Районният съд може да преквалифицира деянието, описано в наказателното постановление, когато се налага да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението. Административният съд обаче няма право да подвежда установените от административнонаказващия орган факти под друга законова разпоредба. Това прие Върховният административен съд (ВАС) в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук).

В него се тълкуват норми от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които ще действат до 23 декември 2021 г., когато ще влязат в сила мащабните изменения в закона. Застъпеното от върховните съдии виждане обаче намира опора и в новите разпоредби и ще е напълно валидно и след като те започнат да действат.

Тълкувателното дело беше образувано миналата година по предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков, след като бяха установени сериозни противоречия в практиката. Част от съдиите застъпваха виждането, че щом ще се приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, няма пречка деянието да се преквалифицира, като се позовават на субсидиарното приложение на правилата на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в производството по ЗАНН. Според други обаче правомощието на съда да измени наказателното постановление се състои само в това да намали размера на административното наказание, а при неправилна квалификация – трябва да го отмени.

Преди да даде задължителен отговор за възможността на районните и административните съдилища да преквалифицират деянието, посочено в наказателното постановление, ВАС изтъква една основна разлика в уредбата на въззивното (пред РС) и касационното (пред Адм.С.) производство по ЗАНН. Тя е, че за втората съдебна инстанция ЗАНН изрично посочва, че основанията за обжалване са по НПК, а редът е по АПК, а такова разграничение за производството пред районния съд няма и там се прилага само НПК.

Предмет на тълкуване е чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във все още действащата редакция (Районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс).

И ВАС констатира, че в разпоредбата не е посочено изрично какво може да измени РС. „Единствената индикация относно съдържанието на това правомощие в ЗАНН е в поставеното от законодателя императивно изискване съдът да разгледа делото по същество. След като в ЗАНН не се съдържат правила относно конкретното проявление на това правомощие, то този въпрос се явява неуреден от същия закон. Следователно по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 ЗАНН субсидиарно приложение намира НПК и по-конкретно разпоредбите му за въззивното производство“, заявяват върховните съдии.

А едно от правомощията на въззивната инстанция по НПК е изменението на първоинстанционната присъда – чл. 337, и изменението не са изчерпва само с намаляване на наказанието, а тя може и да приложи и закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление.

„По изложените съображения следва да се приеме, че в производството по обжалване на наказателното постановление правомощието на районния съд да измени наказателното постановление има същото съдържание“, заключава ВАС.

В тълкувателното решение се отбелязва, че така се съобразява и забраната за влошаване на положението на жалбоподателя.

И специално се подчертава: „Упражняването на правомощието за прилагане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемото нарушение от съда е не само гаранция за законосъобразност на административнонаказателната дейност, но и инструмент за постигане на бързина в правораздаването предвид правораздавателния характер на наказателното постановление и липсата на правомощие на районния съд, след като отмени наказателното постановление, да връща преписката на административнонаказващия орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Обратното би значило нарушителят да остане ненаказан при проведено пълно доказване на извършено административно нарушение от фактическа страна, т.е. да остане ненаказано противоправно поведение, което изпълва съдържанието на различна от посочената в наказателното постановление законова разпоредба, който резултат противоречи на целите на административното наказание, регламентирани в чл. 12 ЗАНН“.

Преди да пристъпи към анализа си за правомощията на касационната инстанция – административният съд, ВАС анализира практиката на Европейския съд по правата на човека. Той припомня, че България е била осъдена заради преквалифицирането на обвинението от последната инстанция (през 2010 по делото „Пенев с/у България“ и през 2012 г, по делото „Д.М.Т. и Д.К.И с/у България“). В резултат на първото решение НПК беше променен и беше предвидена възможност за възобновяване на делото, когато осъдителната присъда е изменена от касационната инстанция и престъплението е преквалифицирано за първи път от нея. „Доколко тази уредба е достатъчна гаранция за покриване на стандартите за справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията, е друг въпрос“, коментира ВАС, но не се спира повече на него, защото не е предмет на делото му.

Върховните съдии обаче изтъкват, че подобна възможност за възобновяване не съществува в ЗАНН. „Подведеният под административнонаказателна отговорност субект трябва да разполага в касационното производство с възможност за защита не само срещу съставомерните факти, установени от административнонаказващия орган, но и срещу тяхната правна квалификация, независимо дали тя е дадена от административнонаказващия орган или за първи път от районния съд“, пише ВАС и стига до извода, че няма как на административния съд да се даде право да преквалифицира нарушението.

„Правото на справедлив съдебен процес е едно от основните човешки права, закрепено в чл. 6 от Конвенцията. Нарушаването му не може да бъде оправдано нито с обезпечаване на бързина на процеса, нито с постигане на целите на наказанието“, се посочва в тълкувателното решение.

В него специално се отбелязва, че всички съждения се отнасят и до обжалването на имуществените санкции, наложени на юридически лица.

Решението е подписано с особено мнение от съдиите Искра Александрова и Аглика Адамова. Те са на мнение, че когато установи, че не е дължимо приложен закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението, административният съд има правото да отмени решението на районния съд и да му върне делото за ново разглеждане с указания. Ако РС не се съобрази с тях, „касационната инстанция има правомощие да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението, като при необходимост, с оглед осигуряване правото на защита на страните, може да използва и процесуалната възможност, дадена в чл.226 АПК“, обясняват виждането си двете върховни съдийки.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
няма независим съд, щом съдът подпомага актосъста
няма независим съд, щом съдът подпомага актосъста
18 септември 2021 7:47
Гост

Районния съд не може да преквалифицира нищо. Ако приемем,че районния съд може да преквалифицира, значи,че съдът заема не функцията на арбитър, а на обвинител,напомням,че АУАН има и обвинителна функция-че си извършил даденото нарушение. Арбитърът преценява тезите на страните, така както са посочени-обвинителната теза,че е извършено административно нарушение се преценява така, както е написано, ако съдът поправя грешките на страните той вече не е независим арбитър а процесуален представител и дори страна, заела позицията на обвинението, на обвиняващия административен орган(АУАА преставлява обвинение,че лице е извършило административно нарушение,, и страната се защитава по това обвинение, а не може да бъде изненадвана с… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 септември 2021 12:38
Гост

Вие Колега, сте генислен Юрист.Аз Ви отдавам чест! Ако ми се обадите ще работя заедно с Вас, за да наложим Вашата, без съмнение най- точната,теза.Тел : 0877 400 555.Благодаря.

кольо
кольо
20 септември 2021 14:43
Гост

явно, колегите, са пропуснали лекцията за изменение на обвинението в наказателния процес и въобще не познават института на изменение на обвинението ….
за никаква „адвокатска дейност“ на съда не става дума – при посочени фактически обстоятелства, да дадеш вярната правна оценка на установените факти …
А за Страсбург има мнооооого време – в момента са на делата от 2016г. …

Хахахахаха
Хахахахаха
17 септември 2021 22:08
Гост

Аз го разбирам като „Полицаите са се осрали в АУАН и НП, ама ние сега ще го оправим в РС“

Хахаха
Хахаха
17 септември 2021 15:25
Гост

Хахаха това означава, че имаме извънсъдебни особени юрисдикции /АНО/, които са извън правилата на ЕС, нито пък са докладвани по съответния ред.
Значи, пред РС мълчим като риби, а пред АС повдигаме въпроса за грешна квалификация на нарушението.
И Чолаков не можА да надскочи ниното на Симеоново.
ВАС е овладян съд

Вичо
Вичо
17 септември 2021 12:53
Гост

Наистина аняма как на административния съд да се даде право да преквалифицира нарушението.

Гичо
Гичо
18 септември 2021 7:50
Гост

То и на районен съд няма как да му се даде такова право. Защото преквалифициращ съд не е съд, а адвокат на страните. Значи против гражданинът е администрацията, прокурорът-който има право да встъпи по адм наказателни дела и съда.

Индиректно така се засилват и корупционните практики–гражданинът вече знае,че няма шанс в съда, дори и адм орган да е сбъркал в правната квалификация,а е по–добре да даде ДМС, с цел неналагане на глоба.

кольо
кольо
20 септември 2021 14:45
Гост

Колега, може би е редно да прочетете самото тълкувателно решение и най-вече нормите на чл.84 от ЗАНН и чл.337, ал.1 от НПК, приложим в административно-наказателното производство, а след това да ръсите небивалици от типа „преквалифициращ съд“….

Рени
Рени
17 септември 2021 12:52
Гост

Поздравления за особеното мнение на някои от съдиите.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 септември 2021 12:40
Гост

Toва не е достатъчно.

Кики
Кики
17 септември 2021 12:50
Гост

Добре е да си припомним, че правото на справедлив съдебен процес е едно от основните човешки права.

Симо
Симо
17 септември 2021 12:51
Гост

На хартия. Я какво стана с делото на Милен Цветков.

Хари
Хари
17 септември 2021 12:49
Гост

Много добре. Тук имаше сериозни противоречия в практиката.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2021 11:13
Гост

Ще взема да похваля Чолаков, да ми се не знае! За две години толкова ТД и ТР изкараха колкото ГК за цял мандат няма. Само да няма поръчки и ще свети този съд

Ивайло
Ивайло
17 септември 2021 11:15
Гост

А бе във ВАС вървят по бързата писта, там има ред и дисциплина. А във ВКС всеки дърпа чергата към себе си, Панов е дезертирал и всичко потъва в прах

Lazar
Lazar
17 септември 2021 12:48
Гост

А само като се сетя какъв беше този съд при предните председатели.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2021 11:10
Гост

ЗАНН ти роден наш… Мечтата за АНПК, ще си умре като тази за нов НК. Вместо да се пренапише и систематизира и да се спре с препратките я към НПК, я към АПК, ще си пишем тълкувателни, върховните ще си спорят, а ние ще ручаме жабетата. Като не му е ОК квалификацията в НП, да отменят и това е. Така се учи администрацията, иначе АНО ще си лежи на кълката, че съдът ще му поправя грешките

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 септември 2021 12:45
Гост

Няма нужда от нов НК или друг норм.акт- прилага се правото на ЕС над. НАЦИОНАЛНОТО право.Много ви боли,нали.Що не признаете,че родното ни “ право“ е още соц.Можете го…

кольо
кольо
20 септември 2021 14:47
Гост

Подкрепям напълно … от 2015г. на сайта на МП стои готов и написан проект за Кодекс за административните нарушения и наказания, а още през 2007г. проф. Кино Лазаров изготви АдмНК, който да влезе в сила заедно с АПК, ама ….

4567
4567
17 септември 2021 10:34
Гост

След три месеца ситуацията ще е друга и не знам дали това ТР ще има някакъв смисъл

Urban
Urban
17 септември 2021 10:36
Гост

Важното е, че ще влезе в статистиката 🙂

Анонимен
Анонимен
17 септември 2021 10:22
Гост

О то и цветарското дело на ГП излязло 😉 Ми имат си приоритети във ВАС

особеното
особеното
17 септември 2021 10:21
Гост

Впрочем предложението в ОМ е доста разумно. И при грешка в квалификацията, незабелязана от РС, не оставя ненаказано нарушението. Не знам защо не е възприето?!

Анонимен
Анонимен
17 септември 2021 14:27
Гост

В частта, в която в Особеното мнение се коментира отмяна и връщане на друг състав на районен съд, няма противоречие с решението – просто в решението не се коментира това правомощие на касационната инстанция. Би трябвало сега, ако адм. съд установи, че районният съд е трябвал да измени НП, да отмени решението на РС и да върне за ново разглеждане.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 септември 2021 12:46
Гост

Глупости безкрай, a

кольо
кольо
20 септември 2021 14:51
Гост

Именно това е прието в ТР:
СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО В РС от първия състав на адм. съд, последният не може да прави преквалификация на деянието чрез изменение на НП.
При констатирано от адм. съд наличие на основания за приложение на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ ВЪВ ФАКТИТЕ, но неприложен от РС, касационният състав ще отменя решението и ще връща делото.
РС ще следва да прецени дали да преквалифицира и след това при втората касация адм. съд ще „решава по същество“, но без възможност да изменя НП.

кипи безсмислен труд
кипи безсмислен труд
17 септември 2021 10:14
Гост

Напълно безсмислено ТР, само след три месеца… Е, хайде, освен за адм.с., за да е ясно, че не могат да преквалифицират. Другото сий ясно

адвокат от САК
адвокат от САК
17 септември 2021 10:09
Гост

“….След като в ЗАНН не се съдържат правила относно конкретното проявление на това правомощие, то този въпрос се явява неуреден от същия закон….“ Хайде сега, 47 НС да си изтълкува самО какво всъщност е искал да каже законодателят с посочената правна разпоредба…Щото така е много лесно- да се прехвърля изясняването на автентичният правен смисъл на една създадена от НС / законодателната власт/ правна разпоредба, на другиго. НС е законодателната власт в Р.България- НС да си ги тълкува, за да опита самО от собственото си лекарство. Ако в 47 НС пак влязат хаджигеов, манолова, иванов , спасов и сие, ще видим… Покажи целия коментар »

умряла работа
умряла работа
17 септември 2021 11:12
Гост

Кога за последно си видял автентично тълкуване от НС, колега, че да предлагаш. Тва е като умрял писмо. ВСС им поиска тълкуване заради забавеното публикуване присъдите и колкото вие сте го получил, толкова и те.

кольо
кольо
20 септември 2021 14:52
Гост

Има дори закон за тълкуване – ДВ, бр. 153 от 1998г.