било то със „зелени“ политки, било то под извинението за безопасност. Всички признават, че пътищата в България са в буквално СМЪРТОНОСНО състояние. Обаче депутатите са се загрижили много за безопасността по тях, затова нека… Покажи целия коментар »

БРЪСНАТИЯ ЗДНК атана славо . ексминистър, УЙгурец
БРЪСНАТИЯ ЗДНК атана славо . ексминистър, УЙгурец
14 април 2024 11:03
Гост

А бе кво разбират некви си варховни садии, назначени от Красю Чернев, че ша ми пипат ЗАКОНА, дет го измислихме с Натка Менетова и Христо Мазния Мръвояд. Що либлинг фърлихме у тройката. Ади моле ви са. НО НИЙ ПАК ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ

Анонимен
Анонимен
13 април 2024 16:20
Гост

Повече от очевидно е, че чл. 343б, ал. 5 НК е имал съвсем различна редакция, коqто сe е загубилa някъде по трасето и е станало това недоразумение, което даже не е граматически съобразено с промяната.
чл. 343б, ал. 5 НК: В случаите по ал. 1 – 4 съдът /може да отнеме/ в полза на държавата моторното превозно средство, /ако то е/ послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.

Анонимен
Анонимен
13 април 2024 10:23
Гост

ВКС, хубаво пишете искане и имате добър замисъл, ама пишете човешки. Че като стигнеш края на изречението забравяш началото . И пет подчинени изречения едновременно идват повече. Хората се изгубват в дебрите на сложните ви мисли. То и към вашите ‘езикови норми’ може да има забележки човек. И малко сте прекалили с литературата за сметка на правото.

Магистрат
Магистрат
13 април 2024 7:33
Гост

Ако част от мненията са писани от колеги няма какво да се чудим защо ни е такова нивото на закононотворчеството…. Основните принципи на правото, включително на правотата държава не са празнословия, а предполагат всяка една промяна в закон /особено в наказателния/ да е съответна на другите правни норми. Та по същество – на КС ще им е лесно, защото противоречието с КРБ е очевидно.

Анонимен
Анонимен
14 април 2024 11:41
Гост

Мненията са писани предимно от платени пропагандисти или от ботове. Не е останал сайт за новини в България, който да не е доминиран от тях. Създава впечатление за тотална безнадеждност. Не се подвеждай, все още има разумни и мислещи хора и юристи.

Връщане с няколко века
Връщане с няколко века
12 април 2024 23:34
Гост

За мен интересното е следното: ако се вземат руския и българския закон, и двата приети наскоро, руския през април миналата година, се вижда че всъщност става дума за превод. Това показва че става дума или за поредния глобалистки закон и налагане на дръг тест 5000 (китайско производство) като единствен валиден „закон“ за да се отнемат коли, или просто за препис. Путин над всичко е глобалист, та може спокойно да не е препис от руския закон. Във всеки сличай е ясно че целта на закона е на всеки да може да му се отнеме колата. Този ДТ 5000 има около 20%… Покажи целия коментар »

Връщане с няколко века
Връщане с няколко века
12 април 2024 23:39
Гост

И още нещо: в Русия вече има присъда от конституционният им съд за отнемане на кола и книжка заради предписани от лекаря лекарства. Става дума за професионален шофьор. Решението е: правото на живот и на това че шофьора има приоритет пред закона за движението по пътищата и отнемането на имущество и права е незаконно.

тъпаците от ВКС
тъпаците от ВКС
12 април 2024 21:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Taka де
Taka де
12 април 2024 23:59
Гост

Няма нищо адекватно в шофьор на автобус, който не си взема хапчетата за кръвно, защото ще му вземат всичко ако го хванат с теста, не е спал цяла нощ заради високото кръвно, сутринта е изпил три кафета за да може да работи и прави катастрофа защото има недостатъчна концентрация или защото получава мини инфаркт или минутна епилепсия. И закона предизвиква именно такива катастрофи. Дори шофьор, който го боли главата и не взима нищо от страх е много по-опасен от шофьор, който си е взел едно хапче за главоболие. А виж, какво детектира теста е секрет. Може да детектира дори че… Покажи целия коментар »

онака де
онака де
13 април 2024 13:10
Гост

Еднакво съм образован с тях, даже предполагам от повечето съм и по-добре образован… Ако има грешка при полевия тест за наркотици, съществува възможност за кръвна проба. Та няма страшно невинен да бъде осъден. Единственото, което трябва да се направи, е да се забързат изследванията на кръвните проби. Да отнемат коли и да ги продават, да вземат равностойности и с парите да купуват лабораторна оборудване за кръвни проби. Не е толкова сложно, но тъпаци в тази държава много и не се сещат.

Иван
Иван
12 април 2024 19:39
Гост

13 дни преди ВКС съдията от Свиленградски районен съд Д.Кирева по конкретно нейно дело отправи искане до КС за установяване на противоконституционност на действително безумния текст на чл.343б, ал.5 НК и в двете му форми – отнемане на собствеността и присъждане на равностойността на МПС, за което преди 10 дни писа свиленградският вестник „Стария мост“.

Иван
Иван
12 април 2024 20:29
Гост

Кирева, стига си писа сама коментари

Иван
Иван
13 април 2024 19:24
Гост

Моля никой, който се представя като Иван, да не пише от мое име. Аз съм адв.Иван Иванов от Свиленград. Този коментар – призив към съдия Кирева да не пише сама коментари, не е мой. Респект към съдийката, заради която печели правото в България. А също и правозащитниците. Коментарът не го е писала тя, а аз. И мисля, че имам право да отдам заслуженото на който го заслужава. Моля администраторите на сайта да обръщат внимание кой за кого се представя. Допускането на тролове развращава дискусията.

Пеналист
Пеналист
12 април 2024 16:15
Гост

Правилно! Много нелепи текстове бяха предложени от ГЕРБ, бяха приети от всички за съжаление. Гербаджия закони не може да твори. Сега ще бъде посечен като противоконституционен този текст, творение на ОПГ-то на мафиота от село Банкя. Отделно трябва да се коригира санкцията по отношение на квалифицирания състав, няма как да е по-лека от тази в основния.

Димитър
Димитър
12 април 2024 20:53
Гост

Протестърските словоизлияния го чака същото

Не си точен
Не си точен
13 април 2024 0:01
Гост

Не е от ГЕРБ. От другаде е. ГЕРБ просто се преметна да го предложи. Като ИК.

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 11:22
Гост

Някой наш човек е сгазил лука и намерихме противоречие, но както се казва за наши хора закона се тълкува, за обикновения гражданин се прилага

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 13:10
Гост

Дрън-дрън-та пляс…абсолютно безумни изменения и допълнения от хора, които и понятия си нямат от качествено законотворчество. Истината е, че по отношениия на престъпленията по транспорта се върви в крайностти, които по никакъв начин не допринасят за намаляване на тези деяния, а по-скоро политиците цинично се правят, че оотговарят на „обществените нагласи и очаквания“. Да вземат поне да прочет на Филчев „Теоритични основи на наказателното законотворчество“, който е и едниствения научен труд в тази насока, ама кой политик чете дебели книги в днешни времена.

дрън дрън педалите
дрън дрън педалите
12 април 2024 21:58
Гост

Смешник, чети си ти трудовете на „психопата“ Филчев… Развитието на обществените отношения, в това число наличието на много повече автомобили /по-мощни и по-бързи/ и водачи /по-прости и неграмотни, като теб/ от тези, по времето на приемане на НК, съответно – значителното увеличаване на броя на транспортните престъпления, налага намеса на законодателя и адекватното им регулиране. Това може да стане само чрез засилване на наказателната репресия от страна на държавата и подобни изменения са най-правилния път към постигане на целите на личната и генерална превенции. Разбира се, за да се усети ефектът, т. е. на Ганьо да му светне, че не… Покажи целия коментар »

Да не ти са сгазили големия пръст
Да не ти са сгазили големия пръст
13 април 2024 0:18
Гост

Да се чуди човек как с много по-меки закони, много повече коли и много повече произшествия са оцелели на запад, например в Германия или Италия от 1980 година. Изобщо, не Ганьото, който приказва на български е особено явление. А за българското законотворчество, хайде няма нужда. Всеки добър преводач от брюкселски диалект може да замени 240 творци на натискане на копчета. При това явно заявяващи че ги натискат защото иначе няма да получат някакви си фондове, т.е. законопревеждат и гласуват преведеното срещу пари и то доста, нещо което е чиста проба корупция. В случая на този закон става дума за нещо… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 10:58
Гост

Безобразно искане на ВКС. Коли се конфискуват в цяла Европа, че и в целия свят. Как само тук противоречи на правовата държава. КАто че ли се прокарва една тенденция – първо беше да не се отнемат колите на пияните и дрогираните, ако не били тяхна собственост, последва декриминализиране на лихварството, сега да не се присъжда левовата равностойност на автомобила, какво се случава. Нормата е ясна, не противоречи на принципа за законоустановеност на наказанията, а оттам няма и противоречие с правовата ви държава.

един
един
12 април 2024 11:13
Гост

Как пък не се опитате да четете с разбиране – не е проблемът в конфискацията на колите, проблемът е в начина, по който е формулиран законът – просто противоречи на всички правни принципи… Защото, ако се промени режимът на конфискацията в НК няма да има проблем, но не може да е така, както прадноглавите ни депутати са го приели – като мярка по 53 НК

един друг
един друг
12 април 2024 22:02
Гост

Основен принцип на всяка правна система е СПРАВЕДЛИВОСТТА. Тези изменения са СПРАВЕДЛИВИ. Така че другите, по-маловажни принципи, си ги заври знаеш къде…

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 11:44
Гост

В цяла………..я да чуем конкретна държава, с конкретен нормативен акт и конкретен текст от наказателния им Закон, конкретни основания да отнемане или присъждане на равностойност……или май си дрънкате на ангро……..

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 13:13
Гост
Не говори за цяла Европа
Не говори за цяла Европа
13 април 2024 0:27
Гост

И къде в Европа се конфискуват законно притежавани коли, освен ако не извършват умишлено престъпление, като например превоз на дрога или тероризъм? Изобщо, защо се правиш на всезнайко?

Ханко Брат на Големия брат
Ханко Брат на Големия брат
12 април 2024 10:54
Гост

Крайно време беше на БСП безумието да влезе в КС. Защо трябваше да чакаме ВКС? Къде се мотаха подлизурковците от ВАдвС? Или те милите са заети прекалено с жалките си парици, за да се занимават със защита на елементарните права на гражданите? Въобще всички тези простотии с отнемането на МПС-тата трябваше отдавна да приключат, а цялата дебилщина със санкционирането на трезви водачи, дръзнали да употребяват канабис преди седмица (което само по себе си не е престъпление), е абсолютно ненормално и само стимулира корупцията, употребата на по-тежки наркотици (защото остават в тялото за по-кратко) или най-лошото – шофиране тотално неадекватен, защото… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 10:42
Гост

Ала бала в съдебната зала!

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 10:42
Гост

Глупости

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 10:42
Гост

Това да са ви проблемите. Те не влизат в затвора, вие спорите за таксички и пари. А какво стана с убиеца на Милен Цветков? А с оня Семерджиев? Все дегенерати

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 13:18
Гост

Ами единият е в затвора, а другият е задържан и стремглаво и упорито трупа осъдителни присъди, като може би тази му за ПТП-то е с най-тежко давано досега от съдилищата наказание по такива обвинения. Друго да „изцепиш“ имаш ли?

Любенов
Любенов
12 април 2024 10:41
Гост

Ако се е качил на скъпа спортна кола, която вдига 300 и убие човек защото е карал с 250 чия стойност да плаща? Еми на скъпата кола, защото той се е качил нарочно да вдига километраж

Милев
Милев
12 април 2024 10:40
Гост

Порочна практика е така е

Иванова
Иванова
12 април 2024 10:40
Гост

Вие сте се шашнали ама тотално!

Чилев
Чилев
12 април 2024 10:40
Гост

Какво ми дреме как ще го наказвате. Ако е карал друсан?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 април 2024 10:40
Гост

„Като се отмине този факт, както и фактът на поначало девалвиращата авторитетността на закона липса на ангажираност към спазването на езиковите норми и прецизност при словесното оформяне на нормативните предписания (виж чл. 343б, ал. 5 НК), както и при извършването на чисто технически действия като препращането към точния текст, на който съответства препращащата норма (виж чл. 280, ал. 5 НК), резултатът от коментираното нормотворчество е превръщане в част от действащото право на текстове, които противоречат на Конституцията, било то изцяло (чл. 280, ал. 5 и чл. 343, ал. 5 НК) или частично (чл. 281, ал. 4 и чл. 343б, ал.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 13:30
Гост

Кой ти гледа езикови норми и прецизна словесност, като лидерите им три изречения не могат да свържат логически и словесно издържани. Европейският академик дори на листче си беше написал възпоменанието за Патриарха и преписваше като последния хашлак, късан десетпъти на изпит по български изик и литература.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 април 2024 15:52
Гост

Факт.

скубещият бухали
скубещият бухали
12 април 2024 22:08
Гост

То пък „съдиите“ във ВКС са много кадърни и стават за чеп за зеле… Каквито са политиците, такива са и „съдиите“ им.
Закривай и преучредявай. И този път – по англо-саксонската правна система, в която нужда от дървени философки, включително и от биологичен мъжки пол, но жени по душа, няма…

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 22:23
Гост

А езикът на ВКС е изморително претенциозен и усукан. Лоша имитация на висок стил. Резултатът – несмилаем набор от думи. За съжаление.

Златарев
Златарев
12 април 2024 10:39
Гост

Поредните караници на хора, които и хабер си нямат

Димитров
Димитров
12 април 2024 10:39
Гост

Живта в България се превърна в демагогия. На никой не му пука вече кой бива прегазен с колата на пияница. Важното е да си натъкмим закончетата и хартишките.

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 12:23
Гост

Да не ти пука! Кирча и ПП ще ни оправят. Стана ясно вече

Анонимен
Анонимен
12 април 2024 10:39
Гост

Докато се чудите и маете ония наркомани и алкохолици убиват децата ни с коли!

Да четем малко статистика
Да четем малко статистика
12 април 2024 16:01
Гост

А реалността е, че според официалната статистика на НСИ само 2% от ПТП с пострадали са предизвикани от пияни и дрогирани шофьори.

статистиката
статистиката
12 април 2024 22:15
Гост

а колко са предизвикани от водачи, грубо нарушаващи правилата за движение по пътищата и управляващи МПС със скорост много над допустимата, а и разумната за всеки нормален човек или извършващи безумни маневри?