Водещият мотив на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да прекрати конкурса за повишаване в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е бил кадрово да обезпечи този съд, а не да отстрани пропуски, допуснати от Пленума на ВКС при избора на членове на конкурсната комисия. Това се казва в определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който с два на един гласа отхвърля жалбите на двама магистрати срещу решението на СК да прекрати конкурса за повишаване в ГК на ВКС.

Става дума за казус, който се точи вече от над две години и е свързан с други две произнасяния на ВАС.

През септември 2021 г. в две свои решения Върховният административен съд (ВАС) частично отмени конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища с идентични мотиви – незаконосъобразно сформиране на конкурсните комисии от ВКС, т.е. заради изключването от жребия на заместник-председателите на ВКС, на магистрати, които предстои да се пенсионират и на други, за които се е знаело, че ще напуснат съда (виж повече тук и тук).

Преписките бяха върнати от ВАС на Съдийската колегия на етапа, в който трябва да бъдат избрани нови състави на конкурсните комисии. Единият проблем, който възникна след двете решения, е какво става с висящите към онзи момент конкурси, по които комисиите са сформирани именно по този начин – чрез предварително изключване на някои магистрати от жребия.

Висящите конкурси за ВКС тогава бяха три. Единият за четири места в Търговската колегия, обявен през лятото на 2019 г. Другите два бяха обявени през октомври 2020 г. – за три места в Гражданската колегия и за две в Наказателната колегия. По тях конкурсните комисии бяха сформирани отново чрез изключването на ръководителите на колегиите, както и на магистрати, чието пенсиониране предстои.

Заради това членовете на тези комисии и зам.-председателите на ВКС написаха на кадровиците, че е необходима намесата на Съдийската колегия, защото при тези решения на ВАС няма как да продължат да работят. Освен това беше отбелязано, че с оглед кадровото обезпечаване на колегиите на ВКС е по-добре конкурсите да бъдат прекратени и да бъдат обявени нови, в които да бъдат включени освободените междувременно бройки.

Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) предложи да се изберат нови състави на конкурсните комисии. Но на 16 ноември 2021 г. мнозинството от СК на ВСС отхвърли тази идея и реши да прекрати изцяло конкурсите за ГК и НК на ВКС, за да бъдат обявени нови, вече за повече места (виж тук).

Това решение на СК беше обжалвано пред ВАС от съдиите Елена Стойчева и Анелия Маркова, които твърдят, че кадровиците не е трябвало да прекратяват целия конкурс, а той е трябвало да продължи от фазата на опороченото действие, т.е. да се избере нова комисия. Освен това твърдят, че СК на ВСС е трябвало да действа в условията на обвързана компетентност, а не при оперативна самостоятелност.

Върховните съдии Росен Василев (докладчик) и Десислава Стоева обаче не са съгласни със становището на жалбоподателките: „Безспорно е, че постановяването на окончателния акт, с който приключва процедурата по провеждане на конкурса, е от изключителната компетентност на Съдийската колегия на ВСС, в съответствие с конституционните ѝ правомощия по чл.130а, ал. 5, т. 1, доразвити в устройствения закон – чл. 30, ал. 5 , т. 1 от ЗСВ, и според които колегията в съответствие със своята професионална насоченост, назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите. Конкурсната процедура е административно производство и като такова то се образува, администрира и прекратява от компетентния административен орган. Той е този, на когото, след като законодателят с разпоредбата на чл. 30, ал. 5, т. 9 от ЗСВ е предоставил правомощието да организира и провежда конкурсите за заемане на свободните длъжности в органите на съдебната власт, е възложена и преценката да прекрати започнали процедури при съблюдаване целта на закона, а именно осъществяване на кадровата политика и обезпечаване работата на органите на съдебната власт“.

Двамата върховни съдии приемат за неоснователно твърдението, че решението е прието само по целесъобразност, което води до неговата незаконосъобразност.

Решението за прекратяване на конкурса е прието в съответствие с целта на закона – кадрово осигуряване функционирането на органите на съдебната власт при спазване на принципа на законност и принципа на процесуална икономия. Както бе посочено по-горе компетентността на СК на ВСС е изрично уредена, като съгласно чл. 30, ал.5, т.1 от ЗСВ колегията в съответствие със своята професионална насоченост, назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, а съгласно чл.30, ал.5, т.9 от ЗСВ организира и провежда конкурсите за заемане на свободните длъжности в органите на съдебната власт. Последната разпоредба включва откриване на конкурсната процедура и организация по провеждането му от помощните органи на СК. Разпоредбата включва, съответно задължава колегията, да упражнява контрол по законосъобразността на действията на помощните органи във всяка една фаза от провеждането на конкурса. При констатирани нарушения от помощните органи не може да се отрече компетентност на СК сама да отстрани тези нарушения, израз на което е и прекратяването на конкурсната процедура и започването ѝ отначало, или при други параметри. Това свое правомощие кадровият орган упражнява при условията на оперативна самостоятелност“, казва мнозинството във ВАС.

И добавя, че при упражняване на това свое правомощие безспорно приетите решения трябва да бъдат законосъобразни. „Това не отменя необходимостта органът да избере измежду всички възможни законосъобразни решения това, което би било най-целесъобразно и съответстващо на целта на закона. В случая са преценени пропуските на Пленума на ВКС във връзка с избора на конкурсна комисия, като са изказани мнения за тяхната незаконосъобразност. Но това не е водещия мотив на СК за прекратяване на конкурса. Водещият мотив в случая е кадровото обезпечаване на ВКС, което е една от основните цели и задължение за СК на ВСС. Основната цел е да се обезпечи съответния орган на съдебната власт (Върховния касационен съд) със съдии, които да осъществяват правораздавателна компетентност на този орган, да работят като съдии в този орган, както и да се позволи на съдиите, които имат право на това, да израснат кариерно. Целесъобразността на административни акт в случая е елемент от неговата законосъобразност. Това не е преценка по свободно усмотрение на административния орган. След като решаването на определен въпрос е в рамките на оперативната самостоятелност на административния орган упражняването на съответното правомощие в съответствие с целта на закона е елемент от законосъобразността на това решение“, казват още върховните съдии Василев и Стоева.

Те добавят, че законосъобразността на решението на Съдийската колегия трябва да се преценява и с оглед на обвързващата сила на мотивите на самата колегия за незабавно обявяване на следваща конкурсна процедура. Прекратяването на конкурса предоставя възможност и на кандидатите, чието назначаване по предходния конкурс е отменено, да участват и в тази следваща процедура, казва ВАС.

Мнозинството в състава отхвърля доводите на жалбоподателките и за това, че вече е имало открити атестационни процедури. Става дума за самостоятелни процедури, които се провеждат отделно от конкурсната и резултатите от тях могат да ползват кандидатите в последващи конкурси в рамките на установения в приложимата правна уредба период, отбелязва ВАС.

Неоснователни са наведените доводи за неспазване на принципа на съразмерност, който се обвързва със съображения за неблагоприятност на оспореното решение по отношение кандидатите в процесния конкурс. В случая не би могло да се предвиди дали в обявения последващ конкурс биха участвали същите, повече или по-малко кандидати в сравнение с прекратения конкурс. Освен това, видно от приложеното писмо от членовете на конкурсните комисии, същите завяват преустановяване на дейността си и настояват за прекратяване на конкурсните процедури“, казват още върховните съдии Росен Василев и Десислава Стоева.

На особено мнение е председателят на състава Тодор Тодоров, който не споделя изводите на колегите си, че по процесуалните предпоставки за допустимост на административното производство (в случая конкурсната процедура) СК на ВСС може да се произнася при условията на оперативна самостоятелност.

Определението на ВАС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Диана
Диана
24 ноември 2022 12:28
Гост

Титани ! – на малоумието и конформизма

Валентинов
Валентинов
22 ноември 2022 14:04
Гост

При положение, че прекратяването на конкурса предоставя възможност и на кандидатите, чието назначаване по предходния конкурс е отменено, да участват и в тази следваща процедура не мога да разбера какъв им е проблема

Милен
Милен
22 ноември 2022 14:05
Гост

Е как какъв им е проблема, никой не му се явява при още по-голяма конкуренция.

Светлинчо Магделин
Светлинчо Магделин
22 ноември 2022 21:50
Гост

Важното е да няма приключили конкурси, а да се държат командировани приятелчета в горните инстанции.

Съдия в Кърджали
Съдия в Кърджали
22 ноември 2022 13:59
Гост

Скоро и аз ще дойда в СГС.

Лили
Лили
22 ноември 2022 13:57
Гост

Тук не би ли трябвало да важи правилото, че при необхдимост от значителна промяна в условията, в случая бройките се явяват такова според мен, е редно конкурса да се прекрати и стартира с новите условия, а в случая и с отсранени нередности.

Дедевски
Дедевски
22 ноември 2022 13:54
Гост

Разбирам и двете гледни точки, но в крайна сметка трябва да се приоритизира и при положение, че имат право да прекратят целия конкурс не е ненормално да са избрали да го направят вместо за новите места да трябва да пускат пак конкурс.

Василева
Василева
22 ноември 2022 13:51
Гост

Жалбоподателките май не искат нова конкуренция при новия конкурс, нищо, че местата ще са повече.

Цветанов
Цветанов
22 ноември 2022 13:51
Гост

Е, няма начин да не обжалват това решение.

Гани
Гани
22 ноември 2022 13:50
Гост

Не мисля, че петчленката ще реши нещо по-различно.

Лозан
Лозан
22 ноември 2022 13:48
Гост

Трябваше да изберат нови състави на конкурсните комисии.

Щерев
Щерев
22 ноември 2022 13:49
Гост

Да, предложението на КАК е съвсем разумно.

Заки
Заки
22 ноември 2022 13:44
Гост

До тук води незаконосъобразното сформиране на конкурсните комисии.

Милен
Милен
22 ноември 2022 13:59
Гост

Имат навика да си правят каквото си искат и да лавират в закона както им е изгодно

Рики
Рики
22 ноември 2022 13:41
Гост

Напълно очаквано решение.

Симеон
Симеон
22 ноември 2022 13:40
Гост

Естествено, че ще е приоритет кадрово да се обезпечи този съд,

Милен
Милен
22 ноември 2022 14:01
Гост

Приоритет е на ВКС, жалбободателите предпочитат да не им губят още 2-3 години.