Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалба на Светлин Михайлов от Софийския градски съд (СГС) срещу решение на Съдийската колегия, свързано с конкурса за повишаване в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Решението е окончателно.

На 12 юли м.г. СК на ВСС повиши четирима съдии в ТК на ВКС. Това са Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев – всички от Софийския апелативен съд. Те бяха класирани на обявените за заемане чрез конкурс четири места в ТК на ВКС. Конкурсът за повишаване беше обявен през юни 2019 г. Кандидатите бяха 23-ма от всички нива в системата. Сред тях беше и Светлин Михайлов от Софийския градски съд.

След повишаването на четиримата съдии, Съдийската колегия на ВСС прекрати гласуването по отношение на останалите кандидати поради попълване на обявените свободни места. И именно това решение обжалва Светлин Михайлов.

ВАС посочва, че повишаването на четиримата негови колеги вече е влязло в сила и не подлежи на обжалване.

Настоящият съдебен състав счита, че предмет на съдебен контрол по настоящото дело е единствено решението на СК на ВСС за прекратяване на гласуването по отношение на Светлин  Михайлов като при проверката за законосъобразност на така издадения административен акт, съдът е обвързан от стабилитета на предходно взетите решения на СК на ВСС, с които на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени на длъжност „съдия“ във ВКС-Търговска колегия съответно Людмила Цолова, Мадлен Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев“, казва ВАС и допълва, че с оглед така определения предмет на съдебна проверка, намира жалбата за неоснователна.

Това е така, продължават върховните съдии Николай Гунчев (председател на състава), Добромил Андреев (докладчик) и Стела Динчева, защото са неоснователни аргументите на Михайлов, че решението на СК е немотивирано. ВАС припомня, че за мотиви се смятат изказванията на членовете на съвета, както и материалите от работата на Комисията по атестирането и конкурсите, приключила с изготвянето и внасянето на предложение за гласуване. Т.е. в случая са налице мотиви към решението, казва съдът и допълва: „Съгласно ТР № 16/1975 г. на ОСГК на ВС на РБ мотивите към административния акт могат да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт от помощни и подчинени на издателя на акта длъжностни лица или органи, какъвто впрочем е настоящият случай. Спазено е изискването тези документи и установените правнорелевантни обстоятелства да са приобщени към акта с цитирането им, с което е спазен принципът за самостоятелност, респ. непосредственост при осъществяване на административното производство от административния орган, поради което не е било необходимо тези факти да се приповтарят и като мотиви в приетото решение. Позоваването на предходните решения за повишаване на четирима кандидати, представляват основанието да бъде взето решение за прекратяване на гласуването по отношение на кандидатите в конкурса, поради попълване на местата. По същество те представляват юридическият факт, от който органът черпи упражненото от него правомощие. Това са конкретните факти, въз основа на които същият е счел, че следва да упражни предоставената му компетентност и на базата на които се извършва последващата съдебна преценка за законосъобразност на акта“.

ВАС отхвърля възраженията на Михайлов, че в нарушение на административнопроизводствените правила не му е била предоставена възможност да се запознае с преписката и съответно не му е предоставена възможност да подаде искания и възражения. „Законодателят не е предвидил участие на кандидатите в заседанието на СК на ВСС при обсъждане и приемане на решението за прекратяване на гласуването по отношение на кандидатите в конкурса, поради попълване на местата, нито в заседанието на КАК при изготвяне на предложението, поради което жалбоподателя не е снабден с право на участие в този финален етап от конкурсната процедура“, изтъква ВАС.

Върховните съдии поясняват: „Липсата на подадена жалба срещу някое от решенията за повишаване на четиримата съдии във ВКС, макар Михайлов да е разполагал с право да ги оспори, води след себе си като правна последица влизането им в сила, поради което настоящият съдебен състав е в невъзможност да осъществи контрол за тяхната законосъобразност и респективно следва да зачита стабилитета, с който се ползва всеки влязъл в сила административен акт. В тази връзка следва да бъде посочено, че релевираните възражения от страна на жалбоподателя Михайлов, касателно нарушения в процедурата по избор на членове на комисиите по чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ, неправилна преценка на бройката и вида на разглежданите от всеки един кандидат дела, незаконосъобразно формиране на крайната оценка са възражения, които се разглеждат при оспорване на решенията за повишаване, а не при оспорване на решенията за прекратяване на гласуването след запълване на местата“.

Така върховните съдии стигат до извода, че предвид вида на оспореното решение и неупражняването на правото на жалба по отношение на решенията за повишаване, ВАС трябва да провери дали с влезлите в сила решения са запълнени четирите места в ТК на ВКС и съответно дали законосъобразно е прекратено гласуването по отношение на Светлин Михайлов.

От фактите по делото е видно, че обявеният с решение на СК на ВСС конкурс е за повишаване и заемане на четири длъжности „съдия“ във ВКС-Търговска колегия, са повишени четирима от участниците в конкурса, с оглед на което законосъобразно е прекратено гласуването поради запълване на места по отношение на останалите кандидати, в това число и жалбоподателя Михайлов“, заключава ВАС.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
17 януари 2023 16:58
Гост

Действай! Но междувременно кажи защо се наблюдава рязък скок на откровено корупционните актове. Дали са безплатни?!

Юрисконсулт
Юрисконсулт
17 януари 2023 13:38
Гост

Всеки иска по-голяма заплата, но трябва чакане. В Съдебната система няма пари. Истината е в политиката. Там са пачките. Една бивша колежка, беше следовател, изкара около 10 години и подаде оставка. После беше кандидат за депутат от ДПС, но не стана. Сега е общински съветник. За кмет ще се бори. Аз също ще изкарам още малко и ще пробвам да пробия в политиката.

Anonimen
Anonimen
17 януари 2023 13:35
Гост

Е, за какво се бори, след като законосъобразно е прекратено гласуването поради запълване на места по отношение на останалите кандидати?

Гери
Гери
17 януари 2023 13:36
Гост

За място 🙂

Фики
Фики
17 януари 2023 13:32
Гост

Този не е ли наясно, че повишаването на четиримата негови колеги вече е влязло в сила и не подлежи на обжалване.

Лазар
Лазар
17 януари 2023 13:33
Гост

Може и да е. Обаче се пробва просто.

89 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС
89 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС
17 януари 2023 13:09
Гост

ФИЛИП ХРИСТОВ ФИЛЧЕВ (1856 – 1934) – български юрист, политик, съдия, един от авторите на Закона за административното правосъдие (1912) и първи председател на Върховния административен съд на Царство България в продължение на 19 години, от 1913 г. до 1932 г. Роден през 1856 г. в Свищов. През 1879 г. завършва „Право“ в Императорския университет на град Одеса, Украйна. В периода 1881 г. – 1888 г. е съветник в Съвета по финансите в Одеския финансов секретариат. В периода 1888 г. – 1895 г. е съветник на Цар Фердинанд Първи. В периода 1895 – 1905 г. е съдия. Член на БЗНС… Покажи целия коментар »

Име
Име
17 януари 2023 12:44
Гост

Светлин Михайлов отдавна трябваше да е в по-горни позиции, ама ето ти – всеки иска да стане началник, дано да е за добро, ама какво да е доброто.

Но – пък натоварването е голямо и във ВКС, а производителността е еднаква, така че – както си решиш, но въпросът е кадрови.

Когато се задържат прекалено дълго в една офис-среда – съдиите се стресират и трябва да има промяна.

д-р Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС
д-р Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС
18 януари 2023 11:52
Регистриран

,

калоян
калоян
17 януари 2023 12:32
Гост

Някой може ли да обясни какво е целял жалбоподателят? Защото с този предмет жалбата му е едно нищо.

Чилев
Чилев
17 януари 2023 11:18
Гост

Ами в крайна сметка всеки има право да обжалва решения след подобни конкурси.

Харизанов
Харизанов
17 януари 2023 11:18
Гост

Пак ВСС е замесено.

Балетист
Балетист
17 януари 2023 11:18
Гост

Не ми се коментира. ВСС е спорно формирование в сегашният му състав

Беров
Беров
17 януари 2023 11:17
Гост

Много важно

Ставрев
Ставрев
17 януари 2023 11:17
Гост

Това решение създава лоша практика

Петров
Петров
17 януари 2023 13:34
Гост

Практиката им е такава от доста време насам.

Шами
Шами
17 януари 2023 11:17
Гост

Щом така са решили

Елтерол
Елтерол
17 януари 2023 11:16
Гост

Спорно е.

Пвлова
Пвлова
17 януари 2023 11:16
Гост

Да не си усложняват живота явно

Пашов
Пашов
17 януари 2023 11:16
Гост

Тъпо решение.

Цветан
Цветан
17 януари 2023 13:34
Гост

Безспорно!

Медец
Медец
17 януари 2023 11:15
Гост

Правилно