Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на още трима съдии, този път в Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Става дума за Десислава Попколева и Таня Орешарова от Софийския градски съд (СГС), както и Мария Христова от ОС-Варна, които бяха повишени по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Според този текст „в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.

Основният аргумент на тричленния състав на ВАС с председател и докладчик Румяна Папазова и членове Хайгухи Бодикян и Юлия Тодорова отново е свързан с неправилно изчисляване на 9-месечния срок за повишаване по вече приключен конкурс (виж решението тук), в какъвто смисъл наскоро се произнесе друг състав на ВАС, но по отношение на конкурса за Наказателната колегия на ВКС (виж повече тук).

Днешното решение е по отношение на три места за заемане чрез конкурс за повишаване в Гражданската колегия на ВКС, обявен на 2 януари 2018 г. След проверка на всички документи, конкурсната комисия оцени и класира кандидатите. По-късно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи тримата, заели първите позиции – Емилия Донкова-Найчева (зам.-шеф на ОС-София), Филип Владимиров от същия съд и Розинела Янчева от Софийския градски съд (СГС).

По реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Гражданската колегия на ВКС бяха повишени още трима магистрати – Десислава Попколева, Таня Орешарова и Мария Христова.

В тази връзка във ВАС постъпиха три жалби – от Валентин Бойкинов и Нина Янакиева от СГС, както и от Мария Даскалова (зам.-шеф на ОС-Перник), бяха образувани три дела, които впоследствие бяха обединени в едно. Делото обаче не тръгна гладко, по него имаше множество отводи на върховни съдии от Шесто отделение на ВАС заради едно особено мнение на техен колега от същото отделение (виж повече тук).

В резултат на отводите делото беше поето от Ваня Анчева, Румяна Папазова (докладчик) и Таня Дамянова, които на 15 март проведоха заседание по него.

Междувременно окончателно приключи съдебният спор във връзка с конкурса за повишаване във ВАС и там бяха назначени като титуляри съдиите Таня Дамянова, Хайгухи Бодикян и Юлия Тодорова.

Така, на 30 март 2021 г. тогавашният председател на Шесто отделение Любомир Гайдов, сега заместник-председател на ВАС, разпорежда в състава по това дело да влязат съдиите Бодикян и Тодорова, защото председателят на ВАС Георги Чолаков със своя заповед от 15 март 2021 г. ги е разпределил да работят в Шесто отделение, а съдия Дамянова е „изпратена“ в Четвърто отделение. В разпореждането се казва още, че така в състава на делото не може да участват Ваня Анчева и Таня Дамянова, защото вече е наличен пълен тричленен състав, който да го разгледа.

На следващото заседание на 20 април 2021 г. вече влиза новият състав с председател и докладчик Румяна Папазова и членове Хайгухи Бодикян и Юлия Тодорова, изслушва страните и обявява, че ще се произнесе с решение в срок.

Аргументите на ВАС

И този състав на ВАС приема, че 9-месеният срок за повишаване по вече приключен конкурс започва да тече от взeмането на решенията за назначаване на магистратите, класирани на обявените места, а не както приема Съдийската колегия – от влизането в сила на решенията, с които магистратите са повишени, встъпването им в длъжност и приемането на специален акт, с който се обявява край на конкурса.

„Конкурсната процедура „приключва“ пред съответната колегия на ВСС, обявила и провела конкурса, с приемането на решения на основание чл. 193, ал. 3 от ЗСВ за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на предварително обявените свободни места. „Продължението“ на легитимната конкурсна процедура, предвидено от чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, следва да се осъществи в рамките на 9-месечния срок, който започва да тече от приемането на решенията за назначавания на обявените свободни места. Отлагането във времето на началния момент на 9-месечния срок и обвързването му с актове извън хипотезиса на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (каквито са предвидените нарочни решения по чл. 43 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт), се отклонява от принципа на въведеното със ЗСВ конкурсно начало за кариерно израстване.

Забавянето на назначаванията по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за неопределен и непредвидим период от време след изтичането на 9-месечния срок, считан от приемането на решение от кадровия орган за назначаване на участници в конкурса на предварително обявените вакантни места, е в нарушение на принципите за предвидимост, справедливост и равенство в кариерното развитие на магистратите“, изтъква тричленният състав на ВАС.

И обяснява, че за да служат като надежден и работещ механизъм за преодоляване на евентуално и междувременно възникнали кадрови дефицити в съдебната система, назначаванията по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ трябва да са извършени в 9-месечен срок от приемането на решения за назначаване на обявените предварително места.

„В противен случай предвидената от чл. 193, ал. 6 от ЗСВ процедура ще представлява възобновяване на вече приключилия конкурс пред съответната колегия на ВСС, а не негово естествено продължение“, посочва ВАС.

Върховните съдии отбелязват още, че решението на СК на ВСС за обявяване на финал на конкурса на основание наредбата за конкурсите има само констативен характер и не поражда правни последици за 9-месечния срок. „Законовата делегация по чл. 194г от ЗСВ, на чието основание е издадена наредбата, се отнася само до реда за провеждане на конкурси. В случаите, когато наредбите противоречат на по-високия по степен акт или дават първична правна регламентация на регулираните обществени отношения, се прилага по-високият по степен акт (чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове). Необходимо е да се отбележи, че горното тълкуване се подкрепя от новата ал. 7 на чл. 193 от ЗСВ, която изрично предвижда, че срокът по ал. 6 започва да тече от датата на приемане на първото решение на съответната колегия на ВСС, с което по реда на ал. 3 са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото при обжалване. Разпоредбата разяснява вложената в ал. 6 законодателна воля, за да се избегне противоречивото ѝ тълкуване и неточното ѝ прилагане“, посочва ВАС.

В конкретния случай върховните съдии казват, че 9-месечният срок е изтекъл на 28 август 2019 г., а дотогава не са извършени назначения. Десислава Попколева, Таня Орешарова и Мария Христова са повишени на 28 януари 2020 г.

Решението на ВАС е окончателно.

 

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Немарчев
Немарчев
17 юли 2021 9:16
Гост

Диагнозата е дребнотемие и сиромахмилство на фона на мишкуването.

С пълна амнезия за това #КОЙ плати масрафа по линия на конкубина.

почти "запознат"
почти "запознат"
15 юли 2021 9:46
Гост

9.месечният срок не е преклузивен, а е част от фактическия състав, пораждащ субективно материално право-кандидат да бъде повишен по този ред. Ако е тока е по-скоро давностен. ВСС има изключителна компетентност в кадровата политика и не е обвързан от срокове при вземане на своите решения, така че ВСС не е обвързан от този срок. Освен това, ако мястото се освободи в „9 без 5“, означавали това,че ВСС за „пет“ минути трябва да вземе решение. Освен това, ако се тълкува „буквално“чл.193,ал.6 ЗСВ излиза,че ВСС е длъжен да вземе такова решение.“Приема решение, а не може да приеме“. Само питам. Освен това може… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 14:36
Гост

Ако е част от фактическия състав, то пак извън този 9-месечен срок не може да се назначават съдии под чертата. Т.е. пак изриза, че срокът е преклузивен. Решението на ВАК е очевадно правилно и не мога да разбера защо точно то е повод за критики. Критиките винаги са положително нещо, стига да са градивни, а не да са с аргументи срещу едно правилно съдебно решение.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 21:42
Гост

Чувам, че ВАС ще отмени и конкурсите за ТО и Го за апелативните съдилища като този път са се прицелили в конкурсите комисии. Съдии от ВКС не е трябвало предварително да заявяват, че се отвеждат, например защото излизат в пенсия. А първо трябвало да бъдат избрани чрез жребий и после да се отведат. Ако е така, това е скандално и не бива да се мълчи. Трябва да се вземат мерки. Освен за Гешев, трябва да се протестира май и срещу Чолаков и Гайдов.

да, ама не
да, ама не
15 юли 2021 15:15
Гост

Не ти е вярна информацията. Не е имало нито един съдия, на който е предстояло в рамките на следващата година да бъде освободен, който да се е отвел. Никой не им е давал тази възможност, а направо са ги махнали от жребия. Махнали са и хора, на които не е предстояло освобождаване. По субективна преценка. Протоколът от 2.11.18 г. е достъпен и от него лъсва всичко.

Все пак
Все пак
15 юли 2021 17:25
Гост

Къде е достъпен, в кой сайт? Бихте ли дал линк

Споко
Споко
20 юли 2021 11:37
Гост

Част от мотивите на ВАС, с които е отменено повишаването на съдии в НК на ВКС: „Доводите за редовността на избор на конкурсната комисия са наведени за първи път в настоящето производство, като в тази връзка са събрани съответните доказателства. Предвид обстоятелството, че съдебното производство е едноинстанционно, с оглед охрана правото на защита на страните тези доказателства е следвало да бъдат обсъдени от административния орган при издаване на административния акт. Поради това в настоящето производство, досежно конкретната конкурсна процедура, тези доводи са неотносими към предмета на спора.“ Същият състав гледа жалбите срещу конкурса за ТО в апелативните съдилища, а Александър… Покажи целия коментар »

почти "запознат"
почти "запознат"
14 юли 2021 14:07
Гост

За сметка на това ВАС ги „коригира“, като отбрано „правораздава“, нали? Колев-касичка; Чолаков-касичка; Гайдов-касичка. ВАС не е на ГЕРБ, а на ДПС- то не бяха сараи, барбекюта, хонорари и т.н. Да не говорим за топлите им отношения с „курпулентния“ политик от квотата на „Магнитски“. А, иначе, яко прецакване на ССБ-то. Дали ще има декларацийка,а?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 17:36
Гост

Колеги, не е ли все пак идеята да се коментира едно съдебно решение, а не и тук да се прави политика, да се гонят интереси и да се търси арена за противоборство. Направих си труда да прочета решението и виждам очевидна причина да е правилно – не е спазен 9-месечния преклузивен срок. Ако не е така – кажете защо. А на мен ми се струва и докладчикът не е от хората, на които някой ще им каже какво да пишат.

почти "запознат"
почти "запознат"
14 юли 2021 13:09
Гост

Крайно време е ВАС да бъде обуздан. Всички решения на този кадрови и политико-икономически съд трябва да подлежат на задължителна проверка от истински съдии- от ВКС. При това със задна дата – от назначаването на Чолаков.

ха ха ха
ха ха ха
14 юли 2021 13:42
Гост

И кои са тези „истински“ съдии от ВКС, че нещо не ги виждаме.Проявяват се основно по конкурсите, когато трябва да уредят своите хора.

Прокопи
Прокопи
14 юли 2021 12:17
Гост

Лекс, този път леко сте се объркали в интерпретацията на новото решение на ВАС, което уви – не е като предишното. Васаджиите от 6-то всъщност в рамките на половин месец излязоха с две противоречиви тълкувания на чл. 193-6 ЗСВ. В решението от 29.06.2021 г. за ВКС-НК написаха „Приложението на чл. 193, ал.6 ЗСВ е обусловено от наличието на ОСВОБОДЕНА ДЛЪЖНОСТ, ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ОБЯВЯВАНЕТО НА КОНКУРСА ДО ИЗТИЧАНЕТО НА ДЕВЕТ МЕСЕЧНИЯ СРОК от приключването му“, както и, че „СК на ВСС не е съобразила обстоятелството, че меродавен за 9 – месечния срок по чл. 193, ал.6 ЗСВ е моментът на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 13:06
Гост

Пак извъртя нещата, без да са такива, ама ти си ги умееш тези работи.

Dimo
Dimo
14 юли 2021 11:56
Гост

Пълна каша!

Ники
Ники
14 юли 2021 11:55
Гост

Въобще не ме учудва това решение.

Митко
Митко
14 юли 2021 11:55
Гост

Заради техните недообмислени действия, разиграват колегите. Това няма ли да се коригира в крайна сметка?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:28
Гост

Откакто ВАС има ново ръководство, по конкурсите има страшни извращения. Значи ВСС може да издава наредби, но не и преходни разпоредби. Някакъв нон сенс е това

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:26
Гост

Ха, как така председателят на ВАС разпределя съдиите по отделения. Какво става с чл. 119, ал. 2, т. 2 от ЗСВ. Не е ли нарушен законът, който казва, че Пленумът разпределя съдиите по отделение, а не лично председателя. Или и по този въпрос всички ще си мълчат

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:30
Гост

Ха, вярно бе! Какво става? Върховните съдии нещо?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:40
Гост

Върховните съдии мълчат, козируват на ръководството и никой нищо не казва. Това е срамно поведение. Трябва да се даде гласност на всички нередности, които се случват там по дела.

Anonimen
Anonimen
14 юли 2021 11:51
Гост

Чолаков да обърне внимание на тези нередности. Това не може да продължава така.

jfjdjdjdjd
jfjdjdjdjd
14 юли 2021 12:46
Гост

А то тези нередности кой ги създава всъщност?

Нина
Нина
14 юли 2021 12:46
Гост

Вие па! Държавата отдавна е на еднолично управление. Колективните органи само изпълняват проформа едноличните решения на единоначалниците.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 17:57
Гост

Хайде сега – има решения на пленума – четете.

Случаен минувач
Случаен минувач
14 юли 2021 11:13
Гост

ВАС отново се изяви като основен кадровик на ВКС. Очакваме същите изпълнения и по отношение на чакащите се решения за многострадалните конкурсите за САС – ГО и ТО. Нина Стойчева отново е жалбоподател, та не върви да я отрежете там. Някак тъпо ще е. Чолаков вече е дал инструкции на Гайдов в този смисъл, даже това е било условието да стане зам шеф на ВАС – или отменя конкурса за САС или ще види поста през крив макарон. Другари от ВАС време е вече да се прериентирате спрямо новата политическа обстановка. Вие най-добре владее изкуството на извъртането спрямо силните на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:24
Гост

Ми след това изявление на Слави и като стана ясно, че няма да махат Гешев, не виждам причина 😉 васаджиите си знаят работата

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:42
Гост

Доколкото знам, след изборите на 4 април някои хора от ръководството на съда са ходили по партийни централи да обясняват, че въобще не са верни на ГЕРБ

Anonimen
Anonimen
14 юли 2021 11:52
Гост

Слави много ме разочарова. Той буквално излъга. А и с този нелеп кабинет…

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:04
Гост

Напълно очаквано решение след като така постъпиха и с НК и отмениха назначенията под черта на 3 души. Просто некачествена работа на съдийската КАК и на ВСС. Не може да смятат срокове.

Мишо
Мишо
14 юли 2021 11:53
Гост

Шекерджиев просто си вършеше некачествено работата.

Оставка
Оставка
14 юли 2021 10:42
Гост

Че и този състав на ВСС е неспособен да свърши работата, за която е избран, отдавна бяхме наясно, ама да не може и да смята…идва малко повече.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2021 11:01
Гост

Хм, чакам все пак да прочета. Но тук цялата работа ми се вижда доста лична, като виждам имената на съдиите, които са изхвърлени от ВКС.

Anonimen
Anonimen
14 юли 2021 11:57
Гост

И аз смятам, че субективизмът в случая е налице.

стоп
стоп
14 юли 2021 13:37
Гост

На тези съдии по принцип мястото им не беше във ВКС. Смятаха, че с люто подмазване ще осъществят скока СГС-ВКС. Е, отлага се за неопределоно време.

Анел
Анел
14 юли 2021 12:49
Гост

То като не могат да смятат някои хора им въведоха машини. Някак ако можеше цялата кадрова дейност да се върши от машини, щеше да е най-добре – задаваш им параметри и те смятат. Чиста работа.