Върховният административен съд (ВАС) отмени отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да накаже столична съдийка за неизготвянето на 99 протокола от съдебни заседания по 44 дела. Основният мотив на ВАС е, че въпреки че са приели, че тя не е изпълнила служебните си задължения, кадровиците не са изложили аргументи защо не следва да я накажат.

През февруари 2022 г. председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов образува дисциплинарно производство срещу съдия Весела Дончева за неизпълнение на служебните ѝ задължения. Тя не е изготвила 99 протокола от съдебни заседания по 44 дела, както и не е предприела действия по класирането (привеждане в изпълнение на съдебния акт и съставяне на бюлетин за съдимост) на 11 приключили наказателни производства към 17 януари 2022 г. Според Правилника за администрация на съдилищата протоколите от съдебните заседания по наказателни дела трябва да са на разположение на страните в тридневен срок от самото заседание. Но в случая това не е така.

След образуването на дисциплинарката съдийката е извършила класиране на осем дела, но по три отново не били предприети действия до произнасянето на ВАС.

В обяснение си самата Весела Дончева не оспорва констатациите за неизготвените протоколи и класирането на дела, но твърди, че това е заради лошо изпълнение на задълженията на съдебните секретари и допуснати грешки в проектите за протоколи, поради което проверката ѝ отнема значително време.

Заради системно неспазване на сроковете и неоправдано забавяне на производствата, Александър Ангелов наказва Дончева със „забележка“. Шефът на СРС посочва, че по някои от делата в период от повече от една година са провеждани по няколко съдебни заседания и за нито едно от тях няма изготвен протокол, а това поставя в невъзможност страните да се запознаят с извършените до момента действия и затруднява упражняването на правата им. „Неизпълнението на задълженията, свързани с класирането на делата, има като последица забавянето на изпълнението на наложени наказания и опасност от изтичане на предвидената давност за това, както и по отразяването на осъждания в бюлетините за съдимост, което би могло да доведе до издаването на справки или свидетелства за съдимост, които са с невярно съдържание относно съдимостта на лицата“, изтъква Ангелов, става ясно от решението на ВАС.

По закон заповедта за наложено наказание „забележка“ трябва да бъде потвърдена от съответната колегия. Заради това материалите са изпратени на дисциплинарната комисия към СК на ВСС.

На 22 юли 2022 г. дисциплинарната комисия обсъжда случая и изготвя предложение до колегията за потвърждаване на наказанието. Към него са приложени подробни мотиви и преценка на установените обстоятелства при извършената проверка.

На 29 юли м.г. Съдийската колегия обаче не успява да събере необходимото мнозинство за вземане на решение. На заседанието присъстват осем души като петима подкрепят наложеното наказание, а трима са против и на практика окончателното становище на колегията е, че не потвърждава забележката.

Ангелов обжалва решението пред Върховния административен съд и тричленен състав с председател и докладчик Росен Василев и членове Хайгухи Бодикян и Весела Николова го отменя, защото не е изяснено защо за конкретните нарушенията на съдия Дончева не е потвърдено наложеното дисциплинарно наказание, т.е. липсват мотиви.

При приемане на обжалвания административен акт, с които е формиран отказ – „не потвърждава наложено от административния ръководител дисциплинарно наказание забележка“, е допуснато противоречие между мотивите и диспозитива на решенията. Приетото решение от СК на ВСС не съдържа фактически и правни основания. Съгласно текста на чл. 34, ал. 3, пр. 1 от ЗСВ решенията на СК на ВСС се мотивират, като липсата на мотиви е самостоятелно основание за отмяна на решението“, посочват върховните съдии.

Те поясняват, че доколкото наказанието не е потвърдено и не е прието предложението на дисциплинарната комисия на СК на ВСС, като мотиви към решението се смятат отрицателните изказвания на кадровиците. А те, според ВАС, не са мотивирани от обстоятелства, при наличието на които на Весела Дончева не трябва да бъде наказвана.

Сторени са разисквания, както на обстоятелствата по дисциплинарното дело, така и на допълнителни факти, които са възприети от някои от членовете на СК като смекчаващи вината обстоятелства и съответно като основание за неналагане на наказание. Във всички отрицателни изказвания на членовете на СК на ВСС се приема, че съдия Дончева не е изпълнила задължението си за изготвяне на 99 броя протоколи от открити съдебни заседания по 44 броя дела, както и неосъществяване на необходимите действия по класирането на 11 броя приключили наказателни производства – дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от ЗСВ, но формално като причина за това е посочена висока натовареност на съдията и неподготвеността на съдебните секретари. Същевременно в тази връзка не са обсъдени изложените от Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ в предложението до СК на ВСС факти и обстоятелства във връзка с натовареността на съдия Дончева за проверявания период, както и фактите във връзка с организацията на работата“, изтъква ВАС. И продължава, че това на свой ред е довело до липсата на формирана воля съдийката да бъде дисциплинарно наказана.

Именно излагането на обосновани от фактите и обстоятелствата по дисциплинарното дело съображения, съдът намира, че са гаранция, както за упражняване на признатото на съдията право на защита, така и за проверка законосъобразността на решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Констатираното противоречие между съобразителната част и диспозитива на административния акт, препятства установяването на фактическите и правните основания за постановяване на оспореното решение“, посочва ВАС.

Върховните съдии посочват, че Съдийската колегия не е обсъдила твърдените нарушения и доказателствата към тях. Т.е. налице е неспазване на административнопроизводственото правило от ЗСВ, което задължава да се изяснят фактите и обстоятелствата по извършените нарушения, обяснява съдът. А изясняването на спорните факти е от значение за преценката за наличие на дисциплинарно нарушение, което по своята тежест обосновава основание за ангажиране на дисциплинарната отговорност.

От разпоредбата на чл. 307, ал. 1 ЗСВ е видно, че на съдия, прокурор и следовател, на член на ВСС, на административните ръководители на съда, прокуратурата и следствието и на техните заместници се налага дисциплинарно наказание за извършване на дисциплинарно нарушение. В заповедта се цитира, че са допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗСВ, според който дисциплинарно нарушение е системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони и действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

От представените по дисциплинарната преписка материали се установява продължително (за период от повече от една година), че съдия Дончева не спазва сроковете за изготвяне и публикуване на общо 99 протокола за съдебни заседания, както и за извършване на необходимите действия за класиране (привеждане в изпълнение на съдебния акт и съставяне на бюлетин за съдимост) по 11 броя дела“, посочва ВАС.

Той припомня, че самата Дончева не отрича наличието на просрочия, но съдът намира на неоснователни твърденията ѝ, че забавянето се дължи на лошото качество на работа на съдебните секретари.

В съответствие с изпълнение на професионалните си задължения съдията носи отговорността за всички съдебни протоколи, които се изготвят, като същите по закон се правят под диктовката на самия магистрат. Последният следва да положи подписа си върху тях, след като провери начина на изготвяне и съдържание на всички протоколи, и ако има нанесени корекции е длъжен да информира за това съответния съдебен секретар. В случая няма данни това да е сторено“, напомня ВАС.

На финала върховните съдии казват, че не могат да „поправят“ липсата на мотиви към решението на СК на ВСС и заради това връщат преписката на кадровиците за ново произнасяне. Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Шеки
Шеки
05 ноември 2023 20:32
Гост

ТАЯ ПРОКЛЕТА КОРУМПИРАНА ГЕРБЕРСКА ПРОСТИТУТКА И МИЛИЦИОНЕРА ПАЧАВРА ДАНО ДА ИЗГНИЯ В АДА!!!
КОЛКОТО ПО – БЪРЗО, ТОЛКОВА ПО -ДОБРЕ!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:29
Гост

Присъствал съм на няколко заседания на съдия Дончева и останах с впечатление, че е страхотен пеналист, много е търпелива и съобразителна с адвокатите. Бавността ѝ обаче в действителност прави така, че изброените ѝ качества да нямат голяма значение.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 20:57
Гост

И какво е станало като не е изготвила протоколите! Нищо, защото никой не е претърпял вреди или вредни последици. Какво да кажем за някои приближени на определени кръгове с трицифрено число ненаписани мотиви и решения повече от година. Какво да кажем за спорната личност на един зам. със забатачени дела, осъдителни решения на България заради бавно правосъдие. Какво да кажем за дъщеря на един бивш министър на МВР, която нито насрочваше, нито разглеждаше, нито пишеше дела … Дончева е най-виновната, защото няма гръб и връзки

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 19:33
Гост

Проблемът е липсата на обезпечаване със секретар и деловодител за много продължител период. Действително Дончева е бавна и педантична, беше оставена без служители. Трябваше да се моли на секретари да класират дела и да е секретар, съдия и деловодител. Тъкмо за няколко месеца научи някой нов човек и веднага се оказва, че той ще работи с някой друг съдия. Престъпна безотговорност, фиксиране върху един съдия и умишлено закопаване. Отнасяха се с нея като престъпник, унижаваха я пред служители и разчитаха на доноси от деловодители и секретари срещу нея. Гнусна работа! В същото време, само с нея се консултираха, било по… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
19 януари 2023 16:46
Гост

Съдия Дончева е добър съдия, но изключително бавен до степен неадекватност- необяснимо за съдия с почти 30 годишен стаж на районно ниво.Съгласете се, че във времена когато за секунда извършваш банков превод за милиони, да не можеш да провериш за година пиклив протокол от дело на най- ниско ниво в системата. Че в Специализирания съд имаше протоколи по 100 страници, тя ако беше там пет години ли щеше да ги проверява, а ние да чакаме за преписи. А и какво проверява и помни след толкова време.

Протоколно
Протоколно
19 януари 2023 16:20
Гост

Кое е новото в Софийски районен съд? Че по корупция диша във врата на градския и апелативния. ОПГ в действие!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 16:55
Гост

Ееее, много ясно, най-голямата корупция е на първа инстанция. Печелиш делото на ниво районен съд и после пей сърце. Вие мислите ли изобщо преди да пишете?

Циндил Пиндил
Циндил Пиндил
19 януари 2023 15:00
Гост

Администрацията в съдебната система е почти изцяло от връзкари. Неграмотни. Интриганти. Мързеливи.

Какво да прави един съдия? В тази ситуация е изпаднала въпросната съдийка, за която се знае, че е човек, който си изпипва нещата и за нея не може да се каже, че е мързелива.

Нейни актове се изучават тази година в НИП от випуска на кандидатите за младши съдии.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 15:19
Гост

Хайде стига. НИП-мип, една година не проверяваш протокол. Да е решение или насрочване да кажеш отвратително е делото, изисква адски много време, не мога да стигна до него, но това е проверка на протоколи. Колкото и да е нескопосан секретарят, отделяш 2-3 часа, докарваш ги в някакъв приемлив вид и ги пускаш да продължава делото нататък. Ако някой иска поправка, ще си каже.

Циндил Пиндил
Циндил Пиндил
19 януари 2023 16:09
Гост

Два-три часа днес, два-три часа утре. Съдебни заседания, писане на мотиви. И то се натрупва. Съдиите от горната инстанция много добре знаят, че актовете й са безупречни. Единствената причина поради която тази жена не е в горните инстанции е терорът в системата и необходимостта от профилактични шамарчета на такива като нея.

И да, в НИП се изучават нейни актове.

И да, в съдебната система има некомпетентни служители, които саботират със своята вселенска тъпота работата на магистрата.

анонимен
анонимен
20 януари 2023 8:15
Гост

Такъв е подборът на служителите в съдебната система. Без изискване за образование, без изискване за грамотност (само на хартия) – а и то и няма кой да провери дали си грамотен.

Димо
Димо
19 януари 2023 18:32
Гост

Шуробаджанащината за съжаление е навсякъде по съдилищата.

atom22
atom22
19 януари 2023 14:33
Гост

Съдебната система се дави в бюрокрация и процедури. От толкова демократичност не могат дори вътрешните си процедури да извървят, а ние чакаме да вършат полезна работа за обществото.

секретар
секретар
19 януари 2023 11:07
Гост

Заради секретари ли????????? В този съд има огромен брой съдии и толкова секретари. Що при тях няма този проблем? Как пък секретарите се справят с другите съдии и протоколите?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 11:25
Гост

Без да защитавам никого ще кажа, че ако секретарят е зле, проверката на протоколите наистина е абсолютно мъчение. В някои случаи е по-лесно да си го напишеш сам, отколкото да проверяваш. Предвид липсата на секретари, в съда влизат и такива, които са откровено много зле. Естествено при забава за изготвяне на протоколи над 1г., проблемът очевидно не е само в секретаря.

секретар
секретар
19 януари 2023 13:28
Гост

Прав сте. Няма спор – от първо лице заявявам, че в кадрово отношение грамотността на секретарите е под всякаква критика. И смело го заявявам. Тотална, изключителна неграмотност! Без елементарни знания! Но с претенции за такива! И ако съдията е що-годе грамотен, поправя. Защото и там темата с грамотността е изключително болезнена. И рядко, много рядко съдия би си признал това.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 14:38
Гост

За съжаление проблемът е по-комплексен от неграмотността. Съдебният секретар би следвало да има елементарни, базови познания върху материята. Най-малкото да е чувал термините, които страните използват, да знае, че съществуват. Не може страната да е казала „регламент“, а секретарят да пише в протокола „аргумент“, просто не става. При това в „проверен“ от секретаря протокол, който е изпратен за подпис, а не в грубата основа, която секретарят набира по време на заседанието. Правописните и пунктуационните грешки ги поправяш, когато ги видиш /няма време за четене дума по дума/, но трябва поне смисълът на изявленията на страните да бъде ясен.

Димитров
Димитров
19 януари 2023 18:37
Гост

Така е, защото са връзкари и не могат почти нищо. А имат претенции.

ххх
ххх
19 януари 2023 12:04
Гост

Напълно е възможно. Ако са дали на съдията някоя секретарка – човек на някой от ръководството, която не става за нищо и по цял ден вместо да слуша записи и да пише протоколи, си чопли ноктите и клюкарства, какво може да направи съдията. Тогава той реално става секретар и започва да поправя протоколите, като поправката си е оформяне на изцяло нов протокол. Да не говорим и че такива секретари се ползват с протекциите на някои хора от ръководството и дори и съдията да се оплаче, мерки не се вземат.

секретар
секретар
19 януари 2023 13:31
Гост

Това с ноктите е вече фантазия. Няма лошо да си ги чопли, ако си е свършила работата. И не се казва секретарка, а секретар. Протекциите при неграмотността не помагат. Работата е много, добрите секретари са малко. Ако съдията не е претрупан от дела, би проверявал всичко. Но в СРС съдиите не могат да дишат от работа. И ако е по-педантичен – тогава става и забавянето.

Edin
Edin
19 януари 2023 20:18
Гост

Хайде стига вече с прословутата натовареност на СРС – от няколко години натовареността им е по-ниска от доста от останалите съдилища, особено пък наказателните състави. Съвсем друг е въпросът, че си създават изкуствена натовареност като не си разглеждат и решават своевременно делата и им се трупа висящност

Geleto
Geleto
19 януари 2023 23:20
Гост

Питайте който искате съдия или съдебен служител, който е дошъл в СРС от някъде другаде или от СРС е отишъл някъде другаде къде е по-натоварено. Не съм чул НИКОЙ да каже, че в другия съд е по-тежко, ама никой. Останалото е статистика, защото този, който има по-малко работа, има повече време да мисли как да прави статистика. Особено с ЕИСС, при която някои докарват натовареност над 100 %.

Edin
Edin
20 януари 2023 6:43
Гост

Ами питал съм, затова и изказвам мнение….да не говорим, че са малко съдилищата където съдията има личен секретар и деловодител. А и вижте статистиката – колко са свършените дела на съдия- не по щат, а действителната…

Geleto
Geleto
23 януари 2023 11:44
Гост

Интересно е кого сте питали, защото съвсем наскоро има нов случай на човек, който е видял какво е в един друг съд и който не е пожелал да работи там, защото делата „седят на трупчета“, понеже иначе ще се види колко малко работа имат и ще ги закрият. А за статистиката ви казах мнението си.

Geleto
Geleto
23 януари 2023 11:52
Гост

„Личният“ секретар има работа за двама, а деловодителят е един на най-малко два състава. Едно време в един друг съд един деловодител беше сам на един съдия и когато получи накуп две разпореждания за насрочване на НОХД по стария ред (когато нямаше разпоредително заседание), подчертавам – само две, каза: „Много дела, г-н“ … „Да се изиска, да се изиска, да се изиска“. А трябваше да се изискват основно справки за съдимост. Имам представа от първо лице единствено число не само за въпросния съд. Съвсем обективно мога да кажа, че в тези съдилища, които визирам, положението далеч не е било такова,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 януари 2023 18:16
Гост

Картинката е ясна, но трябва някой да го отнесе, за да се покажат други колко работят и да трупат актив. Жалка история!

Ivaylo Radulov
Ivaylo Radulov
19 януари 2023 10:25
Гост

ВСС и ИВСС , както изобщо Съдебната система /система друг път , по-скоро няколко ОГрупи от подсигуряващи партиите и бизнесите/ са БОЛНИ… Такива пороци , а уж били имунната система на държавната власт!? В който и съдия да се вгледате , който и Акт да анализирате ще срещнете неправомерно поведение и пороци…Аз съм имал казуси със Актове на съдия Райна Мартинова /която за малко да стане член на ВСС/ , която е приела голям брой спорни претенции на Топлофикация за безспорни без да уведоми набедените за длъжници във позната ВРЪТКА с призовкар – не те открил и нямаш възможност да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 11:03
Гост

Законът урежда какво се случва в различните хипотези на неоткриване на длъжника за връчване на заповед за изпълнение /когато е напуснал адреса, когато се укрива и пр./ и каква е защитата на длъжника, ако процедурата не е била редовна. Решавайте проблемите си с Топлофикация и заповедното производство другаде, не ви е виновен съдията.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 11:28
Гост

Айде леко с обобщенията. И аз когато набера на 2-3 бройки първосигнално възприемам цялото, към което се числят те, като нещо грешно съществуващо, но знам, че е първична реакция и не я изразявам публично. После ми минава и почвам да мисля по-трезвно, без да изпадам в подобни нихилистични разсъждения и убеждения. Чак пък „болни“ всичките … Хайде, позапри се. Първо – няма човек, който да не греши. Със сигурност ти също. И човек не греши постоянно. Далеч не всеки акт отразява неправомерно поведение и съдържа пороци. Наследващо място – точно пък правните спорове най-често могат да се решат по различен… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 9:40
Гост

Да видим сега какво ще стане. Във ВСС вероятно старчетата гледат кисело. Както винаги си гледат де

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 9:40
Гост

Интересно

Мишев
Мишев
19 януари 2023 9:39
Гост

Дайте малко разяснения и напишете статия за решението на съда от онзи ден, че конгреса на БФС бил редовен. Защото с темата се занимават само спортни журналя, а те нямат и понятие от юридическата терминология и фактология. Докога БФС ще се управлява от шайка пияндета и ще съсипва футбола ни?

Хършев
Хършев
19 януари 2023 9:38
Гост

Спорно решение на съда.

Ларов
Ларов
19 януари 2023 9:38
Гост

Определено съм довоелн от решението. Не може да се толерира невъренето на работа

Мики
Мики
19 януари 2023 18:41
Гост

Кото точно вършат ВСС.

Мишева
Мишева
19 януари 2023 9:38
Гост

Закостеняла структора е ВСС

16-ти април
16-ти април
19 януари 2023 10:40
Гост

структУра…надявам се, че е неволна грешка

Mirena
Mirena
19 януари 2023 9:18
Гост

ВСС си ги пази

Денис
Денис
19 януари 2023 9:18
Гост

Адмирации

Nina
Nina
19 януари 2023 9:17
Гост

Браво. Точо така се прави

Попчев
Попчев
19 януари 2023 9:17
Гост

Ужас беее