Столичната община няма и никога не е имала право да налага глоби с фиш на основание на собствената си наредба за десетки нарушения, свързани с паркирането и движението на нейна територия. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) в окончателно решение (пълния му текст виж тук). 

Той обяви за нищожни разпоредбите в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), с които тя сама си беше дала право да издава фишове за маловажни нарушения. 

Решението на ВАС е окончателно и е влязло в сила. 

С него по жалба на адвокатите Юлиан Дацев и Мартин Попов за нищожни са прогласени чл. 133 и чл. 140, ал. 1, 3 и 4 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, а като незаконосъобразни са отменени чл. 137 и чл. 137, ал. 2 в частта „за неуредените в тази наредба случаи“ (всички разпоредби виж в карето). 

Да си допишеш правото да издаваш фишове с наредба 

През 2013 г. Столичната община реши, че за маловажни случаи на нарушения по НОДТСО, които са установени при извършването им, на място с фиш ще се налага глоба до 50 лева. Може да се даде пример с паркиране или престой на забранени места – в зелени площи или пред контейнери за смет. 

Отчетът на Столичния инспекторат за 2020 г. показва, че масово по НОДТСО глоби се налагат именно с фиш, а много рядко се съставят актове за установяване на административно нарушение. Данните са, че за година са написани 1624 фиша, а са съставни 50 акта. 

През октомври 2020 г. състав на Административен съд София-град постанови, че общината няма право да определя в наредба кога да налага глоби с фиш и отмени разпоредбите от НОДТСО, предвиждащи издаването на фишовете. 

Недоволна, Столичната община обжалва и така делото стигна до Върховния административен съд. Върховните съдии обаче не просто констатираха незаконосъобразността на чл. 133 и чл. 140, ал. 1, 3 и 4 от наредбата, а ги прогласиха за нищожни. 

В решението си съставът на ВАС с председател Таня Вачева и членове Мирослава Георгиева и Юлия Раева заявява, че Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им. „Съгласно чл. 39, ал. 2, изр. 1 ЗАНН налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, посочват те. 

„При сравнение на разпоредбите на чл. 140, ал. 3 и 4 от наредбата с чл. 186, ал. 4 и 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се установява, че имат за предмет на регулация едни и същи обществени отношения. В противоречие с чл. 8 ЗНА оспорените разпоредби преуреждат отношения, които вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен, поради което общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет. Съгласно чл. 8 ЗНА нормотворческата компетентност на общинските съвети се простира само до случаите, които не са уредени с нормативен акт от по-висока степен. В случая е налице такава изчерпателна и детайлизирана уредба в чл. 186, ал. 4 и 7 ЗДвП“, пишат тримата върховни съдии и обявяват чл. 133 и чл. 140, ал. 1, 3 и 4 от НОДТСО за нищожни. 

Решението на съда означава, че Столичната община повече не може да издава фишове за нарушения на собствената си наредба за организация на движението.  

Повечето нарушения, които досега са били санкционирани по нея, всъщност са нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Той (в чл. 167, ал. 2) предвижда, че кметът определя служби за контрол, които „контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците, на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се по велосипедна инфраструктура и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана“. Т.е. няма пречка определената от кмета на София служба за контрол да издава фишове, но не на основание наредбата на Столичния общински съвет (СОС), а на основание ЗДвП.  

Със заповед (виж тук) на кмета Йорданка Фандъкова от миналата година за служба за контрол по ЗДвП е определен Центърът за градска мобилност, който е създаден като еднолично акционерно дружество.  

Столичната община, а и не само тя, отдавна има правни проблеми с издаването на фишове. Още през 2018 г. съдът обяви за нищожна разпоредбата, която предвиждаше, че образецът на фиш се одобрява от кмета на София. ВАС в няколко свои решения за други общини посочи, че кметовете осъществяват контрол по Закона за движение по пътищата, но бланката на фиша се одобрява от министъра на вътрешните работи.  

Няма кой да съставя актове  

И ако за издаването на фишове за неправилно паркиране може да се намери разрешение чрез ЗДвП, не така стоят нещата със съставянето на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.  

Причината за това е, че със същото решение Върховният административен съд отмени и чл. 137 от наредбата и това постави под въпрос законосъобразността на всички актове за установяване на административни нарушения (АУАН), съставени въз основа на този подзаконов нормативен акт. 

Отмененият чл. 137 НОДТСО предвижда следното: „Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 130“. 

Разпоредбата на чл. 130 пък гласи: „Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от: 

  1. Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица; 
  1. Лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет; 
  1. Директора на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица; 
  1. Столичен инспекторат, СДВР – сектор „Общинска полиция“ и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ относно забраната по чл. 25 от наредбата“. 

„Чл. 137 противоречи на чл. 22, ал. 5 ЗМСМА, тъй като допуска актосъставители да бъдат длъжностни лица, чийто кръг не е нормативно ограничен, категоричен е Върховният административен съд. Причината е, че Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) изрично предвижда, че правомощие да съставят АУАН имат „длъжностни лица, посочени в наредбата“. 

„Наредбата вместо да посочи длъжностните лица, които имат правомощие да съставят актовете за установяване на административни нарушения, предвижда актосъставителите да се определят от контролните органи по чл. 130 от същата наредба и/или от определени от тях лица“, констатира ВАС. 

Така от влизането в сила на решението му всъщност не е регламентирано кой в Столичната община може да съставя актове за нарушения на наредбата. Освен това по висящите дела срещу наказателни постановления за нарушения на Наредбата за организация на движението в София съдиите би следвало да съобразят и отмяната на разпоредбата, определяща длъжностните лица, които могат да ги съставят. 

Засегнати от проблема ще са наказателни постановления за най-различни нарушения. Основните са свързани с паркиране и престой на забранени места  – на велоалеи, в паркове, градини, зелени площи, подлези, детски и спортни площадки, но става дума и за такива за движение на каруци в забранените за тях части на столицата или за запречване на платното с колчета, предмети и бариери. 

Столичната община досега не е разгласила решението на Върховния административен съд, въпреки че то е 28 февруари 2022 г. и засяга пряко жителите и посетителите на София.  

Както е известно, Административнопроцесуалният кодекс (чл. 194) предвижда, че съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт, „се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му“, а съгласно чл. 22, ал. 2 ЗМСМА, актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон. 

Единственият начин, по който решението на ВАС е оповестено, е в консолидирания вариант на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, който е наличен на сайта на самата община. Там за всяка от обявените за нищожни или отменени разпоредби е посочено, че „промяната е отразена на 2 март 2022 г.“. Т.е. това може да се приеме за датата, от която решението на ВАС е обнародвано и е влязло в сила. За начина на дължимото разгласяване (обнародване) на подобни съдебни решения има практика на ВАС (виж тук)

Следователно, най-късно 2 март 2022 г. е и датата, от която общината трябва да спре да налага глоби с фиш за нарушения на НОДТСО и остава без надлежно определени лица, които да съставят актове за административни нарушения на наредбата. 

АПК (чл.195, ал. 2) дава на Столичния общински съвет не повече от три месеца от тази дата – до 2 юни 2022 г., за да уреди правните последици, възникнали от обявените за нищожни и незаконосъобразни разпоредби на наредбата. Поради липса на компетентност да урежда материята относно фишовете СОС съответно няма и такава относно последиците, не така стои въпросът със съставителите на АУАН. 

Решението на съда за отмяна на подзаконов нормативен акт действа само занапред (чл. 195, ал. 1 АПК), но следва да се припомни, че преди повече от две години Законът за отговорността на държавата и общините за вреди специално беше променен и общините вече отговарят за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. По този въпрос беше прието Тълкувателно решение № 2/2016 г. на ВАС, което до момента не е обявено за изгубило сила. И има актове на ВАС, в които се приема, че „цитираното Тълкувателно решение не е загубило своето действие и не е опровергано от действащата правна норма на чл. 1, ал. 1 ЗДОВ. Изводът, че вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен , не подлежат на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, е валиден и сочи на недопустимост на претенцията за обезщетение за вреди“ (пълния текст на определението виж тук). 

 

 

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Преслав
Преслав
07 ноември 2023 18:00
Гост

Дело 10567 / 2021

Решение № 1867
София, 28.02.2022

Атанас
Атанас
07 март 2023 21:30
Гост

На предното стъкло намерих фиш с глоба 50 лв. за неправилно паркиране по чл.94 ал. 3 А там е казано : За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите ,само на определените от собствениците на пътя или администрацията места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Автомобила ми е спрян… Покажи целия коментар »

Кико
Кико
29 март 2023 11:10
Гост

„само на определените от собствениците на пътя или администрацията места“

Чети по-добре текста на закона. Можеш да паркираш там, само ако там има определени (т.е. очертани) за това места.

Илиев
Илиев
17 май 2022 15:55
Гост

Какво се случва с глобите наложени от Столична Община, да речем, през септември 2021 и които все още не са платени? Трябва ли да се платят? И какво се случва с глоби наложени от Столична Община през 2021, които вече са платени, може ли човек да обжалва и да си върне парите?

Хр Х
Хр Х
29 март 2022 12:06
Гост

Какво правим тези, които сме получили писмо за постановена глоба с фиш от тях с дата след решението на съда?😅

Иван
Иван
24 март 2022 8:36
Гост

Следва да се има предвид, че глобите с фиш за неправилно паркиране се издават на основание ЗДвП с не на НОДТСО! Ако същите са издадени от Общинска полиция, сектор СДВР , то те не попадат под отмененото решение на ВАС, защото фиша е издаден от полицай имащ право! Същият изпълнява служебните си задължения към Столична община. При това положение фиша не е издаден от Столична община , а от СДВР

Консулов
Консулов
17 март 2022 20:22
Гост

Ще има ли „юрисконсулти“ от Общината, с обезсилени дипломи и/ или зад решетките? Общественополезен труд, поне!? Парите ще върнете ли? Нервите ще възстановят ли?

Иван
Иван
17 март 2022 17:15
Гост

Сегашните бланки за „Глоба с фиш“ на Столична община одобрени ли са от министъра на вътрешните работи, ако да, къде може да се намери този акт на министъра?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 март 2022 16:48
Гост

АПК:
“ Чл. 195. (1) Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.
(2) Правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.“

Лекс, стига сте лъгали в търсене на сензация! Хем го казвате, ама с половин уста и в края на статията. Заглавието е подвеждащо.

Гйкхуи
Гйкхуи
17 март 2022 15:06
Гост

ВСИЧКИ СА НИЩОЖНИ!!!!!!!!!

Симо
Симо
17 март 2022 12:22
Гост

Поредното безобразие от страна на Столичната община.

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 11:51
Гост

Служителите от некадърност дори не се занимаваха да ги подписват тия фишове, но обикновените граждани си ги плащаха…

Заки
Заки
17 март 2022 12:26
Гост

Е, какво да правиш. Така или иначе ше си платиш в общината заедно с годишния данък.

Коста
Коста
17 март 2022 11:49
Гост

Уви не виждам как ще се смени управлението на София, защото те са нагли от ГЕРБ, Фандъкова пак ще се кандидатира, а дори да не го направи пак ще инсталират някой в София от тяхната партия. Защото всички ромски гласове се обгрижват за изборите. В Захарна фабрика едно време искаха да ги махнат, защото квартала беше пропищял от тях, дори имаше план на един гръцки бизнесмен да построи на мястото на гетото офис небостъргач, да облагороди отсреща Западен парк и да направи мост над булевард Сливница за пешеходци. А на циганите щеше да направи къщи около София. Той искаше да… Покажи целия коментар »

Павлов
Павлов
17 март 2022 11:45
Гост

Повдига ми се от на Фандъчка маниерите на работа. Дори не схващам как можаха да я изберат отново да и търпим 4 години глупостите. Догодина приключва! Но е факт, че трябваше да не е кмет и в периода 2019-2023, но явно „будните и патриотични“ гербери се оказаха повече.

Кики
Кики
17 март 2022 12:30
Гост

Нищо чудно да са фалшифицирали резултатите. От тях всичко може да се очаква.

Кирев
Кирев
17 март 2022 11:44
Гост

Попринцип един човек казваше, че си е говорил с хора от СОС и там логиката е, че докато има желаещи да си купуват кутийки – тоест апартаменти за живеене в София, то проблеми в София няма. Няма нужда от градини, озеленяване, булеварди и какво ли още не. Включително и парко места.

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 11:43
Гост

И защо смятате, че не се въвежда по един контрольор във всяко презовно средство, както е в Западна Европа, че и в Бургас, Търново, Варна? Защото общината печели повече пари ако днес глоби за по 30-50 лв. 20 пътника, вместо да вземе парите на тези 20 пътника под формата на билетче за 1,60. Пресметливи и нагли!

Фики
Фики
17 март 2022 12:32
Гост

A, щом е за събиране на пари са първа топка.

Демирев
Демирев
17 март 2022 11:41
Гост

Логиката на СО – Да се събират незаконно всякакви видове таксички. така бюджета на СО за тази година е 2 МИЛИАРДА лева! Естествено от тях ще идат под една или друга форма в джобовете на различни служители и фирми към 1 милиард. Ако 1 все пак остане за реални обекти – евала. Сега последно нямало как да се правят детски градини и пътища, защото те си отделили 500 милиона за тази цел, ама то пък заради войната се вдигнали цените и така… абе мизерници от всякъде.

Рико
Рико
17 март 2022 12:35
Гост

Стават смешни с техните оправдания.

Хасковски
Хасковски
17 март 2022 11:40
Гост

Вие нали знаете и, че пичовете от Градски транспорт нямат право да ви вземат личните документи за да ви пишат актове. Изхитриха се и ги пускат вече с една патрулка на спирката. Обискират всички в рейса и тогава той тръгва. Който е нередовен го свалят, полицая му взима документите за проверка, да го види дали не е издирван, а после ги дава на контрольора за да му напише акт. Ето това е мафия!

Маринова
Маринова
17 март 2022 11:39
Гост

Аз се чудя защо не се въвежда забрана за влизане на автомобили на територията на центъра на София. Да речем поне в идеалния център. Явно за да се лапкат пари.

Албена
Албена
17 март 2022 11:38
Гост

И знаете ли кое е интересното? Бях на гости на приятелка в Лозенград (Киркларели). Там имали проблем с паркирането. По едно време влиза в една голяма сграда, която има доста паркоместа. Викам си – отиваме в мола им явно, но защо? Оказва се, че това не е мол, а е паркинг на 4 етажа! Тоест това е сграда в центъра на града. Тя е само за паркиране на коли. И въпреки това те имат проблеми с паркирането. А Лозенград е доста по-малък от София. Кажете ми сега къде в центъра на София има изградена от Столична община такава сграда на… Покажи целия коментар »

Мелена
Мелена
17 март 2022 11:36
Гост

Типично за Столична община. Не ме изненадват. Опитват се да забогатяват на наш гръб, а все казват, че нямат пари.

Jordan
Jordan
17 март 2022 11:35
Гост

Но както винаги нищо няма да последва от това. Точно трябва да върне парте общината, но тя няма да го направи. А ако случайно реши да го направи или ги задължат, то после ще вдигне цените на каквото може за да си избият милионите загуба. Все пак в джобчетата на хората от СОС трябва да дрънкат пачки с пари.

Аспарух
Аспарух
17 март 2022 11:34
Гост

Това означава, че имаме неоснователно обогатяване от страна на столична община и би трябвало да върне парите на гражданите с лихвите за периода…

Zaki
Zaki
17 март 2022 12:38
Гост

Би било добре. Обаче надали.ще се случи.

Валя Пенчева
Валя Пенчева
05 май 2022 16:23
Гост

Може ли някой да отговори, как да процедирам. От НАП изискват от мен да платя по сметка за просрочени вземания такъв фиш за неправилно паркиране от 11.2021г.